EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0029

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu Text s významom pre EHP

OJ L 96, 29.3.2014, p. 45–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/29/oj

29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/45


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/29/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/105/ES zo 16. septembra 2009 týkajúca sa jednoduchých tlakových nádob (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (5), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec dohľadu nad trhom výrobkov a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (6) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia určené na uplatňovanie vo všetkých odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie týchto právnych predpisov. Smernica 2009/105/ES by sa mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Táto smernica sa vzťahuje na jednoduché tlakové nádoby, ktoré sú novo uvádzané na trh Únie. To znamená, že sú to buď nové jednoduché tlakové nádoby vyrobené výrobcom usadeným v Únii, alebo jednoduché tlakové výrobky, či už nové alebo použité, dovezené z tretej krajiny.

(5)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(6)

Členské štáty by na svojom území mali zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti osôb a ochranu domácich zvierat a majetku vzhľadom na riziká vyplývajúce z netesnosti jednoduchých tlakových nádob alebo prasklín v nich.

(7)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad jednoduchých tlakových nádob s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť osôb a ochrana domácich zvierat a majetku, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(8)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na trhu sprístupnia iba jednoduché tlakové nádoby, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(9)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a konečnými užívateľmi by členské štáty mali tiež nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(10)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o procese navrhovania a výrobnom procese, je na vykonanie postupu posudzovania zhody jednoduchých tlakových nádob najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(11)

Je potrebné zabezpečiť, aby jednoduché tlakové nádoby z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito jednoduchými tlakovými nádobami príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad jednoduchých tlakových nádob, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také jednoduché tlakové nádoby, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie výrobkov a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(12)

Pri uvádzaní jednoduchej tlakovej nádoby na trh by každý dovozca mal na nej uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať. Mali by sa stanoviť výnimky pre prípady, kedy to povaha jednoduchej tlakovej nádoby neumožňuje.

(13)

Distribútor sprístupní jednoduchú tlakovú nádobu na trhu po jej uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s jednoduchou tlakovou nádobou nebude mať negatívny vplyv na súlad tejto jednoduchej tlakovej nádoby s právnymi predpismi.

(14)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie jednoduchú tlakovú nádobu na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo jednoduchú tlakovú nádobu upraví takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(15)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej jednoduchej tlakovej nádoby.

(16)

Zabezpečenie vysledovateľnosti jednoduchej tlakovej nádoby v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a väčšej účinnosti dohľadu nad trhom. Účinný systém vysledovateľnosti pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich jednoduchých tlakových nádob na trh. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali jednoduchú tlakovú nádobu, alebo ktorým jednoduchú tlakovú nádobu dodali oni sami, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty.

(17)

Táto smernica by sa mala obmedziť na vyjadrenie základných požiadaviek bezpečnosti. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek a na uľahčenie posudzovania zhody s uvedenými požiadavkami je potrebné stanoviť predpoklad zhody jednoduchých tlakových nádob, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (7).

(18)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(19)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že jednoduché tlakové nádoby sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky bezpečnosti, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť ad hoc variantom by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(20)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode jednoduchej tlakovej nádoby s touto smernicou a ostatnými relevantnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

(21)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(22)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda jednoduchej tlakovej nádoby, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa riadi označenie CE a jeho vzťah k iným označeniam, sú uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(23)

Inšpekcia dodržiavania príslušných základných požiadaviek bezpečnosti je potrebná, aby sa zabezpečila účinná ochrana konečných užívateľov a tretích strán.

(24)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(25)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 2009/105/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby boli Komisii notifikované, nepostačujú na zabezpečenie rovnako vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(26)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(27)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(28)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(29)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikáty zhody, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za prednostný prostriedok preukazovania technickej odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočnili toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(30)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s jednoduchými tlakovými nádobami, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky orgánov posudzovania zhody spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(31)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(32)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr, než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(33)

Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(34)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na jednoduché tlakové nádoby sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(35)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že jednoduché tlakové nádoby bude možné uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a využívaní na určený účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb. Jednoduché tlakové nádoby by sa mali považovať za nespĺňajúce základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici len ak ich nespĺňajú za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, a to znamená, keď by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(36)

V smernici 2009/105/ES je už stanovený ochranný postup, ktorý umožňuje Komisii preskúmať oprávnenosť opatrenia prijatého niektorým členským štátom proti jednoduchým tlakovým nádobám, ktoré podľa neho nie sú v súlade. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci ochranný postup, aby bol účinnejší a využíval odborné znalosti členských štátov.

(37)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s jednoduchými tlakovými nádobami predstavujúcimi riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo domáce zvieratá či majetok. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom, v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi, konať skôr v súvislosti s týmito jednoduchými tlakovými nádobami

(38)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(39)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(40)

Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(41)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s vyhovujúcimi jednoduchými tlakovými nádobami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb či iné aspekty ochrany verejného záujmu, by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(42)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s vyhovujúcimi jednoduchými tlakovými nádobami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, domácich zvierat či majetku.

(43)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(44)

Ak sú predmetom skúmania, a to v expertnej skupine Komisie iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu, a prípadne pozvanie zúčastniť sa týchto schôdzí.

(45)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a s ohľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi jednoduchými tlakovými nádobami opodstatnené alebo nie.

(46)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(47)

Je potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky jednoduché tlakové nádoby už uvedené na trh v súlade so smernicou 2009/105/ES bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať jednoduché tlakové nádoby, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(48)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečiť, aby jednoduché tlakové nádoby na trhu spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ako aj ochrany domácich zvierat a majetku pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(49)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so skoršou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo skoršej smernice.

(50)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smerníc uvedených v časti B prílohy V,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na sériovo vyrábané jednoduché tlakové nádoby (ďalej len „nádoby“) s týmito vlastnosťami:

a)

nádoby sú zvárané, určené na vystavenie vnútornému tlaku väčšiemu než 0,5 bar a určené na vzduch alebo dusík a nie sú určené pre ohrev plameňom;

b)

časti a montážne prvky prispievajúce k pevnosti nádoby pod tlakom sú buď z kvalitnej nelegovanej ocele, alebo nelegovaného hliníka, alebo z hliníkových zliatin nepodliehajúcich vytvrdzovaniu počas starnutia;

c)

nádoba pozostáva z niektorého z týchto prvkov:

i)

valcovité časti s kruhovým prierezom, uzatvorené klenutými a/alebo rovnými dnami, symetrickými okolo tej istej osi ako valcovitá časť;

ii)

dve klenuté dná, symetrické okolo tej istej osi;

d)

najvyšší pracovný tlak v nádobe nepresahuje 30 barov a súčin tohto tlaku a vnútorného objemu nádoby (PS × V) nepresahuje 10 000 bar.l;

e)

najnižšia pracovná teplota nie je nižšia ako – 50 °C a najvyššia pracovná teplota nie je vyššia ako 300 °C v prípade nádob z ocele a 100 °C v prípade hliníkových alebo zliatinových nádob.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

nádoby špeciálne navrhnuté na nukleárne použitie, ktorých poškodenie môže spôsobiť únik rádioaktivity;

b)

nádoby špeciálne určené na inštaláciu v lodiach a lietadlách alebo na ich pohon;

c)

hasiace prístroje.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka nádoby určenej na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne alebo bezodplatne;

2.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie nádoby na trhu Únie;

3.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nádobu vyrába alebo si nádobu dáva navrhnúť alebo vyrobiť a takúto nádobu uvádza na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

4.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

5.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza nádobu z tretej krajiny na trh Únie;

6.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje nádobu na trhu;

7.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

8.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí nádoba spĺňať;

9.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

10.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

11.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

12.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici týkajúce sa nádoby;

13.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

14.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia nádoby, ktorá sa už sprístupnila konečnému užívateľovi;

15.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu nádoby v dodávateľskom reťazci na trhu;

16.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

17.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že nádoba je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky

1.   Členské štáty podniknú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nádoby mohli byť sprístupnené na trhu a uvedené do prevádzky iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice a ak sú riadne namontované, udržiavané a používajú sa na stanovené účely.

2.   Ustanovenia tejto smernice nemajú vplyv na právo členských štátov špecifikovať požiadavky, ktoré považujú za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany pracovníkov, ktorí nádoby používajú, za podmienky, že nedôjde k modifikácii nádob spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v tejto smernici.

Článok 4

Základné požiadavky

1.   Nádoby, ktorých súčin PS × V je viac ako 50 bar.l, musia spĺňať základné požiadavky bezpečnosti uvedené v prílohe I.

2.   Nádoby, ktorých súčin PS × V je 50 bar.l alebo menej, sa navrhujú a vyrábajú v súlade so správnou technickou praxou v jednom z členských štátov.

Článok 5

Voľný pohyb

Členské štáty nestanovia prekážky sprístupneniu na trhu takých nádob, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, ani ich uvedeniu do prevádzky na svojom území.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní ich nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l na trh zabezpečia, aby boli tieto nádoby navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

Výrobcovia pri uvádzaní ich nádob so súčinom PS × V 50 bar.l alebo nižším na trh zabezpečia, aby boli tieto nádoby navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou technickou praxou v jednom z členských štátov.

2.   V prípade nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posúdenia zhody uvedený v článku 13.

Ak sa týmto postupom preukáže, že nádoba so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode a na nádobu umiestnia označenie CE a nápisy uvedené v bode 1 prílohy III.

Výrobcovia zabezpečia, aby na nádobách so súčinom PS × V 50 bar.l alebo nižším boli uvedené nápisy stanovené v bode 1 prílohy III.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia nádoby na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vo vlastnostiach nádoby, ako aj zmeny v harmonizovaných normách alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda nádoby, sa náležite zohľadnia.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré nádoba predstavuje, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti konečných užívateľov skúšku vzorky nádob sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich nádob a spätných prevzatí nádob, a o takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby na nádobách, ktoré uviedli na trh, bolo označenie typu, série, alebo šarže, ktoré umožní ich identifikáciu.

6.   Výrobcovia na nádobe uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Adresa uvádza jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k nádobe dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a bezpečnostné pokyny, ako i každé označenie, musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že nádoba, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tejto nádoby do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že nádoba predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých nádobu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody nádoby s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, ktoré uviedli na trh.

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedenú v článku 6 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia nádoby na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody nádoby;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia môžu na trh uvádzať iba nádoby, ktoré sú v súlade.

2.   Pred uvedením nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 13. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby na nádobe bolo umiestnené označenie CE a nápisy uvedené v bode 1 prílohy III a aby s ňou bola dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia, a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nádoba so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l nie je v zhode so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I, nesmie takúto nádobu uviesť na trh, pokiaľ sa nedosiahne jej zhoda. Navyše ak nádoba predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Dovozcovia pred uvedením nádoby na trh zabezpečia, aby takáto nádoba bola navrhnutá a vyrobená v súlade so správnou technickou praxou v jednom z členských štátov a bola označená nápismi uvedenými v bode 1.2 prílohy III a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

3.   Dovozcovia buď na nádobe, alebo ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii k nádobe uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol s nádobou dodaný návod na použitie a aj bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď za nádobu so súčinnom PS × V vyšším ako 50 bar.l nesú zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej súlad so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré nádoba predstavuje, dovozcovia vykonajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti konečných užívateľov skúšku vzorky nádob sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich nádob a spätných prevzatí nádob, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že nádoba, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tejto nádoby do zhody, alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že nádoba predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých nádobu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   V prípade nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia nádoby na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody nádoby v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, ktoré uviedli na trh.

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní nádoby na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l na trhu distribútori overia, či je na nádobe umiestnené označenie CE a nápisy uvedené v bode 1 prílohy III, či má požadovanú sprievodnú dokumentáciu a návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa nádoba sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že nádoba so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l nie je v zhode so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I, nesmie takúto nádobu sprístupniť na trhu, pokiaľ sa nedosiahne jej zhoda. Navyše ak nádoba predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

Distribútori pred sprístupnením nádoby so súčinom PS × V 50 bar.l alebo nižším na trhu overia, či je nádoba označená nápismi uvedenými v bode 1.2 prílohy III a či má návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa nádoba sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za nádobu so súčinnom PS × V vyšším ako 50 bar.l zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej zhodu so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že nádoba, ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tejto nádoby do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že nádoba predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých nádobu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody nádoby. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú nádoby, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedie nádobu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví nádobu, ktorá už bola uvedená na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad s touto smernicou.

Článok 11

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom im identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal nádobu;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému nádobu dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im bola nádoba dodaná, a počas 10 rokov po tom, čo dodali nádobu.

KAPITOLA 3

ZHODA NÁDOB SO SÚČINOM PS × V VYŠŠÍM AKO 50 bar.l

Článok 12

Predpoklad zhody nádob so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l

Nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za v zhode so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 13

Postupy posudzovania zhody

1.   Pred ich výrobou sa nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l podrobia EÚ skúške typu (modul B) uvedenej v bode 1 prílohy II takto:

a)

nádoby vyrobené v súlade s harmonizovanými normami uvedenými v článku 12 na základe rozhodnutia výrobcu jedným z týchto dvoch spôsobov:

i)

posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom posúdenia technickej dokumentácie a podporných dôkazov, bez posúdenia vzorky (modul B – návrh typu);

ii)

posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom posúdenia technickej dokumentácie a podporných dôkazov a posúdenia prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – výrobný typ);

b)

v prípade nádob, ktoré neboli vyrobené alebo boli vyrobené len čiastočne v súlade s harmonizovanými normami uvedenými v článku 12, výrobca predloží na posúdenie prototyp, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe, a technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na preskúmanie a posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby (modul B – výrobný typ).

2.   Pred ich uvedením na trh nádoby prejdú týmito postupmi:

a)

ak súčin PS × V presahuje 3 000 bar.l, zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) stanoveným v bode 2 prílohy II;

b)

ak súčin PS × V nepresahuje 3 000 bar.l, ale presahuje 200 bar.l, podliehajú podľa rozhodnutia výrobcu jednému z týchto modulov:

i)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa bodu 2 prílohy II;

ii)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných intervaloch (modul C2) podľa bodu 3 prílohy II;

c)

ak súčin PS × V nepresahuje 200 bar.l, ale presahuje 50 bar.l, podľa rozhodnutia výrobcu podliehajú jednému z týchto modulov:

i)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa bodu 2 prílohy II;

ii)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa bodu 4 prílohy II.

3.   Záznamy a korešpondencia vzťahujúce sa na postupy posudzovania zhody podľa odsekov 1 a 2 musia byť vypracované v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má sídlo notifikovaný orgán, alebo v jazyku, ktorý tento orgán akceptuje.

Článok 14

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek bezpečnosti uvedených v prílohe I.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II a musí sa neustále aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa nádoba uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na nádobu vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad nádoby s požiadavkami ustanovenými v tejto smernici.

Článok 15

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 16

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE a nápisov

1.   Na každej nádobe alebo na jej štítku s údajmi musí byť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne umiestnené označenie CE, ako aj nápisy uvedené v bode 1 prílohy III.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením nádoby na trh.

3.   Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do fázy kontroly výroby.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje samotný orgán alebo na základe jeho pokynov výrobca, alebo jeho splnomocnený zástupca.

4.   Za označením CE a identifikačným číslom notifikovaného orgánu môže nasledovať akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

5.   Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

KAPITOLA 4

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 17

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 18

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s ustanoveniami článku 23.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, posudzovanie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 19. Navyše musí tento orgán prijať opatrenia, aby bola pokrytá zodpovednosť, ktorá vyplýva z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 19

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 20

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 21

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou osobou, nezávislou od organizácie alebo nádoby, ktorú posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby nádob, ktoré posudzuje.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce montáž, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu nádob, ktoré posudzujú, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto osôb. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných nádob, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo používanie takýchto nádob na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, montáže, používania alebo údržby týchto nádob, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej bezúhonnosti a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa bodu 3.2 a prílohy II a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ nádoby, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek bezpečnosti stanovených v prílohe I, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

spôsobilosť na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť orgánu posudzovania zhody, jeho vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy I bodu 3.2 a prílohy II, alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré ju uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 22

Predpoklad zhody notifikovaných orgánov

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 21 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 23

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 21, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúce orgány k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy I bodu 3.2 a prílohy II.

Článok 24

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a nádoby alebo nádob, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 21.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 21.

Článok 25

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 21.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody, príslušná nádoba či príslušné nádoby a príslušné potvrdenie spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 24 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 21.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúce orgány oznamujú Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 26

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 27

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistí alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 21 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 28

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej šetrenia.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo už prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

Článok 29

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe II.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov.

Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojich činností zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri nádobe a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom mieru prísnosti a úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby boli nádoby v súlade s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné požiadavky bezpečnosti stanovené v prílohe I, alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát zhody.

4.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že nádoba prestala byť v súlade, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme certifikát.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí certifikát, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme všetky certifikáty.

Článok 30

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné sa odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 31

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zamietnutí certifikátu, obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo odňatí certifikátu;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

o na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytnú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké nádoby, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 32

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 33

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme odvetvovej skupiny alebo skupín notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tejto skupiny či týchto skupín.

KAPITOLA 5

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA NÁDOB VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 34

Dohľad nad trhom Únie a kontrola nádob vstupujúcich na trh Únie

článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na nádoby, na ktoré sa vzťahuje článok 1 tejto smernice.

Článok 35

Postup zaobchádzania s nádobami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že nádoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo domácich zvierat alebo majetku, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetnej nádoby vo vzťahu ku všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že nádoba nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tejto nádoby s uvedenými požiadavkami alebo stiahol nádobu z trhu alebo ju spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými nádobami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nádoby na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť nádobu z daného trhu alebo ju spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúcej nádoby, údaje o pôvode nádoby, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

nádoba nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany domácich zvierat alebo majetku, alebo

b)

nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré začali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušnej nádoby, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnej nádobe, ako napríklad stiahnutie nádoby z trhu.

Článok 36

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 35 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt určujúci, či je alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi týmto členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nádoby, ktorá nie je v súlade, zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad nádoby sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normám uvedených v článku 35 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 37

Nádoby, ktoré sú v súlade, ale ktoré predstavujú riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 35 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je nádoba v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, domáce zvieratá alebo majetok, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušná nádoba pri uvedení na trh už nepredstavovala toto riziko, alebo aby túto nádobu stiahol z trhu alebo ju spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, ktorú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými nádobami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušnej nádoby, pôvod a dodávateľský reťazec nádoby, povahu možného rizika a charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 3.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb alebo domácich zvierat alebo majetku okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 4.

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi týmto členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 38

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 16 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do fázy kontroly výroby bolo umiestnené v rozpore s článkom 16 alebo nebolo umiestnené;

d)

nápisy uvedené v bode 1 prílohy III neboli umiestnené alebo boli umiestnené v rozpore s článkom 16 alebo bodom 1 prílohy III;

e)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

f)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

g)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

h)

informácie uvedené v článku 6 ods. 6 alebo článku 8 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

i)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 6 alebo článku 8.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia nádoby na trhu alebo zabezpečí jej spätné prevzatie alebo ju stiahne z trhu.

KAPITOLA 6

POSTUP VÝBORU, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre jednoduché tlakové nádoby. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vznesené buď svojím predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

Článok 40

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 41

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu na trhu a/alebo uvedeniu do prevádzky nádob, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/105/ES a ktoré sú v zhode s uvedenou smernicou a boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016.

Certifikáty vydané schválenými inšpekčnými orgánmi podľa smernice 2009/105/ES zostávajú v platnosti podľa tejto smernice.

Článok 42

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 19. apríla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2, článkami 6 až 41, s prílohou II a prílohou IV. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 43

Zrušenie

Smernica 2009/105/ES zmenená nariadením uvedeným v časti A prílohy V sa zrušuje s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v časti B prílohy V do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

článok 44

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1, 3, 4 a 5 a prílohy I a III sa uplatňujú od 20. apríla 2016.

článok 45

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 3.2.2009, s. 41.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2009, s. 12. Smernica 2009/105/ES je kodifikáciou smernice Rady 87/404/EHS z 25. júna 1987 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa jednoduchých tlakových nádob (Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 48).

(4)  Pozri prílohu V, časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY BEZPEČNOSTI

1.   Materiály

Materiály sa vyberú podľa účelu použitia nádob a v súlade s bodmi 1.1 až 1.4.

1.1.   Tlakové časti

Materiály používané na výrobu tlakových častí nádob sú:

a)

zvariteľné;

b)

tvárne a húževnaté, aby prípadné krehké porušenie materiálu pri najnižšej pracovnej teplote neviedlo k trieštivému ani krehkému lomu;

c)

odolné voči starnutiu.

V prípade oceľových nádob materiály navyše spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.1.1 a v prípade nádob z hliníka alebo hliníkovej zliatiny požiadavky uvedené v bode 1.1.2.

Sú doložené dokumentom z kontroly od výrobcu materiálu, ako je vymedzený v bode 3.1 písm. i) prílohy III.

1.1.1.   Oceľové nádoby

Nezliatinové ušľachtilé ocele musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

a)

sú upokojené a dodávané v stave normalizačne žíhanom alebo v porovnateľnom stave;

b)

obsah uhlíka vo výrobku je nižší ako 0,25 % a obsah síry a fosforu je pri každom z týchto prvkov nižší ako 0,05 %;

c)

každý výrobok má tieto mechanické vlastnosti:

i)

najvyššia medza pevnosti v ťahu Rm,max je menšia ako 580 N/mm2;

ii)

ťažnosť po pretrhnutí je:

v prípade, že sa skúšobné vzorky odoberajú rovnobežne so smerom valcovania:

pri hrúbke ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

pri hrúbke < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %;

v prípade, že sa skúšobné vzorky odoberajú kolmo na smer valcovania:

pri hrúbke ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

pri hrúbke < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %;

iii)

priemerná hodnota vrubovej húževnatosti KCV pre tri pozdĺžne skúšobné vzorky nie je pri najnižšej pracovnej teplote menšia ako 35 J/cm2. Najviac jedna z týchto troch hodnôt môže by menšia ako 35 J/cm2, pričom nesmie byť nižšia ako 25 J/cm2. V prípade ocelí určených na používanie pri výrobe nádob, ktorých najnižšia pracovná teplota je nižšia ako – 10 °C a hrúbka steny prevyšuje 5 mm, sa táto vlastnosť musí skontrolovať.

1.1.2.   Hliníkové nádoby

Nelegovaný hliník má obsah hliníka najmenej 99,5 % a zliatiny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) preukazujú dostatočnú odolnosť proti medzikryštalickej korózii pri najvyššej pracovnej teplote.

Tieto materiály musia navyše spĺňať tieto požiadavky:

a)

sú dodávané v žíhanom stave;

b)

majú vo výrobku tieto mechanické vlastnosti:

najvyššia medza pevnosti v ťahu Rm,max neprevyšuje 350 N/mm2,

ťažnosť po pretrhnutí je:

A ≥ 16 %, ak sa skúšobná vzorka odoberá rovnobežne so smerom valcovania,

A ≥ 14 %, ak sa skúšobná vzorka odoberá kolmo na smer valcovania.

1.2.   Zváracie materiály

Zváracie materiály používané na zhotovenie zvarov na nádobe alebo zvarov nádoby sú vhodné pre zvárané materiály a zlučiteľné s nimi.

1.3.   Časti prispievajúce k pevnosti nádoby

Tieto časti (napr. skrutky a matice) je vyrobené z materiálov, ktoré sú špecifikované v bode 1.1 alebo z iných druhov ocele, hliníka alebo vhodnej hliníkovej zliatiny, zlučiteľných s materiálmi používanými na výrobu tlakových častí.

Tieto materiály majú pri najnižšej pracovnej teplote zodpovedajúcu ťažnosť po pretrhnutí a vrubovú húževnatosť.

1.4.   Beztlakové časti

Všetky beztlakové časti zváraných nádob sú z materiálov zlučiteľných s materiálmi častí, ku ktorým sú prizvárané.

2.   Navrhovanie nádoby

a)

Keď výrobca vytvára návrh nádoby, definuje, na aký účel bude slúžiť, a zvolí:

i)

najnižšiu pracovnú teplotu Tmin;

ii)

najvyššiu pracovnú teplotu Tmax;

iii)

najvyšší pracovný tlak PS.

Ak však zvolená najnižšia pracovná teplota bude vyššia ako – 10 °C, požiadavky na kvalitu materiálu musia byť zaručené pri teplote – 10 °C.

b)

Výrobca tiež vezme do úvahy tieto požiadavky:

i)

je daná možnosť kontroly vnútra nádob;

ii)

je daná možnosť vyprázdnenia nádob;

iii)

mechanické vlastnosti nádoby v priebehu celého jej používania na určené ciele sú zachované;

iv)

nádoby sú dostatočne chránené proti korózii, vzhľadom na účel ich použitia.

c)

Výrobca vezme do úvahy skutočnosť, že za podmienok predpokladaného používania:

i)

nádoby nie sú vystavované napätiam, ktoré by mohli pravdepodobne viesť k zhoršeniu ich bezpečnosti pri používaní;

ii)

vnútorný tlak trvale nepresahuje najvyšší pracovný tlak PS. Avšak nakrátko môže dôjsť k prekročeniu tlaku do 10 %.

d)

Obvodové a pozdĺžne zvarové spoje sú vyhotovené s plnými prievarmi alebo zvarmi s rovnocenným účinkom. Klenuté dná, s výnimkou dna pologuľatého, majú valcový lem.

2.1.   Hrúbka steny

Ak súčin PS × V neprevyšuje 3 000 bar.l, výrobca pre stanovenie hrúbky steny nádoby vyberie jednu z metód opísaných v bodoch 2.1.1 a 2.1.2; ak súčin PS × V je viac než 3 000 bar.l alebo ak najvyššia pracovná teplota presiahne 100 °C, táto hrúbka sa stanoví metódou opísanou v bode 2.1.1.

Avšak skutočná hrúbka steny valcovitej časti a dien nesmie byť menšia než 2 mm v prípade oceľových nádob a nie menšia ako 3 mm v prípade nádob z hliníka alebo hliníkovej zliatiny.

2.1.1.   Spôsob výpočtu

Najnižšia hrúbka tlakových častí sa vypočíta so zreteľom na veľkosť napätia a tieto ustanovenia:

a)

tlak vzatý do úvahy pri danom výpočte nie je menší ako zvolený najvyšší pracovný tlak PS;

b)

celkové dovolené membránové napätie nesmie presiahnuť nižšiu z hodnôt 0,6 ReT alebo 0,3 Rm. Na stanovenie dovoleného napätia výrobca použije nižšiu z hodnôt ReT a Rm garantovaných výrobcom materiálu.

Ak však valcovitá časť nádoby má jeden alebo viac pozdĺžnych zvarov, ktoré boli neboli vyhotovené plne automatickým spôsobom zvárania, hrúbka vypočítaná spôsobom uvedeným v prvom odseku sa vynásobí koeficientom 1,15.

2.1.2.   Experimentálna metóda

Hrúbka steny sa stanoví tak, aby umožňovala nádobám odolať pri teplote okolia takému tlaku, ktorý sa rovná najmenej päťnásobku najvyššieho pracovného tlaku, s trvalou obvodovou deformáciou nie väčšou ako 1 %.

3.   Výrobné postupy

Nádoby sú konštruované a podliehajú výrobným kontrolám v súlade s bodmi 2, 3 alebo 4 prílohy II.

3.1.   Príprava jednotlivých častí

Príprava jednotlivých častí (napr. tvarovaním, opracovaním hrán) nevedie k vzniku povrchových defektov alebo trhlín či zmien mechanických vlastností, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť nádob.

3.2.   Zvary tlakových častí

Vlastnosti zvarov a priľahlých tepelne ovplyvnených oblastí sú podobné vlastnostiam základných zvarovaných materiálov a sú bez akýchkoľvek povrchových alebo vnútorných chýb, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť nádob.

Zvary sú vyhotovené kvalifikovanými zváračmi alebo operátormi, ktorí majú potrebnú odbornú spôsobilosť, a v súlade so schválenými zváracími postupmi. Príslušné schvaľovanie a kvalifikačné skúšky vykonávajú notifikované orgány.

Výrobca okrem toho v priebehu výroby zabezpečuje stálu kvalitu zvarov uskutočnením príslušných skúšok pri použití adekvátnych postupov. O týchto skúškach vypracúva správy.

4.   Uvedenie nádob do prevádzky

Spolu s nádobami sa dodáva návod na použitie od výrobcu, ako je uvedené v bode 2 prílohy III.


PRÍLOHA II

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

1.   EÚ skúška typu (Modul B)

1.1.

EÚ skúška typu je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh nádoby a overuje a potvrdzuje, že technický návrh nádoby spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

1.2.

EÚ skúška typu sa vykonáva niektorým z týchto spôsobov v súlade s článkom 13:

posúdenie vhodnosti technického návrhu nádoby posúdením technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 1.3 a preskúšanie prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (výrobný typ),

posúdenie vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 1.3 bez preskúšania prototypu nádoby (návrh typu).

1.3.

Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Táto technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody nádoby s príslušnými požiadavkami tejto smernice a obsahovať primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík.

V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie nádoby v miere, aká je potrebná na posúdenie. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

i)

všeobecný opis nádoby;

ii)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty častí atď.;

iii)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania nádoby;

iv)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek bezpečnosti stanovených v tejto smernici vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

v)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

vi)

protokoly o skúškach;

vii)

návod na použitie a bezpečnostné pokyny uvedené v bode 2 prílohy III;

viii)

dokument opisujúci:

zvolené materiály,

zvolené postupy zvárania,

zvolené skúšky,

všetky príslušné detaily týkajúce sa návrhu nádoby;

d)

podľa potreby prototypy nádob, ktoré predstavujú plánovaný výrobok; notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie prototypy nádob, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

e)

podporné dôkazy vhodnosti technického riešenia; v týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

V prípade skúšania prototypu nádoby technická dokumentácia obsahuje aj:

potvrdenia o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov,

dokument z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby,

správu o uskutočnených previerkach a skúškach alebo opis navrhnutých kontrol.

1.4.

Notifikovaný orgán:

Pokiaľ ide o nádobu:

1.4.1.

preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického návrhu nádoby.

Pokiaľ ide o prototyp nádoby, resp. nádob:

1.4.2.

overí, či prototypy nádoby, resp. nádob boli vyrobené v zhode s technickou dokumentáciou tak, aby sa mohli bezpečne používať za pracovných podmienok, pre ktoré je nádoba určená, a identifikuje prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

1.4.3.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách, boli tieto uplatnené správne;

1.4.4.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom, ktorý uplatňuje iné príslušné technické špecifikácie, spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici;

1.4.5.

s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

1.5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 1.4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

1.6.

Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených nádob so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky. Zároveň sú v ňom uvedené všetky podmienky, ktorým jeho vydanie podlieha, a je doplnený opismi a výkresmi nevyhnutnými na identifikáciu schváleného typu.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

1.7.

Notifikovaný orgán sa oboznamuje so všetkými zmenami vo všeobecne uznávanom vývoji, ktoré naznačujú, že schválený typ už možno nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a určí, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu nádoby so základnými požiadavkami bezpečnosti stanovenými v tejto smernici alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

1.8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam takýchto certifikátov a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

1.9.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 10 rokov od uvedenia nádoby na trh.

1.10.

Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 1.3 a splniť povinnosti uvedené v bodoch 1.7 a 1.9, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

2.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (Modul C1)

2.1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2.2, 2.3 a 2.4 a zaručuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že príslušné nádoby sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.2.   Výroba

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Pred začatím výroby výrobca poskytne notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu všetky nevyhnutné informácie, najmä:

a)

technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje aj:

certifikáty o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov,

dokumenty z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby,

správu o vykonaných previerkach a skúškach;

b)

inšpekčné podklady opisujúce príslušné previerky a skúšky, ktoré treba vykonať počas výroby, spolu so spôsobom a s početnosťou ich uskutočnenia;

c)

certifikát EÚ skúšky typu.

2.3.   Skúšky nádob

2.3.1.

Pre každú jednotlivo vyrobenú nádobu notifikovaný orgán vykoná zodpovedajúce previerky a skúšky, aby overil zhodu nádoby s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a so zodpovedajúcimi požiadavkami tejto smernice v súlade s týmito bodmi:

a)

výrobca predloží svoje nádoby vo forme jednotných sérií a prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný postup zabezpečoval jednotnosť všetkých vyrobených sérií;

b)

pri skúšaní série notifikovaný orgán zabezpečí, aby nádoby boli vyrobené a skontrolované v súlade s technickou dokumentáciou, a vykoná hydrostatickú alebo pneumatickú skúšku rovnakého účinku na každej nádobe v sérii pod tlakom Ph, ktorý sa rovná 1,5-násobku tlaku uvedeného v návrhu nádoby, aby bolo možné skontrolovať jej pevnosť. Vykonanie pneumatickej skúšky sa riadi bezpečnostnými postupmi prijatými tým členským štátom, v ktorom sa daná skúška uskutočňuje;

c)

okrem toho notifikovaný orgán vykoná na želanie výrobcu skúšky na skúšobných vzorkách vybraných buď zo skúšobnej vzorky, ktorá predstavuje vyrobený typ, alebo z nádoby, aby bolo možné preskúmať kvalitu zvaru. Tieto skúšky sa vykonávajú na pozdĺžnych zvaroch. Ak je však použitá odlišná technika zvarov pre pozdĺžne a obvodové zvary, skúšky sa zopakujú na obvodových zvaroch;

d)

pre nádoby podliehajúce experimentálnej metóde uvedenej v bode 2.1.2 prílohy I sa skúšky na skúšobných vzorkách nahradia hydrostatickou skúškou na piatich náhodne vybraných nádobách z každej série, aby sa skontrolovalo, či vyhovujú základným požiadavkám bezpečnosti stanoveným v bode 2.1.2 prílohy I;

e)

v prípade prijatých sérií notifikovaný orgán umiestni alebo dá pokyn na umiestnenie svojho identifikačného čísla na každú nádobu a vyhotoví písomný certifikát zhody týkajúci sa vykonaných skúšok. Všetky nádoby v sérii sa môžu uviesť na trh, s výnimkou tých, ktoré nevyhoveli hydrostatickej alebo pneumatickej skúške;

f)

v prípade zamietnutia série notifikovaný orgán prijme primerané opatrenia na zabránenie uvedenia takejto série na trh. V prípade často opakovaných zamietnutí sérií môže notifikovaný orgán pozastaviť štatistické overovanie;

g)

výrobca je pripravený na požiadanie príslušných orgánov predložiť certifikáty zhody od notifikovaného orgánu uvedené v písmene e).

2.3.2.

Notifikovaný orgán poskytne členskému štátu, ktorý ho notifikoval, a na požiadanie ďalším notifikovaným orgánom, ostatným členským štátom a Komisii kópiu certifikátu zhody, ktorý vypracoval.

2.3.3.

Výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tohto orgánu.

2.4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

2.4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednu nádobu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

2.4.2.

Výrobca vydá pre každý typ nádoby písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia nádoby na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ nádoby, pre ktorú bolo vydané.

2.4.3.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

2.5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 2.4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

3.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom v náhodných intervaloch (Modul C2)

3.1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom v náhodných intervaloch je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 3.2, 3.3 a 3.4 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné nádoby sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.2.   Výroba

3.2.1.

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.2.2.

Pred začatím výroby výrobca poskytne notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu všetky nevyhnutné informácie, najmä:

a)

technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje aj:

certifikáty o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov,

dokument z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby,

správu o vykonaných previerkach a skúškach;

b)

certifikát EÚ skúšky typu;

c)

dokumentáciu opisujúcu výrobné postupy a všetky vopred stanovené systematické opatrenia na zabezpečenie zhody nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu.

Notifikovaný orgán pred dátumom začatia výroby preskúma túto dokumentáciu s cieľom potvrdiť jej zhodu s certifikátom EÚ skúšky typu.

3.2.3.

Dokumentácia uvedená v bode 3.2.2 písm. c) obsahuje:

a)

opis výrobných a skúšobných prostriedkov vhodných na zhotovenie nádob;

b)

inšpekčné podklady opisujúce príslušné previerky a skúšky, ktoré treba vykonať počas výroby, spolu so spôsobom a početnosťou ich uskutočnenia;

c)

záväzok vykonať previerky a skúšky v súlade s inšpekčnými podkladmi a vykonať hydrostatickú skúšku, alebo na základe súhlasu členského štátu pneumatickú skúšku každej vyrobenej nádoby pri skúšobnom tlaku rovnajúcom sa 1,5-násobku konštrukčného tlaku; zodpovednosť za vykonanie týchto previerok a skúšok nesú kvalifikovaní pracovníci nezávislí od pracovníkov z výroby a o ich výsledkoch sa vypracuje správa;

d)

adresy výrobných a skladových priestorov a dátum začatia výroby.

3.3.   Skúšky nádob

Skúšky nádob vykoná alebo ich nechá vykonať notifikovaný orgán na náhodných vzorkách v náhodných intervaloch stanovených týmto orgánom s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol nádoby, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť nádob a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných nádob, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných noriem, a/alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách na kontrolu zhody nádoby s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Notifikovaný orgán tiež zabezpečí, aby výrobca skutočne kontroloval sériovo vyrábané nádoby v súlade s bodom 3.2.3 písm. c).

V prípade, že vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaný orgán príslušné opatrenia.

Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, je určený na to, aby sa zistilo, či sa výrobný postup nádoby vykonáva v rámci prijateľných hodnôt, s cieľom zabezpečiť zhodu nádoby.

Notifikovaný orgán poskytne členskému štátu, ktorý ho notifikoval, a na požiadanie ďalším notifikovaným orgánom, ostatným členským štátom a Komisii kópiu inšpekčnej správy, ktorú vypracoval.

Výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tohto orgánu.

3.4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

3.4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednu nádobu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

3.4.2.

Výrobca vydá pre každý typ nádoby písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 10 rokov od uvedenia nádoby na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ nádoby, pre ktorú bolo vydané.

3.4.3.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

3.5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 3.4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

4.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (Modul C)

4.1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 4.2 a 4.3 a zaručuje a vyhlasuje, že príslušné nádoby sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

4.2.   Výroba

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných nádob so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Pred začatím výroby výrobca poskytne notifikovanému orgánu, ktorý vydal certifikát EÚ skúšky typu, všetky nevyhnutné informácie, najmä:

a)

certifikáty o vhodnosti zváračských postupov, ako aj primeranej kvalifikácii zváračov alebo obsluhy zváračských nástrojov;

b)

dokument z kontroly pre materiály používané pri výrobe častí a súčiastok zabezpečujúcich pevnosť nádoby;

c)

správu o uskutočnených previerkach a skúškach;

d)

dokumentáciu opisujúcu výrobné postupy a všetky vopred stanovené systematické opatrenia na zabezpečenie zhody nádob s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu.

Táto dokumentácia obsahuje:

i)

opis výrobných a skúšobných prostriedkov vhodných na zhotovenie nádob;

ii)

inšpekčné podklady opisujúce príslušné previerky a skúšky, ktoré treba vykonať počas výroby, spolu so spôsobom a početnosťou ich uskutočnenia;

iii)

záväzok vykonať previerky a skúšky v súlade s inšpekčnými podkladmi a vykonať hydrostatickú skúšku, alebo na základe súhlasu členského štátu pneumatickú skúšku každej vyrobenej nádoby pri skúšobnom tlaku rovnajúcom sa 1,5-násobku konštrukčného tlaku; zodpovednosť za vykonanie týchto previerok a skúšok nesú kvalifikovaní pracovníci nezávislí od pracovníkov z výroby a o ich výsledkoch sa vypracuje správa;

iv)

adresy výrobných a skladových priestorov a dátum začatia výroby.

Notifikovaný orgán ešte pred dňom začatia akejkoľvek výroby preskúma túto dokumentáciu, aby mohol osvedčiť jej zhodu s certifikátom EÚ skúšky typu.

4.3.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.3.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednu nádobu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

4.3.2.

Výrobca vydá pre typ nádoby písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 10 rokov od uvedenia nádoby na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ nádoby, pre ktorú bolo vydané.

4.3.3.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

4.4.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4.3 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA III

NÁPISY, NÁVOD NA POUŽITIE, DEFINÍCIE A SYMBOLY

1.   Označenie CE a nápisy

1.1.

Nádoby so súčinom PS × V vyšším ako 50 bar.l musia byť označené označením CE uvedeným v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 765/2008 a posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo umiestnené označenie CE.

1.2.

Na nádobách alebo ich štítkoch s údajmi sú uvedené aspoň tieto údaje:

a)

najvyšší pracovný tlak (PS v baroch);

b)

najvyššia pracovná teplota (Tmax v °C);

c)

najnižšia pracovná teplota (Tmin v °C);

d)

objem nádoby (V v l);

e)

meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobcu;

f)

označenie typu a série alebo šarže nádoby.

1.3.

Ak sa použije štítok s údajmi, je navrhnutý tak, aby sa nemohol opakovane použiť a obsahuje prázdne miesto pre poskytnutie ďalších informácií.

2.   Návod na použitie a bezpečnostné informácie

Návod na použitie obsahuje tieto informácie:

a)

podrobnosti uvedené v bode 1.2 s výnimkou výrobného čísla nádoby alebo šarže;

b)

určené použitie nádoby;

c)

požiadavky na údržbu a inštaláciu z hľadiska bezpečnosti nádoby.

3.   Vymedzenie pojmov a symboly

3.1.   Vymedzenie pojmov

a)

Výpočtový tlak „P“ je pretlak zvolený výrobcom a používaný na stanovenie hrúbky tlakových častí nádoby.

b)

Najvyšší pracovný tlak „PS“ je najvyšší pretlak, ktorý možno vyvinúť za normálnych podmienok používania nádoby.

c)

Najnižšia pracovná teplota Tmin je najnižšia stabilizovaná teplota v stene nádoby za normálnych podmienok používania.

d)

Najvyššia pracovná teplota Tmax je najvyššia stabilizovaná teplota, ktorú môže dosiahnuť stena nádoby za normálnych podmienok používania.

e)

Medza pevnosti „ReT“ je ktorákoľvek z uvedených hodnôt dosiahnutých pri najvyššej pracovnej teplote Tmax:

i)

horná medza klzu ReH pri materiáloch s dolnou a hornou medzou klzu;

ii)

0,2 % dohodnutej medze tesnosti Rp0,2;

iii)

1,0 % dohodnutej medze tesnosti Rp1,0 v prípade nelegovaného hliníka.

f)

Skupiny nádob

Nádoby tvoria tú istú skupinu, ak sa od prototypu odlišujú len svojím priemerom, za predpokladu, že vyhovujú prípustným požiadavkám podľa bodov 2.1.1 a 2.1.2 prílohy I, a/alebo dĺžkou svojej valcovitej časti s týmito obmedzeniami:

i)

keď prototyp má okrem klenutých dien aj jeden alebo viac lubov valcovej časti plášťa, varianty skupiny majú najmenej jeden lub valcovej časti plášťa;

ii)

keď prototyp je tvorený iba dvoma klenutými dnami, varianty skupiny nemajú valcovú časť plášťa.

Odchýlky v dĺžke zapríčiňujúce, že sa rozmiestnenie hrdiel a/alebo otvorov mení, sú zobrazené na výkrese každého variantu skupiny.

g)

Séria nádob pozostáva najviac z 3 000 nádob rovnakého typu.

h)

V zmysle tejto smernice ide o sériovú výrobu vtedy, ak je v priebehu stanoveného časového úseku v nepretržitom výrobnom procese vyrobená viac ako jedna nádoba rovnakého typu podľa jedného návrhu a za použitia rovnakých výrobných postupov.

i)

Dokument z kontroly: doklad, ktorým výrobca materiálov osvedčuje, že dodané výrobky spĺňajú požiadavky objednávky, a v ktorom uvádza výsledky rutinných kontrolných skúšok vo výrobni, najmä chemického zloženia a mechanických vlastností, uskutočnených na výrobkoch, ktoré boli vyrobené rovnakým výrobným postupom ako dodávka, pričom skúšky nemusia byť robené priamo na dodaných výrobkoch.

3.2.   Symboly

A

ťažnosť po pretrhnutí (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

ťažnosť po pretrhnutí (Lo = 80 mm)

%

KCV

vrubová húževnatosť

J/cm2

P

výpočtový tlak

Bar

PS

najvyšší pracovný tlak

Bar

Ph

hydrostatický alebo pneumatický skúšobný tlak

Bar

Rp0,2

dohovorená medza klzu pri 0,2 % trvalom predĺžení

N/mm2

ReT

medza pevnosti pri najvyššej pracovnej teplote

N/mm2

ReH

horná medza klzu

N/mm2

Rm

pevnosť v ťahu

N/mm2

Rm, max

najvyššia pevnosť v ťahu

N/mm2

Rp1,0

dohovorená medze klzu pri 1,0 % trvalom predĺžení

N/mm2

Tmax

najvyššia pracovná teplota

°C

Tmin

najnižšia pracovná teplota

°C

V

objem nádoby

L


PRÍLOHA IV

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. XXXX) (1)

1.

Nádoba/typ nádoby (číslo výrobku, typu, šarže alebo série):

2.

Meno a adresa výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia nádoby umožňujúca vysledovateľnosť; ak je to potrebné na identifikáciu nádoby, môže zahŕňať obrázok):

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

7.

Notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis kroku) a vydal certifikát:

8.

Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí prideliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušená smernica a jej zmena

(v zmysle článku 43)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/105/ES

(Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2009, s. 12).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 1 písm. j).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumy uplatňovania smerníc uvedené v časti B prílohy IV k smernici 2009/105/ES

(v zmysle článku 43)

Smernica

Lehoty na transpozíciu

Dátum uplatňovania

87/404/EHS

31. december 1989

1. júl 1990 (1)

90/488/EHS

1. júl 1991

93/68/EHS

30. jún 1994

1. január 1995 (2)


(1)  V súlade s článkom 18 ods. 2 tretím pododsekom smernice 87/404/EHS členské štáty do 1. júla 1992 povolia uvedenie na trh a/alebo uvedenie do prevádzky nádob, ktoré zodpovedajú predpisom platným na ich území pred 1. júlom 1990.

(2)  V súlade s článkom 14 ods. 2 smernice 93/68/EHS členské štáty do 1. januára 1997 povolia uvedenie na trh a/alebo uvedenie do prevádzky výrobkov, ktoré sú v súlade s dohodami o označovaní platnými pred 1. januárom 1995.


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2009/105/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 úvodná časť

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3 písm. a)

článok 1 ods. 1 písm. a) až e)

článok 1 ods. 3) písm. b)

článok 2

článok 3

článok 2

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 9

článok 10

článok 11

článok 12

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 13

článok 9

článok 10

článok 11 ods. 1 a 2

článok 11 ods. 3

príloha II, bod 2.3

článok 12

článok 13 ods. 1

príloha II, bod 3.2.1

článok 13 ods. 2

príloha II, bod 3.2.2

článok 13 ods. 3

článok 14

článok 14

článok 15

článok 16

článok 17

článok 18

článok 19

článok 20

článok 21

článok 22

článok 23

článok 24

článok 25

článok 26

článok 27

článok 28

článok 29

článok 30

článok 31

článok 32

článok 33

článok 15

článok 16

článok 17

článok 34

článok 35

článok 36

článok 37

článok 38

článok 39

článok 40

článok 41

článok 18

článok 42 ods. 2

článok 42 ods. 1

článok 19

článok 43

článok 20

článok 44

článok 21

článok 45

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II, body 1, 2 a 4

príloha III

príloha II, bod 3

príloha II, bod 1.3 písm. c), body 2.2, 3.2.2 a bod 4.2 písm. a), b) a c)

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I k rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


Top