EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_06_007_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
06.Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
TOM 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

06.   Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

TOM 007

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1993

L 141

27

 

 

31993L0022

 

 

 

Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 година относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа

3

2003

L 345

64

 

 

32003L0071

 

 

 

Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1)

23

2004

L 003

28

 

 

32004D0005

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Комитет на европейските банкови надзорници (1)

49

2004

L 003

30

 

 

32004D0006

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Комитет за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (1)

51

2004

L 003

32

 

 

32004D0007

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за изменение на Решение 2001/527/ЕО за създаване на Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа (1)

53

2004

L 003

33

 

 

32004D0008

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за изменение на Решение 2001/528/ЕО за създаване на Европейски комитет по ценни книжа (1)

54

2004

L 003

34

 

 

32004D0009

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване (1)

55

2004

L 003

36

 

 

32004D0010

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски банков комитет (1)

57

2004

L 105

39

 

 

32004D0332

 

 

 

Решение на Комисията от 2 април 2004 година относно прилагането на Директива 72/166/ЕИО на Съвета относно контрола на застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства (нотифицирано под номер С(2004) 1235) (1)

59

2004

L 149

1

 

 

32004R0809

 

 

 

Регламент (EО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (1)

60

2004

L 162

70

 

 

32004L0072

 

 

 

Директива 2004/72/ЕО на Комисията от 29 април 2004 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на възприетите пазарни практики, определянето на вътрешна информация по отношение на дериватните продукти, изготвянето на списъци на вътрешни лица, уведомяването за транзакциите на управителите и уведомяването относно подозрителни транзакции (1)

166

2004

L 390

38

 

 

32004L0109

 

 

 

Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО

172

2005

L 007

7

 

 

32005D0015

 

 

 

Решение на Комисията от 7 януари 2005 година относно подробните правила за прилагане на процедурата, предвидена в член 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2004) 5769) (1)

192

2005

L 079

9

 

 

32005L0001

 

 

 

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (1)

203

2005

L 149

14

 

 

32005L0014

 

 

 

Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година за изменение на Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 88/357/ЕИО и 90/232/ЕИО на Съвета и Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на застраховка Гражданска отговорност относно използването на моторни превозни средства (1)

212

2005

L 257

127

 

 

32005L0051

 

 

 

Директива 2005/51/EО на Комисията от 7 септември 2005 година за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/EО и на приложение VIII към Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки (1)

220

2005

L 315

16

 

 

32005D0849

 

 

 

Решение на Комисията от 29 ноември 2005 година за прилагане на Директива 72/166/EИО на Съвета по отношение на проверките на застраховки Гражданска отговорност при използване на моторни превозни средства (нотифицирано под номер C(2005) 4580) (1)

222

2005

L 323

1

 

 

32005L0068

 

 

 

Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 година относно презастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО на Съвета, както и на Директиви 98/78/EО и 2002/83/EО (1)

224

2005

L 323

55

 

 

32005L0075

 

 

 

Директива 2005/75/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 година за поправяне на Директива 2004/18/EО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки

274

2005

L 333

28

 

 

32005R2083

 

 

 

Регламент (EО) № 2083/2005 на Комисията от 19 декември 2005 година за изменение на Директиви 2004/17/EО и 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (1)

276

2006

L 114

60

 

 

32006L0031

 

 

 

Директива 2006/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове (1)

278

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top