EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0861

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/861 (2021. gada 21. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus un nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus par izlases apsekojuma organizēšanu izglītības un apmācības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/3442

OV L 190, 31.5.2021, p. 25–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/861/oj

31.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 190/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/861

(2021. gada 21. maijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus un nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus par izlases apsekojuma organizēšanu izglītības un apmācības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 (2019. gada 10. oktobris), ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu un 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu izlases apsekojuma izglītības un apmācības jomā (pieaugušo izglītības apsekojums (PIA)) pareizu īstenošanu, Komisijai būtu jāprecizē datu kopas tehniskie aspekti un jānosaka informācijas nosūtīšanas tehniskie formāti.

(2)

Dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu jāizmanto statistiskās klasifikācijas attiecībā uz teritoriālajām vienībām, izglītības līmeņiem, profesijām un ekonomikas sektoriem, kas ir saderīgas ar NUTS (2), ISCED (3), CLA (4), ISCO (5) un NACE (6) klasifikācijām. Attiecībā uz valodu prasmes līmeņiem dalībvalstīm būtu jāizmanto Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma (CEFR).

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek precizēti datu kopas tehniskie aspekti un noteikti tehniskie formāti informācijas nosūtīšanai no dalībvalstīm Komisijai (Eurostat) izlases apsekojumam izglītības un apmācības jomā (pieaugušo izglītības apsekojums (PIA)).

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“praktiskās datu vākšanas periods” ir periods, kurā no respondentiem tiek vākti dati;

2)

“pārskata periods” ir periods, uz kuru attiecas konkrēta informācijas vienība;

3)

“atsauces datums” ir pirmās intervijas datums.

3. pants

Mainīgo lielumu apraksts

Mainīgie lielumi un to tehniskie raksturlielumi datu nosūtīšanai ir izklāstīti pielikumā un attiecas uz:

1)

mainīgo lielumu tematiem un detalizētiem tematiem;

2)

mainīgo lielumu identifikatoriem un nosaukumiem;

3)

mainīgo lielumu kategorijas kodiem un iezīmēm;

4)

mainīgo lielumu filtriem.

4. pants

Statistikas kopas, novērojamās vienības un noteikumi attiecībā uz respondentiem

1.   Izglītības un apmācības jomas mērķkopa ir visas personas vecumā no 18 līdz 69 gadiem, kuras pastāvīgi dzīvo privātās mājsaimniecībās dalībvalsts teritorijā.

2.   Izglītības un apmācības jomas datus vāc par personu izlasi vecumā no 18 līdz 69 gadiem vai par to mājsaimniecību izlasi, kurās kā novērojamās vienības intervē ne vairāk kā divas nejauši izvēlētas personas vecumā no 18 līdz 69 gadiem vienā mājsaimniecībā. Ja vienā mājsaimniecībā tiek intervētas vairāk nekā divas personas, sniedz pienācīgu pamatojumu.

3.   Ja iespējams, izvairās no intervijām ar aizstājēju.

5. pants

Pārskata periodi un atsauces datumi

1.   Pārskata periods, par kuru tiek vākti dati par dalību izglītībā un apmācībā, ir 12 mēneši pirms intervijas. Ja vien konkrētajam mainīgajam lielumam nav norādīts citādi, dati, kas savākti par citiem tematiem, attiecas uz situāciju atsauces datumā.

2.   Personas vecums ir vecums pilnos gados atsauces datumā.

6. pants

Izlases prasības

Datu vākšanas pamatā ir attiecīgās valsts reprezentatīvas izlases pēc varbūtības principa. Izlases lielumu nosaka saskaņā ar izglītības un apmācības jomas precizitātes prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) 2019/1700 II pielikumā.

7. pants

Neformālo mācību pasākumu izvēle pēc nejaušības principa

1.   Respondentiem, kas piedalās vairāk nekā piecos neformālo mācību pasākumos, piecus no tiem izvēlas pēc nejaušības principa, lai savāktu informāciju par veidu, galvenās aktivitātes statusu sākumā, mērķi un darba devēja īstenotu finansēšanu.

2.   Respondentiem, kas piedalās vairāk nekā divos neformālo mācību pasākumos, lai savāktu detalizētu informāciju, izvēlas divus no tiem (pielikumā minēti kā NFERAND1 un NFERAND2). Šīs divas darbības izvēlas pēc nejaušības principa no tām darbībām, par kurām tiek vākta informācija par veidu, galvenās aktivitātes statusu sākumā, mērķi un darba devēja īstenotu finansēšanu.

8. pants

Datu apkopošanas periodi un metodes

1.   Intervijas, kas nepieciešamas, lai savāktu informāciju par izglītības un apmācības jomu, notiek ik pēc sešiem gadiem no 1. jūlija līdz 31. martam. Pirmais interviju periods sākas 2022. gada 1. jūlijā.

2.   Ja iespējams, valsts praktiskās datu vākšanas periods nepārsniedz sešus mēnešus.

3.   Datus vāc, izmantojot datorizētas metodes, piemēram, datorizētas personiskas intervijas (CAPI), datorizētas telefonintervijas (CATI) un datorizētas internetintervijas (CAWI). Visi izņēmumi tiek pienācīgi pamatoti.

9. pants

Kopīgi standarti attiecībā uz svariem

1.   Atsauces kopa attiecībā uz svariem ir (reālā vai novērtētā) kopa vecumā no 18 līdz 69 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo privātās mājsaimniecībās.

2.   Indivīdu svaru koeficientus aprēķina, ņemot vērā izvēles iespējamību un ticamus ārējos datus par apsekojamās kopas dalījumu pēc dzimuma, vecuma grupām (18–24, 25–34, 35–54, 55–69) un izglītības līmeņa (ISCED 0–2, 3–4, 5–8). Ja iespējams, ņem vērā arī citus raksturlielumus, piemēram, galvenās aktivitātes statusu, profesiju un reģionu.

10. pants

Informācijas nosūtīšanas formāti

1.   Dalībvalstis elektroniski nosūta Komisijai (Eurostat) mikrodatus, kas atbilst mainīgo lielumu tehniskajiem raksturlielumiem, kā norādīts pielikumā.

2.   Pirms mikrodatu nosūtīšanas dalībvalstis tos iepriekš pārbauda un ievēro validācijas noteikumus saskaņā ar to raksturlielumiem kodēšanas un filtrēšanas nosacījumu ziņā. Dalībvalstis un Komisija vienojas par papildu validācijas noteikumiem, kas nosaka nosūtīto datu pieņemamību.

3.   Pārskatītos datus nosūta pilnīgās datu kopās, kas aptver visus mainīgos lielumus, neatkarīgi no pārskatīto novērojumu un mainīgo lielumu skaita.

4.   Dalībvalstis dara Komisijai (Eurostat) pieejamus saskaņā ar šo regulu prasītos datus un metadatus, izmantojot Komisijas (Eurostat) precizētos statistikas datu un metadatu apmaiņas standartus un vienoto kontaktpunktu.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 21. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 261I, 14.10.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

(3)  Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (2011);

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (pieejama angļu un franču valodā).

(4)  Mācību pasākumu klasifikācija, 2016. gada redakcija;

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-011 (pieejama angļu valodā).

(5)  Komisijas Ieteikums (2009. gada 29. oktobris) par Starptautiskā standartizēto profesiju klasifikatora (ISCO-08) lietošanu (OV L 292, 10.11.2009., 31. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Izglītības un apmācības jomas datu kopas vācamie mainīgie lielumi un to tehniskie raksturlielumi datu nosūtīšanai

Temats

Detalizēts temats

Mainīgā lieluma identifikators

Kods vai vērtība

Mainīgā lieluma nosaukums/kategorija

Filtrs/piezīmes

Tehniskie aspekti

Vieta

COUNTRY

 

DZĪVESVIETAS VALSTS

Visi

 

 

 

2 zīmes

Dzīvesvietas valsts (SCL GEO kods)

 

Tehniskie aspekti

Vieta

REGION

 

DZĪVESVIETAS REĢIONS

Visi

 

 

 

4 zīmes

NUTS 2 reģions — kodi saskaņā ar NUTS klasifikācijas 2 zīmju līmeni

 

Tehniskie aspekti

Vieta

DEG_URB

 

Urbanizācijas pakāpe

Visi

 

 

 

1

Pilsētas

 

 

 

 

2

Mazpilsētas un piepilsētas

 

 

 

 

3

Lauku teritorijas

 

Tehniskie aspekti

Datu vākšanas informācija

REFYEAR

 

INTERVIJAS GADS

Visi

 

 

 

4 zīmes

Tā intervijas gada 4 zīmes, kurā notikusi intervija

 

Tehniskie aspekti

Datu vākšanas informācija

REFMONTH

 

INTERVIJAS MĒNESIS

Visi

 

 

 

01-12

Tā mēneša numurs, kurā notikusi intervija (2 zīmes)

 

Tehniskie aspekti

Datu vākšanas informācija

REFDAY

 

INTERVIJAS DIENA

Visi

 

 

 

01-31

Tās dienas numurs, kurā notikusi intervija (2 zīmes)

 

Tehniskie aspekti

Identifikācija

RESPID

 

UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS

Visi

 

 

 

ciparu

Katra ieraksta identifikācijas kods

 

Tehniskie aspekti

Svari

RESPWEIGHT

 

INDIVĪDU SVARU KOEFICIENTS

Visi

 

 

 

ciparu

Indivīdu svaru koeficients (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz punkta)

 

Tehniskie aspekti

Svari

NFEACTWEIGHT_5

 

5 NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU SĪKAS INFORMĀCIJAS SVARU KOEFICIENTS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

ciparu

Tādu 5 neformālo mācību pasākumu svaru koeficients, par kuriem tiek prasīta zināma sīkāka informācija (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz punkta)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Tehniskie aspekti

Svari

NFEACTWEIGHT_2

 

2 NEJAUŠI IZVĒLĒTO NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU SVARU KOEFICIENTS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

ciparu

NFERAND1 un NFERAND2 izvēlēto neformālo mācību pasākumu svaru koeficients (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz punkta)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Tehniskie aspekti

Interviju raksturlielumi

INTMETHOD

 

IZMANTOTAIS INTERVIJAS VEIDS

Visi

 

 

 

1

Personiska intervija ar papīra anketu (PAPI)

 

 

 

 

2

Datorizēta personiska intervija (CAPI)

 

 

 

 

3

Datorizēta telefonintervija (CATI)

 

 

 

 

4

Datorizēta internetintervija (CAWI)

 

 

 

 

5

Cits

 

Tehniskie aspekti

Interviju raksturlielumi

INTPART

 

DALĪBAS VEIDS APSEKOJUMĀ

Visi

 

 

 

1

Tieša dalība

 

 

 

 

2

Netieša dalība

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

(HHNBPERS)

 

MĀJSAIMNIECĪBAS LIELUMS

Visi

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Mājsaimniecības sastāvs

HHNBPERS_tot

1-98

Kopējais mājsaimniecības locekļu skaits (ieskaitot respondentu)

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Mājsaimniecības sastāvs

HHNBPERS_0_13

0-98

Mājsaimniecības locekļi vecumā no 0 līdz 13 gadiem

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Mājsaimniecības sastāvs

HHNBPERS_14_24

0-98

Mājsaimniecības locekļi vecumā no 14 līdz 24 gadiem (ieskaitot respondentu)

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Mājsaimniecības sastāvs

HHNBPERS_25plus

0-98

Mājsaimniecības locekļi 25 gadu vecumā un vecāki (ieskaitot respondentu)

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Mājsaimniecības sastāvs

HHTYPE

 

MĀJSAIMNIECĪBAS TIPS

Visi

 

 

 

1

Vienas personas mājsaimniecība

 

 

 

 

2

Vientuļais vecāks ar vismaz vienu bērnu, kas ir jaunāks par 25 gadiem

 

 

 

 

3

Vientuļais vecāks ar bērniem, kas visi ir vecumā no 25 gadiem

 

 

 

 

4

Pāris bez bērna vai bērniem

 

 

 

 

5

Pāris ar vismaz vienu bērnu, kas ir jaunāks par 25 gadiem

 

 

 

 

6

Pāris ar bērniem, kas visi ir vecumā no 25 gadiem

 

 

 

 

7

Cits mājsaimniecības tips

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Ienākumi, patēriņš un labklājības elementi, tostarp parādsaistības

Kopējie mājsaimniecības mēneša ienākumi

HHINCOME

 

MĀJSAIMNIECĪBAS PAŠREIZĒJIE MĒNEŠA NETO IENĀKUMI

Visi

 

 

 

1

Zemāko ekvivalento pašreizējo mēneša neto ienākumu grupa

 

 

 

 

2

Zemu līdz vidēju ekvivalento pašreizējo mēneša neto ienākumu grupa

 

 

 

 

3

Vidēju ekvivalento pašreizējo mēneša neto ienākumu grupa

 

 

 

 

4

Vidēju līdz augstu ekvivalento pašreizējo mēneša neto ienākumu grupa

 

 

 

 

5

Augstāko ekvivalento pašreizējo mēneša neto ienākumu grupa

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Demogrāfija

SEX

 

DZIMUMS

Visi

 

 

 

1

Vīrietis

 

 

 

 

2

Sieviete

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Demogrāfija

BIRTHYEAR

 

DZIMŠANAS GADS

Visi

 

 

 

4 zīmes

Dzimšanas gads, četras zīmes

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Demogrāfija

BIRTHPASS

 

TAS, VAI DZIMŠANAS DIENA IR PAGĀJUSI

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Demogrāfija

AGE

 

VECUMS PILNOS GADOS

Visi

 

 

 

18-69

 

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Valstiskā piederība un migranta izcelsme

CITIZEN

 

PRIMĀRĀS VALSTISKĀS PIEDERĪBAS VALSTS

Visi

 

 

 

2 zīmes

Primārās valstiskās piederības valsts (SCL GEO kods)

 

 

 

 

STLS

Bezvalstnieks

 

 

 

 

FOR

Ārvalsts valstiskā piederība, bet valsts nav zināma

 

 

 

 

RNC

Atzīti nepilsoņi

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Valstiskā piederība un migranta izcelsme

BIRTHPLACE

 

PERSONAS DZIMŠANAS VALSTS

Visi

 

 

 

2 zīmes

Dzimšanas valsts (SCL GEO kods)

 

 

 

 

FOR

Persona dzimusi ārvalstī, bet dzimšanas valsts nav zināma

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Uzturēšanās ilgums valstī

RESTIME

 

UZTURĒŠANĀS ILGUMS DZĪVESVIETAS VALSTĪ PILNOS GADOS

Visi

 

 

 

99

Persona dzimusi šajā valstī un nekad nav dzīvojusi ārvalstī vismaz 1 gadu

 

 

 

 

00

Mazāk par 1 gadu valstī, bet plāno uzturēties vismaz 1 gadu kopā

 

 

 

 

01-69

Gadu skaits šajā valstī (kopš pēdējo reizi tika iedibināta pastāvīgā dzīvesvieta šajā valstī)

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Mājsaimniecības sastāvs

MARSTADEFACTO

 

PARTNERI, KAS DZĪVO TAJĀ PAŠĀ MĀJSAIMNIECĪBĀ

Visi

 

 

 

1

Persona, kas dzīvo kopā ar likumīgo vai de facto partneri

 

 

 

 

2

Persona, kas nedzīvo kopā ar likumīgo vai de facto partneri

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Iegūtais izglītības līmenis

HATLEVEL

 

IEGŪTAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS (augstākais sekmīgi pabeigtais izglītības līmenis)

Visi

 

 

 

000

Bez formālas izglītības vai līmenis ir zemāks par ISCED 1

 

 

 

 

100

ISCED 1 Pamatizglītības pirmais posms

 

 

 

 

200

ISCED 2 Pamatizglītības otrais posms

 

 

 

 

342

ISCED 3 Vidējā izglītība (vispārējā) — daļēji pabeigts līmenis, bez tiešas piekļuves augstākajai izglītībai

 

 

 

 

343

ISCED 3 Vidējā izglītība (vispārējā) — pabeigts līmenis, bez tiešas piekļuves augstākajai izglītībai

 

 

 

 

344

ISCED 3 Vidējā izglītība (vispārējā) — pabeigts līmenis, ar tiešu piekļuvi augstākajai izglītībai

 

 

 

 

349

ISCED 3 Vidējā izglītība (vispārējā) — bez piekļuves augstākajai izglītībai iespējama nošķīruma

 

 

 

 

352

ISCED 3 Vidējā izglītība (profesionālā) — daļēji pabeigts līmenis, bez tiešas piekļuves augstākajai izglītībai

 

 

 

 

353

ISCED 3 Vidējā izglītība (profesionālā) — pabeigts līmenis, bez tiešas piekļuves augstākajai izglītībai

 

 

 

 

354

ISCED 3 Vidējā izglītība (profesionālā) — pabeigts līmenis, ar tiešu piekļuvi augstākajai izglītībai

 

 

 

 

359

ISCED 3 Vidējā izglītība (profesionālā) — bez piekļuves augstākajai izglītībai iespējama nošķīruma

 

 

 

 

392

ISCED 3 Vidējā izglītība (orientācija nav zināma) — daļēji pabeigts līmenis, bez tiešas piekļuves augstākajai izglītībai

 

 

 

 

393

ISCED 3 Vidējā izglītība (orientācija nav zināma) — pabeigts līmenis, bez tiešas piekļuves augstākajai izglītībai

 

 

 

 

394

ISCED 3 Vidējā izglītība (orientācija nav zināma) — pabeigts līmenis, ar tiešu piekļuvi augstākajai izglītībai

 

 

 

 

399

ISCED 3 Vidējā izglītība (orientācija nav zināma) — bez piekļuves augstākajai izglītībai iespējama nošķīruma

 

 

 

 

440

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — vispārējā

 

 

 

 

450

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — profesionālā

 

 

 

 

490

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — orientācija nav zināma

 

 

 

 

540

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — vispārējā

 

 

 

 

550

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — profesionālā

 

 

 

 

590

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — orientācija nav zināma

 

 

 

 

600

ISCED 6 Bakalaura vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

700

ISCED 7 Maģistra vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

800

ISCED 8 Doktora vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Izglītības līmenis — sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība

HATFIELD

 

AUGSTĀKĀ SEKMĪGI PABEIGTĀ IZGLĪTĪBAS LĪMEŅA JOMA

HATLEVEL = 342-800

 

 

 

00

Vispārīgas programmas un kvalifikācijas

 

 

 

 

01

Izglītība

 

 

 

 

02

Mākslas un humanitārās zinātnes

 

 

 

 

03

Sociālās zinātnes, žurnālistika un informācijas zinātne

 

 

 

 

04

Uzņēmējdarbība, administrācija un tiesības

 

 

 

 

05

Dabaszinātnes, matemātika un statistika

 

 

 

 

06

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

 

 

 

 

07

Inženierija, rūpniecība un būvniecība

 

 

 

 

08

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un veterinārija

 

 

 

 

09

Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi

 

 

 

 

10

Pakalpojumi

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Izglītības līmenis — sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība

HATYEAR

 

GADS, KAD SEKMĪGI PABEIGTS AUGSTĀKAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

HATLEVEL = 100-800

 

 

 

4 zīmes

Gads, kad sekmīgi pabeigts augstākais izglītības līmenis

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Izglītības līmenis — sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība

DROPEDUC

 

IZBEIGTA FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA VAI APMĀCĪBA

Visi

 

 

 

1

Jā, viena

 

 

 

 

2

Jā, vairākas

 

 

 

 

3

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Izglītības līmenis — sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība

DROPEDUCLEVEL

 

IZBEIGTAS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMENIS

DROPEDUC = 1 vai 2

 

 

 

10

ISCED 1 Pamatizglītības pirmais posms

 

 

 

 

20

ISCED 2 Pamatizglītības otrais posms

 

 

 

 

34

ISCED 3 Vidējā izglītība — vispārējā

 

 

 

 

35

ISCED 3 Vidējā izglītība — profesionālā

 

 

 

 

39

ISCED 3 Vidējā izglītība — orientācija nav zināma

 

 

 

 

44

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — vispārējā

 

 

 

 

45

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — profesionālā

 

 

 

 

49

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — orientācija nav zināma

 

 

 

 

54

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — vispārējā

 

 

 

 

55

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — profesionālā

 

 

 

 

59

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — orientācija nav zināma

 

 

 

 

60

ISCED 6 Bakalaura vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

70

ISCED 7 Maģistra vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

80

ISCED 8 Doktora vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība darba tirgū

Galvenās aktivitātes statuss (pašdefinēts)

MAINSTAT

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES STATUSS (PAŠDEFINĒTS)

Visi

 

 

 

10

Nodarbināts

 

 

 

 

20

Bezdarbnieks

 

 

 

 

32

Pensionārs

 

 

 

 

33

Nespēj strādāt ilgstošu veselības problēmu dēļ

 

 

 

 

31

Izglītojamais, skolēns

 

 

 

 

35

Veic mājsaimniecības pienākumus

 

 

 

 

34

Obligātais militārais dienests vai civildienests

 

 

 

 

36

Cits

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Darba stāžs, darba gājums un iepriekšējā darba pieredze

Darba sākums

EMP12M

 

NODARBINĀTĪBA JEBKURĀ BRĪDĪ PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

MAINSTAT = 20-36

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība darba tirgū

Galvenie darba raksturlielumi

FTPT

 

PILNA VAI NEPILNA LAIKA PAMATDARBS (PAŠDEFINĒTS)

MAINSTAT = 10

 

 

 

1

Pilna laika darbs

 

 

 

 

2

Nepilna laika darbs

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība darba tirgū

Galvenie darba raksturlielumi

JOBSTAT

 

NODARBINĀTĪBAS STATUSS PAMATDARBĀ

MAINSTAT = 10

 

 

 

11

Pašnodarbināta persona ar darba ņēmējiem

 

 

 

 

12

Pašnodarbināta persona bez darba ņēmējiem

 

 

 

 

20

Darba ņēmējs

 

 

 

 

30

Ģimenē strādājošais (bez samaksas)

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība darba tirgū

Līguma darbības ilgums

PERMJOB

 

PAMATDARBA PASTĀVĪGUMS

JOBSTAT = 20

 

 

 

1

Terminēts līgums

 

 

 

 

2

Pastāvīgs darbs

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība darba tirgū

Galvenie darba raksturlielumi

JOBISCO

 

PROFESIJA PAMATDARBĀ

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 zīmes

Kodi saskaņā ar ISCO-08 2 zīmju līmeni

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība darba tirgū

Galvenie darba raksturlielumi

LOCNACE

 

VIETĒJĀS VIENĪBAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA ATTIECĪBĀ UZ PAMATDARBU

MAINSTAT = 10

 

 

 

3 zīmes

Kodi saskaņā ar NACE 2. red. 2 zīmju līmeni

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība darba tirgū

Uzņēmuma lielums

LOCSIZEFIRM

 

VIETĒJĀS VIENĪBAS LIELUMS ATTIECĪBĀ UZ PAMATDARBU

MAINSTAT = 10

 

 

 

1-9

Precīzs personu skaits, ja robežās no 1 līdz 9

 

 

 

 

10

10 līdz 19 personas

 

 

 

 

11

20 līdz 49 personas

 

 

 

 

12

50 līdz 249 personas

 

 

 

 

13

250 personu vai vairāk

 

 

 

 

14

Nezinu, bet mazāk par 10 personām

 

 

 

 

15

Nezinu, bet 10 personas vai vairāk

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Darba stāžs, darba gājums un iepriekšējā darba pieredze

Darba sākums

JOBTIME

 

GADS, KAD PERSONA SĀKA STRĀDĀT PIE PAŠREIZĒJĀ DARBA DEVĒJA VAI KĀ PAŠNODARBINĀTA PERSONA PAMATDARBĀ

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 zīmes

Gads, kad persona sāka strādāt pie pašreizējā darba devēja vai kā pašnodarbināta persona pamatdarbā

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Ziņas par izglītību

HATFATHER

 

RESPONDENTA TĒVA IEGŪTAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

Visi

 

 

 

1

Pamatskolas izglītība

 

 

 

 

2

Vidējā izglītība

 

 

 

 

3

Augstākā izglītība

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas (tēvs nav zināms)

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Ziņas par izglītību

HATMOTHER

 

RESPONDENTA MĀTES IEGŪTAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

Visi

 

 

 

1

Pamatskolas izglītība

 

 

 

 

2

Vidējā izglītība

 

 

 

 

3

Augstākā izglītība

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas (māte nav zināma)

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Valstiskā piederība un migranta izcelsme

BIRTHFATHER

 

TĒVA DZIMŠANAS VALSTS

Visi

 

 

 

2 zīmes

Tēva dzimšanas valsts (SCL GEO kods)

 

 

 

 

FOR

Tēvs dzimis ārvalstī, bet tēva dzimšanas valsts nav zināma

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas (tēvs nav zināms)

 

Personu un mājsaimniecību raksturlielumi

Valstiskā piederība un migranta izcelsme

BIRTHMOTHER

 

MĀTES DZIMŠANAS VALSTS

Visi

 

 

 

2 zīmes

Mātes dzimšanas valsts (SCL GEO kods)

 

 

 

 

FOR

Māte dzimusi ārvalstī, bet mātes dzimšanas valsts nav zināma

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas (māte nav zināma)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

SEEKINFO

 

MEKLĒJA JEBKĀDU INFORMĀCIJU PAR MĀCĪBU IESPĒJĀM PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS (formālā un neformālā izglītība un apmācība)

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDE

 

PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS NO IESTĀDĒM/ORGANIZĀCIJĀM SAŅEMTIE IETEIKUMI PAR MĀCĪBĀM

Visi

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDE_1

 

Konsultācijas/padomi par mācību iespējām (tostarp atbalsts informācijas meklēšanai un pieteikšanās mācību iespējām)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDE_2

 

Individuālo mācību vajadzību pārbaude/novērtējums, pamatojoties uz profesionāliem testiem un/vai intervijām

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDE_3

 

Padomi/palīdzība attiecībā uz prasmju, kompetenču vai iepriekšējo mācību validēšanas/atzīšanas procedūru

 

 

 

 

 

Katru GUIDE_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDESOURCE

 

PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS SAŅEMTO IETEIKUMU PAR MĀCĪBĀM AVOTS

GUIDE = 1

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDESOURCE_1

 

Izglītības vai apmācības iestādes (skola, koledža, augstskola, profesionālās izglītības un apmācības centrs, pieaugušo izglītības iestāde, validēšanas centrs u. tml.)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDESOURCE_2

 

Valsts nodarbinātības dienesti

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDESOURCE_3

 

Darba devējs vai potenciālais darba devējs

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDESOURCE_4

 

Citas iestādes/organizācijas

 

 

 

 

 

Katru GUIDESOURCE_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDEINTER

 

MIJIEDARBĪBAS VEIDS, KAS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS IZMANTOTS SAŅEMTAJIEM IETEIKUMIEM PAR MĀCĪBĀM

GUIDE = 1

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDEINTER_1

 

Mijiedarbība ar personu: klātienes saruna, Skype, tālrunis, e-pasts, īpašas tīmekļa vietnes u. tml.

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Piekļuve informācijai par mācību iespējām un ieteikumi (12 mēneši)

GUIDEINTER_2

 

Mijiedarbība bez personas: boti/tīmekļa roboti, automātiskās lietotnes tiešsaistē, ja vien tās nodrošina mijiedarbību

 

 

 

 

 

Katru GUIDEINTER_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība formālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

FED

 

DALĪBA FORMĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ (IZGLĪTOJAMAIS VAI MĀCEKLIS) PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība formālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

FEDNUM

 

FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS PASĀKUMU SKAITS

FED = 1

 

 

 

0

Neviens (FED = 2)

 

 

 

 

1-99

Pasākumu skaits

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējais formālās izglītības pasākums — sīka informācija (12 mēneši)

FEDSTARTYEAR

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA SĀKUMA GADS

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 zīmes

Tā gada 4 zīmes, kurā sācies pēdējais formālās izglītības vai apmācības pasākums

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējais formālās izglītības pasākums — sīka informācija (12 mēneši)

FEDSTARTMONTH

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA SĀKUMA MĒNESIS

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

01-12

Tā mēneša numurs, kurā sācies pēdējais formālās izglītības vai apmācības pasākums (2 zīmes)

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējais formālās izglītības pasākums — sīka informācija (12 mēneši)

FEDMAINSTAT

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES STATUSS (PAŠDEFINĒTS) PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA SĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Nodarbināts

 

 

 

 

2

Bezdarbnieks

 

 

 

 

3

Ekonomiski neaktīvs

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējais formālās izglītības pasākums — sīka informācija (12 mēneši)

FEDLEVEL

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS PASĀKUMA LĪMENIS

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

10

ISCED 1 Pamatizglītības pirmais posms

 

 

 

 

20

ISCED 2 Pamatizglītības otrais posms

 

 

 

 

34

ISCED 3 Vidējā izglītība — vispārējā

 

 

 

 

35

ISCED 3 Vidējā izglītība — profesionālā

 

 

 

 

39

ISCED 3 Vidējā izglītība — orientācija nav zināma

 

 

 

 

44

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — vispārējā

 

 

 

 

45

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — profesionālā

 

 

 

 

49

ISCED 4 Pēcvidējā izglītība, kas nav augstākā izglītība, — orientācija nav zināma

 

 

 

 

54

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — vispārējā

 

 

 

 

55

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — profesionālā

 

 

 

 

59

ISCED 5 Īsā cikla augstākā izglītība — orientācija nav zināma

 

 

 

 

60

ISCED 6 Bakalaura vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

70

ISCED 7 Maģistra vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

80

ISCED 8 Doktora vai līdzvērtīgs līmenis

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējais formālās izglītības pasākums — sīka informācija (12 mēneši)

FEDCOMP

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA PABEIGŠANA

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Nē, izstājos pirms paredzētajām beigām

 

 

 

 

2

Nē, tas joprojām turpinās

 

 

 

 

3

Jā, pabeigts

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējais formālās izglītības pasākums — sīka informācija (12 mēneši)

FEDFIELD

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA JOMA

FEDLEVEL = 34-80

 

 

 

1

Vispārīgas programmas un kvalifikācijas

 

 

 

 

2

Izglītība

 

 

 

 

3

Mākslas

 

 

 

 

4

Humanitārās zinātnes

 

 

 

 

5

Valodu apguve

 

 

 

 

6

Literatūra un valodniecība

 

 

 

 

7

Sociālās un uzvedības zinātnes

 

 

 

 

8

Žurnālistika un informācijas zinātne

 

 

 

 

9

Uzņēmējdarbība un administrācija

 

 

 

 

10

Tiesības

 

 

 

 

11

Dabaszinātnes, matemātika un statistika

 

 

 

 

12

Datora lietošana

 

 

 

 

13

Datubāzu un tīklu izstrāde un administrēšana; programmatūras un lietojumprogrammu izstrāde un analīze

 

 

 

 

14

Inženierija un inženierijas profesijas, rūpniecība un pārstrāde

 

 

 

 

15

Arhitektūra un būvniecība

 

 

 

 

16

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un veterinārija

 

 

 

 

17

Veselība

 

 

 

 

18

Sociālie pakalpojumi

 

 

 

 

19

Individuālie pakalpojumi, higiēnas un arodveselības pakalpojumi

 

 

 

 

20

Drošības pakalpojumi, transporta pakalpojumi

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDPLACE

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA MĀCĪBU VIETA

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Pilnībā tiešsaistē

 

 

 

 

2

Galvenokārt tiešsaistē

 

 

 

 

3

Galvenokārt uz vietas

 

 

 

 

4

Pilnībā uz vietas

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDONMAT

 

MĀCĪBU MATERIĀLU NODROŠINĀŠANA TIEŠSAISTĒ SAISTĪBĀ AR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Bieži

 

 

 

 

2

Dažreiz

 

 

 

 

3

Nekad

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDONTEA

 

MIJIEDARBĪBA TIEŠSAISTĒ AR MĀCĪBSPĒKIEM SAISTĪBĀ AR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Bieži

 

 

 

 

2

Dažreiz

 

 

 

 

3

Nekad

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDONPAR

 

MIJIEDARBĪBA TIEŠSAISTĒ AR CITIEM DALĪBNIEKIEM SAISTĪBĀ AR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Bieži

 

 

 

 

2

Dažreiz

 

 

 

 

3

Nekad

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON

 

DALĪBAS IEMESLI PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_01a

 

Lai labāk paveiktu darbu

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_01b

 

Lai uzlabotu karjeras iespējas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_02

 

Lai mazinātu iespēju zaudēt darbu

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_03

 

Lai uzlabotu iespēju iegūt darbu vai mainīt darbu/profesiju

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_04

 

Lai sāktu uzņēmējdarbību

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_05

 

Bija obligāti jāpiedalās

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_06_7

 

Lai vairotu zināšanas/prasmes, apmierinot savu vispārējo interesi un zinātkāri

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_08

 

Lai iegūtu sertifikātu

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASON_09

 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem/prieka pēc

 

 

 

 

 

Katru FEDREASON _x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli pēdējā formālajā izglītībā (12 mēneši)

FEDREASONMAIN

 

DALĪBAS GALVENAIS IEMESLS PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDREASON = 1

 

 

 

4 zīmes

Iemesla kods no 01a līdz 09 atbilstoši mainīgajam lielumam FEDREASON

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējais formālās izglītības pasākums — sīka informācija (12 mēneši)

FEDWORKTIME

 

PĒDĒJAIS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS APMAKSĀTAJĀ DARBA LAIKĀ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Tikai apmaksātajā darba laikā

 

 

 

 

2

Galvenokārt apmaksātajā darba laikā

 

 

 

 

3

Galvenokārt ārpus apmaksātā darba laika

 

 

 

 

4

Tikai ārpus apmaksātā darba laika

 

 

 

 

5

Šajā laikā nestrādāja

FEDMAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības samaksa un stundas (12 mēneši)

FEDNBHOURS

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA MĀCĪBU STUNDU SKAITS

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 zīmes

Kopējais mācību stundu skaits

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības samaksa un stundas (12 mēneši)

FEDPAID

 

SAMAKSA PAR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Pilnībā apmaksājis pats/pati

 

 

 

 

2

Daļēji apmaksājis pats/pati un daļēji cita persona

 

 

 

 

3

Pilnībā apmaksājusi cita persona

 

 

 

 

4

Bezmaksas pasākums

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības samaksa un stundas (12 mēneši)

FEDPAIDBY

 

FINANSĒJUMA AVOTS DAĻĒJAI VAI PILNĪGAI SAMAKSAI PAR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDPAID = 2 vai 3

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības samaksa un stundas (12 mēneši)

FEDPAIDBY_1

 

Darba devējs vai potenciālais darba devējs

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības samaksa un stundas (12 mēneši)

FEDPAIDBY_2

 

Valsts nodarbinātības dienesti

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības samaksa un stundas (12 mēneši)

FEDPAIDBY_3

 

Citas publiskas vai privātas iestādes

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības samaksa un stundas (12 mēneši)

FEDPAIDBY_4

 

Mājsaimniecības loceklis vai radinieks

 

 

 

 

 

Katru FEDPAIDBY_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDUSEA

 

PRASMJU VAI ZINĀŠANU, KO IEGUVA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ, PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Daudz

 

 

 

 

2

Pietiekami

 

 

 

 

3

Ļoti maz

 

 

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA IZNĀKUMI

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME_1

 

(Jauna) darba atrašana

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME_3

 

Lielāka samaksa/alga

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME_2

 

Paaugstinājums darbā

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME_4

 

Jauni uzdevumi

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME_5

 

Labāks sniegums pašreizējā darbā

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME_6

 

Personiski ieguvumi (satikt citus cilvēkus, atsvaidzināt vai iegūt prasmes vispārīgos vai konkrētos tematos u. tml.)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOME_7

 

Vēl nav iznākuma

 

 

 

 

 

Katru FEDOUTCOME_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Pēdējās formālās izglītības iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

FEDOUTCOMEMAIN

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA GALVENAIS IZNĀKUMS

FEDOUTCOME = 1

 

 

 

1 zīme

Iznākuma kods no 1 līdz 7 atbilstoši mainīgajam lielumam FEDOUTCOME

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFE

 

DALĪBA NEFORMĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFECOURSE

 

KURSI

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEWORKSHOP

 

DARBSEMINĀRI UN SEMINĀRI

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEGUIDEDJT

 

VADĪTA APMĀCĪBA DARBAVIETĀ

MAINSTAT = 10 vai EMP12M = 1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFELESSON

 

PRIVĀTSTUNDAS

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalība neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFENUM

 

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS PASĀKUMU SKAITS

NFE = 1

 

 

 

0

Nav (NFE=2)

 

 

 

 

1-99

Pasākumu skaits

 

 

 

 

 

NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU IDENTIFICĒŠANA (LĪDZ 5)

 

 

 

(NFEACT01)

 

01 — 1. pasākuma identificēšana

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT01_TYPE

 

NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA VEIDS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Kursi

 

 

 

 

2

Darbsemināri un semināri

 

 

 

 

3

Vadīta apmācība darbavietā

MAINSTAT = 10 vai EMP12M = 1

 

 

 

4

Privātstundas

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT01_MAINSTAT

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES STATUSS (PAŠDEFINĒTS) NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA SĀKUMĀ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Nodarbināts

 

 

 

 

2

Bezdarbnieks

 

 

 

 

3

Ekonomiski neaktīvs

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT01_PURP

 

NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA MĒRĶIS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Galvenokārt saistīts ar darbu

 

 

 

 

2

Galvenokārt nav saistīts ar darbu

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT01_WORKTIME

 

NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMS APMAKSĀTAJĀ DARBA LAIKĀ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Tikai apmaksātajā darba laikā

 

 

 

 

2

Galvenokārt apmaksātajā darba laikā

 

 

 

 

3

Galvenokārt ārpus apmaksātā darba laika

 

 

 

 

4

Tikai ārpus apmaksātā darba laika

 

 

 

 

5

Šajā laikā nestrādāja

NFEACT01_MAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT01_PAIDBY

 

NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMS, KO DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ APMAKSĀJA DARBA DEVĒJS VAI POTENCIĀLAIS DARBA DEVĒJS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

 

 

(NFEACT02)

 

02 — 2. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 2

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT02_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT02_MAINSTAT

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT02_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT02_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT02_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT03)

 

03 — 3. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 3

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT03_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT03_MAINSTAT

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT03_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT03_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT03_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT04)

 

04 — 4. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 4

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT04_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT04_MAINSTAT

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT04_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT04_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT04_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT05)

 

05 — 5. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 5

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT05_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT05_MAINSTAT

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT05_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT05_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEACT05_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFERAND1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA KODS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

01-05

1. pasākuma identifikācijas kods

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFERAND1_TYPE

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA VEIDS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1-4

Kods kā norādīts NFEACTxx_TYPE 1. nejauši izvēlētajam pasākumam

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEFIELD1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA JOMA

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1a

Pamatprogrammas un pamatkvalifikācijas

 

 

 

 

1b

Rakstpratība un rēķinpratība

 

 

 

 

1c

Personiskās prasmes un attīstība

 

 

 

 

2

Izglītība

 

 

 

 

3

Mākslas

 

 

 

 

4

Humanitārās zinātnes

 

 

 

 

5

Valodu apguve

 

 

 

 

6

Literatūra un valodniecība

 

 

 

 

7

Sociālās un uzvedības zinātnes

 

 

 

 

8

Žurnālistika un informācijas zinātne

 

 

 

 

9

Uzņēmējdarbība un administrācija

 

 

 

 

10

Tiesības

 

 

 

 

11

Dabaszinātnes, matemātika un statistika

 

 

 

 

12

Datora lietošana

 

 

 

 

13

Datubāzu un tīklu izstrāde un administrēšana; programmatūras un lietojumprogrammu izstrāde un analīze

 

 

 

 

14

Inženierija un inženierijas profesijas, rūpniecība un pārstrāde

 

 

 

 

15

Arhitektūra un būvniecība

 

 

 

 

16

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un veterinārija

 

 

 

 

17

Veselība

 

 

 

 

18

Sociālie pakalpojumi

 

 

 

 

19

Individuālie pakalpojumi, higiēnas un arodveselības pakalpojumi

 

 

 

 

20

Drošības pakalpojumi, transporta pakalpojumi

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFESKILLSMAIN1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTAJĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMĀ IEGŪTĀS GALVENĀS PRASMES

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

IT prasmes (vispārējās un profesionālās)

 

 

 

 

2

Vadības prasmes

 

 

 

 

3

Komandas darba prasmes

 

 

 

 

4

Prasmes strādāt ar pircējiem/klientiem/pacientiem/izglītojamajiem

 

 

 

 

5

Problēmu risināšanas prasmes

 

 

 

 

6

Biroja vadības prasmes

 

 

 

 

7

Svešvalodu prasmes

 

 

 

 

8

Tehniskās un/vai praktiskās prasmes

 

 

 

 

9

Komunikācijas prasmes

 

 

 

 

10

Rēķinpratība un/vai rakstpratība

 

 

 

 

11

Veselības aizsardzības un drošības prasmes

 

 

 

 

12

Radošās un mūzikas prasmes, amatniecība, ēdiena gatavošana, dārzkopība

 

 

 

 

13

Garīgais spēks, dziļi personiskas vai pašizziņas prasmes

 

 

 

 

14

Fiziskās prasmes

 

 

 

 

15

Cits

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEPLACE1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA MĀCĪBU VIETA

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Pilnībā tiešsaistē

 

 

 

 

2

Galvenokārt tiešsaistē

 

 

 

 

3

Galvenokārt uz vietas

 

 

 

 

4

Pilnībā uz vietas

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEONMAT1

 

MĀCĪBU MATERIĀLU NODROŠINĀŠANA TIEŠSAISTĒ SAISTĪBĀ AR 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTO NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Bieži

 

 

 

 

2

Dažreiz

 

 

 

 

3

Nekad

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEONTEA1

 

MIJIEDARBĪBA TIEŠSAISTĒ AR MĀCĪBSPĒKIEM SAISTĪBĀ AR 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTO NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Bieži

 

 

 

 

2

Dažreiz

 

 

 

 

3

Nekad

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEONPAR1

 

MIJIEDARBĪBA TIEŠSAISTĒ AR CITIEM DALĪBNIEKIEM SAISTĪBĀ AR 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTO NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Bieži

 

 

 

 

2

Dažreiz

 

 

 

 

3

Nekad

 

 

 

 

4

Citu dalībnieku nebija

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEINITIA1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA IEROSINĀTĀJS

NFENUM ≥ 1 un

ar darbu saistīts pasākums (NFEACTxx_PURP = 1)

 

 

 

1

Ieteica darba devējs vai potenciālais darba devējs

 

 

 

 

2

Lika darba devējs vai potenciālais darba devējs

 

 

 

 

3

Ieteica valsts nodarbinātības dienesti

 

 

 

 

4

Lika valsts nodarbinātības dienesti

 

 

 

 

5

Jūs pats/pati

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1

 

DALĪBAS IEMESLI 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTAJĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMĀ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_01a

 

Lai labāk paveiktu darbu

Ar darbu saistīts pasākums (NFEACTxx_PURP = 1)

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_01b

 

Lai uzlabotu karjeras iespējas

Ar darbu saistīts pasākums (NFEACTxx_PURP = 1)

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_02

 

Lai mazinātu iespēju zaudēt darbu

Ar darbu saistīts pasākums (NFEACTxx_PURP = 1)

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_03

 

Lai uzlabotu iespēju iegūt darbu vai mainīt darbu/profesiju

Ar darbu saistīts pasākums (NFEACTxx_PURP = 1)

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_04

 

Lai sāktu uzņēmējdarbību

Ar darbu saistīts pasākums (NFEACTxx_PURP = 1)

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_13

 

Organizatorisko un/vai tehnoloģisko pārmaiņu dēļ darbā

Ar darbu saistīts pasākums (NFEACTxx_PURP = 1)

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_11

 

Prasījis darba devējs vai potenciālais darba devējs vai noteikts ar likumu

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_06_7

 

Lai vairotu zināšanas/prasmes, apmierinot savu vispārējo interesi un zinātkāri

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_08

 

Lai iegūtu sertifikātu

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_09

 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem/prieka pēc

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_10

 

Veselības apsvērumu dēļ

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASON1_12

 

Lai labāk paveiktu brīvprātīgo darbu

 

 

 

 

 

Katru NFEREASON1_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Dalības iemesli neformālās izglītības pasākumos (12 mēneši)

NFEREASONMAIN1

 

DALĪBAS GALVENAIS IEMESLS 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTAJĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMĀ

NFEREASON1 = 1

 

 

 

4 zīmes

Iemesla kods no 01a līdz 13 atbilstoši mainīgajam lielumam NFEREASON1

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFENBHOURS1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA MĀCĪBU STUNDU SKAITS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

4 zīmes

Kopējais mācību stundu skaits

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFEPAID1

 

SAMAKSA PAR 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTO NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Pilnībā apmaksājis pats/pati

 

 

 

 

2

Daļēji apmaksājis pats/pati un daļēji cita persona

 

 

 

 

3

Pilnībā apmaksājusi cita persona

 

 

 

 

4

Bezmaksas pasākums

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFEPAIDBY1

 

FINANSĒJUMA AVOTS DAĻĒJAI VAI PILNĪGAI SAMAKSAI PAR 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTO NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU

NFEPAID1 = 2 vai 3

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFEPAIDBY1_1

 

Darba devējs vai potenciālais darba devējs

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFEPAIDBY1_2

 

Valsts nodarbinātības dienesti

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFEPAIDBY1_3

 

Citas publiskas vai privātas iestādes

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFEPAIDBY1_4

 

Mājsaimniecības loceklis vai radinieks

 

 

 

 

 

Katru NFEPAIDBY1_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu samaksa un stundas (12 mēneši)

NFEPAIDVAL1

 

IZDEVUMI PAR 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTO NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMU

NFEPAID1 = 1 vai 2 vai (NFEPAID1 = 3 un NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFEPROVIDER1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA PIEDĀVĀTĀJS

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Formālās izglītības iestāde

 

 

 

 

2

Neformālās izglītības un apmācības iestāde

 

 

 

 

4

Darba devējs vai potenciālais darba devējs

 

 

 

 

11

Cita publiska vai privāta iestāde

 

 

 

 

8

Individuāli

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFECERT1

 

SERTIFIKĀTS PĒC 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Jā, to prasījis darba devējs vai potenciālais darba devējs vai profesionāla struktūra, vai tas noteikts ar likumu

 

 

 

 

2

Jā, to nav prasījis darba devējs vai potenciālais darba devējs vai profesionāla struktūra, vai tas nav noteikts ar likumu

 

 

 

 

3

Nē (piedalīšanās apliecinājums)

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEUSEA1

 

PRASMJU VAI ZINĀŠANU, KO IEGUVA 1. NEJAUŠI IZVĒLĒTAJĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMĀ, PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Daudz

 

 

 

 

2

Pietiekami

 

 

 

 

3

Ļoti maz

 

 

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA IZNĀKUMI

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1_1

 

(Jauna) darba atrašana

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1_3

 

Lielāka samaksa/alga

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1_2

 

Paaugstinājums darbā

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1_4

 

Jauni uzdevumi

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1_5

 

Labāks sniegums pašreizējā darbā

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1_6

 

Personiski ieguvumi (satikt citus cilvēkus, atsvaidzināt vai iegūt prasmes vispārīgos vai konkrētos tematos u. tml.)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOME1_7

 

Vēl nav iznākuma

 

 

 

 

 

Katru NFEOUTCOME1_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumu iznākumi un iegūto prasmju izmantošana (12 mēneši)

NFEOUTCOMEMAIN1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA GALVENAIS IZNĀKUMS

NFEOUTCOME1 = 1

 

 

 

1 zīme

Iznākuma kods no 1 līdz 7 atbilstoši mainīgajam lielumam NFEOUTCOME1

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Neformālās izglītības pasākumi — sīka informācija (12 mēneši)

NFERAND2

 

2. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ NEFORMĀLO MĀCĪBU PASĀKUMA KODS

Mainīgie lielumi un kodēšana analogi NFERAND1

NFENUM ≥ 2

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

WANT

 

VĒLME (VAIRĀK) PIEDALĪTIES IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ

Visi

 

 

 

1

Persona piedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un vairāk nevēlējās piedalīties

FEDNUM ≥ 1 vai NFENUM ≥ 1

 

 

 

2

Persona piedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un vēlējās piedalīties vēl

FEDNUM ≥ 1 vai NFENUM ≥ 1

 

 

 

3

Persona nepiedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un nevēlējās piedalīties

FEDNUM = 0 un NFENUM = 0

 

 

 

4

Persona nepiedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā, bet vēlējās piedalīties

FEDNUM = 0 un NFENUM = 0

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

NONEED

 

NAV VAJADZĪBAS PĒC (TĀLĀKAS) IZGLĪTĪBAS UN APMĀCĪBAS

WANT = 1 vai 3

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE

 

IEMESLI (VAIRĀK) NEPIEDALĪTIES FORMĀLAJĀ VAI NEFORMĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ

(WANT = 2 vai 4) vai NONEED = 2

 

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_01

 

Priekšnosacījumi

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_02

 

Izmaksas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_03a

 

Darba devēja atbalsta trūkums

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_03b

 

Publisko dienestu atbalsta trūkums

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_04

 

Grafiks

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_05

 

Attālums

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_07

 

Ģimenes pienākumi

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_08a

 

Veselība

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_08b

 

Vecums

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_09

 

Citi personiski iemesli

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_10

 

Nav piemērota izglītības vai apmācības pasākuma (piedāvājuma)

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_12

 

Negatīva iepriekšējā mācību pieredze

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_13

 

Kursi pilnībā rezervēti un vietas nav pieejamas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFTYPE_14

 

Pārāk maz reģistrāciju

 

 

 

 

 

Katru DIFFTYPE_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izvēlēts, 2 — ja nav izvēlēts, -1 — ja nav norādīts, -2 — ja neattiecas

 

 

 

 

0

Neviena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

1

Izvēlēta vismaz viena no iepriekš minētajām iespējām

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Šķēršļi dalībai izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

DIFFMAIN

 

GALVENAIS IEMESLS (VAIRĀK) NEPIEDALĪTIES IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ

DIFFTYPE = 1

 

 

 

3 zīmes

Iemesla kods no 01 līdz 14 atbilstoši mainīgajam lielumam DIFFTYPE

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Ikdienējas mācības

INF

 

DALĪBA IKDIENĒJĀS MĀCĪBĀS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Ikdienējas mācības

INFFAMILY

 

MĀCĪBAS, ZINĀŠANAS IEGŪSTOT NO ĢIMENES LOCEKĻA, DRAUGA VAI KOLĒĢA

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Ikdienējas mācības

INFMATERIAL

 

MĀCĪBAS, IZMANTOJOT DRUKĀTUS MATERIĀLUS (GRĀMATAS, PROFESIONĀLUS IZDEVUMUS UTT.)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Ikdienējas mācības

INFDEVICE

 

MĀCĪBAS, IZMANTOJOT ELEKTRONISKĀS IERĪCES (TIEŠSAISTĒ VAI BEZSAISTĒ)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Ikdienējas mācības

INFMUSEUM

 

MĀCĪBAS, IZMANTOJOT EKSKURSIJAS GIDU PAVADĪBĀ MUZEJOS, VĒSTURISKĀS VIETĀS VAI DABAS TERITORIJĀS, VAI RAŽOTNĒS

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Ikdienējas mācības

INFLIBRARIES

 

MĀCĪBAS, APMEKLĒJOT MĀCĪBU CENTRUS (TOSTARP BIBLIOTĒKAS)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Dalība izglītībā un apmācībā

Ikdienējas mācības

INFPURP

 

IKDIENĒJU MĀCĪBU MĒRĶIS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

INF = 1

 

 

 

1

Vismaz viens ikdienēju mācību pasākums, kas saistīts ar darbu

 

 

 

 

2

Nav saistīts ar darbu

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

(LANGMOTHER)

 

DZIMTĀ(-ĀS) VALODA(-AS)

Visi

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGMOTH1

3 zīmes

Pirmās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods)

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGMOTH2

3 zīmes

Otrās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav)

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED

 

IZMANTOTĀ(-ĀS) VALODA(-AS), KAS NAV DZIMTĀ(-ĀS) VALODA(-AS)

Visi

 

 

 

0-99

Citu valodu skaits

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED_1

3 zīmes

Pirmās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav) vai -1

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED_2

3 zīmes

Otrās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav) vai -1

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED_3

3 zīmes

Trešās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav) vai -1

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED_4

3 zīmes

Ceturtās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav) vai -1

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED_5

3 zīmes

Piektās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav) vai -1

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED_6

3 zīmes

Sestās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav) vai -1

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGUSED_7

3 zīmes

Septītās valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods) vai 000 (nav) vai -1

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGBEST1

 

PIRMĀ VISLABĀK APGŪTĀ VALODA, KAS NAV DZIMTĀ(-ĀS) VALODA(-AS)

LANGUSED ≥ 1

 

 

 

3 zīmes

Valodas kods (ISO 639 trīsburtu kods)

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGLEVEL1

 

PIRMĀS VISLABĀK APGŪTĀS VALODAS LĪMENIS, KAS NAV DZIMTĀ(-ĀS) VALODA(-AS)

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

 

 

0

Gandrīz nav valodas prasmju

 

 

 

 

1

Iesācējs (pamatlietotājs)

 

 

 

 

2

Vidējais līmenis (neatkarīgs lietotājs)

 

 

 

 

3

Augstākais līmenis (lietpratējs)

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

 

 

 

-2

Neattiecas

 

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGBEST2

 

OTRĀ VISLABĀK APGŪTĀ VALODA, KAS NAV DZIMTĀ(-ĀS) VALODA(-AS)

Kodi kā LANGBEST1

LANGUSED ≥ 2

Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību

Pašu norādītās prasmes

LANGLEVEL2

 

OTRĀS VISLABĀK APGŪTĀS VALODAS LĪMENIS, KAS NAV DZIMTĀ(-ĀS) VALODA(-AS)

Kodi kā LANGLEVEL1

LANGBEST2 ≠ -1, -2

Veselība: veselības stāvoklis un nespēja, piekļuve veselības aprūpei un tās pieejamība un izmantošana un veselību noteicošie faktori

Nespēja un citi Eiropas minimālā moduļa attiecībā uz veselību elementi

GENHEALTH

 

VISPĀRĒJĀ VESELĪBAS STĀVOKĻA PAŠVĒRTĒJUMS

Visi

 

 

 

1

Ļoti labs

 

 

 

 

2

Labs

 

 

 

 

3

Vidējs (ne labs, ne slikts)

 

 

 

 

4

Slikts

 

 

 

 

5

Ļoti slikts

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 

Veselība: veselības stāvoklis un nespēja, piekļuve veselības aprūpei un tās pieejamība un izmantošana un veselību noteicošie faktori

Nespēja un citi Eiropas minimālā moduļa attiecībā uz veselību elementi

GALI

 

DARBĪBU IEROBEŽOJUMI VESELĪBAS PROBLĒMU DĒĻ (VISPĀRĒJAIS DARBĪBAS IEROBEŽOJUMA RĀDĪTĀJS – GALI)

Visi

 

 

 

1

Būtiski ierobežotas

 

 

 

 

2

Ierobežotas, bet ne būtiski

 

 

 

 

3

Nemaz nav ierobežotas

 

 

 

 

-1

Nav norādīts

 


Top