EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0029

Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda Tekst značajan za EGP

OJ L 96, 29.3.2014, p. 45–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/29/oj

29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/45


DIREKTIVA 2014/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o jednostavnim tlačnim posudama (3) značajno je izmijenjena (4). Budući da su planirane daljnje izmjene, tu Direktivu trebalo bi preinačiti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (5) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, predviđa se okvir za nadzor tržišta proizvoda i nadzor nad proizvodima iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela stavljanja oznake CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda (6) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu u sektorskom zakonodavstvu kako bi se stvorio skladan temelj za reviziju ili preinaku tog zakonodavstva. Direktivu 2009/105/EZ trebalo bi prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Ova Direktiva obuhvaća jednostavne tlačne posude koje su prilikom stavljanja na tržište nove za tržište Unije; to znači da su ili nove jednostavne tlačne posude koje je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili jednostavne tlačne posude, bilo nove ili rabljene, uvezene iz treće zemlje.

(5)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(6)

Države članice trebale bi na svojem državnom području osigurati zdravlje i sigurnost ljudi, zaštitu domaćih životinja i imovine na svom državnom području od opasnosti od istjecanja ili puknuća jednostavnih tlačnih posuda.

(7)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost jednostavnih tlačnih posuda s ovom Direktivom, i to u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu, kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje i sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine te jamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(8)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da stavljaju na raspolaganje na tržište samo one jednostavne tlačne posude koje su sukladne s ovom Direktivom. Treba utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(9)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i krajnjih korisnika, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navode i internetsku stranicu.

(10)

Proizvođač koji detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje najprimjereniji je za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti jednostavnih tlačnih posuda. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo i dalje ostati isključiva obveza proizvođača.

(11)

Potrebno je osigurati da su jednostavne tlačne posude koje dolaze na tržište Unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti tih jednostavnih tlačnih posuda. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su jednostavne tlačne posude koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da ne stavljaju na tržište jednostavne tlačne posude koji nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su postupci ocjenjivanja sukladnosti provedeni te da je označavanje proizvoda i dokumentacija koju su pripremili proizvođači dostupna za inspekciju nadležnih nacionalnih tijela.

(12)

Prilikom stavljanja jednostavne tlačne posude na tržište svaki uvoznik bi trebao na jednostavnoj tlačnoj posudi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Trebalo bi predvidjeti iznimke za slučajeve gdje to ne dopušta priroda jednostavne tlačne posude.

(13)

Distributer stavlja jednostavnu tlačnu posudu na raspolaganje na tržištu nakon što ju je na tržište stavio proizvođač ili uvoznik i trebao bi postupati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo rukovanje jednostavnom tlačnom posudom ne utječe negativno na sukladnost jednostavne tlačne posude.

(14)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja jednostavnu tlačnu posudu pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači jednostavnu tlačnu posudu na takav način da bi to moglo utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, trebao bi se smatrati proizvođačem i preuzeti obveze proizvođača.

(15)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadatke nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela te pripremljeni za aktivno sudjelovanje, te navedenim tijelima dostavljati sve potrebne informacije u vezi s određenom jednostavnom tlačnom posudom.

(16)

Osiguravanje sljedivosti jednostavne tlačne posude kroz cijeli opskrbni lanac pomaže u pojednostavljenju i povećanju učinkovitosti nadzora tržišta. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor nad tržištem olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su na tržištu stavili na raspolaganje nesukladne jednostavne tlačne posude. Pri čuvanju informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti obvezni ažurirati takve informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su ih opskrbili jednostavnom tlačnom posudom ili koje su oni opskrbili jednostavnom tlačnom posudom.

(17)

Ova Direktiva trebala bi biti ograničena na izražavanje bitnih sigurnosnih zahtjeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim zahtjevima, potrebno je utvrditi pretpostavku sukladnosti jednostavnih tlačnih posuda koje su sukladne usklađenim normama donesenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (7) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva.

(18)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kada navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(19)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu te nadležnim tijelima da osiguraju sukladnost jednostavnih tlačnih posuda koje su stavljene na raspolaganje na tržištu s bitnim sigurnosnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(20)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive o sukladnosti jednostavne tlačne posude s ovom Direktivom i drugog mjerodavnog zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(21)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(22)

Oznaka CE kojom se označava sukladnost jednostavne tlačne posude vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE i njezinu povezanost s drugim oznakama utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(23)

Potrebno je provjeriti sukladnost s relevantnim bitnim sigurnosnim zahtjevima kako bi se osigurala učinkovita zaštita krajnjih korisnika i trećih strana.

(24)

Postupci ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijevaju posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti, koja države članice prijavljuju Komisiji.

(25)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 2009/105/EZ, koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji, nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Međutim, od posebne je važnosti da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(26)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(27)

Da bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, potrebno je i utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i nadzor nad prijavljenim tijelima.

(28)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija ključno sredstvo kojim se potvrđuje nadležnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ona bi se trebala upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(29)

Transparentnu akreditaciju predviđenu Uredbom (EZ) br. 765/2008 kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti, javna nacionalna tijela trebala bi u cijeloj Uniji smatrati preferiranim sredstvom za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. No nacionalna tijela mogu smatrati da raspolažu primjerenim sredstvima kojima samostalno mogu obavljati to ocjenjivanje. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koja obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala dostaviti dokumente kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

(30)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti dio svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti često ugovorima prenose na podizvođača ili ih prenose na društvo kćer. Za očuvanje propisane razine zaštite za jednostavne tlačne posude koje se stavljaju na tržište Unije, nužno je da podizvoditelji i društva kćeri koji ocjenjuju sukladnost ispunjavaju iste zahtjeve kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaća i djelatnosti koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri.

(31)

Treba povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje na internetu.

(32)

S obzirom na to da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, prikladno je drugim državama članicama i Komisiji omogućiti da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona započnu raditi kao prijavljena tijela.

(33)

U interesu konkurentnosti ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima treba osigurati dosljednost tehničke uporabe postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se može najbolje postići primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(34)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je razjasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru tržišta Unije i kontroli proizvoda koja ulaze na tržište Unije primjenjuju na jednostavne tlačne posude. Ovom se Direktivom državama članicama ne smije onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadaća.

(35)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima bi osigurale da se jednostavne tlačne posude mogu staviti na tržište samo ako, kod pravilnog pohranjivanja i korištenja za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima korištenja koji se prema razumnoj procjeni mogu predvidjeti, ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba. Jednostavne tlačne posude trebale bi se smatrati nesukladnim s bitnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive samo pod uvjetima korištenja predviđenim u razumnim okvirima, tj. kada bi takvo korištenje moglo proizaći iz dopuštenog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(36)

Direktivom 2009/105/EZ već se utvrđuje zaštitni postupak kojim se Komisiji omogućuje preispitivanje opravdanosti mjere koju je poduzela država članica protiv jednostavnih tlačnih posuda koje smatra nesukladnima. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, neophodno je poboljšati postojeći zaštitni postupak s ciljem povećanja njegove učinkovitosti i korištenja stručnog znanja dostupnog u državama članicama.

(37)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o planiranim mjerama u pogledu jednostavnih tlačnih posuda koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi, ili za domaće životinje ili imovinu. Tijelima za nadzor nad tržištem trebalo bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih jednostavnih tlačnih posuda djeluju u ranijoj fazi.

(38)

Ako se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kada je nesukladnost posljedica nedostataka usklađenih normi.

(39)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (8).

(40)

Za donošenje provedbenih akata kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme korektivne mjere u pogledu prijavljenih tijela koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za prijavljivanje trebao bi se koristiti savjetodavni postupak.

(41)

Postupak ispitivanja trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata u vezi sa sukladnim jednostavnim tlačnim posudama koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(42)

Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada, u valjano utemeljenim slučajevima povezanim sa sukladnošću jednostavnih tlačnih posuda koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, za domaće životinje ili imovinu, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(43)

U skladu s ustaljenom praksom odbor osnovan ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u ispitivanju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjedavajući ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

(44)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(45)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti jednostavnih tlačnih posuda opravdane ili ne.

(46)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenog u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(47)

Potrebno je utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se jednostavne tlačne posude koje su već bile stavljene na tržište u skladu s Direktivom 2009/105/EZ prije dana primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva, stave na raspolaganje na tržištu bez ispunjavanja daljnjih zahtjeva koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali moći dostaviti jednostavne tlačne posude koje su stavljene na tržište, naime zalihu koja je već u opskrbnom lancu, prije dana primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva.

(48)

Kako se cilj ove Direktive, a to je osigurati da jednostavne tlačne posude na tržištu ispunjavaju zahtjeve kojima se pruža visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba te zaštita domaćih životinja i imovine i istodobno jamčiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ne može ostvariti u dostatnoj mjeri na razini država članica, te se može, zbog njegovog opsega i učinka, na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti navedenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(49)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u odnosu na raniju Direktivu. Obveza prenošenja odredaba koje su nepromijenjene proizlazi iz ranije Direktive.

(50)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu direktiva navedenih u Prilogu V., dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na jednostavne tlačne posude („posude”) koje su proizvedene u serijama i imaju sljedeće značajke:

(a)

posude su zavarene, namijenjene za izlaganje unutarnjem predtlaku većem od 0,5 bara i za sadržavanje zraka ili dušika, te nisu namijenjene loženju;

(b)

dijelovi i sklopovi koji pridonose čvrstoći posude pod tlakom izrađeni su od nelegiranog kvalitetnog čelika i nelegiranog aluminija ili aluminijevih legura, koje se ne stvrdnjuju starenjem;

(c)

posuda se sastoji od sljedećih elemenata:

i.

cilindričnog dijela kružnog presjeka zatvorenog vanjskim ispupčenim i/ili ravnim podnicama koje se okreću oko iste osi kao i cilindrični dio;

ii.

dvije ispupčene podnice koje se okreću oko iste osi;

(d)

najviši radni tlak posude ne prelazi 30 bara, a umnožak tlaka i volumena nije veći od 10 000 bar × L;

(e)

minimalna radna temperatura nije niža od minus 50 °C, a maksimalna viša od 300 °C za čelične posude, odnosno 100 °C za aluminijske i posude od aluminijskih legura.

2.   Ova Direktiva ne primjenjuje se na:

(a)

posude koje su posebno oblikovane za nuklearnu upotrebu i čije oštećenje može prouzročiti radioaktivno zračenje;

(b)

posude posebno namijenjene za brodove i zrakoplove ili za korištenje u njihovu pogonu;

(c)

protupožarne aparate.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka posuda za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

2.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje posude na tržištu Unije;

3.

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi posudu ili koja je oblikovala ili proizvela posudu i stavlja je na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

4.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pismeno ovlastio da određene zadaće obavlja u njegovo ime;

5.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja posudu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

6.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja posudu na raspolaganje na tržištu;

7.

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

8.

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje posuda mora ispuniti;

9.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je određeno u točki (c) točke 1. članka 2. Uredbe (EU) br. 1025/2012;

10.

„akreditacija” znači akreditacija kako je određeno u točki 10. članka 2. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

11.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je određeno u točki 11. članka 2. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

12.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi ove Direktive koji se odnose na posudu;

13.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

14.

„opoziv” znači svaka mjera usmjerena na povratak posude koja je već dostupna krajnjem korisniku;

15.

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprečavanje da posuda u opskrbnom lancu bude dostupna na tržištu;

16.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

17.

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je posuda sukladna s važećim zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje.

Članak 3.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

1.   Države članice poduzimaju sve nužne korake kako bi osigurale da se posude mogu staviti na raspolaganje na tržištu i u uporabu samo ako zadovoljavaju zahtjeve ove Direktive kada su pravilno ugrađene i održavane te korištene u predviđene svrhe.

2.   Odredbe ove Direktive ne utječu na pravo država članica da odrede zahtjeve koje smatraju nužnima za osiguravanje zaštite radnika pri korištenju posuda, pod uvjetom da to ne znači da su te posude izmijenjene na način koji nije predviđen ovom Direktivom.

Članak 4.

Bitni zahtjevi

1.   Posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri zadovoljavaju bitne sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Posude kod kojih je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji oblikuju se i proizvode u skladu s dobrom inženjerskom praksom u jednoj od država članica.

Članak 5.

Slobodno kretanje

Države članice na svom državnom području ne ometaju stavljanje na raspolaganje na tržištu ni stavljanje u uporabu posuda koje zadovoljavaju zahtjeve ove Direktive.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 6.

Obveze proizvođača

1.   Kada stavljaju na tržište svoje posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, proizvođači osiguravaju da su one oblikovane i proizvedene u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

Kada stavljaju na tržište svoje posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, proizvođači osiguravaju da su one oblikovane i proizvedene u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima u jednoj od država članica.

2.   Za posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri proizvođači sastavljaju tehničku dokumentaciju iz Priloga II. te provode ili daju na provedbu postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13.

Ako se tim postupkom dokaže sukladnost posude kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri s važećim zahtjevima, proizvođač sastavlja EU izjavu o sukladnosti te stavlja oznaku CE i natpise navedene u točki 1. Priloga III.

Proizvođači osiguravaju da posude kod kojih je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji nose natpis utvrđen u točki 1. Priloga III.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti deset godina nakon što je posuda stavljena na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Na primjeren način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama posuda te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti posude.

Kada to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja posuda, proizvođači, kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, ispituju uzorke posuda koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih posuda i njihova opoziva te o svakom takvom nadzoru obavješćuju distributere.

5.   Proizvođači osiguravaju da je na posudama koje su stavili na tržište označen tip i serija ili šarža koji omogućavaju njihovu identifikaciju.

6.   Proizvođači na posudi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Adresa mora označavati jedinstveno mjesto na kojoj je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Proizvođači osiguravaju da su uz posudu priložene upute i sigurnosne informacije iz točke 2. Priloga III., na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica. Takve upute i sigurnosne informacije te svako označivanje jasno je, razumljivo i shvatljivo.

8.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da posuda koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi posudu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, proizvođači o tome odmah obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su posudu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti posude s ovom Direktivom na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude koje su stavili na tržište.

Članak 7.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 6. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije navedena u članku 6. stavku 2. nisu dio zadataka ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od deset godina nakon što je posuda stavljena na tržište;

(b)

na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti posude;

(c)

na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela surađuje s njima u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude obuhvaćene ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 8.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladne posude.

2.   Prije stavljanja na tržište posude kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13. Osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da posuda nosi oznaku CE, da su na njoj natpisi navedeni u točki 1. Priloga III. i da su uz nju priloženi traženi dokumenti te da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

Kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri nije u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I., posudu ne stavlja na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na tržište posude kod koje je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji, uvoznici osiguravaju da je oblikovana i proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom u jednoj od država članica, da nosi natpise navedene u točki 1.2. Priloga III. i da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

3.   Uvoznici na posudi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na njezinome popratnom dokumentu. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uz posudu priložene upute i sigurnosne informacije iz točke 2. Priloga III., na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju, dok je posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri pod njihovom odgovornošću, da uvjeti njezina skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

6.   Kada to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja posuda, uvoznici, kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, ispituju uzorke posuda koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih posuda i njihova opoziva te o svakom takvom nadzoru obavješćuju distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da posuda koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi posudu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, uvoznici o tome odmah obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su posudu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detaljne podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici su obvezni, za posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, u razdoblju od deset godina nakon što je posuda stavljena na tržište, staviti presliku EU izjave o sukladnosti na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor tržišta i osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti posude na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude koje su stavili na tržište.

Članak 9.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju posudu na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu posude kod koje je umnožak PS × V veći od 50 bara po litri, distributeri provjeravaju nosi li posuda oznaku CE te natpise navedene u točki 1. Priloga III., jesu li uz nju priloženi traženi dokumenti te upute i sigurnosne informacije navedene u točki 2. Priloga III. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj će se posuda staviti na raspolaganje na tržištu te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3.

Kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri nije u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I., posudu ne smije staviti na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako posuda predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na tržište posude kod koje je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji, distributeri provjeravaju nosi li posuda natpise navedene u točki 1.2. Priloga III., jesu li uz nju priloženi traženi dokumenti te upute i sigurnosne informacije navedene u Prilogu III. točki 2. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj će se posuda staviti na raspolaganje na tržištu te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3.

3.   Distributeri osiguravaju, dok je posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri po njihovom odgovornošću, da uvjeti njezina skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da posuda koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovom Direktivom, osiguravaju da se provode potrebne korektivne mjere kako bi se ta posuda uskladila ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, distributeri o tome odmah obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su posudu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti posude. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem u smislu ove Direktive te podliježu obvezama proizvođača na temelju članka 6. kada posudu stavljaju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili kada preinačuju posudu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na njezinu sukladnost s ovom Direktivom.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti, na zahtjev, daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio posudu;

(b)

svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili posudu.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom podstavku deset godina nakon što im je isporučena posuda i deset godina nakon što su isporučili posudu.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST POSUDA KOD KOJIH UMNOŽAK PS × V PRELAZI 50 bara po litri

Članak 12.

Pretpostavke sukladnosti posuda kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri

Za posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri i koje su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje se upućuje u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. koji su obuhvaćeni navedenim normama ili dijelom normi.

Članak 13.

Postupci procjene sukladnosti

1.   Prije proizvodnje, posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri podliježu EU ispitivanju tipa (modul B) određenom u točki 1. Priloga II. na sljedeći način:

(a)

za posude proizvedene u skladu s usklađenim normama iz članka 12., na sljedeća dva načina, ovisno o izboru proizvođača:

i.

procjena primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza bez ispitivanja uzorka (modul B – tip oblikovanja);

ii.

procjena primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza te ispitivanjem prototipa koji predstavlja buduću proizvodnju cijele posude (modul B – tip proizvodnje);

(b)

za posude koje nisu proizvedene ili su samo djelomično proizvedene u skladu s usklađenim normama iz članka 12., proizvođač podnosi na ispitivanje prototip koji predstavlja buduću proizvodnju cijele posude, tehničku dokumentaciju i dodatne dokaze te procjenu primjerenosti tehničkog oblikovanja posude (modul B – tip proizvodnje).

2.   Prije stavljanja na tržište, posude podliježu sljedećim postupcima:

(a)

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog testiranja posude (modul C1) iz točke 2. Priloga II. kada umnožak PS × V prelazi 3 000 bara po litri;

(b)

jednom od sljedećih, prema izboru proizvođača, kada je umnožak PS × V manji od 3 000 bara po litri, a veći od 200 bara po litri:

i.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog testiranja posude (modul C1) iz točke 2. Priloga II;

ii.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera posuda u nasumično odabranim intervalima (modul C2) iz točke 3. Priloga II;

(c)

jednom od sljedećih, prema izboru proizvođača, kada je umnožak PS × V manji od 200 bara po litri, a veći od 50 bara po litri:

i.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog testiranja posude (modul C1) iz točke 2. Priloga II;

ii.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje (modul C) iz točke 4. Priloga II.

3.   Dokumentacija i prepiska u vezi s postupcima provjere sukladnosti iz stavaka 1. i 2. sastavljaju se na službenom jeziku države članice u kojoj prijavljeno tijelo ima sjedište ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

Članak 14.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da su ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi iz Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu iz Priloga IV., sadrži elemente određene u relevantnim modulima iz Priloga II. i redovno se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je posuda stavljena na tržište ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje.

3.   Kada se na posudu primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost posude sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 15.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 16.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i natpisa

1.   Oznaka CE i natpisi navedeni u točki 1. Priloga III. stavljaju se na posudu ili njezinu natpisnu pločicu tako da su vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što se posuda stavi na tržište.

3.   Oznaku CE slijedi identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputama, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

4.   Nakon oznake CE i identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti bilo koja druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili uporaba.

5.   Države članice oslanjaju se na postojeći mehanizam kako bi osigurale pravilnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloupotrebe te oznake.

POGLAVLJE 4.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 17.

Obavijest

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima nadležnima za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih stranaka u skladu s ovom Direktivom.

Članak 18.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje, koje je odgovorno za utvrđivanje i provođenje postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te za nadzor prijavljenih tijela, uključujući nadzor sukladnosti s odredbama članka 23.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i nadzor iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Kad tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili nadzor iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, navedeno tijelo ima pravnu osobnost i ispunjava mutatis mutandis zahtjeve iz članka 19. Povrh toga, ono na raspolaganju ima rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 19.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih djelatnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje također je organizirano tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja poslove koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 20.

Obveze obavješćivanja tijela koja provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o nadzoru prijavljenih tijela i svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 21.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene stavcima 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane, neovisno o organizaciji ili posudi koju ocjenjuje.

Tijelo koje je dio gospodarskog udruženja ili strukovne udruge, koje provodi oblikovanje, proizvodnju, nabavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje posuda koje ocjenjuje, može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i nepostojanje svakog oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti nisu projektant, proizvođač, dobavljač, ugrađivač, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj posuda koje ocjenjuju, kao ni zastupnik bilo koje od tih strana. To ne isključuje uporabu ocjenjenih posuda nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih posuda za osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u oblikovanje, proizvodnju ili izradu, marketing, ugradnju, uporabu ili održavanje tih posuda niti zastupaju stranke uključene u navedene aktivnosti. Ne sudjeluju ni u kakvim djelatnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti jamče da aktivnosti njihovih društava kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnoga poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na posebnom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate navedenih poslova.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadatke ocjenjivanja sukladnosti koji su mu dodijeljeni točkom 3.2. Priloga I. i Prilogom II. i za koje je bilo prijavljeno bez obzira na to obavlja li te zadatke samo ili se oni obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U svako vrijeme i za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku vrstu posude za koju je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stalno raspolaže potrebnim:

(a)

djelatnicima s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih djelatnosti;

(c)

postupcima za obavljanje djelatnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda te masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladan način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ima:

(a)

temeljito tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provode i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada za rad visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti zaposlenog u tijelu za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili ako je za ocjenjivanje sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

10.   Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća u skladu s točkom 3.2. Priloga I. i Prilogom II. ili bilo kojom odredbom nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj provode svoje aktivnosti. Vlasnička prava zaštićena su.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da je njihovo osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuje administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 22.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju sukladnost s kriterijima utvrđenima u relevantnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, smatra se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 21. ako važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 23.

Društva kćeri i podizvođači prijavljenih tijela

1.   Kad prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvođačem ili ih prenosi na društvo kćer, osigurava da podizvoditelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve iz članka 21. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvođačem ili ih može izvršiti društvo kći isključivo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljeno tijelo stavlja na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija podizvoditelja ili društva kćeri i poslova koje obavljaju u skladu s točkom 3.2. Priloga I. i Prilogom II.

Članak 24.

Zahtjev za prijavu

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavu tijelu koje provodi prijavu one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Tom zahtjevu za prijavu prilaže se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, modul ili moduli za ocjenjivanje sukladnosti i posuda ili posude za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 21.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumente potrebne za provjeru, priznavanje i redovan nadzor njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 21.

Članak 25.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 21.

2.   Ona obavješćuju Komisiju i ostale države članice uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, modul ili module za ocjenjivanje sukladnosti i određenu posudu ili posude te relevantnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na akreditacijskoj potvrdi, kako je navedeno u članku 24. stavku 2., tijelo koje provodi prijavljivanje Komisiji i ostalim državama članicama predočuje dokumentarne dokaze kojima se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postojeći dogovori, kako bi zajamčilo redovito nadziranje navedenog tijela i nastavak zadovoljavanja zahtjeva iz članka 21.

5.   Dotično tijelo može obavljati poslove prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe akreditacijske potvrde ili u roku od dva mjeseca kad se akreditacija ne koristi.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 26.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija se brine da taj popis bude ažuriran.

Članak 27.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 21. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje po potrebi ograničava, ukida ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničavanja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojom djelatnošću, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da dokumente tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i nadzor nad tržištem.

Članak 28.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovog redovnog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na njezin zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti dotičnog prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da se svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretiraju kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili je prestalo zadovoljavati zahtjeve za svoju prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj provedbeni akt usvaja se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2.

Članak 29.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga II.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno tako da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične posude i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Pritom poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost posude s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne zadovoljava bitne zahtjeve iz Priloga I. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu o sukladnosti.

4.   Ako tijekom nadzora sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo ustanovi da posuda više nije sukladna, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere i po potrebi ukine ili povuče potvrdu.

5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo po potrebi ograničava, ukida ili povlači potvrdu.

Članak 30.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Države članice osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 31.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijela koja provode prijavljivanje o:

(a)

svakom odbijanju, ograničavanju, ukidanju ili povlačenju potvrde;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete za prijavljivanje;

(c)

svakom zahtjevu za podacima koji su primili od tijela za nadzor nad tržištem i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenim u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima.

2.   Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovom Direktivom koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima se obuhvaćaju iste posude, jamče relevantne informacije o pitanjima u vezi s negativnim i, na zahtjev, pozitivnim rezultatima ocjene sukladnosti.

Članak 32.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica odgovornim za politiku prijavljivanja.

Članak 33.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom te pravilno upravljanje u obliku resorne skupine prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile izravno ili preko imenovanih zastupnika sudjeluju u radu navedene skupine ili skupina.

POGLAVLJE 5.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA POSUDA KOJE ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPAK UNIJE

Članak 34.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola posuda koje ulaze na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na posude obuhvaćene člankom 1. ove Direktive.

Članak 35.

Postupak rukovanja posudama koje predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju dovoljan razlog za vjerovanje da posuda obuhvaćena ovom Direktivom predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili domaćih životinja ili imovine, ocjenjuju ispunjava li navedena posuda sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Relevantni gospodarski subjekti po potrebi surađuju s tijelima za nadzor tržišta u tu svrhu.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da posuda nije u skladu sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Direktivi, bez odgode zahtijevaju da određeni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi posudu uskladio s tim zahtjevima, povukao posudu s tržišta ili je opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

Tijela za nadzor tržišta o tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Kada tijela za nadzor nad tržištem smatraju da nesukladnost nije ograničena na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu svih posuda koje je stavio na raspolaganje na tržištu cijele Unije.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u razdoblju navedenom u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje posude na raspolaganje na njihovim nacionalnim tržištima te povukla posudu s tržišta ili je opozvala.

Tijela za nadzor nad tržištem bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Informacije iz drugog podstavka stavka 4. obuhvaćaju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladne posude, podrijetla posude, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente određenog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica sljedećih uzroka:

(a)

posuda ne ispunjava zahtjeve u pogledu zdravlja i sigurnosti osoba, zaštite domaćih životinja ili imovine; ili

(b)

nedostaci u usklađenim normama iz članka 12. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, bez odgode obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određene posude te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom.

7.   Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. na podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje posude s tržišta, koje se odnose na dotičnu posudu.

Članak 36.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 35. stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjere koje je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da su nacionalne mjere u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje konzultacije s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija usvaja provedbeni akt kojim odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladna posuda povuče s njihovog nacionalnog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica tu mjeru povlači.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost posude pripisuje nedostacima usklađenih normi iz točke (b) članka 35. stavka 5. ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 37.

Sukladne posude koje predstavljaju rizik

1.   Ako država članica nakon obavljanja ocjenjivanja u skladu s člankom 35. stavkom 1. ustanovi da posuda, iako je sukladna s ovom Direktivom, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba, za domaće životinje ili imovinu, ona od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva poduzimanje odgovarajućih mjera kako dotična posuda nakon stavljanja na tržište više ne bi predstavljala rizik, traži njezino povlačenje s tržišta ili opoziv u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu svih posuda koje je stavio na raspolaganje na tržištu cijele Unije.

3.   Država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedena informacija uključuje sve dostupne detalje, a posebno podatke potrebne za identifikaciju dotične posude, njezina podrijetla i opskrbnog lanca, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija se bez odlaganja konzultira s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija provedbenim aktima odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije, te po potrebi predlaže odgovarajuće mjere.

Provedbeni akti navedeni u prvom podstavku ovog stavka usvojeni su u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 39. stavka 3.

Iz opravdanih, krajnje hitnih razloga povezanih sa zaštitom zdravlja i sigurnosti osoba, ili domaćih životinja ili imovine, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 4.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i odgovarajući gospodarski subjekt ili subjekte.

Članak 38.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 35., država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

(a)

oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 16. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije stavljena;

(c)

identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje nije stavljen u skladu s člankom 16. ili nije stavljen;

(d)

natpisi iz točke 1. Priloga III. nisu stavljeni ili nisu stavljeni u skladu s člankom 16. ili točkom 1. Priloga III.;

(e)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(f)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(g)

tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

(h)

podaci iz članka 6. stavka 6. ili članka 8. stavka 3. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

(i)

nije ispunjen bilo koji drugi administrativni zahtjev iz članka 6. ili članka 8.

2.   Ako se nesukladnost iz prvog stavka nastavi, dotična država članica poduzima sve prikladne mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje posude na tržište ili kako bi zajamčila njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 6.

ODBORSKE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za jednostavne tlačne posude. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod pozivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Kod pozivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Kod pozivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 zajedno s njezinim člankom 5.

5.   Komisija se savjetuje s odborom oko svakog pitanja za koje se zahtijeva savjetovanje sa sektorskim stručnjacima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojim drugim zakonodavstvom Unije.

Nadalje, odbor može pregledati svako pitanje vezano uz provedbu ove Direktive koje je postavio njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

Članak 40.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesenog na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu uključivati sankcije za ozbiljno kršenje odredbi.

Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 41.

Prijelazne odredbe

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje posuda na tržištu i/ili stavljanje u uporabu posuda koje su obuhvaćene Direktivom 2009/105/EZ, koje su u skladu s tom Direktivom i koje su stavljene na tržište prije 20. travnja 2016.

Potvrde koje su izdala odobrena inspekcijska tijela u skladu s Direktivom 2009/105/EZ vrijede prema ovoj Direktivi.

Članak 42.

Prenošenje

1.   Države članice najkasnije do 19. travnja 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 2., člancima 6. do 41., Prilogom II. i Prilogom IV. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 20. travnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također uključuju izjavu u kojoj stoji da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članica određuju načine tog upućivanja i sadržaj te izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 43.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2009/105/EZ, kako je izmijenjena Uredbom navedenom u Prilogu V., dijelu A., stavlja se izvan snage s učinkom od 20. travnja 2016., ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datume primjene direktiva navedenih u Prilogu V., dijelu B.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 44.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članci 1., 3., 4. i 5. te prilozi I. i III. primjenjuju se od 20. travnja 2016.

Članak 45.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 27, 3.2.2009., str. 41.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  SL L 264, 8.10.2009., str. 12. Direktiva 2009/105/EZ je kodifikacija Direktive Vijeća 87/404/EEZ od 25. lipnja 1987. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na jednostavne tlačne posude (SL L 220, 8.8.1987., str. 48.).

(4)  Vidjeti Prilog V., dio A.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(6)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(7)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(8)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.


PRILOG I.

BITNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1.   Materijali

Materijali se biraju prema namjeni posuda i u skladu s točkama 1.1. do 1.4.

1.1.   Dijelovi pod tlakom

Materijali koji se koriste za proizvodnju dijelova pod tlakom su:

(a)

zavarljivi;

(b)

plastični i žilavi, tako da pri najnižoj radnoj temperaturi ne dolazi do drobljenja ili krtog loma;

(c)

otporni na starenje.

Materijali za čelične posude zadovoljavat će osim toga zahtjeve iz točke 1.1.1., a materijali za aluminijske posude ili posude od aluminijskih legura zahtjeve iz točke 1.1.2.

Uz njih se prilaže zapisnik o kontroli kako je određeno u točki 3.1. podtočki i. Priloga III. koji sastavlja proizvođač materijal.

1.1.1.   Čelične posude

Nelegirani kvalitetni čelici moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

(a)

moraju biti umireni i dostavljeni nakon postupka normalizacije ili u istovjetnom stanju;

(b)

sadržaj ugljika u proizvodu manji je od 0,25 %, a sadržaj sumpora i fosfora manji je od 0,05 % za svaki element;

(c)

svaki proizvod im sljedeća mehanička svojstva:

i.

najveću vlačnu čvrstoću Rm,max manju od 580 N/mm2;

ii.

produljenje nakon loma iznosi:

za uzorke uzete usporedno sa smjerom valjanja:

debljina ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

debljina < 3 mm:

A80mm

≥ 17 %,

za uzorke uzete okomito na smjer valjanja:

debljina ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

debljina < 3 mm:

A80mm

≥ 15 %;

iii.

prosječna energija loma savijanjem KCV za tri uzdužna ispitna uzorka pri najvišoj radnoj temperaturi nije manja od 35 J/cm2. Samo jedan od tri rezultata smije biti manji od 35 J/cm2, pri čemu je najmanja vrijednost 25 J/cm2. Za čelike koji se namjeravaju koristiti za proizvodnju posuda gdje je najniža radna temperatura manja od –10 °C, a debljina stijenke posude veća od 5 mm, to se svojstvo provjerava.

1.1.2.   Aluminijske posude

Nelegirani aluminij sadrži najmanje 99,5 % aluminija, a legure iz članka 1. stavka 1. točke (b) pokazuju dovoljnu otpornost na interkristalnu koroziju pri najvišoj radnoj temperaturi.

Osim toga ovi materijali zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

moraju biti isporučeni u žarenom stanju;

(b)

svaki proizvod im sljedeća mehanička svojstva:

najveću vlačnu čvrstoću Rm,max manju od 350 N/mm2,

produljenje nakon loma iznosi:

A ≥ 16 % ako je ispitni uzorak uzet usporedno sa smjerom valjanja,

A ≥ 14 % ako je ispitni uzorak uzet okomito na smjerom valjanja.

1.2.   Materijali za zavarivanje

Materijali za zavarivanje koji se upotrebljavaju za izradu varova na posudi ili u njoj primjereni su i kompatibilni s materijalima koje će se zavarivati.

1.3.   Dodatna oprema koja pridonosi čvrstoći posude

Dodatna oprema (na primjer vijci i matice) izrađeni su od materijala navedenog u točki 1.1. ili od drugih vrsta čelika, aluminija ili odgovarajuće aluminijske legure, koji su kompatibilni s materijalima od kojih se izrađuju dijelovi pod tlakom.

Ti materijali na najnižoj radnoj temperaturi imaju odgovarajuće produljenje nakon loma i energiju loma savijanjem.

1.4.   Dijelovi koji nisu pod tlakom

Svi dijelovi zavarenih posuda koji nisu pod tlakom izrađeni su od materijala kompatibilnih s materijalom sastavnih dijelova za koje su zavareni.

2.   Oblikovanje posuda

(a)

Proizvođač pri oblikovanju posude određuje njezinu namjenu i izabire:

i.

najnižu radnu temperaturu Tmin;

ii.

najvišu radnu temperaturu Tmax;

iii.

najveći radni tlak PS.

Međutim, ako izaberu najnižu radnu temperaturu višu od –10 °C, zahtjevi u pogledu svojstava materijala ispunjeni su na –10 °C.

(b)

Proizvođač u obzir uzima i sljedeće odredbe:

i.

omogućuje se pregled unutrašnjosti posuda;

ii.

omogućuje se drenaža posuda;

iii.

zadržavaju se mehanička svojstva kroz cijelo razdoblje korištenja posude u skladu s njezinom namjenom;

iv.

posude su, s obzirom na propisanu uporabu, na primjeren način zaštićene od korozije.

(c)

Proizvođač u obzir uzima činjenicu da se u skladu s predviđenim uvjetima uporabe:

i.

posude ne izlaže tlaku koji bi mogao ugroziti sigurnost njihove uporabe;

ii.

unutarnji tlak trajno ne prelazi najviši radni tlak posude PS. Međutim, dopušteno je kratkotrajno prekoračenje do 10 %.

(d)

Kružni i uzdužni šavovi izvode se uporabom potpuno provarenih zavara ili zavara istovjetne učinkovitosti. Ispupčene podnice, osim polukuglastih, imaju cilindrične rubove.

2.1.   Debljina stijenke

Ako umnožak PS × V proizvoda nije veći od 3 000 bara po litri, proizvođač za utvrđivanje debljine stijenke izabire jednu od metoda opisanih u točkama 2.1.1. i 2.1.2.; ako umnožak PS × V prelazi 3 000 bara po litri ili je najviša radna temperatura veća od 100 °C, debljina se utvrđuje metodom opisanom u točki 2.1.1.

Međutim, stvarna debljina stijenki cilindričnog dijela i podnica nije manja od 2 mm za čelične posude, odnosno 3 mm za posude od aluminija ili aluminijskih legura.

2.1.1.   Metoda izračuna

Najmanja debljina dijelova pod tlakom izračunava se s obzirom na jačinu tlaka i sljedeće odredbe:

(a)

tlak koji se uzima u obzir kod izračuna nije manji od izabranog najvećeg radnog tlaka PS;

(b)

dopušteni ukupni membranski tlak ne prelazi nižu od vrijednosti 0,6 ReT ili 0,3 Rm. Proizvođač koristi najniže vrijednosti ReT i Rm koje jamči proizvođač materijala kako bi utvrdio dopušteni tlak.

Međutim, ako cilindrični dio posude ima jedan ili više uzdužnih zavara koji se ne izvode automatskim postupcima varenja, debljina izračunata u prvom stavku množi se s koeficijentom 1,15.

2.1.2.   Eksperimentalna metoda

Debljina stijenke određuje se na način da posude na temperaturi iz okoline budu otporne na tlak koji je najmanje pet puta veći od najvećeg radnog tlaka, pri čemu stalni faktor obodne deformacije nije veći od 1 %.

3.   Postupci proizvodnje

Posude će se izrađivati i kontrolirati tijekom proizvodnje u skladu s točkama 2., 3. ili 4. Priloga II.

3.1.   Priprema sastavnih dijelova

Priprema sastavnih dijelova (na primjer oblikovanja i skošenja) ne uzrokuje površinska oštećenja ili pukotine ili promjene u mehaničkim svojstvima koji bi mogli negativno utjecati na sigurnosti posuda.

3.2.   Zavari na dijelovima pod tlakom

Svojstva zavara i dijelova oko njih slična su svojstvima zavarenih materijala i nemaju površinskih ili unutarnjih oštećenja koja bi negativno utjecala na sigurnost posude.

Zavarivanje, u skladu s odobrenim postupcima zavarivanja, izvode kvalificirani zavarivači ili radnici s potrebnom razinom stručnosti. Ova odobrenja i ispitivanja osposobljenosti provode prijavljena tijela.

Proizvođač također, tijekom proizvodnje, osigurava stalnu kvalitetu zavara tako što koristeći primjerene postupke provodi odgovarajuća ispitivanja. O ovim se ispitivanjima sastavlja izvješće.

4.   Stavljanje posuda u uporabu

Uz posude se prilažu upute koje sastavlja proizvođač, kako je navedeno u točki 2. Priloga III.


PRILOG II.

POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

1.   EU ispitivanje tipa (Modul B)

1.1.

EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko oblikovanje posude te provjerava i potvrđuje da tehničko oblikovanje proizvoda ispunjava zahtjeve ove Direktive koji se na nju odnose.

1.2.

EU ispitivanje tipa izvršava se na jedan od sljedećih načina u skladu s člankom 13.:

procjenom primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza iz točke 1.3. te ispitivanjem prototipa koji predstavlja buduću proizvodnju cijele posude (tip proizvodnje),

ocjenjivanjem primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza iz točke 1.3. bez ispitivanja prototipa posude (tip oblikovanja).

1.3.

Proizvođač podnosi zahtjev za EU ispitivanje tipa jednom prijavljenom tijelu prema svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti posude s primjenjivim zahtjevima ove Direktive te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika.

Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad posude. Tehnička dokumentacija po potrebi sadržava barem sljedeće elemente:

i.

opći opis posude;

ii.

idejno oblikovanje i nacrte za proizvodnju i sheme komponenata itd.;

iii.

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada posude;

iv.

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi čiji su referencijski podaci objavljeni u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo osnovnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

v.

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

vi.

izvješća o ispitivanjima;

vii.

upute i sigurnosne informacije iz točke 2. Priloga III.;

viii.

dokument koji opisuje:

izabrane materijale,

izabrane postupke zavarivanja,

izabrane kontrole,

sve bitne pojedinosti koje se tiču oblikovanja posude;

(d)

po potrebi, prototipe posuda koji predstavljaju buduću proizvodnju. Prijavljeno tijelo može zahtijevati i druge prototipe ako su oni potrebni za provođenje programa ispitivanja;

(e)

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi po potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji vrši ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U slučaju pregleda prototipa posude tehnička dokumentacija također sadrži:

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje,

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude,

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima ili opis predloženih provjera.

1.4.

Prijavljeno tijelo:

za posude:

1.4.1.

pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila primjerenost tehničkog rješenja posude.

Ako je riječ o prototipu posude/posuda:

1.4.2.

provjerava je li prototip/jesu li prototipi posuda proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom na način da ih se može sigurno koristiti u okviru predviđenih radnih uvjeta te identificira elemente oblikovane u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi, kao i elemente koji su oblikovani u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama;

1.4.3.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo jesu li rješenja iz relevantnih usklađenih normi, ako ih je proizvođač odlučio primijeniti, pravilno primijenjena;

1.4.4.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo zadovoljavaju li, u slučaju kada se rješenja iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenila, rješenja koja je usvojio proizvođač koji primjenjuje druge relevantne tehničke specifikacije osnovne sigurnosne zahtjeve ove Direktive;

1.4.5.

dogovara s proizvođačem mjesto gdje će se provesti ispitivanja i testiranja.

1.5.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o ocjenjivanju u kojem su zabilježene aktivnosti provedene u skladu s točkom 1.4., kao i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

1.6.

Ako tip odgovara zahtjevima ove Direktive, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Ta potvrda sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, uvjete (ako ih ima) valjanosti potvrde i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih posuda s pregledanim tipom te za nadzor tijekom korištenja. Također navodi sve uvjete pod kojima se može izdati, a prilažu joj se opisi i nacrti potrebni za identifikaciju odobrenog tipa.

Ako tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive, prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa te o tome obavješćuje podnositelja zahtijeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

1.7.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreni tip više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost posude s bitnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive ili na uvjete valjanosti te potvrde. Za ove izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

1.8.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu takvih odbijenih, ukinutih ili na neki drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o potvrdama o EU ispitivanju tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je odbilo, povuklo, ukinulo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o tim potvrdama i/ili njihovim dodacima koje je izdalo.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti presliku potvrda o EU ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate ispitivanja koje je obavilo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo zadržava primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka kao i tehničkog dosjea s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač sve do isteka valjanosti te potvrde.

1.9.

Proizvođač primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njegovih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom drži na raspolaganju državnim tijelima deset godina nakon stavljanja posude na tržište.

1.10.

Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 1.3. i ispuniti obveze iz točaka 1.7. i 1.9. ako su navedene u ovlaštenju.

2.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog ispitivanja posude (Modul C1)

2.1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadzirano testiranje posude dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2.2., 2.3. i 2.4. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične posude u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

2.2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i nadzorom nad njim osigurala sukladnost proizvedenih posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

Prije početka proizvodnje proizvođač prijavljenom tijelu koje je sam izabrao šalje sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

tehničku dokumentaciju koja također sadrži:

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje,

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude,

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima;

(b)

dokument o kontroli u kojemu su opisana odgovarajuća ispitivanja i testiranja koja treba provesti tijekom proizvodnje, zajedno s njihovim postupcima i učestalošću njihove provedbe;

(c)

potvrdu o EU ispitivanju tipa.

2.3.   Provjere posuda

2.3.1.

Za svaku pojedinu proizvedenu posudu prijavljeno tijelo provodi odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi se ovjerila sukladnost posude s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa te s odgovarajućim zahtjevima ove Direktive u skladu sa sljedećim točkama:

(a)

Proizvođač predstavlja svoje posude u obliku jednakih šarži te poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje osigurala jednakost svih proizvedenih šarži.

(b)

Prilikom pregleda šarže prijavljeno tijelo osigurava da su posude proizvedene i provjerene u skladu s tehničkom dokumentacijom te provodi hidrostatički ili pneumatski test jednakog učinka na svakoj posudi iz šarže pri tlaku Ph, koji je 1,5 puta veći od projektirane tlačne nosivosti, da bi provjerio čvrstoću posuda. Za pneumatski test država članica u kojoj se testiranje provodi mora usvojiti s testiranjem povezane sigurnosne postupke.

(c)

Osim toga, prijavljeno tijelo provodi testiranja na uzorcima iz reprezentativnog uzorka proizvodnje ili s posude, prema izboru proizvođača, kako bi ispitalo kvalitetu zavara. Testiranje se provodi na uzdužnim zavarima. Međutim, ako su za uzdužne i obodne zavare korištene različite tehnike zavarivanja, testiranja se na obodnim zavarima ponavljaju.

(d)

Za posude prema eksperimentalnoj metodi iz točke 2.1.2. Priloga I., umjesto spomenutih testiranja na uzorcima provodi se hidrostatični test na pet nasumce izabranih posuda iz svake šarže da bi se provjerilo jesu li sukladne osnovnim sigurnosnim zahtjevima iz točke 2.1.2. Priloga I.

(e)

Na svaku posudu iz prihvaćene šarže prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj te sastavlja pisanu potvrdu o sukladnosti u vezi s provedenim testiranjima. Sve posude iz šarže mogu se stavljati na tržište osim onih koje nisu uspješno prošle hidrostatički ili pneumatski test.

(f)

Ako je šarža odbačena, prijavljeno tijelo poduzima odgovarajuće mjere kako bi spriječilo njezino stavljanje na tržište. Ako dođe do čestog odbijanja šarži, prijavljeno tijelo može obustaviti statističku provjeru.

(g)

Proizvođač na zahtjev relevantnih tijela mora biti u mogućnosti dostaviti potvrdu o sukladnosti iz točke (e) koju izdaje prijavljeno tijelo.

2.3.2.

Prijavljeno tijelo dostavlja primjerak izvješća o kontroli koje je izdalo državi članici koja ga je prijavila i, na zahtjev, ostalim prijavljenim tijelima, državama članicama i Komisiji.

2.3.3.

Proizvođač, pod odgovornošću prijavljenog tijela, tijekom postupka proizvodnje stavlja identifikacijski broj prijavljenog tijela.

2.4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

2.4.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaku pojedinu posudu koja je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

2.4.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model posude i stavlja je na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja posude na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model posude za koji je ta izjava sastavljena.

2.4.3.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

2.5.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 2.4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.

3.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera posuda u nasumično odabranim vremenskim razmacima (Model C2)

3.1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera posuda u nasumično odabranim vremenskim razmacima dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 3.2., 3.3. i 3.4. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične posude u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

3.2.   Proizvodnja

3.2.1.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i nadzorom nad njim osigurala sukladnost proizvedenih posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

3.2.2.

Prije početka proizvodnje proizvođač prijavljenom tijelu koje je sam izabrao šalje sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

tehničku dokumentaciju koja također sadrži:

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje,

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude,

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima;

(b)

potvrdu o EU ispitivanju tipa;

(c)

dokument u kojem se opisuje postupak proizvodnje i sve unaprijed određene sustavne mjere koje su poduzete da bi se osigurala sukladnost posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa.

Prijavljeno tijelo ispituje te dokumente prije datuma početka proizvodnje u svrhu potvrđivanja sukladnosti s potvrdom o EU ispitivanju tipa.

3.2.3.

Dokument iz točke 3.2.2. podtočke (c) obuhvaća:

(a)

opis načina proizvodnje i obavljanja provjera prikladnih za izradu posuda;

(b)

dokument o kontroli u kojem su opisana odgovarajuća ispitivanja i testiranja koja treba provesti tijekom proizvodnje, zajedno s njihovim postupcima i učestalošću njihove provedbe;

(c)

obavezu provođenja ispitivanja i testiranja u skladu s dokumentom o kontroli te provođenja hidrostatičkog testa ili, na temelju suglasnosti države, pneumatskog testa na svakoj posudi proizvedenoj na tlaku za testiranje koji je 1,5 puta veći od projektirane tlačne nosivosti; ta ispitivanja i testiranja provodi odgovorno kvalificirano osoblje koje je neovisno o osoblju zaduženom za proizvodnju te o njima sastavlja izvješće;

(d)

adrese mjesta proizvodnje i skladištenja, kao i datum početka proizvodnje.

3.3.   Provjere posuda

Prijavljeno tijelo provodi ili daje provesti provjeru posuda na nasumično odabranim uzorcima i u nasumično odabranim razmacima koje samo određuje, zbog provjeravanja kvalitete unutarnjih provjera posuda, uzimajući u obzir između ostalog njihovu tehničku složenost i količinu proizvodnje. Ispituje se odgovarajući uzorak završnih posuda koje prijavljeno tijelo uzima na licu mjesta prije stavljanja na tržište te se provode odgovarajuća testiranja u skladu s relevantnim dijelovima usklađenih normi i/ili slična testiranja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila sukladnost posude s tipom opisanom u potvrdi o EU ispitivanju tipa i relevantnim zahtjevima ove Direktive.

Prijavljeno tijelo također osigurava da proizvođač uistinu provjerava posude koje se proizvode u serijama u skladu s točkom 3.2.3. podtočkom (c).

Ako uzorak nije u skladu s prihvatljivom razinom kvalitete, obaviješteno tijelo poduzima odgovarajuće mjere.

Svrha postupka prihvaćanja uzorka koji se primjenjuje utvrditi je djeluje li postupak proizvodnje posude u prihvatljivim granicama, kako bi se osigurala njezina sukladnost.

Prijavljeno tijelo dostavlja primjerak izvješća o kontroli koje je izdalo državi članici koja ga je prijavila i na zahtjev ostalim prijavljenim tijelima, državama članicama i Komisiji.

Na odgovornost tijela za ocjenu sukladnosti proizvođač tijekom proizvodnje stavlja identifikacijski broj tog tijela.

3.4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

3.4.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaku pojedinu posudu koja je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

3.4.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model posude i stavlja je na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja posude na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model posude za koji je ta izjava sastavljena.

3.4.3.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

3.5.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 3.4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.

4.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje (Modul C)

4.1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 4.2. i 4.3. te jamči i izjavljuje da su dotične posude u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

4.2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i nadzorom nad njim osigurala sukladnost proizvedenih posuda s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

Prije početka proizvodnje proizvođač prijavljenom tijelu koje je izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa osigurava sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje;

(b)

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude;

(c)

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima;

(d)

dokument u kojem se opisuje postupak proizvodnje i sve unaprijed određene sustavne mjere koje su poduzete da bi se osigurala sukladnost posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa.

Taj dokument sadrži:

i.

opis načina proizvodnje i obavljanja provjera prikladnih za izradu posuda;

ii.

dokument o kontroli u kojem su opisana odgovarajuća ispitivanja i testiranja koja treba provesti tijekom proizvodnje, zajedno s njihovim postupcima i učestalošću njihove provedbe;

iii.

obavezu provođenja ispitivanja i testiranja u skladu s dokumentom o kontroli te provođenja hidrostatičkog testa ili, na temelju suglasnosti države, pneumatskog testa na svakoj posudi proizvedenoj na tlaku za testiranje koji je 1,5 puta veći od projektirane tlačne nosivosti; ta ispitivanja i testiranja provodi odgovorno kvalificirano osoblje koje je dovoljno neovisno o osoblju zaduženom za proizvodnju te o njima sastavlja izvješće;

iv.

adrese mjesta proizvodnje i skladištenja, kao i datum početka proizvodnje.

Prijavljeno tijelo ispituje te dokumente prije datuma početka proizvodnje u svrhu potvrđivanja sukladnosti s potvrdom o EU ispitivanju tipa.

4.3.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.3.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaku pojedinu posudu koja je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

4.3.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model posude i stavlja je na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja posude na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model posude za koji je ta izjava sastavljena.

4.3.3.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

4.4.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4.3. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.


PRILOG III.

NATPISI, UPUTE, DEFINICIJE I SIMBOLI

1.   Oznaka CE i natpisi

1.1.

Posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri moraju nositi oznaku CE koja je utvrđena u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 765/2008 te dvije zadnje znamenke godine u kojoj je oznaka CE pričvršćena.

1.2.

Posude ili njihove pločice s podacima sadrže barem sljedeće informacije:

(a)

najveći radni tlak (PS u barima);

(b)

najviša radna temperatura (Tmax u °C);

(c)

najniža radna temperatura (Tmin u °C);

(d)

volumen posude (V u L);

(e)

ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku te adresu proizvođača;

(f)

oznaku tipa i serije ili šarže posude.

1.3.

Ako je korištena natpisna pločica ona je oblikovana na taj način da ne može biti iznova korištena te tako da sadrži prazan prostor za upisivanje drugih podataka.

2.   Upute i podaci o sigurnosti

Upute sadrže sljedeće podatke:

(a)

pojedinosti navedene u točki 1.2. osim oznake serije ili šarže posude;

(b)

predviđena namjena posude;

(c)

zahtjevi održavanja i postavljanje koji se odnose na sigurnost posude.

3.   Definicije i simboli

3.1.   Definicije

(a)

Projektirana tlačna nosivost „P” relativni je tlak koji izabire proizvođač, a koristi se za određivanje debljine dijelova pod tlakom posude.

(b)

Najveći radni tlak „PS” najveći je relativni tlak koji se može koristiti u normalnim uvjetima uporabe posude.

(c)

Najniža radna temperatura Tmin najniža je stabilizirana temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

(d)

Najviša radna temperatura Tmax najviša je stabilizirana temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

(e)

Granica razvlačenja „ReT” označava vrijednost pri najvišoj radnoj temperaturi Tmax pri:

i.

gornjoj granici razvlačenja „ReH” kod materijala koji imaju gornju i donju granicu razvlačenja;

ii.

0,2 % dozvoljenog razvlačenja Rp0,2;

iii.

1,0 % dozvoljenog razvlačenja Rp1,0 kod nelegiranog aluminija.

(f)

Obitelj posuda:

Posude su iz iste obitelji ako se od prototipa razlikuju jedino u promjeru, pod uvjetom da su ispunjeni dopušteni zahtjevi iz točaka 2.1.1. i 2.1.2. Priloga I., i/ili u duljini cilindričnog dijela unutar sljedećih ograničenja:

i.

ako prototip na podnicama ima još i jedan ili više prstena za ukrućenje plašta, varijante imaju najmanje jedno prstenasto ukrućenje plašta;

ii.

ako prototip ima samo dvije ispupčene podnice, varijante nemaju prstena za ukrućenje.

Razlike u duljini koje su prouzročene izmjenama na otvorima i/ili priključcima prikazuju se na nacrtu svake varijante.

(g)

Šarža posuda sastoji se od najviše 3 000 posuda istog tipa uzorka.

(h)

Serijska proizvodnja, u smislu ove Direktive, postoji ako se tijekom određenog vremenskog razdoblja proizvede više od jedne posude istog tipa u okviru neprekinutog postupka proizvodnje u skladu sa zajedničkim oblikovanjem i korištenjem istih postupaka proizvodnje.

(i)

Zapisnik o kontroli: dokument kojim proizvođač materijala potvrđuje da isporučeni proizvodi ispunjavaju zahtjeve narudžbe, pogotovo kemijskog sastava i mehaničkih svojstava, i u kojem utvrđuje rezultate rutinskog kontrolnog testa u tvornici, provedenog na proizvodima kod kojih je korišten isti postupak proizvodnje kao i za nabavu, ali ne nužno i na isporučenim proizvodima.

3.2.   Simboli

A

produljenje nakon loma (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

produljenje nakon loma (Lo = 80 mm)

%

KCV

energija loma savijanjem

J/cm2

P

projektirana tlačna nosivost

bar

PS

najveći radni tlak

bar

Ph

hidrostatički ili pneumatski tlak za testiranje

bar

Rp0,2

0,2 % dozvoljenog razvlačenja

N/mm2

ReT

granica razvlačenja na najvećoj radnoj temperaturi

N/mm2

ReH

gornja granica razvlačenja

N/mm2

Rm

vlačna čvrstoća

N/mm2

Rm, max

najveća vlačna čvrstoća

N/mm2

Rp1,0

1,0 % dozvoljenog razvlačenja

N/mm2

Tmax

najviša radna temperatura

°C

Tmin

najniža radna temperatura

°C

V

volumen posude

L


PRILOG IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX) (1)

1.

Model posude/posuda (broj proizvoda, vrste, šarže ili serijski broj):

2.

Naziv i adresa proizvođača i po potrebi njegovog ovlaštenog zastupnika:

3.

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4.

Predmet izjave (identifikacija posude koja omogućuje sljedivost; može, ako je potrebno za identifikaciju posude, uključivati i sliku):

5.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

6.

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

7.

Prijavljeno tijelo … (naziv, broj) provelo je … (opis intervencije) i izdalo potvrdu:

8.

Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i dan izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač ne mora obavezno izjavi o sukladnosti dodijeliti broj.


PRILOG V.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage i njezina izmjena

(iz članka 43.)

Direktiva 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 264, 8.10.2009., str. 12.)

 

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.)

Samo točka (j) članka 26. stavka 1.

DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno pravo i datumi za primjenu direktiva navedenih u dijelu B Priloga IV. Direktivi 2009/105/EZ

(iz članka 43.)

Direktiva

Rokovi za prenošenje

Datum primjene

87/404/EEZ

31. prosinca 1989.

1. srpnja 1990. (1)

90/488/EEZ

1. srpnja 1991.

93/68/EEZ

30. lipnja 1994.

1. siječnja 1995. (2)


(1)  U skladu s trećim podstavkom članka 18. stavka 2. Direktive 87/404/EEZ države članice za razdoblje do 1. srpnja 1992. dozvoljavaju stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu posuda koje su u skladu s propisima koji su bili na snazi na njihovom području prije 1. srpnja 1990.

(2)  U skladu s člankom 14. stavkom 2. Direktive 93/68/EEZ do 1. siječnja 1997. države članice dozvoljavaju stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu proizvoda koji su u skladu s mjerama označavanja koje su bile na snazi prije 1. siječnja 1995.


PRILOG VI.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 2009/105/EZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1., uvodni dio

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 3. točka (a)

Članak 1. stavak 1. točke (a) do (e)

Članak 1. stavak 3. točka (b)

Članak 2.

Članak 3.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

___

Članak 13.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11. stavci 1. i 2.

Članak 11. stavak 3.

Točka 2.3. Priloga II.

Članak 12.

Članak 13. stavak 1.

Točka 3.2.1. Priloga II.

Članak 13. stavak 2.

Točka 3.2.2. Priloga II.

Članak 13. stavak 3.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 24.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 32.

Članak 33.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 38.

Članak 39.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 18.

Članak 42. stavak 2.

Članak 42. stavak 1.

Članak 19.

Članak 43.

Članak 20.

Članak 44.

Članak 21.

Članak 45.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II., točke 1., 2. i 4.

Prilog III.

Prilog II., točka 3.

Prilog II., točka 1.3. podtočka (c), točke 2.2., 3.2.2. i točka 4.2. podtočke (a), (b) i (c)

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog V.

Prilog VI.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Sjednice odbora stoga spadaju u područje primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.


Top