EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:364:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 364, 28. októbra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 364

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
28. októbra 2020


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

553. (hybridné) plenárne zasadnutie 15. a 16. júla 2020

2020/C 364/01

Uznesenie – Príspevok Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2021 na základe práce skupiny ad hoc Príspevok EHSV k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2021

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

553. (hybridné) plenárne zasadnutie 15. a 16. júla 2020

2020/C 364/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Podpora inkluzívnejšej a udržateľnejšej bankovej únie zlepšením príspevku komunitných bánk k miestnemu rozvoju a k budovaniu sociálne zodpovedného medzinárodného a európskeho finančného systému (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

14

2020/C 364/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Mechanizmy zdaňovania zamerané na zníženie emisií CO2 (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

21

2020/C 364/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Posilnenie udržateľného hospodárskeho rastu v celej EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

29

2020/C 364/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Podporiť konkurencieschopnosť, inováciu, rast a tvorbu pracovných miest vďaka pokroku v celosvetovej regulačnej spolupráci, podpore obnoveného multilaterálneho systému obchodovania a obmedzeniu dotácií narúšajúcich trh (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

37

2020/C 364/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Priemyselný rozmer bezpečnostnej únie (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

43

2020/C 364/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Zavedenie ochranných opatrení pre poľnohospodárske produkty v obchodných dohodách (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

49

2020/C 364/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Núdzová situácia po pandémii COVID-19: koncepcia nového modelu multilaterálnych vzťahov (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

53

2020/C 364/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Zdaňovanie kolaboratívneho hospodárstva – vykazovacie povinnosti (doplňujúce stanovisko)

62

2020/C 364/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Európsky klimatický pakt (prieskumné stanovisko)

67


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

553. (hybridné) plenárne zasadnutie 15. a 16. júla 2020

2020/C 364/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Stratégia pre rodovú rovnosť [COM(2020)152 final]

77

2020/C 364/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Biela kniha o umelej inteligencii — Európsky prístup k excelentnosti a dôvere [COM(2020) 65 final]

87

2020/C 364/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu [COM(2020) 98 final]

94

2020/C 364/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Formovanie digitálnej budúcnosti Európy [COM(2020) 67 final]

101

2020/C 364/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Nová priemyselná stratégia pre Európu [COM(2020) 102 final]

108

2020/C 364/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – a) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu [COM(2020) 94 final] — b) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Identifikácia a riešenie prekážok na jednotnom trhu [COM(2020) 93 final]

116

2020/C 364/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej Rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie [COM(2020) 456 final] — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Rozpočet EÚ umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy [COM(2020) 442 final] — Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po pandémii COVID-19 [COM(2020) 441 final/2 – 2020/0111 (NLE)] — Zmenený návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 [COM(2020) 443 final – 2018/0166 (APP)] — Zmenený návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie [COM(2020) 445 final – 2018/0135 (CNS)] — Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [COM(2020) 446 final – 2020/0109 (APP)] — Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia — Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie — Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce — Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2020) 459 final – 2018/0224 (COD)]

124

2020/C 364/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti [COM(2020) 408 final – 2020/0104 (COD)] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci [COM(2020) 409 final – 2020/0103 (COD)]

132

2020/C 364/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020) 403 final – 2020/0108 (COD)] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti [COM(2020) 404 final – 2020/0106 (COD)]

139

2020/C 364/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis) [COM(2020) 80 final – 2020/0036 (COD)]

143

2020/C 364/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021) [COM(2020) 78 final]

149

2020/C 364/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 [COM(2020) 260 final – 2020/0127 (COD)]

158

2020/C 364/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Vykonávanie dohôd o voľnom obchode 1. január 2018 – 31. december 2018[COM(2019) 455 final]

160


SK

 

Top