EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0001

Id-Direttiva 2005/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2005 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 85/611/KEE, 91/675/KEE, 92/49/KEE u 93/6/KEE u d-Direttivi 94/19/KE, 98/78/KE, 2000/12/KE, 2001/34/KE, 2002/83/KE u 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex tiġi stabbilita struttura organizzattiva ġdida għall-kumitati dwar is-servizzi finanzjarjiTest b'rilevanza għaż-ŻEE..

OJ L 79, 24.3.2005, p. 9–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 203 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 203 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 122 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/oj

24.3.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

9


ID-DIRETTIVA 2005/1/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-9 ta' Marzu 2005

li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 85/611/KEE, 91/675/KEE, 92/49/KEE u 93/6/KEE u d-Direttivi 94/19/KE, 98/78/KE, 2000/12/KE, 2001/34/KE, 2002/83/KE u 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex tiġi stabbilita struttura organizzattiva ġdida għall-kumitati dwar is-servizzi finanzjarji

(Test b' relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 47(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (2),

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Mejju 1999 intitolata “L-implimentazzjoni tal-qafas għas-swieq finanzjarji: pjan ta' azzjoni” jidentifika serje ta' azzjonijiet li huma meħtieġa sabiex jiġi komplut is-suq wieħed għas-servizzi finanzjarji.

(2)

Fil-laqgħa tiegħu f'Liżbona fit-23 u l-24 ta' Marzu 2000, il-Kunsill Ewropew talab għall-implimentazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni sa l-2005.

(3)

Fis-17 ta' Lulju 2000, il-Kunsill stabbilixxa l-Kumitat ta' l-Għorrief dwar ir-Regolazzjoni tas-Swieq tat-Titoli Ewropej. Fir-rapport finali tiegħu, il-Kumitat ta' l-Għorrief talab għall-istabbiliment ta' qafas regolatorju fuq erba' livelli sabiex il-proċess regolatorju għal-leġislazzjoni tat-titoli Komunitarja isir aktar flessibli, effettiv u trasparenti.

(4)

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar regolazzjoni aktar effettiva tas-suq tat-titoli fl-Unjoni Ewropea, il-Kunsill Ewropew ta' Stokkolma tat-23 u 24 ta' Marzu 2001 laqa' r-rapport tal-Kumitat ta' l-Għorrief u talab sabiex jiġi implimentat l-approċċ fuq erba' livelli.

(5)

Fid-dawl ta' dawk l-iżviluppi, il-Kummissjoni fis-6 ta' Ġunju 2001 adottat Deċiżjonijiet 2001/527/KE (4) u 2001/528/KE (5) li jistabbilixxu, rispettivament, il-Kumitat ta' Regolaturi tat-Titoli Ewropej (CESR) u l-Kumitat tat-Titoli Ewropew (ESC).

(6)

Ir-responsabbilitá demokratika u t-trasparenza jridu jkunu inerenti fl-hekk imsejjaħ proċess Lamfalussy u l-estensjoni tiegħu, u jistgħu jkunu garantiti biżżejjed biss billi jiġi rispettat il-bilanċ interistituzzjonali fir-rigward ta' miżuri implimentattivi.

(7)

Din id-Direttiva temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1973 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-bidu u t-tkomplija ta' l-intrapriża ta' assigurazzjoni diretta barra assigurazzjoni fuq il-ħajja (6),85/611/KEE ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw għal impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) (7), 91/675/KEE tad-19 ta' Diċembru 1991 li tistabbilixxi Kumitat ta' Assigurazzjoni (8), 92/49/KEE tat-18 ta' Ġunju 1992 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma' assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja (it-tielet Direttiva ta' l-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja) (9) u 93/6/KEE tal-15 ta' Marzu 1993 dwar l-adekwatezza ta' kapital ta' ditti ta' l-investiment u l-istituzzjonijiet ta' kreditu (10) u Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/19/KE tat-30 ta' Mejju 1994 dwar skemi ta' garanzija tad-depositi (11), 98/78/KE tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar is-superviżjoni supplimentari ta' intrapriżi ta' l-assigurazzjoni fi grupp ta' assugurazzjoni (12) , 2000/12/KE ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu (13), 2001/34/KE tat-28 ta' Mejju 2001 fuq l-ammissjoni ta' titoli għal-listi ta' stock exchange uffiċjali u fuq informazzjoni li għandha tkun ippubblikata fuq dawk il-titoli (14) , 2002/83/KE tal-5 ta' Novembru 2002 dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja (15) u 2002/87/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, intrapriżi ta' l-assigurazzjoni u ditti ta' l-investiment f'konglomerat finanzjarju. Din id-Direttiva timmira biss li tagħmel ċerti bidliet fl-istruttura organizzativa tal-Kumitati. L-ebda waħda mill-modifiki ma hija maħsuba li għandha testendi l-poteri mogħtija lill-Kummissjoni bis-saħħa ta' dawn id-Direttivi sabiex tadotta miżuri implimentattivi, u lanqas il-poteri mogħtija lill-Kunsill bis-saħħa tad-Direttiva 93/6/KEE.

(8)

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2002, il-Parlament Ewropew endorsja l-approċċ fuq erba' livelli fis-settur tat-titoli, abbażi ta' dikjarazzjoni solenni magħmula fl-istess jum mill-Kummissjoni quddiem il-Parlament u abbażi ta' l-ittra tat-2 ta' Ottubru 2001 indirizzata mill-Kummissarju għas-Suq Intern lill-President tal-Kumitat Parlamentari dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fir-rigward tas-salvagwardji għar-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess. Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Novembru 2002, il-Parlament talab sabiex jiġu estiżi ċerti aspetti ta' dak l-approċċ għas-setturi bankarji u ta' l-assigurazzjoni suġġett għal impenn ċar min-naħa tal-Kunsill sabiex jiżgura bilanċ istituzzjonali tajjeb.

(9)

L-impenji assunti mill-Kummissjoni fir-rigward ta' leġislazzjoni dwar it-titoli bid-dikjarazzjoni tal-5 ta' Frar 2002 u bl-ittra tat-2 ta' Ottubru 2001 it-tnejn hawn fuq imsemmija għandhom ikunu komplimentati b'garanziji biżżejjed dwar bilanċ istituzzjonali tajjeb.

(10)

Fit-3 ta' Diċembru 2002, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni sabiex timplimenta arranġamenti, bażati fuq ir-Rapport Finali tal-Kumitat ta' l-Għorrief, għas-setturi tas-servizzi finanzjarji l-oħra .

(11)

Salvagwardji fir-rigward ta' l-estensjoni ta' l-approċċ fuq erba' livelli huma meħtieġa wkoll minħabba li l-istituzzjonijiet ta' l-UE għadhom ma jibbenefikawx minn esperjenza prattika estensiva tal-proċess Lamfalussy fuq erba' livelli. Barra minn hekk, l-ewwel u t-tieni Rapporti ad Interim tal-grupp ta' sorveljanza interistituzzjonali li qed jissorvelja l-proċess Lamfalussy għamlu ċerti rimarki u kritika dwar il-funzjonament tal-proċess.

(12)

Il-veloċitá ta' adozzjoni tal-leġislazzjoni u l-kwalitá tal-leġislazzjoni huma objettivi fundamentali tal-proċess Lamfalussy. Is-suċċess tal-proċess Lamfalussy jiddependi aktar fuq ir-rieda politika tas-sħab istituzzjonali sabiex jistabbilixxu qafas xieraq għall-adozzjoni tal-leġislazzjoni milli fuq l-aċċelerazzjoni ta' l-istabbiliment tad-dispożizzjonijiet tekniċi delegati relatati. Flimkien ma' dan, enfasi żejda fuq il-veloċitá ta' l-istabbiliment tad-dispożizzjonijiet delegati tista' toħloq problemi sinifikanti fir-rigward tal-kwalitá ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

(13)

L-estensjoni tal-proċess Lamfalussy hija mingħajr preġudizzju għal deċiżjonijiet possibli dwar l-organizzazzjoni ta' superviżjoni fuq livell Ewropew.

(14)

Għal dawk il-għanijiet, fir-rigward tas-settur bankarju, ir-rwol tal-Kumitat Konsultattiv Bankarju (BAC) stabbilit bid-Direttiva 2000/12/KE għandu jiġi addattat.

(15)

Sabiex jiġi rifless dak ir-rwol addattat, il-BAC għandu jinbidel b' “il-Kumitat Bankarju Ewropew”.

(16)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/12/KE huma miżuri ta' firxa ġenerali u għandhom jiġu adottati skond l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni (16).

(17)

Il-miżuri implimentattivi adottati m' għandhomx jimmodifikaw id-dispożizzjonijiet essenzjali tad-Direttivi.

(18)

Il-Parlament Ewropew għandu jingħata perjodu ta' tlett xhur mill-ewwel trasmissjoni ta' abbozz ta' miżuri implimentattivi sabiex jiġi mogħti ċ-ċans jeżaminahom u jagħti l-opinjoni tiegħu. Madankollu, għandu jkun possibli, f'każijiet urġenti u debitament ġustifikati, li dan il-perjodu jiġi mqassar. Jekk, f'dak il-perjodu, tiġi mgħoddija riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni terġa' teżamina l-abbozzi ta' miżuri.

(19)

Fl-eżerċizzju tal-poteri implimentattivi tagħha, il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-prinċipji segwenti: il-bżonn li tiġi żgurata fiduċja fi swieq finanzjarji fost investituri billi jiġu promossi standards għoljin ta' trasparenza fi swieq finanzjarji, il-bżonn li l-investituri jiġu pprovduti b'firxa wiesgħa ta' investimenti li jikkompetu u b'livell ta' żvelar u protezzjoni adattat għaċ-ċirkostanzi tagħhom, il-bżonn li jiġi żgurat li l-awtoritajiet regolatorji indipendenti jinfurzaw ir-regoli b'mod konsistenti, speċjalment fir-rigward tal-ġlieda kontra kriminalitá ekonomika, il-bżonn ta' livelli għoljin ta' trasparenza u konsultazzjoni mal-parteċipanti kollha tas-suq u mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill, il-bżonn li tiġi mħeġġa l-innovazzjoni fi swieq finanzjarji biex dawn ikunu dinamiċi u effiċjenti; il-bżonn li tiġi żgurata l-integritá tas-suq permezz ta' sorveljanza u reazzjoni mill-qrib ta' l-innovazzjoni finanzjarja, l-importanza li jiġi mnaqqas il-prezz tal-kapital u li jiġi miżjud l-aċċess għalih; il-bilanċ ta' l-ispejjeż u tal-benefiċċji għall-parteċipanti tas-suq fuq bażi fit-tul (inkluż intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u investituri żgħar) fi kwalunkwe miżuri implimentattivi, il-bżonn li tiġi kkoltivata l-kompetittivita internazzjonali ta' swieq finanzjarji ta' l-UE mingħajr preġudizzju għall-estensjoni tant meħtieġa ta' kooperazzjoni internazzjonali; il-bżonn li tinħoloq żona li fiha l-parteċipanti kollha tas-suq jistgħu jieħdu sehem fuq l-istess livell billi jiġu stabbiliti regolamenti mifruxa ma' l-UE kull darba li jkun xieraq; il-bżonn li jiġu rispettati differenzi fis-swieq nazzjonali fejn dawn ma jinfluwenzawx b'mod eċċessiv il-koerenza tas-suq wieħed; u l-bżonn li tiġi żgurata koerenza ma' leġislazzjoni Komunitarja oħra f'dan il-qasam, minħabba li żbilanċi f'informazzjoni u nuqqas ta' trasparenza jistgħu jpoġġu l-operazzjoni tas-swieq fil-periklu u fuq kollox jistgħu jkunu ta' dannu għall-konsumaturi u investituri żgħar.

(20)

Ċerti dispożizzjonijiet eżistenti għal emendi tekniċi tad-Direttiva 2000/12/KE għandhom bżonn jiġu allineati mad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(21)

Sabiex tiġi żgurata konsistenza istituzzjonali u ġuridika ma' l-approċċ meħud f'setturi oħra Komunitarji, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/10/KE tal-5 ta' Novembru 2003 (17) stabbilixxiet il-Kumitat Bankarju Ewropew b' kapaċita' ta' konsulenza sabiex jgħin lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-iżvilupp ta' leġislazzjoni bankarja Komunitarja. Ir-referenzi għall-funzjonijiet konsultattivi tal-BAC fid-Direttiva 2000/12/KE għandhom għalhekk jiġu mħassra.

(22)

Fir-rigward tas-sorveljanza ta' proporzjonijiet ta' osservazzjoni għas-solvibilitá u likwiditá ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, il-kompetenzi tal-BAC m' humiex aktar meħtieġa minħabba l-armonizzazzjoni ta' regoli ta' suffiċjenza ta' kapital u ta' żviluppi fit-tekniċi użati minn istituzzjonijiet ta' kreditu sabiex ikejlu u jamministraw ir-riskju ta' likwiditá tagħhom.

(23)

Barra minn hekk, il-progress sostanzjali magħmul fil-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn awtoritajiet superviżorji, b'mod speċjali permezz ta' Memoranda ta' Ftehim, għamlu superfluwu l-issorveljar regolari mill-Kummissjoni ta' ċerti deċiżjonijiet superviżorji individwali u l-irrapurtar sistematiku tagħhom lill-BAC.

(24)

L-istabbiliment tal-Kumitat Bankarju Ewropew m' għandux jelimina forom oħra ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet differenti involuti fir-regolazzjoni u s-superviżjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, b'mod speċjali fil-Kumitat ta' Superviżuri Bankarji Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/5/KE tal-5 ta' Novembru 2003 (18).

(25)

Il-Kumitat dwar l-Assigurazzjoni (IC), stabbilit skond id-Direttiva 91/675/KEE għandu jgħin lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tal-poteri implimentattivi mogħtija lilha bid-Direttivi adottati fil-qasam ta' l-assigurazzjoni, u b'mod speċjali, sabiex tagħmel l-adattamenti tekniċi meħtieġa sabiex jittieħed kont ta' żviluppi fis-settur ta' l-assigurazzjoni; tali miżuri għandhom jiġu meħuda skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(26)

Skond id-Direttiva 91/675/KEE, l-IC għandu wkoll jeżamina kwalunkwe mistoqsija marbuta ma' l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet Komunitarji dwar is-settur ta' l-assigurazzjoni u, b'mod speċjali, sabiex jagħti pariri lill-Kummissjoni dwar proposti għal leġislazzjoni li l-Kummissjoni tkun bi ħsiebha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(27)

Sabiex jinbena suq intern fejn dawk li jkollhom polza ta' assigurazzjoni u benefiċċjarji, huma protetti sew, intrapriżi ta' assigurazzjoni u ta' pensjonijiet tax-Xogħol li qed joperaw fis-suq intern skond il-prinċipji ta' libertá ta' stabbiliment u libertá li wieħed jipprovdi servizzi huma soġġetti għal-leġislazzjoni Komunitarja speċifika. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern u tinżamm stabbilitá finanzjarja, dik il-leġislazzjoni għandha tkun tista' tiġi addattata malajr għal tibdil fis-suq li jaffettwa dawk is-setturi, b'mod speċjali fir-rigward ta' aspetti finanzjarji u tekniċi.

(28)

Ir-rwol ta' l-IC għandu għalhekk jiġi addattat, u dan il-Kumitat għandu skond dan jiġi msemmi mill-ġdid “il-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol”. Madankollu, fil-qasam tal-pensjonijiet tax-xogħol, il-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol m' għandux jindirizza aspetti tal-liġi tax-xogħol u tal-liġi soċjali bħall-organizzazzjoni ta' reġimi tax-xogħol, b'mod speċjali sħubija ta' bilfors u r-riżultati ta' ftehim ta' negozjati kollettivi.

(29)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' atti koperti mid-Direttiva 91/675/KEE huma miżuri ta' firxa ġenerali u għandhom jiġu adottati skond l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(30)

Sabiex tiġi żgurata konsistenza istituzzjonali u ġuridika ma' l-approċċ meħud f'setturi Komunitarji oħra, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/9/KE tal-5 ta' Novembru 2003 (19) stabbilixxiet il-Kumitat Ewropew ta' l-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol b' kapaċita' ta' konsulenza sabiex jgħin lill-Kummissjoni fl-oqsma ta' l-assigurazzjoni u pensjonijiet tax-xogħol. Ir-referenzi għall-funzjonijiet konsultattivi ta' l-IC fid-Direttiva 91/675/KEE għandhom għalhekk jiġu mħassra.

(31)

Id-Direttiva 85/611/KEE stabbiliet Kumitat ta' Kuntatt UCITS sabiex jgħin lill-Kummissjoni billi tiffaċilita l-implimentazzjoni armonizzata ta' dik id-Direttiva permezz ta' konsultazzjonijiet regolari, jippromwovi l-konsultazzjoni bejn Stati Membri u jagħti pariri lill-Kummissjoni, jekk meħtieġ, dwar emendi li għandhom isiru għal dik id-Direttiva.

(32)

Il-Kumitat għall-Kuntatt UCITS jaġixxi wkoll bħala Kumitat tal-“komitoloġija” fis-sens tad-Deċiżjoni 1999/468/KE sabiex jgħin lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-emendi tekniċi li għandhom isiru għad-Direttiva 85/611/KEE.

(33)

Fit-3 ta' Diċembru 2002, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni sabiex tieħu passi sabiex tittrasferixxi lill-ESC inter alia l-funzjoni ta' pariri lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tal-poteri implimentattivi tagħha f'idejn il-Kumitat għall-Kuntatt UCITS.

(34)

Sabiex jiġi implimentat kompletament il-mudell stabbilit f'Direttivi riċenti fil-qasam tat-titoli, b'mod speċjali mid-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) (20) — li tagħti lill-ESC il-kompitu li jagħti pariri lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tal-poteri regolatorji tagħha, filwaqt li jħalli l-organizzazzjoni ta' aspetti oħra tax-xogħol ta' l-ESC sabiex jiġu irregolati bid-Deċiżjoni 2001/528/KE — jeħtieġ li jiġu mħassra d-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu, skond l-Artikolu 53 tad-Direttiva 85/611/KEE, l-organizzazzjoni u d-doveri tal-Kumitat ta' Kuntatt UCITS attwali barra l-kapaċita ta' “komitoloġija” tiegħu.

(35)

Il-kompetenzi ta' l-ESC għandhom għalhekk jiġu espressament estiżi lil hinn minn dawk li diġa' ġew mogħtija lilha bid-Direttiva 2003/6/KE, sabiex ikopru l-funzjonijiet attwalment stabbiliti fid-Direttiva 85/611/KEE. Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din l-aħħar Direttiva huma miżuri ta' firxa ġenerali u għandhom jiġu adottati skond l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(36)

Huwa meħtieġ li jiġu emendati skond dan id-Direttivi 73/239/KEE, 85/611/KEE, 91/675/KEE, 92/49/KEE, 93/6/KEE, 94/19/KE, 98/78/KE, 2000/12/KE, 2001/34/KE, 2002/83/KE u 2002/87/KE,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

EMENDI GĦAD-DIRETTIVI 93/6/KEE, 94/19/KE, U 2000/12/KE DWAR IS-SETTUR BANKARJU

Artikolu 1

Direttiva 93/6/KEE

Fit-tielet sentenza ta' l-Artikolu 7(9) tad-Direttiva 93/6/KEE, il-kliem “u lill-Kumitat Konsultattiv Bankarju” għandhom jiġu mħassra.

Artikolu 2

Direttiva 94/19/KE

Fit-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 94/19/KE, it-kliem “Kumitat Konsultattiv Bankarju” għandu jiġi mibdul bil-kliem “Kumitat Bankarju Ewropew”.

Artikolu 3

Direttiva 2000/12/KE

Id-Direttiva 2000/12/KE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

1.)

L-Artikolu 2(4) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“4.

Il-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 60(2) għandha tiddeċiedi dwar emendi għal-lista fil-paragrafu 3.”;

2)

It-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 2(5), għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“Fil-każ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu għajr dawk li huma stabbiliti f'żoni riklamati ġodda mill-baħar jew li irriżultaw minn diviżjoni jew inkorporazzjoni ta' istituzzjonijiet eżistenti dipendenti jew li jaqgħu taħt ir-responsabbiltá tal-korpi ċentrali, il-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 60(2) tista' tistabbilixxi regoli addizzjonali għall-applikazzjoni tat-tieni subparagrafu inkluż it-tħassir ta' eżenzjonijiet previsti fl-ewwel subparagrafu, fejn taħseb li l-affiljazzjoni ta' istituzzjonijiet ġodda li jibbenefikaw mill-arranġamenti stabbiliti fit-tieni subparagrafu jista' jkollhom effett negattiv fuq il-kompetizzjoni.”;

3)

L-Artikolu 4 għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

Artikolu 4

Awtorizzazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitolbu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jiksbu l-awtorizzazzjoni qabel ma jibdew l-attivitajiet tagħhom. Huma għandhom jistabbilixxu l-ħtiġijiet għal din l-awtorizzazzjoni suġġett għal Artikoli 5 sa 9, u jinnotifikawhom lill-Kummissjoni.”;

4)

fl-Artikolu 22(9), it-tieni sentenza għandha tiġi mħassra.

5)

fl-Artikolu 22(10), it-tieni sentenza għandha tiġi mħassra.

6)

L-Artikolu 23(1) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“1.

L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra:

(a)

bi kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' sussidjarji diretti jew indiretti li waħda jew aktar ta' l-impriżi prinċipali tagħhom ikunu regolati mil-liġijiet ta' pajjiż terz;

(b)

kull meta impriża prinċipali bħal dik takkwista holding f' istituzzjoni ta' kreditu Komunitarja b' mod illi din ta' l-aħħar issir sussidjarja.

Meta tingħata l-awtorizzazzjoni lis-sussidjarja diretta jew indiretta ta' waħda jew aktar mill-impriżi prinċipali mil-liġi ta' pajjiżi terzi, l-istruttura tal-grupp għandha tiġi speċifikata fin-notifika li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jindirizzaw lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 11.”;

7)

fl-Artikolu 24(2), il-kliem “Kumitat Konsultattiv Bankarju” għandhom jinbidlu bil-kliem “Kumitat Bankarju Ewropew”;

8)

l-Artikolu 25 paragrafu 3 għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“3.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 300(1) u (2) tat-Trattat, il-Kummissjoni għandha, bl-għajnuna tal-Kumitat Bankarju Ewropew, teżamina r-riżultat tan-negozjati msemmija fil-paragrafu 1 u s-sitwazzjoni li tirriżulta.”;

9)

it-tielet sentenza ta' l-Artikolu 49(2), il-kliem “Kumitat Konsultattiv Bankarju” għandhom jinbidlu bil-kliem “Kumitat Bankarju Ewropew”;

10)

it-tielet sentenza ta' l-Artikolu 52(9) għandha tiġi mibdula bis-segwenti:

“L-awtoritá kompetenti kkonċernata għandha tibgħat tali informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra.”;

11)

Fl-ewwel sentenza tat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 56a, il-kliem “Il-Kumitat Konsultattiv Bankarju jista'” għandhom jiġu mibdula bil-kliem “Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Kumitat Bankarju Ewropew sabiex”;

12)

it-Titolu VI għandu jiġi mħassar;

13)

l-Artikolu 60(2) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“2.

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Bankarju Ewropew stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/10/KE tal-5 ta' Novembru 2003 (21) (minn issa `l quddiem imsejjaħ ‘il-Kumitat’).

(21)  ġU L 3, tas-7.1.2004, p. 36.;”"

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jiġi kkunsidrat l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu previst fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tlett xhur.

Il-Kumitat għandu jadotta ir-regoli ta' proċedura tiegħu.

14)

Fl-Artikolu 64(2) u (6), il-kliem “u lill-Kumitat Konsultattiv Bankarju” għandhom jiġu mħassra.

KAPITOLU II

EMENDI GĦAD-DIRETTIVI 73/239/KEE, 91/675/KEE, 92/49/KEE, 98/78/KE U 2002/83/KE DWAR IS-SETTURI TA' L-ASSIGURAZZJONI U L-PENSJONIJIET TAX-XOGĦOL

Artikolu 4

Direttiva 73/239/KEE

Id-Direttiva 73/239/KEE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

“Artikolu 29a

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra:

(a)

bi kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' sussidjarji diretti jew indiretti li waħda jew aktar ta' l-impriżi prinċipali tagħhom ikunu regolati mil-liġijiet ta' pajjiż terz;

(b)

kull meta impriża prinċipali bħal dik takkwista sehem f'istituzzjoni ta' kreditu Komunitarja b' mod illi din ta' l-aħħar issir sussidjarja.

2.   Meta tingħata l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1(a) lis-sussidjarja diretta jew indiretta ta' waħda jew aktar mill-impriżi prinċipali mil-liġi ta' pajjiżi terzi, l-istruttura tal-grupp għandha tiġi speċifikata fin-notifika li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jindirizzaw lill-Kummissjoni”;

2)   fl-Artikolu 29b(4), it-tieni subparagrafu għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“Fiċ-ċirkostanzi deskritti fl-ewwel subparagrafu, jista' wkoll jiġi deċiż fi kwalunkwe mument, u flimkien mal-bidu tan-negozjati, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (*) u b'mod konformi ma' l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 8 tagħha li l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jillimitaw jew jissospendu d-deċiżjonijiet tagħhom fir-rigward ta' dan li ġej:

(a)

talbiet għal awtorizzazzjoni, kemm jekk pendenti fil-mument tad-deċiżjoni jew preżentati wara;

(b)

l-akkwist ta' holding minn intrapriżi prinċipali diretti jew indiretti regolati mil-liġi tal-pajjiż terz in kwistjoni.

Artikolu 5

Direttiva 91/675/KEE

Id-Direttiva 91/675/KEE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

1)   fit-Titolu, il-kliem “Kumitat ta' l-Assigurazzjoni” għandhom jiġu mibdula bil-kliem “Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet Tax-Xogħol”.

2)   L-Artikolu 1 għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“Artikolu 1

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/9/KE tal-5 ta' Novembru 2003 (**) (minn issa `l quddiem imsejjaħ ‘il-Kumitat’).

2.   Il-president tal-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej ta' l-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/6/KE tal-5 ta' Novembru 2003 (***) għandu jipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat bħala osservatur.

3.   Il-Kumitat jista' jistieden esperti u osservaturi sabiex jattendu l-laqgħat tagħha.

4.   Is-segretarjat tal-Kumitat għandu jiġi pprovdut mill-Kummissjoni.

3)   L-Artikolu 2 għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“Artikolu 2

Fejn atti adottati fil-qasam ta' assigurazzjoni diretta mhux fuq il-ħajja u assigurazzjoni diretta fuq il-ħajja, assigurazzjoni mill-ġdid u pensjonijiet tax-xogħol jagħtu lill-Kummissjoni poteri għall-implimentazzjoni tar-regoli li jistabbilixxu huma, l-Artikolu 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (****) għandhom japplikaw wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu previst fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal tlett xhur.

2.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

4)   L-Artikoli 3 u 4 għandhom jiġu mħassra.

Artikolu 6

Direttiva 92/49/KEE

Fl-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 40(10) tad-Direttiva 92/49/KEE, il-kliem “jiġi preżentat rapport lill-Kumitat ta' l-Assigurazzjoni stabbilit bid-Direttiva 91/675/KEE” għandhom jiġu mibdula bil-kliem “jinforma lill-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u Pensjonijiet tax-Xogħol b'”.

Artikolu 7

Direttiva 98/78/KE

Id-Direttiva 98/78/KE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

1.)   l-Artikolu 10a(3) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“3.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 300(1) u (2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea, il-Kummissjoni, għandha, bl-għajnuna tal-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol teżamina r-riżultat tan-negozjati msemmija fil-paragrafu 1 u s-sitwazzjoni li toħroġ minnu.”;

2)   l-Artikolu 11(5) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“5.

Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2006, il-Kummissjoni għandha toħroġ rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u, jekk meħtieġ, dwar il-bżonn għal armonizzazzjoni ulterjuri.”.

Artikolu 8

Direttiva 2002/83/KE

Id-Direttiva 2002/83/KE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

1.)

Fl-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 46(9), il-kliem “il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kumitat ta' l-Assigurazzjoni rapport li jqassar” huma mibdula bil-kliem “il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol”;

2.)

L-Artikolu 58 għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

Artikolu 58

Informazzjoni mill-Istati Membri lill-Kummissjoni

L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra:

(a)

bi kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' sussidjarji diretti jew indiretti li waħda jew aktar ta' l-impriżi prinċipali tagħhom ikunu regolati mil-liġijiet ta' pajjiż terz;

(b)

kull meta impriża prinċipali bħal dik takkwista holding f'istituzzjoni ta' kreditu Komunitarja b' mod illi din ta' l-aħħar issir sussidjarja.

Meta tingħata l-awtorizzazzjoni msemmija f' punt (a) lis-sussidjarja diretta jew indiretta ta' waħda jew aktar mill-impriżi prinċipali mil-liġi ta' pajjiżi terzi, l-istruttura tal-grupp għandha tiġi speċifikata fin-notifika li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jindirizzaw lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra.”.

3)

L-Artikolu 65(1) għandu jinbidel b' li ġej:

“1.

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/9/KE tal-5 ta' Novembru 2003 (*****).

(*****)  ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 34.”"

KAPITOLU III

EMENDI GĦAD-DIRETTIVI 85/611/KEE U 2001/34/KE DWAR IS-SETTUR TAT-TITOLI

Artikolu 9

Direttiva 85/611/KEE

Id-Direttiva 85/611/KEE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

1)

L-Artikolu 6ċ għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

f'paragrafu 9, it-tieni sentenza għandha tiġi mibdula bis-segwenti:

“Kull sentejn il-Kummissjoni għandha toħroġ rapport dwar każijiet bħal dawn.”;

(b)

f'paragrafu 10, it-tieni sentenza għandha tiġi mibdula bis-segwenti:

“Kull sentejn il-Kummissjoni għandha toħroġ rapport dwar każijiet bħal dawn.”;

2)

Fl-Artikolu 14(6), it-tieni subparagrafu huwa mħassar;

3)

Fl-Artikolu 21(4) lit-tielet sentenza għandha tiġi mibdula bis-segwenti:

“Tali informazzjoni għandha tkun is-suġġett ta' skambju ta' opinjonijiet fil-Kumitat Ewropew tat-Titoli.”;

4)

Fit-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 22(4), ir-raba' sentenza għandha tiġi mibdula bis-segwenti:

“Tali komunikazzjonijiet jistgħu jkunu is-suġġett ta' skambju ta' opinjonijiet fil-Kumitat Ewropew tat-Titoli.”;

5)

It-titolu tas-Sezzjoni X għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“Kumitat Ewropew tat-Titoli”.

6)

L-Artikolu 53 għandu jiġi mħassar.

7)

L-Artikolu 53a għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

Artikolu 53a

L-emendi tekniċi li jridu jsiru lil din id-Direttiva fl-oqsma li ġejjin għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 53b(2):

(a)

iċċarar tad-definizzjonijiet sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva fil-Komunitá kollha;

(b)

allinjament ta' terminoloġija u r-riformulazzjoni ta' definizzjonijiet skond l-atti sussegwenti dwar UCITS u kwistjonijiet relatati.”;

(8)

Għandu jiġi mdaħħal l-Artikolu segwenti:

Artikolu 53b

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Ewropew tat-Titoli stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE tas-6 ta' Ġunju 2001 (******), minn issa 'l quddiem “il-Kumitat”.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (*******) wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu previst fl-Artikolu 5 (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal tlett xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

(******)  ĠU L 191, tat-13.7.2001 p. 45. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/8/KE (ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 33)."

(*******)  ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.”"

Artikolu 10

Direttiva 2001/34/KE

Id-Direttiva 2001/34/KE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

1)

L-Artikolu 108 għandu jiġi mħassar;

2)

L-Artikolu 109 għandu jinbidel b'li ġej:

“Artikolu 109

1.   Sabiex jiġi aġġustat, in vista tal-ħtiġijiet tas-sitwazzjoni ekonomika, l-ammont minimu tal-kapitalizzazzjoni tas-suq prevedibbli mniżżla taħt l-Artikolu 43(1), il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kumitat tat-Titoli Ewropew stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE tas-6 ta' Ġunju 2001 (********) abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (*********), konformi ma' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5 (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tlett xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

(********)  ĠU, L 191, tat-13.7.2001 p. 45. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/8/KE (ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 33)."

(*********)  ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.”"

KAPITOLU IV

EMENDA GĦAD-DIRETTIVA 2002/87/KE DWAR KONGLOMERAZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 11

Direttiva 2002/87/KE

L-Artikolu 19(2) tad-Direttiva 2002/87/KE għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“2.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 300(1) u (2) tat-Trattat, il-Kummissjoni, għandha, bl-għajnuna tal-Kumitat Bankarju Ewropew, il-Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol, u l-Kumitat tal-Kongolmerati Finanzjarji, teżamina r-riżultat tan-negozjati msemmija fil-paragrafu 1 u s-sitwazzjoni li tirriżulta.”.

KAPITOLU V:

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 12

Miżuri ta' Implimentazzjoni

1.   Il-miżuri implimentattivi adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jiġi kkunsidrat l-Artikolu 8 tagħha m' għandhomx jimmodifikaw id-dispożizzjonijiet essenzjali tad-Direttivi.

2.   Il-perijodu mniżżel fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tlett xhur.

3.   Jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat, li jirregolaw l-eżerċizzju tal-poteri implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni, jiġu modifikati, il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva u, jekk xieraq, tipproponi emendi. Tali reviżjoni għandha xorta waħda issir sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2007.

Artikolu 13

Traspożizzjoni

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sat-13 ta' Mejju 2005.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza mal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 15

L-Indirizzati

Din id-Direttiva qed tiġi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar id-9 ta' Matzu 2005.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. P. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  ĠU C 112, tat-30.4.2004, p. 21.

(2)  ĠU C 58, tas-6.3.2004, p. 23.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Marzu 2001 (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2004.

(4)  ĠU L 191, tat-13.7.2001, p. 43.

(5)  ĠU L 191, tat-13.7.2001, p. 45. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/8/KE (ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 33).

(6)  ĠU L 228, tas-16.08.1973 p. 3. Direttiva kif emendata l-aħħar mill-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(7)  ĠU L 375, tal-31.12.1985 p. 3. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, tat-30.4.2004, p. 1).

(8)  ĠU L 374, tal-31.12.1991 p. 32. Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1).

(9)  ĠU L 228, tal-11.8.1992 p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 35, tal-11.2.2003, p. 1).

(10)  ĠU L 141, tal-11.6.1993 p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2004/39/KE.

(11)  ĠU L 135, tal-31.5.1994 p. 5. Direttiva kif emendata mill-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(12)  ĠU L 330, tal-5.12.1998 p. 1. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2002/87/KE.

(13)  ĠU L 126, tas-26.5.2000 p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/69/KE (ĠU L 125, tat-28.4.2004, p. 44).

(14)  ĠU L 184, 6.7.2001, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 345, tal-31.12.2003, p. 64).

(15)  ĠU L 345, 19.12.2002 p. 1. Direttiva kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 2004/66/KE (ĠU L 168, ta' l-1.5.2004, p. 35).

(16)  ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

(17)  ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 36.

(18)  ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 28.

(19)  ĠU L 3, tas-7.1.2004, p. 34.

(20)  ĠU L 96, tat-12.04.03, p. 16.


Top