Help Print this page 

Document DD_2007_06_007_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
06.Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
TOM 07
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

06.   Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

TOM 007

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1993

L 141

27

 

 

31993L0022

 

 

 

Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 година относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа

3

2003

L 345

64

 

 

32003L0071

 

 

 

Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1)

23

2004

L 003

28

 

 

32004D0005

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Комитет на европейските банкови надзорници (1)

49

2004

L 003

30

 

 

32004D0006

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Комитет за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (1)

51

2004

L 003

32

 

 

32004D0007

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за изменение на Решение 2001/527/ЕО за създаване на Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа (1)

53

2004

L 003

33

 

 

32004D0008

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за изменение на Решение 2001/528/ЕО за създаване на Европейски комитет по ценни книжа (1)

54

2004

L 003

34

 

 

32004D0009

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване (1)

55

2004

L 003

36

 

 

32004D0010

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски банков комитет (1)

57

2004

L 105

39

 

 

32004D0332

 

 

 

Решение на Комисията от 2 април 2004 година относно прилагането на Директива 72/166/ЕИО на Съвета относно контрола на застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства (нотифицирано под номер С(2004) 1235) (1)

59

2004

L 149

1

 

 

32004R0809

 

 

 

Регламент (EО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (1)

60

2004

L 162

70

 

 

32004L0072

 

 

 

Директива 2004/72/ЕО на Комисията от 29 април 2004 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на възприетите пазарни практики, определянето на вътрешна информация по отношение на дериватните продукти, изготвянето на списъци на вътрешни лица, уведомяването за транзакциите на управителите и уведомяването относно подозрителни транзакции (1)

166

2004

L 390

38

 

 

32004L0109

 

 

 

Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО

172

2005

L 007

7

 

 

32005D0015

 

 

 

Решение на Комисията от 7 януари 2005 година относно подробните правила за прилагане на процедурата, предвидена в член 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2004) 5769) (1)

192

2005

L 079

9

 

 

32005L0001

 

 

 

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (1)

203

2005

L 149

14

 

 

32005L0014

 

 

 

Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година за изменение на Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 88/357/ЕИО и 90/232/ЕИО на Съвета и Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на застраховка Гражданска отговорност относно използването на моторни превозни средства (1)

212

2005

L 257

127

 

 

32005L0051

 

 

 

Директива 2005/51/EО на Комисията от 7 септември 2005 година за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/EО и на приложение VIII към Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки (1)

220

2005

L 315

16

 

 

32005D0849

 

 

 

Решение на Комисията от 29 ноември 2005 година за прилагане на Директива 72/166/EИО на Съвета по отношение на проверките на застраховки Гражданска отговорност при използване на моторни превозни средства (нотифицирано под номер C(2005) 4580) (1)

222

2005

L 323

1

 

 

32005L0068

 

 

 

Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 година относно презастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО на Съвета, както и на Директиви 98/78/EО и 2002/83/EО (1)

224

2005

L 323

55

 

 

32005L0075

 

 

 

Директива 2005/75/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 година за поправяне на Директива 2004/18/EО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки

274

2005

L 333

28

 

 

32005R2083

 

 

 

Регламент (EО) № 2083/2005 на Комисията от 19 декември 2005 година за изменение на Директиви 2004/17/EО и 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (1)

276

2006

L 114

60

 

 

32006L0031

 

 

 

Директива 2006/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове (1)

278

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top