EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:364:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 364, 2020. gada 28. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 364

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 28. oktobris


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

553. plenārsesija hibrīdformātā 2020. gada 15. un 16. jūlijā

2020/C 364/01

Rezolūcija par tematu “Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ieguldījums Eiropas Komisijas 2021. gada darba programmā, pamatojoties uz ad hoc grupas “EESK ieguldījums Eiropas Komisijas 2021. gada darba programmā” darbu”

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

553. plenārsesija hibrīdformātā 2020. gada 15. un 16. jūlijā

2020/C 364/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Iekļaujošākas un ilgtspējīgākas banku savienības veicināšana, uzlabojot kopienu banku ieguldījumu vietējā attīstībā un sociāli atbildīgas starptautiskās un Eiropas finanšu sistēmas veidošanā” (pašiniciatīvas atzinums)

14

2020/C 364/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nodokļu mehānismi CO2 emisiju samazināšanai” (pašiniciatīvas atzinums)

21

2020/C 364/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes veicināšana Eiropas Savienībā” (pašiniciatīvas atzinums)

29

2020/C 364/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Konkurētspējas, inovācijas, izaugsmes un darbvietu radīšanas veicināšana, progresējot globālās regulatīvās sadarbības jomā, paužot atbalstu atjauninātai daudzpusējai tirdzniecības sistēmai un samazinot tirgu kropļojošas subsīdijas” (pašiniciatīvas atzinums)

37

2020/C 364/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Drošības savienības rūpnieciskā dimensija” (pašiniciatīvas atzinums)

43

2020/C 364/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lauksaimniecības produktu aizsardzības pasākumu ieviešana tirdzniecības nolīgumos” (pašiniciatīvas atzinums)

49

2020/C 364/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ārkārtas stāvoklis pēc Covid-19. Jaunas daudzpusējas matricas izstrāde” (pašiniciatīvas atzinums)

53

2020/C 364/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nodokļu uzlikšana sadarbīgajā ekonomikā – ziņošanas pienākumi” (atzinuma papildinājums)

62

2020/C 364/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas klimata pakts” (izpētes atzinums)

67


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

553. plenārsesija hibrīdformātā 2020. gada 15. un 16. jūlijā

2020/C 364/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Dzimumu līdztiesības stratēģija” (COM(2020) 152 final)

77

2020/C 364/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. Eiropas pieeja izcilībai un uzticamībai”(COM(2020) 65 final)

87

2020/C 364/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu””(COM(2020) 98 final)

94

2020/C 364/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas digitālās nākotnes veidošana””(COM(2020) 67 final)

101

2020/C 364/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauna Eiropas industriālā stratēģija””(COM(2020) 102 final)

108

2020/C 364/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematiem a) “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ilgtermiņa rīcības plāns vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai un izpildei””(COM(2020) 94 final), b) “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – “vienotā tirgus šķēršļu apzināšana un mazināšana””(COM(2020) 93 final)

116

2020/C 364/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas lielā stunda – jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei””(COM(2020) 456 final) – “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES budžets – Eiropas atveseļošanas plāna dzinējspēks””(COM(2020) 442 final) – “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas”(COM(2020) 441 final/2 – 2020/0111 (NLE)) – “Grozītais priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam”(COM(2020) 443 final – 2018/0166 (APP)) – “Grozītais priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu”(COM(2020) 445 final – 2018/0135 (CNS)) – “Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam”(COM(2020) 446 final – 2020/0109 (APP)) – “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013”(COM(2020) 459 final – 2018/0224 (COD)

124

2020/C 364/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematiem “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu”(COM(2020) 408 final – 2020/0104 (COD)), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu”(COM(2020) 409 final – 2020/0103 (COD))

132

2020/C 364/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU”(COM(2020) 403 final – 2020/0108 (COD)), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017”(COM(2020) 404 final – 2020/0106 (COD))

139

2020/C 364/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)”(COM(2020) 80 final – 2020/0036 (COD))

143

2020/C 364/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021)”(COM(2020) 78 final)

149

2020/C 364/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum”(COM(2020) 260 final – 2020/0127 (COD))

158

2020/C 364/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošana no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim”(COM(2019) 455 final)

160


LV

 

Top