EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0029

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/29/ES ( 2014. gada 26. februāris ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 96, 29.3.2014, p. 45–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/29/oj

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 96/45


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/29/ES

(2014. gada 26. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/105/EK (2009. gada 16. septembris) par vienkāršām spiedtvertnēm (3) ir veikti būtiski grozījumi (4). Ievērojot to, ka ir jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (5), nosaka atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācijas noteikumus, paredz tirgus uzraudzības sistēmu produktiem un sistēmu trešo valstu produktu kontrolei, kā arī nosaka vispārīgus principus attiecībā uz CE zīmi.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (6) ir noteikti kopēji principi un atsauces noteikumi, kas piemērojami visos nozaru tiesību aktos, lai nodrošinātu saskaņotu pamatu minēto tiesību aktu pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Direktīva 2009/105/EK būtu jāpielāgo minētajam lēmumam.

(4)

Šī direktīva attiecas uz vienkāršām spiedtvertnēm, kuras ir jaunas Savienības tirgū brīdī, kad tās tiek laistas šajā tirgū; tas nozīmē, ka tās ir vai nu jaunas vienkāršas spiedtvertnes, ko izgatavojis ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai arī jaunas vai lietotas vienkāršas spiedtvertnes, kas importētas no trešās valsts.

(5)

Šī direktīva būtu jāpiemēro visa veida piegādei, tostarp tālpārdošanai.

(6)

Dalībvalstīm savā teritorijā būtu jānodrošina cilvēku veselība un drošība un mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzība pret apdraudējumu, ko rada noplūde no vienkāršām spiedtvertnēm vai to pārplīšana.

(7)

Lai nodrošinātu augstu sabiedrības interešu aizsardzības līmeni, piemēram, cilvēku veselību un drošību, kā arī mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzību, un lai garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par vienkāršu spiedtvertņu atbilstību šai direktīvai, ņemot vērā to attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(8)

Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū tiek darītas pieejamas tikai tādas vienkāršas spiedtvertnes, kas atbilst šai direktīvai. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja uzdevumiem piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(9)

Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un galalietotāju saziņu, dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji papildus pasta adresei norādīt arī tīmekļa vietnes adresi.

(10)

Tā kā ražotājs sīki pārzina projektēšanas un ražošanas procesu, tas vienkāršām spiedtvertnēm var vislabāk veikt atbilstības novērtēšanas procedūru. Tādēļ atbilstības novērtēšanai arī turpmāk vajadzētu būt vienīgi ražotāja pienākumam.

(11)

Jānodrošina, lai vienkāršas spiedtvertnes no trešām valstīm, kuras nokļūst Savienības tirgū, atbilstu šai direktīvai un jo īpaši lai ražotāji šīm vienkāršajām spiedtvertnēm būtu veikuši pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai vienkāršas spiedtvertnes, ko tie laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas prasībām, un ka tie nelaiž tirgū vienkāršas spiedtvertnes, kuras šādām prasībām neatbilst vai kuras rada apdraudējumu. Būtu arī jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, ka ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un ka produktu marķējums un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama kompetentajām valsts iestādēm pārbaudes veikšanai.

(12)

Laižot vienkāršo spiedtvertni tirgū, katram importētājam uz vienkāršās spiedtvertnes būtu jānorāda savs nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un pasta adrese saziņai. Gadījumos, kad vienkāršās spiedtvertnes raksturs to neļauj, būtu jāparedz izņēmumi.

(13)

Izplatītājs dara vienkāršo spiedtvertni pieejamu tirgū pēc tam, kad ražotājs vai importētājs ir to laidis tirgū, un izplatītājam būtu jārīkojas pietiekami piesardzīgi, lai nodrošinātu, ka tā apiešanās ar vienkāršo spiedtvertni nelabvēlīgi neietekmē vienkāršās spiedtvertnes atbilstību.

(14)

Ikviens uzņēmējs, kurš vai nu laiž tirgū kādu vienkāršu spiedtvertni ar savu vārdu vai preču zīmi, vai izmaina vienkāršo spiedtvertni tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību šai direktīvai, būtu jāuzskata par ražotāju, un tam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(15)

Izplatītāji un importētāji ir cieši saistīti ar tirgu, tāpēc tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko veic kompetentās valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt sagatavotiem aktīvai rīcībai, lai sniegtu kompetentajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgajām vienkāršajām spiedtvertnēm.

(16)

Nodrošinot vienkāršas spiedtvertnes izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kas neatbilstīgas vienkāršās spiedtvertnes darījuši pieejamas tirgū. Glabājot informāciju, kas šajā direktīvā prasīta citu uzņēmēju identifikācijai, nevajadzētu prasīt, lai uzņēmēji šādu informāciju atjaunina par citiem uzņēmējiem, kuri tiem ir piegādājuši vienkāršu spiedtvertni vai kuriem tie ir piegādājuši vienkāršu spiedtvertni.

(17)

Šajā direktīvā būtu jānosaka vienīgi drošuma pamatprasības. Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību minētajām prasībām, jāparedz pieņēmums par to vienkāršo spiedtvertņu atbilstību, kas atbilst saskaņotajiem standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju (7), ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas.

(18)

Regulā (ES) Nr. 1025/2012 paredzēta procedūra iebildumu izteikšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja minētie standarti tikai daļēji atbilst šīs direktīvas prasībām.

(19)

Lai uzņēmēji varētu pierādīt un kompetentās iestādes nodrošināt, ka vienkāršas spiedtvertnes, kas ir darītas pieejamas tirgū, atbilst drošuma pamatprasībām, jāparedz atbilstības novērtēšanas procedūras. Lēmumā Nr. 768/2008/EK paredzēti atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi, kas ietver procedūras pieaugošā stingrības pakāpē, kuras ir proporcionālas apdraudējuma līmenim un nepieciešamajam drošuma līmenim. Lai nodrošinātu saskaņotību starp nozarēm un izvairītos no ad hoc gadījumiem, atbilstības novērtēšanas procedūras būtu jāizvēlas no minētajiem moduļiem.

(20)

Ražotājiem būtu jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, kur sniedz saskaņā ar šo direktīvu prasīto informāciju par vienkāršās spiedtvertnes atbilstību šai direktīvai un pārējo attiecīgo Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām.

(21)

Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkiem, informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu visus piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu uzņēmēju administratīvo slogu, minētā vienotā ES atbilstības deklarācija var būt dokumentācija, kurā iekļautas atbilstīgas atsevišķās atbilstības deklarācijas.

(22)

CE zīme, kas norāda vienkāršas spiedtvertnes atbilstību, ir redzamais rezultāts veselam procesam, kas plašākā nozīmē ietver arī atbilstības novērtēšanu. Vispārīgie principi, kas reglamentē CE zīmi un tās saistību ar citiem marķējumiem, ir noteikti Regulā (EK) Nr. 765/2008. Šajā direktīvā būtu jānosaka CE zīmes uzlikšanas noteikumi.

(23)

Jāpārbauda atbilstība attiecīgām drošuma pamatprasībām, lai nodrošinātu galalietotāju un trešo personu efektīvu aizsardzību.

(24)

Šajā direktīvā noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras paredz to atbilstības novērtēšanas struktūru iesaistīšanos, kuras dalībvalstis paziņojušas Komisijai.

(25)

Pieredze liecina, ka Direktīvā 2009/105/EK noteiktie kritēriji, kuriem atbilstības novērtēšanas struktūrām jāatbilst, lai tās paziņotu Komisijai, nav pietiekami, lai nodrošinātu paziņoto struktūru vienlīdz augsta līmeņa darbību visā Savienībā. Tomēr ir svarīgi, lai visas paziņotās struktūras veiktu savas funkcijas vienādā līmenī un godīgas konkurences apstākļos. Tādēļ jānosaka obligātās prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, lai varētu sniegt atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

(26)

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda atbilstību kritērijiem, kas noteikti saskaņotajos standartos, būtu jāpieņem, ka tā atbilst atbilstīgajām prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā.

(27)

Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstības novērtēšanas kvalitātes līmeni, ir arī svarīgi noteikt prasības paziņojošajām iestādēm un citām struktūrām, kas piedalās paziņoto struktūru novērtēšanā, paziņošanā un uzraudzībā.

(28)

Šajā direktīvā izveidotā sistēma būtu jāpapildina ar akreditācijas sistēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 765/2008. Akreditācija ir svarīgs līdzeklis, kā verificēt atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, tāpēc tā arī būtu jāizmanto paziņošanā.

(29)

Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētā pārredzamā akreditācija, kas nodrošina atbilstības sertifikātu vajadzīgo uzticamību, valstu publiskā sektora iestādēm visā Savienībā būtu jāuzskata par vēlamāko līdzekli, kā pierādīt atbilstības novērtēšanas struktūru tehnisko kompetenci. Tomēr valstu iestādes var uzskatīt, ka tām ir piemēroti līdzekļi, ar ko pašām veikt minēto novērtēšanu. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu citu valsts iestāžu veiktās novērtēšanas pienācīgu ticamības līmeni, valsts iestādēm būtu jāiesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm vajadzīgie dokumentārie pierādījumi, ka izvērtētās atbilstības novērtēšanas struktūras atbilst attiecīgajām normatīvajām prasībām.

(30)

Atbilstības novērtēšanas struktūras bieži piešķir apakšlīgumus par kādām to darbības daļām saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumus. Lai nodrošinātu aizsardzības līmeni, kāds nepieciešams Savienības tirgū laižamajām vienkāršajām spiedtvertnēm, ir ļoti svarīgi, lai atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanai apakšlīgumu slēdzēji un meitasuzņēmumi atbilstu tādām pašām prasībām, kādām paziņotās struktūras. Tādēļ ir svarīgi, lai paziņojamo struktūru kompetences un snieguma novērtēšana un jau paziņoto struktūru uzraudzība attiektos arī uz darbībām, kuras veic apakšlīgumu slēdzēji un meitasuzņēmumi.

(31)

Jāpalielina paziņošanas procedūras efektivitāte un pārredzamība, un jo īpaši tā jāpielāgo jaunajām tehnoloģijām, lai paziņošanu varētu veikt elektroniski.

(32)

Paziņotās struktūras var piedāvāt savus pakalpojumus visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm un Komisijai iespēju iebilst pret paziņoto struktūru. Tādēļ ir svarīgi noteikt laikposmu, kurā var novērst visas šaubas vai bažas par atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, pirms tās sāk darboties kā paziņotās struktūras.

(33)

Konkurētspējai ir svarīgi, lai paziņotās struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot lieku apgrūtinājumu uzņēmējiem. Tā paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem, jānodrošina konsekventa atbilstības novērtēšanas procedūru tehniskā piemērošana. Vislabāk to var panākt ar atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp paziņotajām struktūrām.

(34)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, jāprecizē, ka Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz vienkāršām spiedtvertnēm. Šai direktīvai nevajadzētu kavēt dalībvalstis no kompetento iestāžu izvēles šo uzdevumu veikšanai.

(35)

Dalībvalstīm būtu jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka vienkāršas spiedtvertnes var laist tirgū tikai tad, ja tās, pareizi uzglabātas un izmantotas paredzētajam nolūkam vai izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, neapdraud cilvēku veselību un drošību. Būtu jāuzskata, ka vienkāršas spiedtvertnes neatbilst šajā direktīvā noteiktajām drošuma pamatprasībām tikai tādos izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, proti, ja šāda izmantošana varētu rasties likumīgas un viegli paredzamas cilvēku uzvedības rezultātā.

(36)

Direktīvā 2009/105/EK jau ir paredzēta drošības procedūra, kas ļauj Komisijai pārbaudīt, vai ir pamatots dalībvalsts veikts pasākums attiecībā uz vienkāršām spiedtvertnēm, kuras tā uzskata par neatbilstīgām. Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu procedūras laiku, jāuzlabo esošā drošības procedūra, lai padarītu to efektīvāku un lai tajā izmantotu dalībvalstīm pieejamās zināšanas.

(37)

Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz vienkāršām spiedtvertnēm, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai arī mājdzīvniekiem vai īpašumam. Tai būtu arī jāļauj tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādām vienkāršām spiedtvertnēm.

(38)

Ja dalībvalstis un Komisija vienojas par kādas dalībvalsts veiktā pasākuma pamatotību, Komisijai turpmāk nebūtu jāiesaistās, izņemot gadījumus, kad neatbilstības iemesls var būt saskaņotā standarta trūkumi.

(39)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (8).

(40)

Būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, lai pieņemtu īstenošanas aktus, ar kuriem paziņojušajai dalībvalstij prasa veikt nepieciešamos korektīvos pasākumus attiecībā uz paziņotajām struktūrām, kas vairs neatbilst paziņošanas prasībām.

(41)

Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz atbilstīgām vienkāršām spiedtvertnēm, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem.

(42)

Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar atbilstīgām vienkāršām spiedtvertnēm, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai, mājdzīvniekiem vai īpašumam, tas vajadzīgs nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ.

(43)

Ar šo direktīvu izveidotajai komitejai atbilstīgi iedibinātai praksei var būt noderīga loma, izskatot ar šīs direktīvas piemērošanu saistītus jautājumus, kurus saskaņā ar komitejas reglamentu ierosina vai nu tās priekšsēdētājs, vai dalībvalsts pārstāvis.

(44)

Ja tiek izskatīti jautājumi, kas attiecas uz šo direktīvu, izņemot jautājumus par tās īstenošanu vai pārkāpumiem, Komisijas ekspertu grupā, Eiropas Parlamentam atbilstīgi pastāvošajai praksei būtu jāsaņem pilnīga informācija un dokumentācija un vajadzības gadījumā – uzaicinājums piedalīties šādās sanāksmēs.

(45)

Komisijai ar īstenošanas aktiem, nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011 šo aktu īpašā rakstura dēļ, būtu jānosaka, vai dalībvalstu pieņemtie pasākumi attiecībā uz neatbilstīgām vienkāršām spiedtvertnēm ir pamatoti.

(46)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par to valstu tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un būtu jānodrošina minēto noteikumu izpilde. Attiecīgajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(47)

Jāparedz saprātīgi pārejas pasākumi, kas nodrošinātu tādu vienkāršo spiedtvertņu pieejamību tirgū un nodošanu ekspluatācijā, kuras pirms dienas, kad jāpiemēro valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direktīvu, jau ir laistas tirgū saskaņā ar Direktīvu 2009/105/EK, bez nepieciešamības panākt atbilstību papildu produktu prasībām. Tādēļ izplatītājiem vajadzētu varēt piegādāt vienkāršās spiedtvertnes, kuras ir laistas tirgū, proti, krājumus, kas jau ir izplatīšanas ķēdē, pirms dienas, kad jāpiemēro valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direktīvu.

(48)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, nodrošināt, lai vienkāršas spiedtvertnes tirgū atbilstu prasībām, kas paredz augstu cilvēku veselības aizsardzības un drošības līmeni, kā arī mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzību, garantējot iekšējā tirgus darbību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ka tā mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(49)

Pienākumam šo direktīvu transponēt attiecīgu valstu tiesību aktos būtu jāattiecas vienīgi uz noteikumiem, kuri paredz būtiskus grozījumus salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu. Pienākums transponēt noteikumus, kas nav grozīti, izriet no iepriekšējās direktīvas.

(50)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumus attiecībā uz V pielikuma B daļā norādītajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un tās piemērošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1.   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šī direktīva attiecas uz vienkāršām spiedtvertnēm (“tvertnes”), kuras ražotas sērijās un kurām ir šāds raksturojums:

a)

tvertnes ir metinātas, tās ir paredzēts pakļaut iekšējam spiedienam, kas ir lielāks par 0,5 bāriem, un tās ir paredzēts piepildīt ar gaisu vai slāpekli, bet nav paredzēts karsēt;

b)

daļas un mezgli, kas nodrošina spiedienam pakļautās tvertnes stiprību, ir izgatavoti vai nu no neleģēta tērauda, vai neleģēta alumīnija, vai nenovecojoša alumīnija sakausējumiem;

c)

tvertne ir izgatavota no turpmāk minētajiem elementiem:

i)

vai nu no apaļa šķērsgriezuma cilindriskās daļas, ko noslēdz uz āru vērsti puslodes veida vai plakani gali, kuru rotācijas asis sakrīt ar cilindriskās daļas rotācijas asi;

ii)

vai no diviem puslodes veida galiem, kuru rotācijas asis sakrīt;

d)

tvertnes maksimālais darba spiediens nepārsniedz 30 bāru, un spiediena reizinājums ar tvertnes tilpumu litros (PS × V) nepārsniedz 10 000 bāru uz litru;

e)

minimālā darba temperatūra nav zemāka par – 50 °C, un maksimālā darba temperatūra tērauda tvertnēm nav augstāka par 300 °C un 100 °C alumīnija vai alumīnija sakausējumu tvertnēm.

2.   Šī direktīva neattiecas uz:

a)

tvertnēm, kuras īpaši projektētas lietošanai kodolenerģētikā un kuru bojājumi var radīt radioaktīvo vielu noplūdi;

b)

tvertnēm, kuras īpaši paredzētas uzstādīšanai uz kuģiem un gaisa kuģiem vai to piedziņai;

c)

ugunsdzēšamajiem aparātiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par maksu vai bez maksas tvertni piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū;

2)

“laist tirgū” nozīmē tvertni pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū;

3)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo tvertni vai kas ir projektējusi vai izgatavojusi un laiž minēto tvertni tirgū ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

4)

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kas ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvarojumu rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

5)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un laiž Savienības tirgū kādas trešās valsts tvertni;

6)

“izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara tvertni pieejamu tirgū;

7)

“uzņēmēji” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

8)

“tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kādām tvertnei ir jāatbilst;

9)

“saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kā tas definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

10)

“akreditācija” ir akreditācija, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 10. punktā;

11)

“valsts akreditācijas struktūra” ir valsts akreditācijas struktūra, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. punktā;

12)

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar tvertnēm saistītās drošuma pamatprasības, kas noteiktas šajā direktīvā;

13)

“atbilstības novērtēšanas struktūra” ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un pārbaudi;

14)

“atsaukšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ tvertni, kas jau ir bijusi darīta pieejama galalietotājam;

15)

“izņemšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir novērst, ka tvertne no piegādes ķēdes tiek darīta pieejama tirgū;

16)

“Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus;

17)

CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka tvertne atbilst piemērojamajām prasībām, kuras izklāstītas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.

3. pants

Pieejamamība tirgū un nodošana ekspluatācijā

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tvertnes var darīt pieejamas tirgū un nodot ekspluatācijā tikai tad, ja, pareizi uzstādot un uzturot kārtībā, kā arī lietojot paredzētajiem mērķiem, tās atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   Šīs direktīvas noteikumi neskar dalībvalstu tiesības noteikt prasības, ko tās uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu darbinieku aizsardzību, tvertnes lietojot, ar noteikumu, ka tvertnes netiek izmainītas tā, kā šajā direktīvā nav paredzēts.

4. pants

Pamatprasības

1.   Tvertnes, kurām reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, atbilst drošuma pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

2.   Tvertnes, kurām reizinājums PS × V nepārsniedz 50 bāru uz litru, projektē un ražo saskaņā ar labu inženierijas praksi kādā no dalībvalstīm.

5. pants

Brīva aprite

Dalībvalstis savā teritorijā nekavē darīt pieejamas tirgū un nodot ekspluatācijā tvertnes, kuras atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   NODAĻA

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

6. pants

Ražotāju pienākumi

1.   Laižot tirgū tvertnes, kurām reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas un izgatavotas saskaņā ar I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām.

Laižot tirgū tvertnes, kurām reizinājums PS × V ir 50 bāru uz litru vai mazāks, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas un izgatavotas saskaņā ar labu inženierijas praksi kādā no dalībvalstīm.

2.   Tvertnēm, kurām reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, ražotāji sagatavo II pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo 13. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

Ja ar minēto procedūru ir pierādīts, ka tvertne, kurai reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, atbilst piemērojamajām prasībām, ražotājs sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek III pielikuma 1. punktā paredzēto CE zīmi un uzrakstus.

Ražotāji nodrošina, ka tvertnēm, kurām reizinājums PS × V ir 50 bāru uz litru vai mazāks, ir III pielikuma 1. punktā paredzētie uzraksti.

3.   Ražotāji glabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū.

4.   Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu atbilstību šai direktīvai. Pienācīgi ņem vērā tvertnes konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta tvertnes atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar tvertnes radīto apdraudējumu, ražotāji galalietotāju veselības un drošuma aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo tvertņu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgas tvertnes un atsauktas tvertnes, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

5.   Ražotāji nodrošina, ka tvertnēm, ko tie laiduši tirgū, ir tipa un sērijas vai partijas identifikācija, pēc kuras tās var identificēt.

6.   Ražotāji uz tvertnes norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

7.   Ražotāji nodrošina, ka tvertnei ir pievienotas III pielikuma 2. punktā minētās instrukcijas un drošuma informācija galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šādas instrukcijas un drošuma informācija, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs un saprotams.

8.   Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka tvertne, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu tvertnes atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja tvertne rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tie tvertni ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu tvertnes atbilstību šai direktīvai. Pēc minētās iestādes pieprasījuma tie ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada tvertnes, kuras tie ir laiduši tirgū.

7. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 6. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un pienākums sagatavot 6. panta 2. punktā minēto tehnisko dokumentāciju.

2.   Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

a)

10 gadus pēc tvertnes laišanas valsts tirgū glabāt valsts uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

b)

pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma sniegt šai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu tvertnes atbilstību;

c)

pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt tvertnes, uz kurām attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

8. pants

Importētāju pienākumi

1.   Importētāji laiž tirgū tikai atbilstīgas tvertnes.

2.   Pirms tvertne, kurai reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, tiek laista tirgū, importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo 13. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru. Tie nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, ka tvertnei ir III pielikuma 1. punktā paredzētā CE zīme un uzraksti, ka tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 6. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka tvertne, kurai reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, neatbilst I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām, tas nelaiž tvertni tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja tvertne rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Pirms tvertne, kurai reizinājums PS × V ir 50 bāru uz litru vai mazāks, tiek laista tirgū, importētāji nodrošina, ka tā ir projektēta un izgatavota saskaņā ar labu inženierijas praksi kādā no dalībvalstīm, tai ir III pielikuma 1.2. punktā paredzētie uzraksti un ka ražotājs ir izpildījis 6. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

3.   Importētāji uz tvertnes norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda tvertnei pievienotajā dokumentā. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.   Importētāji nodrošina, ka tvertnei ir pievienotas III pielikuma 2. punktā minētās instrukcijas un drošuma informācija galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts.

5.   Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par tvertni, kurai reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām.

6.   Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar tvertnes radīto apdraudējumu, importētāji galalietotāju veselības un drošuma aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo tvertņu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgas tvertnes un atsauktas tvertnes, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

7.   Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka tvertne, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu tvertnes atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja tvertne rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi tvertni ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

8.   Attiecībā uz tvertnēm, kurām reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, importētāji 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma importētāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu tvertnes atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada tvertnes, kuras viņi ir laiduši tirgū.

9. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Darot tvertni pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs direktīvas prasības.

2.   Pirms tvertne, kurai reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka tvertnei ir III pielikuma 1. punktā paredzētā CE zīme un uzraksti, ka tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, kā arī III pielikuma 2. punktā minētās instrukcijas un drošuma informācija tās dalībvalsts galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā tvertne tiks darīta pieejama tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 6. panta 5. un 6. punktā un 8. panta 3. punktā izklāstītās prasības.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka tvertne, kurai reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, neatbilst I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām, tas nedara tvertni pieejamu tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja tvertne rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

Pirms tvertne, kurai reizinājums PS × V ir 50 bāru uz litru vai mazāks, tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka tvertnei ir III pielikuma 1.2. punktā paredzētie uzraksti un III pielikuma 2. punktā minētās instrukcijas un drošuma informācija tās dalībvalsts galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā tvertne tiks darīta pieejama tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 6. panta 5. un 6. punktā un 8. panta 3. punktā izklāstītās prasības.

3.   Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par tvertni, kurai reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām.

4.   Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka tvertne, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu tvertnes atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja tvertne rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tie tvertni ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu tvertnes atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma tie ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada tvertnes, kuras tie ir darījuši pieejamas tirgū.

10. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Ja importētājs vai izplatītājs laiž tirgū kādu tvertni ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistu tvertni tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai direktīvai, to šajā direktīvā uzskata par ražotāju un tam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam, uz kuru attiecas 6. pants.

11. pants

Uzņēmēju identifikācija

Uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma norāda šādu informāciju:

a)

visus uzņēmējus, kuri tiem piegādājuši tvertni;

b)

visus uzņēmējus, kuriem tie piegādājuši tvertni.

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad tvertne tiem piegādāta, un 10 gadus pēc tam, kad tie piegādājuši tvertni.

3.   NODAĻA

TO TVERTŅU ATBILSTĪBA, KURĀM REIZINĀJUMS PS × V PĀRSNIEDZ 50 bāru uz litru

12. pants

Pieņēmums par tvertņu, kam reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, atbilstību

Tvertnes, kam reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru un kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

13. pants

Atbilstības novērtēšanas procedūras

1.   Pirms tādu tvertņu izgatavošanas, kurām reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, tām veic ES tipa pārbaudi (B modulis), kas minēta II pielikuma 1. punktā, proti, šādi:

a)

tvertnēm, kas izgatavotas atbilstīgi 12. pantā minētajiem saskaņotajiem standartiem, pēc ražotāja izvēles jebkurā no turpmāk minētajiem diviem veidiem:

i)

novērtē tvertnes tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, bet nepārbaudot paraugu (B modulis – projekta tips);

ii)

novērtē tvertnes tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, kā arī pārbaudot tvertnes prototipu, kas reprezentē gatavu tvertņu paredzēto produkciju (B modulis – produkcijas tips);

b)

tvertnēm, kas nav izgatavotas vai ir daļēji izgatavotas atbilstīgi 12. pantā minētajiem saskaņotajiem standartiem, ražotājs iesniedz pārbaudei tvertnes prototipu, kas reprezentē gatavu tvertņu paredzēto produkciju, kā arī tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, lai pārbaudītu un novērtētu tvertnes tehniskā projekta atbilstību (B modulis – produkcijas tips).

2.   Pirms tvertnes laiž tirgū, tām veic šādas procedūras:

a)

ja reizinājums PS × V pārsniedz 3 000 bāru uz litru – atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertnes testēšanu (C1 modulis), kas izklāstīts II pielikuma 2. punktā;

b)

ja reizinājums PS × V nepārsniedz 3 000 bāru uz litru, bet pārsniedz 200 bāru uz litru, pēc ražotāja izvēles vienu no šādiem:

i)

II pielikuma 2. punktā izklāstīto – atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertnes testēšanu (C1 modulis);

ii)

II pielikuma 3. punktā izklāstīto – atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām tvertnes pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis);

c)

ja reizinājums PS × V nepārsniedz 200 bāru uz litru, bet pārsniedz 50 bāru uz litru, pēc ražotāja izvēles vienu no šādiem:

i)

II pielikuma 2. punktā izklāstīto – atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertnes testēšanu (C1 modulis);

ii)

II pielikuma 4. punktā izklāstīto – atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C modulis).

3.   Dokumentāciju un korespondenci, kas attiecas uz 1. un 2. punktā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā ir reģistrēta paziņotā struktūra, vai citā minētajai struktūrai pieņemamā valodā.

14. pants

ES atbilstības deklarācija

1.   ES atbilstības deklarācijā norāda, ka ir pierādīta atbilstība I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām.

2.   ES atbilstības deklarācijai ir IV pielikumā sniegtā parauga struktūra, tajā ir II pielikumā dotajos attiecīgajos moduļos norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā tvertni laiž vai dara pieejamu tirgū.

3.   Ja uz tvertni attiecas vairāk nekā viens Savienības tiesību akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības tiesību aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

4.   Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par tvertnes atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

15. pants

CE zīmes vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

16. pants

CE zīmes un uzrakstu uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.   CE zīmi un uzrakstus, kas minēti III pielikuma 1. punktā, redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek uz tvertnes vai tās informācijas plāksnītes.

2.   CE zīmi uzliek pirms tvertnes laišanas tirgū.

3.   Aiz CE zīmes ir tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās ražošanas kontroles posmā.

Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati struktūra, vai pēc tās norādījumiem to uzliek ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

4.   Aiz CE zīmes un paziņotās struktūras identifikācijas numura var norādīt citu zīmi par īpašu apdraudējumu vai izmantojumu.

5.   Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

4.   NODAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU PAZIŅOŠANA

17. pants

Paziņošana

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kas ir pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu.

18. pants

Paziņojošās iestādes

1.   Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par tādu procedūru izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 23. pantam.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

3.   Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu kādai iestādei, kas nav valsts pārvaldes iestāde, šī iestāde ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 19. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt šādai iestādei jābūt spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

4.   Paziņotāja iestāde uzņemas pilnu atbildību par uzdevumiem, ko veic 3. punktā minētā struktūra.

19. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.   Paziņojošo iestādi izveido tā, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu ar atbilstības novērtēšanas struktūrām.

2.   Paziņojošā iestāde ir veidota un darbojas tā, lai nodrošinātu tās darbības objektivitāti un taisnīgumu.

3.   Paziņojošā iestāde ir veidota tā, lai visus lēmumus par atbilstības novērtēšanas struktūras paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas novērtēšanu.

4.   Paziņojošā iestāde nepiedāvā un neveic nekādas darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, kā arī nesniedz konsultāciju pakalpojumus komerciālā nolūkā vai par konkurētspējīgu samaksu.

5.   Paziņojošā iestāde nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6.   Paziņojošajai iestādei ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku tās pienākumu pienācīgai izpildei.

20. pants

Paziņojošo iestāžu pienākums sniegt informāciju

Dalībvalstis informē Komisiju par atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanas un paziņošanas procedūrām un paziņoto struktūru uzraudzības procedūrām savās valstīs, kā arī par visām izmaiņām šajā informācijā.

Komisija dara šo informāciju publiski pieejamu.

21. pants

Prasības paziņotajām struktūrām

1.   Paziņošanas nolūkā atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

2.   Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

3.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai tvertnes, kuru tā novērtē.

Struktūru, kas pieder pie uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamo tvertņu projektēšanā, izgatavošanā, piegādē, montāžā, izmantošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesamība.

4.   Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo tvertņu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to pārstāvji. Tas neliedz izmantot tvertnes, kas ir nepieciešamas atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādas tvertnes personīgām vajadzībām.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav tieši iesaistīti šo tvertņu projektēšanā, ražošanā vai būvē, tirdzniecībā, uzstādīšanā, lietošanā vai apkopē, kā arī nepārstāv minētajās darbībās iesaistītās personas. Tie neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to lēmuma neatkarībai vai integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras tiem ir paziņotas. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai to filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmētu atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

5.   Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo integritāti un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt to lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti I pielikuma 3.2. punktā un II pielikumā un saistībā ar kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un par visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un tvertņu veidiem, ar ko saistībā tā ir paziņota, ir nepieciešamie:

a)

darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

b)

to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un šo procedūru reproducējamības iespēju. Tai ir izstrādāta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumi, kurus tā veic kā paziņotā struktūra, ir nodalīti no pārējās darbības;

c)

procedūras darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai attiecīgie uzņēmumi ražo sērijveida produktus vai ne.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

7.   Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a)

pienācīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver visu atbilstības novērtēšanas darbību jomu, par kuru atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi paziņota;

b)

pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

c)

atbilstīgas zināšanas un sapratne par I pielikumā izklāstītajām drošuma pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un valstu tiesību aktos;

d)

spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta.

8.   Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un darbinieku, kuri ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.   Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

10.   Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus, uz kuriem attiecas I pielikuma 3.2. punkts un II pielikums vai valstu tiesību aktu noteikumi, kas to īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

11.   Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

22. pants

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 21. pantā izklāstītajām prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti attiecas uz šīm prasībām.

23. pants

Paziņoto struktūru meitasuzņēmumi un apakšlīgumu slēgšana

1.   Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumu, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai meitasuzņēmums atbilst 21. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

2.   Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai meitasuzņēmumu darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.

3.   Par darbībām var slēgt apakšlīgumu vai tās var veikt meitasuzņēmums tikai tad, ja klients tam piekrīt.

4.   Paziņotās struktūras glabā paziņojošajai iestādei pieejamus attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju novērtēšanu un to veikto darbu saskaņā ar I pielikuma 3.2. punktu un II pielikumu.

24. pants

Paziņošanas pieteikums

1.   Atbilstības novērtēšanas struktūra iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošajai iestādei tajā dalībvalstī, kur tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Paziņošanas pieteikumam pievieno atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļus un tvertni vai tvertnes, par ko struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izsniegusi valsts akreditācijas struktūra, apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 21. panta prasībām.

3.   Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā paziņojošajai iestādei iesniedz visus dokumentāros pierādījumus, kas nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un regulāri uzraudzītu tās atbilstību 21. panta prasībām.

25. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tās atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras atbilst 21. panta prasībām.

2.   Tās paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.

3.   Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem, attiecīgo tvertni vai tvertnēm un attiecīgo kompetences apliecinājumu.

4.   Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 24. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentārus pierādījumus, kuri apliecina atbilstības novērtēšanas struktūras kompetenci un veiktos pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām atbilst 21. panta prasībām.

5.   Attiecīgā struktūra drīkst veikt paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divu nedēļu laikā no paziņošanas, ja izmanto akreditācijas sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas procedūru.

Šajā direktīvā tikai šādu struktūru uzskata par paziņoto struktūru.

6.   Paziņojošā iestāde informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

26. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.   Komisija katrai paziņotajai struktūrai piešķir identifikācijas numuru.

Tā piešķir tikai vienu šādu numuru arī tad, ja struktūra ir paziņota saskaņā ar vairākiem Savienības tiesību aktiem.

2.   Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kuras paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp identifikācijas numurus, kas tām piešķirti, un darbības, kuru veikšanai tās paziņotas.

Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

27. pants

Izmaiņas paziņojumos

1.   Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 21. panta prasībām vai nepilda savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt minētos pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai anulēts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņotāja dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumentus apstrādā cita paziņotā struktūra vai arī tie pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm.

28. pants

Paziņoto struktūru kompetences apšaubīšana

1.   Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās spēju pastāvīgi izpildīt prasības un pienākumus, kuri uz to attiecas.

2.   Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju saistībā ar attiecīgās struktūras paziņojuma pamatojumu vai paziņotās struktūras kompetences saglabāšanu.

3.   Komisija nodrošina, lai visa aizsargājamā informācija, kas saņemta izmeklēšanas gaitā, tiktu apstrādāta kā konfidenciāla informācija.

4.   Ja Komisija pārliecinās, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst tās paziņošanas prasībām, tā pieņem īstenošanas aktu, pieprasot paziņojušajai dalībvalstij veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, tostarp paziņošanas atsaukšanu, ja tas ir nepieciešams.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

29. pants

Paziņoto struktūru pienākumi to darbības laikā

1.   Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar II pielikumā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2.   Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku slogu uzņēmējiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras īsteno savu darbību, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās tvertnes tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai tvertne atbilstu šai direktīvai.

3.   Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis I pielikumā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās drošuma pamatprasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un neizsniedz atbilstības sertifikātu.

4.   Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta izsniegšanas, paziņotā struktūra konstatē, ka tvertne vairs neatbilst prasībām, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un vajadzības gadījumā aptur vai anulē sertifikātu.

5.   Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē sertifikātus.

30. pants

Paziņoto struktūru lēmumu pārsūdzība

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama pārsūdzības procedūra attiecībā uz paziņotās struktūras lēmumiem.

31. pants

Paziņoto struktūru pienākums sniegt informāciju

1.   Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a)

sertifikātu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

b)

apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

c)

informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

d)

atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas darbības jomā, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmēja līgumu slēgšanu – pēc pieprasījuma.

2.   Paziņotās struktūras sniedz pārējām struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras attiecas uz tām pašām tvertnēm, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

32. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

33. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota nozares paziņoto struktūru grupas vai grupu veidā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalītos minētās grupas vai minēto grupu darbā.

5.   NODAĻA

SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO TVERTŅU KONTROLE, KURAS NOKĻŪST SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

34. pants

Savienības tirgus uzraudzība un to tvertņu kontrole, kuras nokļūst Savienības tirgū

Tvertnēm, uz kurām attiecas šīs direktīvas 1. pants, piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16. līdz 29. pantu.

35. pants

Procedūra darbībām ar tvertnēm, kuras rada apdraudējumu valsts līmenī

1.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tvertnes, uz kurām attiecas šī direktīva, rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai arī mājdzīvniekiem vai īpašumam, tās veic novērtējumu saistībā ar attiecīgo tvertni, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās attiecīgās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka tvertne neatbilst šīs direktīvas prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgo uzņēmēju veikt visas atbilstīgās koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu tvertnes atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam tos izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtēšanas rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt uzņēmējam.

3.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām tvertnēm, kuras tas darījis pieejamas Savienības tirgū.

4.   Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka tvertnes tiek darītas pieejamas valsts tirgū, izņemtas no tirgus vai atsauktas.

Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.   Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgās tvertnes identificēšanai, datus par tvertnes izcelsmi, paziņotās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

a)

tvertņu neatbilstība prasībām saistībā ar cilvēku veselības vai drošības, mājdzīvnieku vai īpašuma aizsardzību; vai

b)

trūkumi 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

6.   Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar attiecīgās tvertnes neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

7.   Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punkta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav izteikusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo tvertni nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, tvertnes izņemšana no tirgus.

36. pants

Savienības drošības procedūra

1.   Ja, pabeidzot 35. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktajiem pasākumiem vai Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot, vai valsts pasākums ir pamatots vai ne.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

2.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgās tvertnes izņemšanu no sava tirgus, un par to attiecīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts attiecīgo pasākumu atceļ.

3.   Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un tvertnes neatbilstība ir attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos standartos, kas minēti šīs direktīvas 35. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

37. pants

Atbilstīgas tvertnes, kas rada apdraudējumu

1.   Ja dalībvalsts pēc 35. panta 1. punktā paredzētās novērtēšanas konstatē, ka, lai gan tvertne atbilst šīs direktīvas prasībām, tas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai arī mājdzīvniekiem vai īpašumam, tā pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā tvertne, kad tā tiek laista tirgū, vairs nerada šādu apdraudējumu, lai proporcionāli apdraudējumam to izņemtu no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts noteiktajā pienācīgajā termiņā.

2.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām tvertnēm, kuras tas darījis pieejamas Savienības tirgū.

3.   Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus attiecīgās tvertnes identificēšanai, datus par tās izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā apdraudējuma veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

4.   Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija ar īstenošanas aktiem izlemj, vai valsts pasākums ir pamatots, un, ja vajadzīgs, ierosina atbilstīgus pasākumus.

Šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 3. punktā.

Pienācīgi pamatotu ar cilvēku veselības un drošības aizsardzību, vai mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzību saistītu nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ saskaņā ar procedūru, kura minēta 39. panta 4. punktā, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

5.   Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

38. pants

Formāla neatbilstība

1.   Neskarot 35. pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a)

CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs direktīvas 16. pantu;

b)

CE zīme nav uzlikta;

c)

tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās ražošanas kontroles posmā, ir uzlikts, pārkāpjot 16. pantu, vai tas nav uzlikts;

d)

uzraksti, kas minēti III pielikuma 1. punktā, nav uzlikti vai ir uzlikti, pārkāpjot 16. pantu vai III pielikuma 1. punktu;

e)

nav sagatavota ES atbilstības deklarācija;

f)

ES atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

g)

tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

h)

informācija, kas minēta 6. panta 6. punktā vai 8. panta 3. punktā, nav norādīta, tā ir nepatiesa vai nepilnīga;

i)

nav izpildīta kāda cita administratīvā prasība, kas noteikta 6. vai 8. pantā.

2.   Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu tvertni darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tās atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

6.   NODAĻA

KOMITEJA, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Parasto spiedtvertņu komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

5.   Komisija apspriežas ar komiteju par visiem jautājumiem, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 vai citiem Savienības tiesību aktiem ir jāapspriežas ar nozares ekspertiem.

Turklāt komiteja var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu un ko saskaņā ar tās reglamentu var ierosināt tās priekšsēdētājs vai dalībvalsts pārstāvis.

40. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu noteikumus, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Šādi noteikumi smagu pārkāpumu gadījumā var paredzēt kriminālsodu.

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

41. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis nekavē tādu tvertņu pieejamību tirgū un/vai laišanu ekspluatācijā, uz kurām attiecas Direktīva 2009/105/EK, kuras atbilst šīs direktīvas prasībām un kuras tika laisti tirgū pirms 2016. gada 20. aprīļa.

Sertifikāti, ko apstiprinātās pārbaudes iestādes ir izsniegušas saskaņā ar Direktīvu 2009/105/EK, ir derīgi saskaņā ar šo direktīvu.

42. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2016. gada 19. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2. panta, 6.–41. panta, II un IV pielikuma prasības. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai dara zināmus minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 20. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Tajos arī iekļauj paziņojumu, ka spēkā esošos normatīvos un administratīvos aktos esošās atsauces uz direktīvu, kas atcelta ar šo direktīvu, uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams minētais paziņojums.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

43. pants

Atcelšana

Direktīvu 2009/105/EK, kurā grozījumi izdarīti ar tiesību aktu, kas minēts šīs direktīvas V pielikuma A daļā, atceļ no 2016. gada 20. aprīļa, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem V pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

44. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs direktīvas 1., 3., 4. un 5. pantu, kā arī un I un III pielikumu piemēro no 2016. gada 20. aprīļa.

45. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2014. gada 26. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV C 27, 3.2.2009., 41. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 5. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 20. februāra lēmums.

(3)  OV L 264, 8.10.2009., 12. lpp. Ar Direktīvu 2009/105/EK tiek kodificēta Padomes Direktīva 87/404/EEK (1987. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršām spiedtvertnēm (OV L 220, 8.8.1987., 48. lpp.).

(4)  Skatīt V pielikuma A daļu.

(5)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(6)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(7)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(8)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


I PIELIKUMS

DROŠUMA PAMATPRASĪBAS

1.   Materiāli

Materiālus izvēlas saskaņā ar tvertņu paredzamo izmantošanu un atbilstīgi 1.1. līdz 1.4. punktam.

1.1.   Spiedienam pakļautās daļas

Materiāli, kas izmantoti spiedienam pakļauto tvertņu daļu izgatavošanā, ir:

a)

metināmi;

b)

elastīgi un izturīgi, lai minimālajā darba temperatūrā pārrāvuma rezultātā nerastos plīsumi vai plaisas;

c)

tādi, kas nenoveco.

Tērauda tvertņu materiāli papildus atbilst 1.1.1. punktā minētajām prasībām, un alumīnija vai alumīnija sakausējumu tvertņu materiāli – tām, kas minētas 1.1.2. punktā.

Tiem pievieno III pielikuma 3.1. punkta i) apakšpunktā definēto inspekcijas sertifikātu, ko sagatavo materiālu ražotājs.

1.1.1.   Tērauda tvertnes

Neleģētais tērauds atbilst šādām prasībām:

a)

tas ir neverdošs un piegādāts pēc normalizācijas vai līdzvērtīgā stāvoklī;

b)

katram produktam oglekļa saturs ir mazāks par 0,25 % un sēra un fosfora saturs ir mazāks par 0,05 %;

c)

katram produktam ir šādas mehāniskās īpašības:

i)

maksimālā stiepes izturība Rm, max ir mazāka par 580 N/mm2;

ii)

pagarinājums pēc pārrāvuma ir:

ja testa paraugi ir ņemti paralēli velmēšanas virzienam:

biezums ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

biezums < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %,

ja testa paraugi ir ņemti perpendikulāri velmēšanas virzienam:

biezums ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

biezums < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %;

iii)

trim gareniskajiem paraugiem vidējā lieces pārrāvuma enerģija (KCV) minimālajā darba temperatūrā nav mazāka par 35 J/cm2. Ne vairāk kā viena no trijām vērtībām var būt mazāka par 35 J/cm2, bet ne mazāka par 25 J/cm2. Tēraudam, ko paredzēts izmantot tādu tvertņu ražošanai, kuru minimālā darba temperatūra ir zemāka par –10 °C un sieniņu biezums ir lielāks par 5 mm, šo īpašību pārbauda.

1.1.2.   Alumīnija tvertnes

Neleģētā alumīnijā ir vismaz 99,5 % alumīnija, un 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie sakausējumi maksimālajā darba temperatūrā izrāda pietiekamu pretestību starpkristālu korozijai.

Turklāt šie materiāli atbilst šādām prasībām:

a)

tos piegādā atkvēlinātā stāvoklī;

b)

katram produktam ir šādas mehāniskās īpašības:

maksimālā stiepes izturība Rm, max nav lielāka par 350 N/mm2,

pagarinājums pēc pārrāvuma ir:

A ≥ 16 %, ja pārbaudes paraugs ir ņemts paralēli velmēšanas virzienam,

A ≥ 14 %, ja pārbaudes paraugs ir ņemts perpendikulāri velmēšanas virzienam.

1.2.   Metināšanas materiāli

Metināšanas materiāli, ko izmanto tvertņu šuvju iegūšanai, ir piemēroti un saderīgi ar metināmajiem materiāliem.

1.3.   Detaļas tvertņu izturības palielināšanai

Šīs detaļas (piemēram, skrūves un uzgriežņus) izgatavo no 1.1. punktā norādītajiem materiāliem vai no cita veida tērauda, alumīnija vai piemērota alumīnija sakausējuma, kas ir saderīgs ar materiāliem, ko izmanto spiedienam pakļauto daļu izgatavošanai.

Minētie materiāli minimālajā darba temperatūrā ir atbilst prasībām attiecībā uz atbilstošu pagarinājumu pēc pārrāvuma un atbilstošu lieces pārrāvuma enerģiju.

1.4.   Spiedienam nepakļautās daļas

Visas spiedienam nepakļautās daļas izgatavo no materiāliem, kas ir saderīgi ar to sastāvdaļu materiāliem, pie kurām tās piemetina.

2.   Tvertņu konstrukcija

a)

Projektējot tvertni, ražotājs nosaka tās izmantojumu un izvēlas:

i)

minimālo darba temperatūru Tmin;

ii)

maksimālo darba temperatūru Tmax;

iii)

maksimālo darba spiedienu PS.

Tomēr, ja ir izvēlēta minimālā darba temperatūra, kas ir zemāka par –10 °C, vajadzīgās materiālu īpašības saglabājas –10 °C temperatūrā.

b)

Ražotājs ņem vērā arī šādus nosacījumus:

i)

ir iespējams tvertnes pārbaudīt no iekšpuses;

ii)

ir iespējams tvertnes iztukšot;

iii)

mehāniskās īpašības saglabājas visā paredzētajā tvertnes izmantošanas laikā;

iv)

ņemot vērā paredzēto izmantojumu, tvertnes ir pienācīgi aizsargātas pret koroziju.

c)

Ražotājs ņem vērā to, ka paredzētajos izmantošanas apstākļos:

i)

tvertnes netiek pakļautas slodzei, kas varētu mazināt to lietošanas drošumu;

ii)

iekšējais spiediens pastāvīgi nepārsniedz maksimālo darba spiedienu PS. Tomēr iekšējais spiediens īslaicīgi var pārsniegt maksimālo darba spiedienu ne vairāk kā par 10 %.

d)

Apļveida šuves un garenšuves sametina ar caurmetināšanas metodi vai metodi ar līdzvērtīgu efektivitāti. Izliektajiem galiem, kas nav puslodes veida, ir cilindrveida mala.

2.1.   Sieniņu biezums

Ja reizinājums PS × V nav lielāks par 3 000 bāru uz litru, tvertnes sieniņu biezuma noteikšanai ražotājs izvēlas vienu no metodēm, kas aprakstītas 2.1.1. un 2.1.2. punktā. Ja reizinājums PS × V ir lielāks par 3 000 bāru uz litru vai maksimālā darba temperatūra pārsniedz 100 °C, šādu biezumu nosaka ar 2.1.1. punktā aprakstīto metodi.

Faktiskais cilindriskās daļas un galu sieniņu biezums tomēr nedrīkst būt mazāks par 2 mm tērauda tvertnēm un mazāks par 3 mm alumīnija vai alumīnija sakausējumu tvertnēm.

2.1.1.   Aprēķina metode

Spiedienam pakļauto daļu minimālo biezumu aprēķina, ņemot vērā sprieguma intensitāti un šādus nosacījumus:

a)

aprēķina spiediens, kas jāņem vērā, nav mazāks par izvēlēto maksimālo darba spiedienu PS;

b)

pieļaujamais vispārējais apvalka spriegums nepārsniedz zemāko no 0,6 ReT vai 0,3 Rm vērtībām. Lai noteiktu pieļaujamo spriegumu, ražotājs izmanto materiāla ražotāja garantētās ReT un Rm minimālās vērtības.

Tomēr, ja tvertnes cilindriskajā daļai ir viena vai vairākas garenšuves, kuru metināšanai nav izmantota automātiskā metināšana, ar pirmajā daļā minēto paņēmienu aprēķināto biezumu reizina ar koeficientu 1,15.

2.1.2.   Eksperimentālā metode

Sieniņu biezumu nosaka tā, lai apkārtējās vides temperatūrā tvertne varētu izturēt spiedienu, kas līdzvērtīgs vismaz pieckārtīgam maksimālajam darba spiedienam, ar paliekošu riņķa līnijas deformācijas koeficientu ne lielāku par 1 %.

3.   Izgatavošana

Tvertnes projektē un veic to ražošanas pārbaudes saskaņā ar II pielikuma 2., 3. vai 4. punktu.

3.1.   Sastāvdaļu sagatavošana

Sastāvdaļu sagatavošana (piemēram, veidošana un fāzēšana) nerada virsmas defektus vai plaisas, vai mehānisko īpašību izmaiņas, kas varētu mazināt tvertņu drošumu.

3.2.   Spiedienam pakļauto daļu šuves

Metināto šuvju un blakus esošo zonu īpašības ir līdzīgas metināto materiālu īpašībām, un tām nav nekādu virsmas vai iekšēju defektu, kas varētu mazināt tvertņu drošumu.

Metināšanu veic kvalificēti metinātāji vai darbinieki ar attiecīgu pieredzi atbilstīgi apstiprinātiem metināšanas procesiem. Apstiprināšanu un kvalifikācijas testus veic paziņotās struktūras.

Ražotājs izgatavošanas laikā nodrošina nemainīgu metināšanas kvalitāti, veicot attiecīgas pārbaudes ar atbilstošām procedūrām. Šīs pārbaudes atspoguļo ziņojumos.

4.   Tvertņu nodošana ekspluatācijā

Tvertnēm pievieno ražotāja sagatavotas instrukcijas, kā norādīts III pielikuma 2. punktā.


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS

1.   ES tipa pārbaude (B modulis)

1.1.

ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā struktūra pārbauda tvertnes tehnisko projektu, kā arī pārliecinās un apliecina, ka tvertnes tehniskais projekts atbilst tām šīs direktīvas prasībām, kuras uz to attiecas.

1.2.

ES tipa pārbaudi veic kādā no šiem veidiem saskaņā ar 13. pantu:

novērtē tvertnes tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, kas minēti 1.3. punktā, kā arī pārbaudot tvertnes prototipu, kas ir reprezentatīvs paredzētās produkcijas paraugs gatavai tvertnei (produkcijas tips),

novērtē tvertnes tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, kas minēti 1.3. punktā, bet nepārbaudot tvertnes prototipu (projekta tips).

1.3.

Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienotai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles.

Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt tvertnes atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, un tā ietver apdraudējuma(-u) atbilstīgu analīzi un novērtējumu.

Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver tvertnes projektēšanu, izgatavošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:

i)

vispārīgs tvertnes apraksts;

ii)

skiču projekts un rasējumi, sastāvdaļu shēmas utt.;

iii)

apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, kā arī tvertnes darbības izpratnei;

iv)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas drošuma pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

v)

veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti;

vi)

testēšanas ziņojumi;

vii)

III pielikuma 2. punktā minētās instrukcijas un drošuma informācija;

viii)

dokuments, kurā aprakstīti:

izvēlētie materiāli,

izvēlētie metināšanas procesi,

izvēlētās pārbaudes,

visas attiecīgās sīkākās ziņas par tvertnes konstrukciju.

d)

attiecīgā gadījumā tvertnes prototipu, kas ir reprezentatīvs paredzētās produkcijas prototips. Paziņotā struktūra var pieprasīt papildu tvertņu prototipus, ja tie vajadzīgi, lai veiktu testa programmu;

e)

pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Šajos apstiprinošajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

Ja pārbauda tvertnes prototipu, tehniskajā dokumentācijā ietver arī:

sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju,

to materiālu inspekcijas sertifikātu, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību,

ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem vai ierosināto pārbaužu aprakstu.

1.4.

Paziņotā struktūra:

tvertnei:

1.4.1.

pārbauda tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, lai novērtētu tvertnes tehniskā projekta atbilstību;

tvertnes(-ņu) prototipam:

1.4.2.

pārliecinās, ka tvertnes(-ņu) prototips ir izgatavots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, ka to paredzētajos ekspluatācijas apstākļos iespējams droši izmantot, un nosaka tos elementus, kas izstrādāti saskaņā ar attiecīgo saskaņoto standartu piemērojamajiem noteikumiem, kā arī elementus, kas izstrādāti saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām;

1.4.3.

veic atbilstīgas pārbaudes vai testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad ražotājs izvēlējies piemērot attiecīgajos saskaņotajos standartos paredzētos risinājumus, tie piemēroti pareizi;

1.4.4.

veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad nav tikuši piemēroti attiecīgajos saskaņotajos standartos paredzētie risinājumi, tāda ražotāja, kas piemēro citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, pieņemtie risinājumi atbilst attiecīgajām šīs direktīvas drošuma pamatprasībām;

1.4.5.

vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi.

1.5.

Paziņotā struktūra sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 1.4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā struktūra tikai ar ražotāja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu.

1.6.

Ja tips atbilst šīs direktīvas prasībām, paziņotā struktūra izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto tvertņu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā. Tajā arī norāda visus nosacījumus, kas var attiekties uz tā izsniegšanu, un tam pievieno aprakstus un rasējumus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai.

Ja tips neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

1.7.

Paziņotā struktūra apzina vispārpieņemto standartu pārmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, un nosaka, vai šādu pārmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kurā glabājas tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt tvertnes atbilstību šīs direktīvas drošuma pamatprasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām ir vajadzīgs papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

1.8.

Katra paziņotā struktūra informē paziņojošo iestādi par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai jebkuriem to papildinājumiem, kurus tas ir izsniedzis vai atsaucis, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas, arī ražotāja iesniegtās dokumentācijas, kopijas līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

1.9.

Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju pieejamus valsts iestādēm 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū.

1.10.

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 1.3. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas izklāstīti 1.7. un 1.9. punktā, ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

2.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu (C1 Modulis)

2.1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2.2., 2.3. un 2.4. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo vienīgi uz savu atbildību, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

2.2.   Izgatavošana

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

Pirms tiek sākta izgatavošana, ražotājs paziņotajai struktūrai, ko tas var pats izvēlēties, sniedz visu nepieciešamo informāciju, proti:

a)

tehnisko dokumentāciju, kurā ir arī:

sertifikāti par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju,

to materiālu inspekcijas sertifikāts, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību,

ziņojums par veiktajām pārbaudēm un testiem;

b)

inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās atbilstīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

c)

ES tipa pārbaudes sertifikātu.

2.3.   Tvertnes pārbaudes

2.3.1.

Katrai atsevišķai izgatavotajai tvertnei paziņotā struktūra veic attiecīgas pārbaudes un testus, lai saskaņā ar turpmāk minētajiem punktiem pārbaudītu tvertnes atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šīs direktīvas prasībām:

a)

ražotājs uzrāda viendabīgas sērijas tvertnes un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas procesā tiktu nodrošināts tvertņu viendabīgums;

b)

pārbaudot partiju, paziņotā struktūra pārliecinās, ka tvertnes ir izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un veic katras sērijā ietilpstošās tvertnes hidrostatisko testu vai līdzvērtīgas iedarbības pneimatisko testu ar spiedienu Ph, kas 1,5 reizes pārsniedz tvertnes aprēķina spiedienu, lai pārbaudītu tās izturību. Attiecībā uz pneimatisko testu dalībvalsts, kurā to veic, akceptē testa drošuma procedūras;

c)

turklāt paziņotā struktūra testē testa paraugus, kas ņemti no reprezentatīvās produkcijas testa parauga vai no tvertnes, pēc ražotāja izvēles, lai pārbaudītu metināto šuvju kvalitāti. Testus veic metinātajām garenšuvēm. Tomēr, ja metinātajās šķērsšuvēs lietota atšķirīga metināšanas tehnoloģija nekā garenšuvēs, testē arī šķērsšuves;

d)

I pielikuma 2.1.2. punktā minētajām tvertnēm, kuru projektēšanā izmantota eksperimentālā metode, minētos testus aizstāj ar hidraulisko pārbaudi piecām tvertnēm, kuras nejauši atlasītas no katras tvertņu sērijas, izmantojot statistiskās metodes, lai pārbaudītu to atbilstību I pielikuma 2.1.2. punktā izklāstītajām drošuma pamatprasībām;

e)

ja sērija tiek atzīta par prasībām atbilstošu, paziņotā struktūra uzliek savu identifikācijas numuru vai nodrošina tā uzlikšanu katrai tvertnei un sagatavo rakstisku atbilstības sertifikātu, kas attiecas uz veiktajiem testiem. Visas attiecīgās sērijas tvertnes var laist tirgū, izņemot tās, kuras nav sekmīgi izturējušas hidrostatisko testu vai pneimatisko testu;

f)

ja sērija tiek noraidīta kā prasībām neatbilstoša, paziņotā iestāde veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu attiecīgās sērijas laišanu tirgū. Ja sērijas tiek bieži noraidītas kā prasībām neatbilstošas, paziņotā iestāde var pārtraukt statistisko verifikāciju;

g)

ražotājs pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma spēj uzrādīt e) apakšpunktā minētos paziņotās struktūras atbilstības sertifikātus.

2.3.2.

Paziņotā struktūra nosūta sava inspekcijas ziņojuma kopiju dalībvalstij, kura to paziņojusi, un pēc pieprasījuma pārējām paziņotajām struktūrām, pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

2.3.3.

Ražotājs uz paziņotās struktūras atbildību izgatavošanas procesā uzliek paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

2.4.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

2.4.1.

Ražotājs CE zīmi uzliek katrai atsevišķai tvertnei, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas piemērojamajām prasībām.

2.4.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

2.4.3.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

2.5.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 2.4. punktā, tā uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

3.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām tvertņu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 Modulis)

3.1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 3.2., 3.3. un 3.4. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

3.2.   Izgatavošana

3.2.1.

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

3.2.2.

Pirms tiek sākta izgatavošana, ražotājs paziņotajai struktūrai, ko tas var pats izvēlēties, sniedz visu nepieciešamo informāciju, proti:

a)

tehnisko dokumentāciju, kurā ir arī:

sertifikāti par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju,

to materiālu inspekcijas sertifikāts, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību,

ziņojums par veiktajām pārbaudēm un testiem;

b)

ES tipa pārbaudes sertifikātu;

c)

dokumentu, kurā aprakstīti izgatavošanas procesi un visi iepriekš noteiktie sistemātiskie pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītam tipam.

Paziņotā struktūra līdz datumam, kad sāksies izgatavošana, pārbauda minētos dokumentus, lai apliecinātu to atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātam.

3.2.3.

Dokumentā, kas minēts 3.2.2. punkta c) apakšpunktā, ietver:

a)

to izgatavošanas un pārbaudes līdzekļu aprakstu, kas piemēroti tvertņu konstrukcijai;

b)

inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās atbilstīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

c)

apņemšanos veikt pārbaudes un testus saskaņā ar inspekcijas dokumentu un nodrošināt hidrostatisko testu vai ar dalībvalsts piekrišanu pneimatisko testu, ko veic katrai saražotajai tvertnei ar testa spiedienu, kurš 1,5 reizes pārsniedz aprēķina spiedienu; par minēto pārbaužu un testu veikšanu ir atbildīgi kvalificēti darbinieki, kas ir pietiekami neatkarīgi no ražošanas personāla, un par pārbaudēm un testiem tiek sagatavots ziņojums;

d)

izgatavošanas un glabāšanas vietu adreses, kā arī datumu, kad paredzēts sākt izgatavošanu.

3.3.   Tvertnes pārbaudes

Paziņotā struktūra pēc pašas noteiktiem nejauši izvēlētiem intervāliem veic tvertnes pārbaudes nejauši izvēlētiem paraugiem vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos par tvertnes iekšējo pārbaužu kvalitāti, ņemot vērā arī tvertņu tehnoloģisko sarežģītību un ražošanas apjomu. Pārbauda atbilstīgus gala tvertņu paraugus, kurus paziņotā struktūra ir paņēmusi ražošanas vietā pirms laišanas tirgū, kā arī veic attiecīgus testus, kas norādīti saskaņotajos standartos, un/vai līdzvērtīgus testus, kas noteikti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijas, lai pārbaudītu tvertnes atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šīs direktīvas prasībām.

Paziņotā struktūra nodrošina arī to, lai ražotājs saskaņā ar 3.2.3. punkta c) apakšpunktu faktiski pārbaudītu sērijveidā ražotās tvertnes.

Ja paraugs neatbilst pieņemamam kvalitātes līmenim, paziņotā struktūra veic atbilstīgus pasākumus.

Piemērojamās paraugu ņemšanas procedūras nolūks ir noteikt, vai tvertnes izgatavošanas process notiek pieņemamās robežās, lai tādējādi nodrošinātu tvertnes atbilstību.

Paziņotā struktūra nosūta sava inspekcijas ziņojuma kopiju dalībvalstij, kura to paziņojusi, un pēc pieprasījuma pārējām paziņotajām struktūrām, pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Ražotājs uz paziņotās struktūras atbildību izgatavošanas procesā uzliek paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

3.4.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

3.4.1.

Ražotājs CE zīmi uzliek katrai atsevišķai tvertnei, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas piemērojamajām prasībām.

3.4.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

3.4.3.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

3.5.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 3.4. punktā, tā uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

4.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C Modulis)

4.1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 4.2. un 4.3. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un uz savu atbildību paziņo, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

4.2.   Izgatavošana

Ražotājs veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, un šīs direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

Pirms tiek sākta izgatavošana, ražotājs paziņotajai struktūrai, kura izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu, sniedz visu nepieciešamo informāciju, proti:

a)

sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju;

b)

to materiālu inspekcijas sertifikātu, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

c)

ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem;

d)

dokumentu, kurā aprakstīti izgatavošanas procesi un visi iepriekš noteiktie sistemātiskie pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītam tipam.

Minētajā dokumentā ietver:

i)

to izgatavošanas un pārbaudes līdzekļu aprakstu, kas piemēroti tvertņu konstrukcijai;

ii)

inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās atbilstīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

iii)

apņemšanos veikt pārbaudes un testus saskaņā ar inspekcijas dokumentu un nodrošināt hidrostatisko testu vai ar dalībvalsts piekrišanu pneimatisko testu, ko veic katrai saražotajai tvertnei ar testa spiedienu, kurš 1,5 reizes pārsniedz aprēķina spiedienu; par minēto pārbaužu un testu veikšanu ir atbildīgi kvalificēti darbinieki, kas ir neatkarīgi no ražošanas personāla, un par pārbaudēm un testiem tiek sagatavots ziņojums;

iv)

izgatavošanas un glabāšanas vietu adreses, kā arī datumu, kad paredzēts sākt izgatavošanu.

Paziņotā struktūra līdz datumam, kad sāksies izgatavošana, pārbauda minētos dokumentus, lai apliecinātu to atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātam.

4.3.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

4.3.1.

Ražotājs CE zīmi uzliek katrai atsevišķai tvertnei, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas piemērojamajām prasībām.

4.3.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

4.3.3.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

4.4.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 4.3. punktā, tā uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


III PIELIKUMS

UZRAKSTI, INSTRUKCIJAS, DEFINĪCIJAS UN SIMBOLI

1.   CE marķējums un uzraksti

1.1.

Tvertnēm, kurām reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru uz litru, jābūt CE zīmei, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 II pielikumā, un vismaz CE marķējuma uzlikšanas gadskaitļa pēdējiem diviem cipariem.

1.2.

Uz tvertnes vai uz tās informācijas plāksnītes ir vismaz šāda informācija:

a)

maksimālais darba spiediens (PS bar);

b)

maksimālā darba temperatūra (Tmax °C);

c)

minimālā darba temperatūra (Tmin °C);

d)

tvertnes tilpums (V l);

e)

ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un adrese;

f)

tvertnes tips un sērijas vai partijas identifikācija.

1.3.

Ja lieto informācijas plāksnīti, tā ir konstruēta tā, lai to nevarētu lietot atkārtoti, un tajā atstāj brīvu vietu, lai varētu norādīt citu informāciju.

2.   Instrukcijas un drošuma informācija

Instrukcijās norāda šādu informāciju:

a)

ziņas, kas norādītas 1.2. punktā, izņemot tvertnes sērijas vai partijas identifikāciju;

b)

tvertnes paredzēto izmantojumu;

c)

prasības tvertnes drošai apkalpošanai un uzstādīšanai.

3.   Definīcijas un simboli

3.1.   Definīcijas

a)

aprēķina spiediens “P” ir ražotāja izvēlēts manometriskais spiediens, kuru izmanto, lai noteiktu spiedienam pakļauto daļu biezumu;

b)

maksimālais darba spiediens “PS” ir maksimālais manometriskais spiediens normālos tvertnes izmantošanas apstākļos;

c)

minimālā darba temperatūra “Tmin” ir tvertnes sieniņu zemākā stabilā temperatūra normālos izmantošanas apstākļos;

d)

maksimālā darba temperatūra “Tmax” ir tvertnes sieniņu augstākā stabilā temperatūra normālos izmantošanas apstākļos;

e)

materiāla tecēšanas robeža “ReT” ir vērtība, kura maksimālajā darba temperatūrā Tmax ir tāda pati kā:

i)

augstākā tecēšanas robeža ReH materiālam, kam ir gan zemākā, gan augstākā tecēšanas robeža;

ii)

pagarinājuma spriegums ir 0,2 % (Rp0,2);

iii)

neleģētajam alumīnijam pagarinājuma spriegums ir 1,0 % (Rp1,0);

f)

viena tipa tvertnes:

tvertnes ir viena tipa, ja tās no prototipa atšķiras tikai ar diametru, ar noteikumu, ka tās atbilst I pielikuma 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētajām prasībām, un/vai attiecībā uz to cilindriskajām daļām ir ievēroti šādi nosacījumi:

i)

ja prototipam papildus galiem ir viens vai vairāki aptveroši gredzeni, variantiem ir vismaz viens aptverošs gredzens;

ii)

ja prototipam ir tikai divi puslodes veida vai izliekti gali, variantiem nav aptveroša gredzena.

Iespējamās tvertnes garuma maiņas, kas var izraisīt plaisas un/vai blīvuma zudumu, norāda katra varianta rasējumā;

g)

tvertņu sērija ir 3 000 un vairāk viena tipa tvertņu;

h)

šīs direktīvas nozīmē sērijveida izgatavošana ir tad, ja noteiktā laika posmā ar nepārtrauktu izgatavošanas procesu ir izgatavotas vairākas viena tipa tvertnes saskaņā ar kopīgo projektu un pielietojot tādus pašus izgatavošanas procesus;

i)

inspekcijas sertifikāts: dokuments, ar kuru materiālu ražotājs apliecina, ka piegādātie produkti atbilst noteiktajām prasībām, un kurā tas izklāsta parastā rūpnīcas inspekcijas testa rezultātus, jo īpaši ķīmisko sastāvu un mehāniskās īpašības produktiem, kas izgatavoti ar tādiem pašiem ražošanas procesiem kā piegādātie, bet ne obligāti piegādātajiem produktiem.

3.2.   Simboli

A

pagarinājums pēc pārrāvuma (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

pagarinājums pēc pārrāvuma (Lo = 80 mm)

%

KCV

lieces pārrāvuma enerģija

J/cm2

P

aprēķina spiediens

Bar

PS

maksimālais darba spiediens

Bar

Ph

spiediens hidrostatiskajā vai pneimatiskajā testā

Bar

Rp0,2

0,2 % pagarinājuma spriegums

N/mm2

ReT

tecēšanas robeža maksimālajā darba temperatūrā

N/mm2

ReH

augstākā tecēšanas robeža

N/mm2

Rm

stiepes izturība

N/mm2

Rm, max

maksimālā stiepes izturība

N/mm2

Rp1,0

1,0 % pagarinājuma spriegums

N/mm2

Tmax

maksimālā darba temperatūra

°C

Tmin

minimālā darba temperatūra

°C

V

tvertnes tilpums

L


IV PIELIKUMS

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Nr. XXXX) (1)

1.

Tvertne / tvertnes modelis (produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs):

2.

Ražotāja un attiecīgā gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese:

3.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

4.

Deklarācijas priekšmets (tvertnes identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību; ja tas nepieciešams tvertnes identificēšanai, var iekļaut attēlu):

5.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

6.

Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:

7.

Paziņotā iestāde … (nosaukums, numurs) … ir veikusi … (darbības apraksts) … un izsniegusi sertifikātu:

8.

Papildu informācija:

Parakstīts šādas personas vārdā:

(izdošanas vieta un datums):

(vārds, uzvārds, amats) (paraksts):


(1)  Ražotājam atbilstības deklarācijai nav obligāti jāpiešķir numurs.


V PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar grozījumu tajā

(minēta 43. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/105/EK

(OV L 264, 8.10.2009., 12. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012

(OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.)

Tikai 26. panta 1. punkta j) apakšpunkts

B   DAĻA

Termiņi to direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai, kuras minētas Direktīvas 2009/105/EK IV pielikuma B daļā

(minēti 43. pantā)

Direktīva

Termiņi transponēšanai

Piemērošanas datums

87/404/EEK

1989. gada 31. decembris

1990. gada 1. jūlijs (1)

90/488/EEK

1991. gada 1. jūlijs

93/68/EEK

1994. gada 30. jūnijs

1995. gada 1. janvāris (2)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 87/404/EEK 18. panta 2. punkta trešo daļu dalībvalstis laikā līdz 1992. gada 1. jūlijam ļauj laist tirgū un/vai ekspluatācijā tvertnes atbilstīgi noteikumiem, kas to teritorijā ir spēkā līdz 1990. gada 1. jūlijam.

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 93/68/EEK 14. panta 2. punktu dalībvalstis laikā līdz 1997. gada 1. janvārim ļauj laist tirgū un/vai ekspluatācijā tvertnes atbilstīgi noteikumiem, kas to teritorijā ir spēkā līdz 1995. gada 1. janvārim.


VI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 2009/105/EK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkta ievaddaļa

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkta a) apakšpunkts

1. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunkts

1. panta 3. punkta b) apakšpunkts

2. pants

3. pants

2. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

6. pants

7. pants

8. pants

9. pants

10. pants

11. pants

12. pants

5. pants

6. pants

7. pants

8. pants

13. pants

9. pants

10. pants

11. panta 1. un 2. punkts

11. panta 3. punkts

II pielikuma 2.3. punkts

12. pants

13. panta 1. punkts

II pielikuma 3.2.1. punkts

13. panta 2. punkts

II pielikuma 3.2.2. punkts

13. panta 3. punkts

14. pants

14. pants

15. pants

16. pants

17. pants

18. pants

19. pants

20. pants

21. pants

22. pants

23. pants

24. pants

25. pants

26. pants

27. pants

28. pants

29. pants

30. pants

31. pants

32. pants

33. pants

15. pants

16. pants

17. pants

34. pants

35. pants

36. pants

37. pants

38. pants

39. pants

40. pants

41. pants

18. pants

42. panta 2. punkts

42. panta 1. punkts

19. pants

43. pants

20. pants

44. pants

21. pants

45. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikuma 1., 2. un 4. punkts

III pielikums

II pielikuma 3. punkts

II pielikuma 1.3. punkta c) apakšpunkts, 2.2. punkts, 3.2.2. punkts un 4.2. punkta a), b) un c) apakšpunkts

III pielikums

IV pielikums

IV pielikums

V pielikums

V pielikums

VI pielikums


EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments uzskata, ka tikai tādos gadījumos un tiktāl, cik īstenošanas akti Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē tiek apspriesti sanāksmēs komitejās, tās var uzskatīt par “komitoloģijas komitejām” nozīmē, kas noteikta Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām I pielikumā. Tādējādi uz komiteju sanāksmēm attiecas Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 15. punkta noteikumi gadījumos, kad un tiktāl, cik tiek apspriesti citi jautājumi.


Top