EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0861

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/861 z dnia 21 maja 2021 r. określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych oraz ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie „kształcenie i szkolenie” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/3442

Dz.U. L 190 z 31.5.2021, p. 25–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/861/oj

31.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/861

z dnia 21 maja 2021 r.

określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych oraz ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie „kształcenie i szkolenie” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić dokładne wdrożenie badania reprezentacyjnego w dziedzinie „kształcenie i szkolenie” (badanie dotyczące edukacji dorosłych – AES), Komisja powinna określić informacje techniczne dotyczące zbioru danych oraz ustanowić formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji.

(2)

Państwa członkowskie i instytucje Unii powinny stosować klasyfikacje statystyczne jednostek terytorialnych, poziomów wykształcenia, zawodów i sektorów gospodarki kompatybilne z klasyfikacjami NUTS (2), ISCED (3), CLA (4), ISCO (5) i NACE (6). W odniesieniu do poziomów znajomości języków powinny stosować europejski system opisu kształcenia językowego Rady Europy (CEFR).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określono informacje techniczne dotyczące zbioru danych oraz ustanowiono formaty techniczne służące do przekazywania informacji z państw członkowskich do Komisji (Eurostatu) do celów badania reprezentacyjnego w dziedzinie „kształcenie i szkolenie” (badanie dotyczące edukacji dorosłych – AES).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„okres badania w terenie” oznacza okres, w którym zbierane są dane od respondentów;

2)

„okres odniesienia” oznacza okres, do którego odnosi się dana informacja;

3)

„dzień odniesienia” oznacza dzień pierwszego wywiadu.

Artykuł 3

Opis zmiennych

Zmienne i ich cechy techniczne do celów przekazywania danych zostały określone w załączniku i odnoszą się do:

1)

tematów i tematów szczegółowych zmiennych;

2)

identyfikatorów i nazw zmiennych;

3)

kodów kategorii i oznaczeń zmiennych;

4)

filtrów zmiennych.

Artykuł 4

Populacje statystyczne, jednostki objęte obserwacją i zasady dla respondentów

1.   Populacją docelową dla dziedziny „kształcenie i szkolenie” są wszystkie osoby w wieku od 18 do 69 lat zwykle zamieszkujące w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie państwa członkowskiego.

2.   Dane dotyczące dziedziny „kształcenie i szkolenie” są zbierane w odniesieniu do próby osób w wieku od 18 do 69 lat lub próby gospodarstw domowych, w których przeprowadza się wywiad z maksymalnie dwiema losowo wybranymi osobami w wieku od 18 do 69 lat jako jednostkami obserwowanymi. Przypadki przeprowadzenia wywiadu z więcej niż dwiema osobami z gospodarstwa domowego są należycie uzasadniane.

3.   W miarę możliwości unika się wywiadów w zastępstwie.

Artykuł 5

Okresy odniesienia i dni odniesienia

1.   Okresem odniesienia, dla którego zbierane są dane dotyczące uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu, jest okres 12 miesięcy przed przeprowadzeniem wywiadu. Dane dotyczące innych tematów odnoszą się do sytuacji w dniu odniesienia, chyba że w przypadku danej zmiennej określono inaczej.

2.   Wiek danej osoby jest wiekiem w ukończonych latach w dniu odniesienia.

Artykuł 6

Wymogi dotyczące próby

Podstawą zbierania danych są próby losowe reprezentatywne na poziomie krajowym. Liczebność próby ustala się według wymogów precyzji dotyczących dziedziny „kształcenie i szkolenie” określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/1700.

Artykuł 7

Losowy wybór działań z zakresu uczenia się pozaformalnego

1.   W przypadku respondentów uczestniczących w więcej niż pięciu działaniach z zakresu uczenia się pozaformalnego dokonuje się losowego wyboru pięciu takich działań, aby zebrać informacje na temat rodzaju działania, głównego statusu na rynku pracy na początku działania, celu działania i sponsorowania przez pracodawcę.

2.   W przypadku respondentów uczestniczących w więcej niż dwóch działaniach z zakresu uczenia się pozaformalnego dokonuje się losowego wyboru dwóch takich działań (określonych w załączniku jako NFERAND1 i NFERAND2) celem zebrania szczegółowych informacji. Te dwa działania wybierane są losowo z puli działań, dla których zbierane są informacje dotyczące rodzaju działania, głównego statusu na rynku pracy na początku działania, celu działania i sponsorowania przez pracodawcę.

Artykuł 8

Okresy i metody zbierania danych

1.   Wywiady służące zbieraniu informacji z dziedziny „kształcenie i szkolenie” przeprowadza się co 6 lat między 1 lipca i 31 marca. Pierwszy okres wywiadów rozpocznie się w dniu 1 lipca 2022 r.

2.   W miarę możliwości krajowy okres badania w terenie nie przekracza 6 miesięcy.

3.   Dane są zbierane z wykorzystaniem metod wspomaganych komputerowo, takich jak wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo (CAPI), wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) i wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI). Wyjątki są należycie uzasadniane.

Artykuł 9

Wspólne standardy ważenia

1.   Populacją odniesienia do celów ważenia jest (rzeczywista lub szacowana) populacja w wieku od 18 do 69 lat zwykle zamieszkująca w prywatnych gospodarstwach domowych.

2.   Współczynniki ważenia w przypadku osób oblicza się, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wyboru oraz wiarygodne dane zewnętrzne dotyczące rozkładu objętej badaniem populacji według płci, grupy wiekowej (18–24, 25–34, 35–54, 55–69) i poziomu wykształcenia (poziomy ISCED 0–2, 3–4, 5–8). W miarę możliwości uwzględnia się też inne cechy charakterystyczne, takie jak główny status na rynku pracy, zawód i region.

Artykuł 10

Formaty przekazywania informacji

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane jednostkowe w postaci elektronicznej zgodnej z cechami technicznymi zmiennych określonymi w załączniku.

2.   Państwa członkowskie dokonują wstępnej weryfikacji danych jednostkowych przed ich przekazaniem i przestrzegają reguł walidacyjnych zgodnie z ich cechami charakterystycznymi pod względem warunków kodowania i filtrów. Państwa członkowskie i Komisja uzgadniają dodatkowe reguły walidacyjne określające akceptowalność przekazanych danych.

3.   Zmienione dane są przekazywane w kompletnych zbiorach danych obejmujących wszystkie zmienne, bez względu na liczbę zmienionych obserwacji i zmiennych.

4.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji (Eurostatowi) dane i metadane wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia z wykorzystaniem standardów wymiany danych i metadanych statystycznych określonych przez Komisję (Eurostat) i za pomocą pojedynczego punktu kontaktowego.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 261I z 14.10.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

(3)  Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 2011;

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (dostępna w językach angielskim i francuskim).

(4)  Klasyfikacja działań w zakresie uczenia się, wydanie z 2016 r.;

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-011 (dostępna w języku angielskim).

(5)  Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 31).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1893/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Zmienne, które mają być zbierane dla zbioru danych w dziedzinie „kształcenie i szkolenie”, oraz ich cechy techniczne do celów przekazywania danych

Temat

Temat szczegółowy

Identyfikator zmiennej

Kod lub wartość

Nazwa/kategoria zmiennej

Filtr/uwagi

Informacje techniczne

Lokalizacja

COUNTRY

 

PAŃSTWO ZAMIESZKANIA

Wszyscy

 

 

 

2 cyfry

Państwo zamieszkania (kod SCL GEO)

 

Informacje techniczne

Lokalizacja

REGION

 

REGION ZAMIESZKANIA

Wszyscy

 

 

 

4 cyfry

Region NUTS 2 – kod zgodnie z NUTS na poziomie 2 cyfr

 

Informacje techniczne

Lokalizacja

DEG_URB

 

STOPIEŃ URBANIZACJI

Wszyscy

 

 

 

1

Miasta

 

 

 

 

2

Małe miasta i przedmieścia

 

 

 

 

3

Obszary wiejskie

 

Informacje techniczne

Informacje na temat zbierania danych

REFYEAR

 

ROK PRZEPROWADZENIA WYWIADU

Wszyscy

 

 

 

4 cyfry

4 cyfry roku, w którym przeprowadzono wywiad

 

Informacje techniczne

Informacje na temat zbierania danych

REFMONTH

 

MIESIĄC PRZEPROWADZENIA WYWIADU

Wszyscy

 

 

 

01-12

Numer miesiąca, w którym przeprowadzono wywiad (2 cyfry)

 

Informacje techniczne

Informacje na temat zbierania danych

REFDAY

 

DZIEŃ PRZEPROWADZENIA WYWIADU

Wszyscy

 

 

 

01-31

Numer dnia, w którym przeprowadzono wywiad (2 cyfry)

 

Informacje techniczne

Identyfikacja

RESPID

 

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR

Wszyscy

 

 

 

Numeryczne

Kod identyfikacyjny każdego wpisu

 

Informacje techniczne

Wagi

RESPWEIGHT

 

WSPÓŁCZYNNIK WAŻENIA W PRZYPADKU OSÓB

Wszyscy

 

 

 

Numeryczne

Współczynnik ważenia dla osób (3 cyfry dziesiętne oddzielone kropką)

 

Informacje techniczne

Wagi

NFEACTWEIGHT_5

 

WSPÓŁCZYNNIK WAŻENIA W PRZYPADKU INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH 5 DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

Numeryczne

Współczynnik ważenia dla 5 działań z zakresu uczenia się pozaformalnego, dla których wymaga się pewnych szczegółowych informacji (3 cyfry dziesiętne oddzielone kropką)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Informacje techniczne

Wagi

NFEACTWEIGHT_2

 

WSPÓŁCZYNNIK WAŻENIA W PRZYPADKU 2 LOSOWO WYBRANYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

Numeryczne

Współczynnik ważenia dla działań z zakresu uczenia się pozaformalnego wybranych w ramach NFERAND1 i NFERAND2 (3 cyfry dziesiętne oddzielone kropką)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Informacje techniczne

Charakterystyka wywiadu

INTMETHOD

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYWIADU

Wszyscy

 

 

 

1

Wywiad bezpośredni z wykorzystaniem formularzy papierowych (PAPI)

 

 

 

 

2

Wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo (CAPI)

 

 

 

 

3

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)

 

 

 

 

4

Wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI)

 

 

 

 

5

Inne

 

Informacje techniczne

Charakterystyka wywiadu

INTPART

 

CHARAKTER UCZESTNICTWA W BADANIU

Wszyscy

 

 

 

1

Bezpośrednie uczestnictwo

 

 

 

 

2

Pośrednie uczestnictwo

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

(HHNBPERS)

 

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wszyscy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego

HHNBPERS_tot

1-98

Łączna liczba członków gospodarstwa domowego (w tym respondent)

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego

HHNBPERS_0_13

0-98

Członkowie gospodarstwa domowego wieku 0–13 lat

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego

HHNBPERS_14_24

0-98

Członkowie gospodarstwa domowego w wieku 14–24 lat (w tym respondent)

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego

HHNBPERS_25plus

0-98

Członkowie gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 25 lat (w tym respondent)

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego

HHTYPE

 

RODZAJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wszyscy

 

 

 

1

Jednoosobowe gospodarstwo domowe

 

 

 

 

2

Samotny rodzic z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 25 lat

 

 

 

 

3

Samotny rodzic z dzieckiem lub dziećmi, z których wszystkie mają co najmniej 25 lat

 

 

 

 

4

Para bezdzietna

 

 

 

 

5

Para z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 25 lat

 

 

 

 

6

Para z dzieckiem lub dziećmi, z których wszystkie mają co najmniej 25 lat

 

 

 

 

7

Inny rodzaj gospodarstwa domowego

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółem

HHINCOME

 

BIEŻĄCY MIESIĘCZNY DOCHÓD NETTO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wszyscy

 

 

 

1

Niższy ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto

 

 

 

 

2

Średnio-niski ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto

 

 

 

 

3

Średni ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto

 

 

 

 

4

Średnio-wysoki ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto

 

 

 

 

5

Wyższy ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Demografia

SEX

 

PŁEĆ

Wszyscy

 

 

 

1

Mężczyzna

 

 

 

 

2

Kobieta

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Demografia

BIRTHYEAR

 

ROK URODZENIA

Wszyscy

 

 

 

4 cyfry

4 cyfry roku urodzenia

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Demografia

BIRTHPASS

 

PO OSTATNIM DNIU URODZIN

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Demografia

AGE

 

WIEK W UKOŃCZONYCH LATACH

Wszyscy

 

 

 

18-69

 

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

CITIZEN

 

PAŃSTWO GŁÓWNEGO OBYWATELSTWA

Wszyscy

 

 

 

2 cyfry

Państwo głównego obywatelstwa (kod SCL GEO)

 

 

 

 

STLS

Bezpaństwowiec

 

 

 

 

FOR

Obywatelstwo obce, ale państwo nieznane

 

 

 

 

RNC

Uznani nieobywatele

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

BIRTHPLACE

 

PAŃSTWO URODZENIA

Wszyscy

 

 

 

2 cyfry

Państwo urodzenia (kod SCL GEO)

 

 

 

 

FOR

Osoba urodzona za granicą, ale państwo urodzenia nieznane

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Czas pobytu w państwie

RESTIME

 

CZAS POBYTU W PAŃSTWIE ZAMIESZKANIA W PEŁNYCH LATACH

Wszyscy

 

 

 

99

Osoba urodziła się w kraju i nigdy nie mieszkała za granicą przez co najmniej 1 rok

 

 

 

 

00

Mniej niż 1 rok pobytu w kraju, ale zamierza pozostać co najmniej 1 rok

 

 

 

 

01-69

Liczba lat spędzonych w kraju (od ostatniego ustanowienia miejsca zamieszkania w tym kraju)

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego

MARSTADEFACTO

 

PARTNERZY MIESZKAJĄCY W TYM SAMYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Wszyscy

 

 

 

1

Osoba pozostająca w zalegalizowanym lub faktycznym związku z partnerem/partnerką

 

 

 

 

2

Osoba niepozostająca w zalegalizowanym ani faktycznym związku z partnerem/partnerką

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom osiągniętego wykształcenia

HATLEVEL

 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA (NAJWYŻSZY UKOŃCZONY POZIOM KSZTAŁCENIA)

Wszyscy

 

 

 

000

Brak formalnego wykształcenia lub poniżej ISCED 1

 

 

 

 

100

ISCED 1 wykształcenie podstawowe

 

 

 

 

200

ISCED 2 wykształcenie średnie I stopnia

 

 

 

 

342

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (ogólne) – częściowo ukończone, bez bezpośredniego dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

343

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (ogólne) – ukończone, bez bezpośredniego dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

344

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (ogólne) – ukończone, z bezpośrednim dostępem do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

349

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (ogólne) – bez możliwego rozróżnienia dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

352

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (zawodowe) – częściowo ukończone, bez bezpośredniego dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

353

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (zawodowe) – ukończone, bez bezpośredniego dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

354

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (zawodowe) – ukończone, z bezpośrednim dostępem do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

359

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (zawodowe) – bez możliwego rozróżnienia dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

392

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (profil nieznany) – częściowo ukończone, bez bezpośredniego dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

393

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (profil nieznany) – ukończone, bez bezpośredniego dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

394

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (profil nieznany) – ukończone, z bezpośrednim dostępem do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

399

ISCED 3 Wykształcenie średnie II stopnia (profil nieznany) – bez możliwego rozróżnienia dostępu do szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

440

ISCED 4 Kształcenie policealne – ogólne

 

 

 

 

450

ISCED 4 Kształcenie policealne – zawodowe

 

 

 

 

490

ISCED 4 Kształcenie policealne – profil nieznany

 

 

 

 

540

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – ogólny

 

 

 

 

550

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – zawodowy

 

 

 

 

590

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – profil nieznany

 

 

 

 

600

ISCED 6 licencjat lub stopień równoważny

 

 

 

 

700

ISCED 7 magister lub stopień równoważny

 

 

 

 

800

ISCED 8 doktorat lub stopień równoważny

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki

HATFIELD

 

DZIEDZINA NAJWYŻSZEGO POMYŚLNIE UKOŃCZONEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA

HATLEVEL = 342-800

 

 

 

00

Programy i kwalifikacje ogólne

 

 

 

 

01

Edukacja

 

 

 

 

02

Sztuka i nauki humanistyczne

 

 

 

 

03

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja

 

 

 

 

04

Biznes, administracja i prawo

 

 

 

 

05

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka

 

 

 

 

06

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

 

 

 

 

07

Technika, przemysł i budownictwo

 

 

 

 

08

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i weterynaria

 

 

 

 

09

Zdrowie i opieka socjalna

 

 

 

 

10

Usługi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki

HATYEAR

 

ROK, W KTÓRYM POMYŚLNIE UKOŃCZONO NAJWYŻSZY POZIOM KSZTAŁCENIA

HATLEVEL = 100-800

 

 

 

4 cyfry

Rok, w którym pomyślnie ukończono najwyższy poziom kształcenia

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki

DROPEDUC

 

NIEUKOŃCZONE FORMALNE KSZTAŁCENIE LUB SZKOLENIE

Wszyscy

 

 

 

1

Tak, jedno

 

 

 

 

2

Tak, kilka

 

 

 

 

3

Nie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki

DROPEDUCLEVEL

 

POZIOM NIEUKOŃCZONEGO FORMALNEGO KSZTAŁCENIA LUB SZKOLENIA

DROPEDUC = 1 lub 2

 

 

 

10

ISCED 1 wykształcenie podstawowe

 

 

 

 

20

ISCED 2 wykształcenie średnie I stopnia

 

 

 

 

34

ISCED 3 Kształcenie średnie II stopnia – ogólne

 

 

 

 

35

ISCED 3 Kształcenie średnie II stopnia – zawodowe

 

 

 

 

39

ISCED 3 Kształcenie średnie II stopnia – profil nieznany

 

 

 

 

44

ISCED 4 Kształcenie policealne – ogólne

 

 

 

 

45

ISCED 4 Kształcenie policealne – zawodowe

 

 

 

 

49

ISCED 4 Kształcenie policealne – profil nieznany

 

 

 

 

54

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – ogólny

 

 

 

 

55

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – zawodowy

 

 

 

 

59

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – profil nieznany

 

 

 

 

60

ISCED 6 licencjat lub stopień równoważny

 

 

 

 

70

ISCED 7 magister lub stopień równoważny

 

 

 

 

80

ISCED 8 doktorat lub stopień równoważny

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Współczynnik aktywności zawodowej

Główny status na rynku pracy (samoocena)

MAINSTAT

 

GŁÓWNY STATUS NA RYNKU PRACY (SAMOOCENA)

Wszyscy

 

 

 

10

Osoba pracująca

 

 

 

 

20

Osoba bezrobotna

 

 

 

 

32

Osoba na emeryturze

 

 

 

 

33

Osoba niezdolna do pracy z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych

 

 

 

 

31

Student, uczeń

 

 

 

 

35

Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, sprawująca opiekę nad innymi

 

 

 

 

34

Zasadnicza służba wojskowa lub służba zastępcza

 

 

 

 

36

Inne

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

EMP12M

 

ZATRUDNIENIE W DOWOLNYM MOMENCIE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

MAINSTAT = 20-36

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Współczynnik aktywności zawodowej

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

FTPT

 

GŁÓWNA PRACA W PEŁNYM LUB NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY (SAMOOCENA)

MAINSTAT = 10

 

 

 

1

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 

 

2

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Współczynnik aktywności zawodowej

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

JOBSTAT

 

STATUS ZATRUDNIENIA W GŁÓWNEJ PRACY

MAINSTAT = 10

 

 

 

11

Osoba pracująca na własny rachunek zatrudniająca pracowników najemnych

 

 

 

 

12

Osoba pracująca na własny rachunek niezatrudniająca pracowników najemnych

 

 

 

 

20

Pracownik najemny

 

 

 

 

30

Pomagający członek rodziny (bezpłatnie)

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Współczynnik aktywności zawodowej

Czas trwania umowy

PERMJOB

 

RODZAJ UMOWY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY

JOBSTAT = 20

 

 

 

1

Umowa o pracę na czas określony

 

 

 

 

2

Stałe zatrudnienie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Współczynnik aktywności zawodowej

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

JOBISCO

 

ZAWÓD W GŁÓWNEJ PRACY

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 cyfry

Kod ISCO-08 na poziomie 2-cyfrowym

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Współczynnik aktywności zawodowej

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

LOCNACE

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEDNOSTKI LOKALNEJ W GŁÓWNEJ PRACY

MAINSTAT = 10

 

 

 

3 cyfry

Kod NACE Rev. 2 na poziomie 2-cyfrowym

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Współczynnik aktywności zawodowej

Wielkość zakładu pracy

LOCSIZEFIRM

 

WIELKOŚĆ JEDNOSTKI LOKALNEJ W GŁÓWNEJ PRACY

MAINSTAT = 10

 

 

 

1-9

Dokładna liczba osób, jeśli mieści się między 1 a 9

 

 

 

 

10

Od 10 do 19 osób

 

 

 

 

11

Od 20 do 49 osób

 

 

 

 

12

Od 50 do 249 osób

 

 

 

 

13

Co najmniej 250 osób

 

 

 

 

14

Nie wiem, ale mniej niż 10 osób

 

 

 

 

15

Nie wiem, ale co najmniej 10 osób

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

JOBTIME

 

ROK ROZPOCZĘCIA PRACY DLA OBECNEGO PRACODAWCY LUB JAKO OSOBA PRACUJĄCA NA WŁASNY RACHUNEK W GŁÓWNEJ PRACY

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 cyfry

Rok rozpoczęcia pracy dla obecnego pracodawcy lub jako osoba pracująca na własny rachunek w głównej pracy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Wykształcenie rodziców

HATFATHER

 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA OJCA RESPONDENTA

Wszyscy

 

 

 

1

Najwyżej wykształcenie średnie I stopnia

 

 

 

 

2

Wykształcenie średnie II stopnia

 

 

 

 

3

Wykształcenie wyższe

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy (ojciec nieznany)

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Wykształcenie rodziców

HATMOTHER

 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA MATKI RESPONDENTA

Wszyscy

 

 

 

1

Najwyżej wykształcenie średnie I stopnia

 

 

 

 

2

Wykształcenie średnie II stopnia

 

 

 

 

3

Wykształcenie wyższe

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy (matka nieznana)

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

BIRTHFATHER

 

PAŃSTWO URODZENIA OJCA

Wszyscy

 

 

 

2 cyfry

Państwo urodzenia ojca (kod SCL GEO)

 

 

 

 

FOR

Ojciec urodzony za granicą, ale państwo urodzenia ojca nieznane

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy (ojciec nieznany)

 

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

BIRTHMOTHER

 

PAŃSTWO URODZENIA MATKI

Wszyscy

 

 

 

2 cyfry

Państwo urodzenia matki (kod SCL GEO)

 

 

 

 

FOR

Matka urodzona za granicą, ale państwo urodzenia matki nieznane

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy (matka nieznana)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

SEEKINFO

 

OSOBA SZUKAŁA INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI NAUKI W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY (FORMALNEGO I POZAFORMALNEGO KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA)

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDE

 

PORADNICTWO NA TEMAT UCZENIA SIĘ UZYSKANE OD INSTYTUCJI/ORGANIZACJI W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Wszyscy

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDE_1

 

Doradztwo/porady na temat możliwości uczenia się (w tym wsparcie w poszukiwaniu informacji i ubieganiu się o możliwości uczenia się)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDE_2

 

Badanie/ocena indywidualnych potrzeb w zakresie uczenia się w oparciu o testy kompetencji zawodowych lub wywiady

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDE_3

 

Porady/pomoc dotyczące procedury walidacji/uznawania umiejętności, kompetencji lub wcześniejszej nauki

 

 

 

 

 

Każda zmienna GUIDE_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDESOURCE

 

ŹRÓDŁO PORADNICTWA NA TEMAT UCZENIA SIĘ UZYSKANEGO W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

GUIDE = 1

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDESOURCE_1

 

Instytucje kształcenia lub szkolenia (szkoła, szkoła wyższa, uniwersytet, ośrodek kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucja kształcenia dorosłych, ośrodek walidacji itp.)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDESOURCE_2

 

Publiczne służby zatrudnienia

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDESOURCE_3

 

Pracodawca lub przyszły pracodawca

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDESOURCE_4

 

Inne instytucje/organizacje

 

 

 

 

 

Każda zmienna GUIDESOURCE_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDEINTER

 

RODZAJ INTERAKCJI WYKORZYSTYWANY DO UZYSKANIA PORADNICTWA NA TEMAT UCZENIA SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

GUIDE = 1

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDEINTER_1

 

Interakcja z osobą: twarzą w twarz, przez Skype, telefon, e-mail, specjalne strony internetowe itp.

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

GUIDEINTER_2

 

Interakcja bez udziału osoby: boty/roboty internetowe, automatyczne aplikacje online, o ile umożliwiają interakcję

 

 

 

 

 

Każda zmienna GUIDEINTER_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (12 miesięcy)

FED

 

UCZESTNICTWO W FORMALNYM KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU (STUDENT/UCZEŃ LUB UCZEŃ ZAWODU) W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (12 miesięcy)

FEDNUM

 

LICZBA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU FORMALNEGO KSZTAŁCENIA LUB SZKOLENIA

FED = 1

 

 

 

0

Brak (FED = 2)

 

 

 

 

1-99

Liczba działań

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Ostatnie działanie z zakresu kształcenia formalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

FEDSTARTYEAR

 

ROK ROZPOCZĘCIA OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 cyfry

4 cyfry roku, w którym rozpoczęto ostanie działanie z zakresu formalnego kształcenia lub szkolenia

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Ostatnie działanie z zakresu kształcenia formalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

FEDSTARTMONTH

 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

01-12

Numer miesiąca, w którym rozpoczęto ostanie działanie z zakresu formalnego kształcenia lub szkolenia (2 cyfry)

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Ostatnie działanie z zakresu kształcenia formalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

FEDMAINSTAT

 

GŁÓWNY STATUS NA RYNKU PRACY (SAMOOCENA) NA POCZĄTKU OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Osoba pracująca

 

 

 

 

2

Osoba bezrobotna

 

 

 

 

3

Poza rynkiem pracy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Ostatnie działanie z zakresu kształcenia formalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

FEDLEVEL

 

POZIOM OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU FORMALNEGO KSZTAŁCENIA LUB SZKOLENIA

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

10

ISCED 1 wykształcenie podstawowe

 

 

 

 

20

ISCED 2 wykształcenie średnie I stopnia

 

 

 

 

34

ISCED 3 Kształcenie średnie II stopnia – ogólne

 

 

 

 

35

ISCED 3 Kształcenie średnie II stopnia – zawodowe

 

 

 

 

39

ISCED 3 Kształcenie średnie II stopnia – profil nieznany

 

 

 

 

44

ISCED 4 Kształcenie policealne – ogólne

 

 

 

 

45

ISCED 4 Kształcenie policealne – zawodowe

 

 

 

 

49

ISCED 4 Kształcenie policealne – profil nieznany

 

 

 

 

54

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – ogólny

 

 

 

 

55

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – zawodowy

 

 

 

 

59

ISCED 5 Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych – profil nieznany

 

 

 

 

60

ISCED 6 licencjat lub stopień równoważny

 

 

 

 

70

ISCED 7 magister lub stopień równoważny

 

 

 

 

80

ISCED 8 doktorat lub stopień równoważny

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Ostatnie działanie z zakresu kształcenia formalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

FEDCOMP

 

UKOŃCZENIE OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Nie, osoba zrezygnowała przed zakończeniem działania

 

 

 

 

2

Nie, działanie nadal trwa

 

 

 

 

3

Tak, ukończono działanie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Ostatnie działanie z zakresu kształcenia formalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

FEDFIELD

 

DZIEDZINA OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDLEVEL = 34-80

 

 

 

1

Programy i kwalifikacje ogólne

 

 

 

 

2

Edukacja

 

 

 

 

3

Sztuka

 

 

 

 

4

Nauki humanistyczne

 

 

 

 

5

Nauka języków

 

 

 

 

6

Literatura i językoznawstwo

 

 

 

 

7

Nauki społeczne i behawioralne

 

 

 

 

8

Dziennikarstwo i informacja

 

 

 

 

9

Biznes i administracja

 

 

 

 

10

Prawo

 

 

 

 

11

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka

 

 

 

 

12

Obsługa i użytkowanie komputerów

 

 

 

 

13

Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi; tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

 

 

 

 

14

Nauki inżynieryjno-techniczne, produkcja i przetwórstwo

 

 

 

 

15

Architektura i budownictwo

 

 

 

 

16

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i weterynaria

 

 

 

 

17

Zdrowie

 

 

 

 

18

Opieka socjalna

 

 

 

 

19

Usługi osobiste, higiena i służba medycyny pracy

 

 

 

 

20

Usługi ochroniarskie, usługi transportowe

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDPLACE

 

MIEJSCE NAUCZANIA W RAMACH OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

W całości online

 

 

 

 

2

W większości online

 

 

 

 

3

Przeważnie online

 

 

 

 

4

W całości na miejscu

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDONMAT

 

DOSTARCZANIE PRZEZ INTERNET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Często

 

 

 

 

2

Czasami

 

 

 

 

3

Nigdy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDONTEA

 

INTERAKCJE PRZEZ INTERNET Z PRACOWNIKAMI DYDAKTYCZNYMI W RAMACH OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Często

 

 

 

 

2

Czasami

 

 

 

 

3

Nigdy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDONPAR

 

INTERAKCJE PRZEZ INTERNET Z INNYMI UCZESTNIKAMI W RAMACH OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Często

 

 

 

 

2

Czasami

 

 

 

 

3

Nigdy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON

 

POWODY UCZESTNICTWA W OSTATNIM DZIAŁANIU Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_01a

 

W celu lepszego wykonywania pracy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_01b

 

W celu poprawy perspektyw zawodowych

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_02

 

W celu zmniejszenia ryzyka utraty pracy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_03

 

W celu zwiększenia możliwości znalezienia pracy lub zmiany pracy/zawodu

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_04

 

W celu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_05

 

Uczestnictwo było obowiązkowe

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_06_7

 

W celu zwiększenia wiedzy/umiejętności dla zaspokojenia własnych potrzeb i ciekawości

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_08

 

W celu uzyskania świadectwa

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASON_09

 

W celu nawiązania nowych znajomości/dla przyjemności

 

 

 

 

 

Każda zmienna FEDREASON_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDREASONMAIN

 

GŁÓWNY POWÓD UCZESTNICTWA W OSTATNIM DZIAŁANIU Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDREASON = 1

 

 

 

4 cyfry

Kod powodu od 01a do 09 jak w przypadku zmiennej FEDREASON

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Ostatnie działanie z zakresu kształcenia formalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

FEDWORKTIME

 

OSTATNIE DZIAŁANIE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO PODCZAS PŁATNYCH GODZIN PRACY

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Tylko podczas płatnych godzin pracy

 

 

 

 

2

W większości podczas płatnych godzin pracy

 

 

 

 

3

W większości poza płatnymi godzinami pracy

 

 

 

 

4

Tylko poza płatnymi godzinami pracy

 

 

 

 

5

W tym czasie osoba nie pracowała

FEDMAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDNBHOURS

 

LICZBA GODZIN NAUCZANIA W RAMACH OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 cyfry

Łączna liczba godzin nauczania

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDPAID

 

OPŁATA ZA OSTATNIE DZIAŁANIE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Całość opłaciła sama osoba

 

 

 

 

2

Część opłaciła sama osoba, część kto inny

 

 

 

 

3

Całość opłacił kto inny

 

 

 

 

4

Działanie bezpłatne

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDPAIDBY

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA CZĘŚCIOWEJ LUB PEŁNEJ OPŁATY ZA OSTATNIE DZIAŁANIE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDPAID = 2 lub 3

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDPAIDBY_1

 

Pracodawca lub przyszły pracodawca

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDPAIDBY_2

 

Publiczne służby zatrudnienia

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDPAIDBY_3

 

Inne instytucje publiczne lub prywatne

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDPAIDBY_4

 

Członek gospodarstwa domowego lub krewny

 

 

 

 

 

Każda zmienna FEDPAIDBY_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDUSEA

 

OBECNE WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI LUB WIEDZY ZDOBYTYCH PODCZAS OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

W znacznym stopniu

 

 

 

 

2

W umiarkowanym stopniu

 

 

 

 

3

W bardzo niewielkim stopniu

 

 

 

 

4

Zupełnie nie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME

 

REZULTATY OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME_1

 

Znalezienie (nowej) pracy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME_3

 

Wyższa pensja/wynagrodzenie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME_2

 

Awans na wyższe stanowisko

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME_4

 

Nowe obowiązki służbowe

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME_5

 

Lepsze wykonywanie obecnych obowiązków służbowych

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME_6

 

Korzyści osobiste (nawiązanie nowych znajomości, odświeżenie lub zdobycie umiejętności w zakresie tematów ogólnych lub szczegółowych itp.)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOME_7

 

Nie osiągnięto jeszcze rezultatów

 

 

 

 

 

Każda zmienna FEDOUTCOME_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

FEDOUTCOMEMAIN

 

GŁÓWNY REZULTAT OSTATNIEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA FORMALNEGO

FEDOUTCOME = 1

 

 

 

1 cyfra

Kod rezultatu od 1 do 7 jak w przypadku zmiennej FEDOUTCOME

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFE

 

UCZESTNICTWO W POZAFORMALNYM KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFECOURSE

 

KURSY

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEWORKSHOP

 

WARSZTATY I SEMINARIA

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEGUIDEDJT

 

NADZOROWANE ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI W TRAKCIE PRACY

MAINSTAT = 10 lub EMP12M = 1

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFELESSON

 

LEKCJE PRYWATNE

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFENUM

 

LICZBA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POZAFORMALNEGO KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA

NFE = 1

 

 

 

0

Brak (NFE=2)

 

 

 

 

1-99

Liczba działań

 

 

 

 

 

IDENTYFIKATOR DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO (DO 5)

 

 

 

(NFEACT01)

 

01 — Identyfikator 1. działania

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT01_TYPE

 

RODZAJ DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Kursy

 

 

 

 

2

Warsztaty i seminaria

 

 

 

 

3

Nadzorowane zdobywanie kwalifikacji w trakcie pracy

MAINSTAT = 10 lub EMP12M = 1

 

 

 

4

Lekcje prywatne

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT01_MAINSTAT

 

GŁÓWNY STATUS NA RYNKU PRACY (SAMOOCENA) NA POCZĄTKU DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Osoba pracująca

 

 

 

 

2

Osoba bezrobotna

 

 

 

 

3

Poza rynkiem pracy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT01_PURP

 

CEL DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Głównie związany z pracą

 

 

 

 

2

Głównie niezwiązany z pracą

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT01_WORKTIME

 

DZIAŁANIE Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO PODCZAS PŁATNYCH GODZIN PRACY

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Tylko podczas płatnych godzin pracy

 

 

 

 

2

W większości podczas płatnych godzin pracy

 

 

 

 

3

W większości poza płatnymi godzinami pracy

 

 

 

 

4

Tylko poza płatnymi godzinami pracy

 

 

 

 

5

W tym czasie osoba nie pracowała

NFEACT01_MAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT01_PAIDBY

 

DZIAŁANIE Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE OPŁACANE PRZEZ PRACODAWCĘ LUB PRZYSZŁEGO PRACODAWCĘ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

 

 

(NFEACT02)

 

02 — Identyfikator 2. działania

NFENUM ≥ 2

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT02_TYPE

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT02_MAINSTAT

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT02_PURP

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT02_WORKTIME

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT02_PAIDBY

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT03)

 

03 — Identyfikator 3. działania

NFENUM ≥ 3

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT03_TYPE

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT03_MAINSTAT

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT03_PURP

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT03_WORKTIME

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT03_PAIDBY

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT04)

 

04 — Identyfikator 4. działania

NFENUM ≥ 4

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT04_TYPE

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT04_MAINSTAT

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT04_PURP

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT04_WORKTIME

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT04_PAIDBY

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT05)

 

05 — Identyfikator 5. działania

NFENUM ≥ 5

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT05_TYPE

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT05_MAINSTAT

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT05_PURP

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT05_WORKTIME

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEACT05_PAIDBY

 

Kodowane jak (NFEACT01)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFERAND1

 

KOD PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

01-05

Kod identyfikacyjny 1. działania

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFERAND1_TYPE

 

RODZAJ PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1-4

Kod taki jak podany w przypadku NFEACTxx_TYPE dla 1. losowo wybranego działania

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEFIELD1

 

DZIEDZINA PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1a

Programy i kwalifikacje podstawowe

 

 

 

 

1b

Umiejętność czytania, pisania i rozumowania matematycznego

 

 

 

 

1c

Umiejętności osobiste i rozwój osobisty

 

 

 

 

2

Edukacja

 

 

 

 

3

Sztuka

 

 

 

 

4

Nauki humanistyczne

 

 

 

 

5

Nauka języków

 

 

 

 

6

Literatura i językoznawstwo

 

 

 

 

7

Nauki społeczne i behawioralne

 

 

 

 

8

Dziennikarstwo i informacja

 

 

 

 

9

Biznes i administracja

 

 

 

 

10

Prawo

 

 

 

 

11

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka

 

 

 

 

12

Obsługa i użytkowanie komputerów

 

 

 

 

13

Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi; tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

 

 

 

 

14

Nauki inżynieryjno-techniczne, produkcja i przetwórstwo

 

 

 

 

15

Architektura i budownictwo

 

 

 

 

16

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i weterynaria

 

 

 

 

17

Zdrowie

 

 

 

 

18

Opieka socjalna

 

 

 

 

19

Usługi osobiste, higiena i służba medycyny pracy

 

 

 

 

20

Usługi ochroniarskie, usługi transportowe

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFESKILLSMAIN1

 

GŁÓWNE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Umiejętności IT (ogólne i specjalistyczne)

 

 

 

 

2

Umiejętności zarządzania

 

 

 

 

3

Umiejętności pracy w grupie

 

 

 

 

4

Umiejętności postępowania z klientami/pacjentami/studentami/uczniami

 

 

 

 

5

Umiejętności rozwiązywania problemów

 

 

 

 

6

Umiejętności w zakresie administracji biurowej

 

 

 

 

7

Umiejętności w zakresie języków obcych

 

 

 

 

8

Umiejętności techniczne lub praktyczne

 

 

 

 

9

Umiejętności komunikacyjne

 

 

 

 

10

Umiejętności rozumowania matematycznego lub czytania i pisania

 

 

 

 

11

Umiejętności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

 

 

 

 

12

Umiejętności kreatywne, muzyczne, rękodzielnicze, kulinarne, ogrodnicze

 

 

 

 

13

Siła psychiczna, samowiedza lub umiejętności interpersonalne

 

 

 

 

14

Umiejętności fizyczne

 

 

 

 

15

Inne

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEPLACE1

 

MIEJSCE PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

W całości online

 

 

 

 

2

W większości online

 

 

 

 

3

Przeważnie online

 

 

 

 

4

W całości na miejscu

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEONMAT1

 

DOSTARCZANIE PRZEZ INTERNET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Często

 

 

 

 

2

Czasami

 

 

 

 

3

Nigdy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEONTEA1

 

INTERAKCJE PRZEZ INTERNET Z PRACOWNIKAMI DYDAKTYCZNYMI W RAMACH PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Często

 

 

 

 

2

Czasami

 

 

 

 

3

Nigdy

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEONPAR1

 

INTERAKCJE PRZEZ INTERNET Z INNYMI UCZESTNIKAMI W RAMACH PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Często

 

 

 

 

2

Czasami

 

 

 

 

3

Nigdy

 

 

 

 

4

Brak innych uczestników

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEINITIA1

 

INICJATOR PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1 i

działanie związane z pracą (NFEACTxx_PURP = 1)

 

 

 

1

Sugestia pracodawcy lub przyszłego pracodawcy

 

 

 

 

2

Zobowiązanie nałożone przez pracodawcę lub przyszłego pracodawcę

 

 

 

 

3

Sugestia publicznych służb zatrudnienia

 

 

 

 

4

Zobowiązanie nałożone przez publiczne służby zatrudnienia

 

 

 

 

5

Własna inicjatywa

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1

 

POWODY UCZESTNICTWA W PIERWSZYM LOSOWO WYBRANYM DZIAŁANIU Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_01a

 

W celu lepszego wykonywania pracy

Działanie związane z pracą (NFEACTxx_PURP = 1)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_01b

 

W celu poprawy perspektyw zawodowych

Działanie związane z pracą (NFEACTxx_PURP = 1)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_02

 

W celu zmniejszenia ryzyka utraty pracy

Działanie związane z pracą (NFEACTxx_PURP = 1)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_03

 

W celu zwiększenia możliwości znalezienia pracy lub zmiany pracy/zawodu

Działanie związane z pracą (NFEACTxx_PURP = 1)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_04

 

W celu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

Działanie związane z pracą (NFEACTxx_PURP = 1)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_13

 

Z powodu zmian organizacyjnych lub technologicznych w miejscu pracy

Działanie związane z pracą (NFEACTxx_PURP = 1)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_11

 

Wymagane przez pracodawcę, przyszłego pracodawcę lub przepisy prawa

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_06_7

 

W celu zwiększenia wiedzy/umiejętności dla zaspokojenia własnych potrzeb i ciekawości

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_08

 

W celu uzyskania świadectwa

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_09

 

W celu nawiązania nowych znajomości/dla przyjemności

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_10

 

Powody zdrowotne

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASON1_12

 

W celu lepszego wykonywania pracy wolontariackiej

 

 

 

 

 

Każda zmienna NFEREASON1_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEREASONMAIN1

 

GŁÓWNY POWÓD UCZESTNICTWA W PIERWSZYM LOSOWO WYBRANYM DZIAŁANIU Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFEREASON1 = 1

 

 

 

4 cyfry

Kod powodu od 01a do 13 jak w przypadku zmiennej NFEREASON1

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFENBHOURS1

 

LICZBA GODZIN NAUCZANIA W RAMACH PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

4 cyfry

Łączna liczba godzin nauczania

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEPAID1

 

OPŁATA ZA PIERWSZE LOSOWO WYBRANE DZIAŁANIE Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Całość opłaciła sama osoba

 

 

 

 

2

Część opłaciła sama osoba, część kto inny

 

 

 

 

3

Całość opłacił kto inny

 

 

 

 

4

Działanie bezpłatne

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEPAIDBY1

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA CZĘŚCIOWEJ LUB PEŁNEJ OPŁATY ZA PIERWSZE LOSOWO WYBRANE DZIAŁANIE Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFEPAID1 = 2 lub 3

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEPAIDBY1_1

 

Pracodawca lub przyszły pracodawca

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEPAIDBY1_2

 

Publiczne służby zatrudnienia

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEPAIDBY1_3

 

Inne instytucje publiczne lub prywatne

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEPAIDBY1_4

 

Członek gospodarstwa domowego lub krewny

 

 

 

 

 

Każda zmienna NFEPAIDBY1_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

NFEPAIDVAL1

 

WYDATKI NA PIERWSZE LOSOWO WYBRANE DZIAŁANIE Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFEPAID1 = 1 lub 2 lub (NFEPAID1 = 3 i NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

 

 

W euro

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFEPROVIDER1

 

ORGANIZATOR PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Formalna instytucja edukacyjna

 

 

 

 

2

Pozaformalna instytucja edukacyjna lub szkoleniowa

 

 

 

 

4

Pracodawca lub przyszły pracodawca

 

 

 

 

11

Inna instytucja publiczna lub prywatna

 

 

 

 

8

Osoba fizyczna

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFECERT1

 

ŚWIADECTWO WYDANE PO ZAKOŃCZENIU PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Tak, wymagane przez pracodawcę lub przyszłego pracodawcę, organizację zawodową lub przepisy prawa

 

 

 

 

2

Tak, niewymagane przez pracodawcę lub przyszłego pracodawcę, organizację zawodową lub przepisy prawa

 

 

 

 

3

Nie (potwierdzenie uczestnictwa)

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEUSEA1

 

OBECNE WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI LUB WIEDZY ZDOBYTYCH PODCZAS PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

W znacznym stopniu

 

 

 

 

2

W umiarkowanym stopniu

 

 

 

 

3

W bardzo niewielkim stopniu

 

 

 

 

4

Zupełnie nie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1

 

REZULTATY PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1_1

 

Znalezienie (nowej) pracy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1_3

 

Wyższa pensja/wynagrodzenie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1_2

 

Awans na wyższe stanowisko

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1_4

 

Nowe obowiązki służbowe

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1_5

 

Lepsze wykonywanie obecnych obowiązków służbowych

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1_6

 

Korzyści osobiste (nawiązanie nowych znajomości, odświeżenie lub zdobycie umiejętności w zakresie tematów ogólnych lub szczegółowych itp.)

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOME1_7

 

Nie osiągnięto jeszcze rezultatów

 

 

 

 

 

Każda zmienna NFEOUTCOME1_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Rezultaty i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas działań z zakresu kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

NFEOUTCOMEMAIN1

 

NAJWAŻNIEJSZY REZULTAT PIERWSZEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

NFEOUTCOME1 = 1

 

 

 

1 cyfra

Kod rezultatu od 1 do 7 jak w przypadku zmiennej NFEOUTCOME1

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Działania z zakresu kształcenia pozaformalnego – informacje szczegółowe (12 miesięcy)

NFERAND2

 

KOD DRUGIEGO LOSOWO WYBRANEGO DZIAŁANIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO

Zmienne i kodowanie analogiczne jak w przypadku NFERAND1

NFENUM ≥ 2

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

WANT

 

CHĘĆ (WIĘKSZEGO) UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU

Wszyscy

 

 

 

1

Osoba uczestniczyła w formalnej lub pozaformalnej edukacji, ale nie chciała w niej uczestniczyć więcej

FEDNUM ≥ 1 lub NFENUM ≥ 1

 

 

 

2

Osoba uczestniczyła w formalnej lub pozaformalnej edukacji i chciała w niej uczestniczyć więcej

FEDNUM ≥ 1 lub NFENUM ≥ 1

 

 

 

3

Osoba nie uczestniczyła w formalnej ani pozaformalnej edukacji i nie chciała w niej uczestniczyć

FEDNUM = 0 i NFENUM = 0

 

 

 

4

Osoba nie uczestniczyła w formalnej ani pozaformalnej edukacji, lecz chciała w niej uczestniczyć

FEDNUM = 0 i NFENUM = 0

 

 

 

-1

Nie podano

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

NONEED

 

BRAK POTRZEBY (DALSZEGO) KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA

WANT = 1 lub 3

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE

 

POWODY BRAKU (WIĘKSZEGO) UCZESTNICTWA W FORMALNYM LUB POZAFORMALNYM KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU

(WANT = 2 lub 4) lub NONEED = 2

 

 

 

 

Lista odpowiedzi (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_01

 

Warunki wstępne

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_02

 

Koszt

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_03a

 

Brak wsparcia ze strony pracodawcy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_03b

 

Brak wsparcia ze strony służb publicznych

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_04

 

Harmonogram

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_05

 

Odległość

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_07

 

Obowiązki rodzinne

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_08a

 

Zdrowie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_08b

 

Wiek

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_09

 

Inne powody osobiste

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_10

 

Brak (oferty) odpowiedniego kształcenia lub szkolenia

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_12

 

Złe doświadczenia związane z wcześniejszą nauką

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_13

 

Brak wolnych miejsc

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFTYPE_14

 

Zbyt mała liczba zarejestrowanych uczestników

 

 

 

 

 

Każda zmienna DIFFTYPE_x jest kodowana: 1 jeśli zostanie wybrana, 2 jeśli nie zostanie wybrana, -1 jeśli nie podano, -2 jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

0

Żadna z wymienionych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

1

Wybrano co najmniej jedną z podanych powyżej odpowiedzi

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Przeszkody w uczestnictwie w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

DIFFMAIN

 

GŁÓWNY POWÓD BRAKU (WIĘKSZEGO) UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU

DIFFTYPE = 1

 

 

 

3 cyfry

Kod powodu od 01 do 14 jak w przypadku zmiennej DIFFTYPE

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczenie się nieformalne

INF

 

UCZESTNICTWO W UCZENIU SIĘ NIEFORMALNYM W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Wszyscy

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczenie się nieformalne

INFFAMILY

 

UCZENIE SIĘ OD CZŁONKA RODZINY, PRZYJACIELA LUB WSPÓŁPRACOWNIKA

 

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczenie się nieformalne

INFMATERIAL

 

UCZENIE SIĘ Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH (KSIĄŻEK, CZASOPISM BRANŻOWYCH ITP.)

 

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczenie się nieformalne

INFDEVICE

 

UCZENIE SIĘ Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (Z DOSTĘPEM DO INTERNETU LUB BEZ)

 

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczenie się nieformalne

INFMUSEUM

 

UCZENIE SIĘ PODCZAS WIZYT Z PRZEWODNIKIEM W MUZEACH, OBIEKTACH HISTORYCZNYCH, PRZYRODNICZYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH

 

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczenie się nieformalne

INFLIBRARIES

 

UCZENIE SIĘ W OŚRODKACH EDUKACYJNYCH (M.IN. W BIBLIOTEKACH)

 

 

 

 

1

Tak

 

 

 

 

2

Nie

 

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczenie się nieformalne

INFPURP

 

CEL UCZENIA SIĘ NIEFORMALNEGO W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

INF = 1

 

 

 

1

Co najmniej jedno działanie z zakresu uczenia się nieformalnego, związane z pracą

 

 

 

 

2

Niezwiązane z pracą

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

(LANGMOTHER)

 

JĘZYK(I) OJCZYSTY(E)

Wszyscy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGMOTH1

3 cyfry

Kod pierwszego języka (ISO 639 alpha-3)

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGMOTH2

3 cyfry

Kod drugiego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak)

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED

 

UŻYWANE JĘZYKI INNE NIŻ OJCZYSTE

Wszyscy

 

 

 

0-99

Liczba innych języków

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED_1

3 cyfry

Kod pierwszego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak) lub -1

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED_2

3 cyfry

Kod drugiego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak) lub -1

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED_3

3 cyfry

Kod trzeciego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak) lub -1

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED_4

3 cyfry

Kod czwartego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak) lub -1

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED_5

3 cyfry

Kod piątego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak) lub -1

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED_6

3 cyfry

Kod szóstego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak) lub -1

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGUSED_7

3 cyfry

Kod siódmego języka (ISO 639 alpha-3) lub 000 (brak) lub -1

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGBEST1

 

PIERWSZY NAJLEPIEJ ZNANY JĘZYK INNY NIŻ JĘZYK OJCZYSTY

LANGUSED ≥ 1

 

 

 

3 cyfry

Kod języka (ISO 639 alpha-3)

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGLEVEL1

 

POZIOM PIERWSZEGO NAJLEPIEJ ZNANEGO JĘZYKA INNEGO NIŻ JĘZYK OJCZYSTY

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

 

 

0

Prawie żadne umiejętności językowe

 

 

 

 

1

Podstawowy (początkujący użytkownik)

 

 

 

 

2

Średni (samodzielny użytkownik)

 

 

 

 

3

Zaawansowany (biegły użytkownik)

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

 

 

 

-2

Nie dotyczy

 

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGBEST2

 

DRUGI NAJLEPIEJ ZNANY JĘZYK INNY NIŻ JĘZYK OJCZYSTY

Kodowany jak LANGBEST1

LANGUSED ≥ 2

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Umiejętności (według respondenta)

LANGLEVEL2

 

POZIOM DRUGIEGO NAJLEPIEJ ZNANEGO JĘZYKA INNEGO NIŻ JĘZYK OJCZYSTY

Kodowany jak LANGLEVEL1

LANGBEST2 ≠ -1, -2

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność i korzystanie z niej oraz uwarunkowania zdrowia

Niepełnosprawność i inne elementy minimalnego europejskiego modułu zdrowia

GENHEALTH

 

SAMOOCENA OGÓLNEGO STANU ZDROWIA

Wszyscy

 

 

 

1

Bardzo dobry

 

 

 

 

2

Dobry

 

 

 

 

3

Średni (ani dobry ani zły)

 

 

 

 

4

Zły

 

 

 

 

5

Bardzo zły

 

 

 

 

-1

Nie podano

 

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność i korzystanie z niej oraz uwarunkowania zdrowia

Niepełnosprawność i inne elementy minimalnego europejskiego modułu zdrowia

GALI

 

OGRANICZENIA W CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI SPOWODOWANE PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI (GLOBALNY WSKAŹNIK OGRANICZEŃ AKTYWNOŚCI – GALI)

Wszyscy

 

 

 

1

Poważne ograniczenie

 

 

 

 

2

Ograniczenie, lecz niezbyt poważne

 

 

 

 

3

Brak ograniczeń

 

 

 

 

-1

Nie podano

 


Top