Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:120:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 120, 24 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 120
47 årgången
24 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 760/2004 av den 22 april 2004 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 1796/1999 införts på import av linor och kablar av stål med ursprung i bl.a. Ukraina till import av linor och kablar av stål som avsänts från Moldavien, oavsett om de uppgivits ha sitt ursprung i Moldavien eller ej 1
Kommissionens förordning (EG) nr 761/2004 av den 23 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 762/2004 av den 23 april 2004 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2004 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (1) 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 763/2004 av den 23 april 2004 om undantag från förordning (EG) nr 800/1999 vad gäller produkter i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget och som exporteras till andra tredjeländer än Cypern, Polen och Ungern 14
Kommissionens förordning (EG) nr 764/2004 av den 23 april 2004 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 16
Kommissionens förordning (EG) nr 765/2004 av den 23 april 2004 om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal) 18
Kommissionens förordning (EG) nr 766/2004 av den 23 april 2004 om fastställande av exportbidrag enligt system A1 och B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner och äpplen) 20
Kommissionens förordning (EG) nr 767/2004 av den 23 april 2004 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker (tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft) 23
Kommissionens förordning (EG) nr 768/2004 av den 23 april 2004 om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter som inlämnats i april 2004 kan beviljas för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap 25
*Kommissionens direktiv 2004/58/EG av den 23 april 2004 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam som verksamma ämnen (1) 26
*Kommissionens direktiv 2004/59/EG av den 23 april 2004 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG beträffande gränsvärdena för brompropilatsrester som fastställs i detta direktiv (1) 30
*Kommissionens direktiv 2004/60/EG av den 23 april 2004 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa quinoxyfen som verksamt ämne (1) 39

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/388/EC
*Kommissionens beslut av den 15 april 2004 om ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 1332] 43
2004/389/EC
*Kommissionens beslut av den 20 april 2004 om offentliggörandet av referensen för standard EN 12180:2000 "Icke-aktiva kirurgiska implantat - Konturskapande implantat - Särskilda krav för bröstimplantat" i enlighet med rådets direktiv 93/42/EEG [delgivet med nr K(2004) 1275] (1) 48
2004/390/EC
*Kommissionens beslut av den 23 april 2004 om att tillåta medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånden för det nya verksamma ämnet acetamiprid [delgivet med nr K(2004) 1479] (1) 49
2004/391/EC
*Kommissionens beslut av den 23 april 2004 om de rådgivande gruppernas verksamhet och funktion på den gemensamma jordbrukspolitikens område 50
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/392/CFSP
*Rådets beslut 2004/392/GUSP av den 19 maj 2003 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Rumänien om Rumäniens deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 61
Avtal mellan Europeiska unionen och Rumänien om Rumäniens deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 62

Rättelser
*Rättelse till Kommissionens rekommendation 2004/345/EG av den 6 april 2004 om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet (EUT L 111 av den 17.4.2004) 65
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top