EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES noteikumi par teroristiskām darbībām un saistītajiem sodiem

This summary has been archived and will not be updated. See 'Cīņa pret terorismu — teroristu noziegumu definīcijas un atbalsts cietušajiem' for an updated information about the subject.

ES noteikumi par teroristiskām darbībām un saistītajiem sodiem

Ar šo pamatlēmumu (2002/475/TI) un lēmumu (2008/919/TI), ar ko izdarīti grozījumi, ES valstīm pieprasa saskaņot tiesību aktus un ieviest minimālos sodus par teroristiskiem nodarījumiem. Šajos lēmumos definēti teroristiski nodarījumi, kā arī ar teroristu grupām vai teroristiskām darbībām saistīti nodarījumi un paredzēti noteikumi par transponēšanu ES valstu tiesību aktos.

AKTS

Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu.

KOPSAVILKUMS

Ar šo pamatlēmumu (2002/475/TI) un lēmumu (2008/919/TI), ar ko izdarīti grozījumi, ES valstīm pieprasa saskaņot tiesību aktus un ieviest minimālos sodus par teroristiskiem nodarījumiem. Šajos lēmumos definēti teroristiski nodarījumi, kā arī ar teroristu grupām vai teroristiskām darbībām saistīti nodarījumi un paredzēti noteikumi par transponēšanu ES valstu tiesību aktos.

KĀDS IR ŠO PAMATLĒMUMU MĒRĶIS?

Šajos lēmumos definē:

priekšstatu par teroristiskiem nodarījumiem kā kombināciju, kurā ietilpst:

objektīvie elementi (slepkavība, miesas bojājumu nodarīšana, ķīlnieku sagrābšana, izspiešana, uzbrukumu veikšana, draudi veikt jebkuru iepriekšminēto darbību utt.); un

subjektīvie elementi (darbības, kas veiktas ar nolūku nopietni iebiedēt iedzīvotājus, destabilizēt vai iznīcināt valsts vai starptautiskas organizācijas struktūras vai likt valdībai atturēties no darbību veikšanas);

teroristu grupu kā strukturētu grupu, kurā ietilpst divas vai vairāk personas un kas izveidojusies laika gaitā un darbojas, lai veiktu teroristiskas darbības.

Ar tiem arī pieprasa katrai ES valstij:

kriminalizēt sagatavošanās darbus kā noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar teroristiskām darbībām. Tā piemēri ir publisks aicinājums veikt teroristisku nodarījumu, vervēšana un apmācība veikt terorismu un zādzība, izspiešana vai viltošana ar mērķi veikt teroristiskas darbības;

kriminalizēt kūdīšanu, atbalstīšanu un līdzdalību, kā arī mēģināšanu veikt zināmus noziedzīgo nodarījumu veidus;

noteikt kriminālatbildību juridiskajām personām un noteikt likumus un sliekšņvērtības attiecībā uz sodiem un sankcijām;

noteikt jurisdikciju teroristiskām darbībām, kad šis nodarījums veikts tās teritorijā vai kuģī vai gaisa kuģī ar tās karogu;

noteikt jurisdikciju, ja likumpārkāpējs ir tās pilsonis vai iedzīvotājs, noziedzīgais nodarījums ir veikts tās teritorijā izveidotas juridiskās personas interesēs, noziedzīgais nodarījums ir vērsts pret ES valsts iedzīvotājiem vai iestādēm vai pret kādu šajā valstī esošu ES iestādi;

noteikt jurisdikciju gadījumos, kad tā atsakās nodot vai izdot personu, kas turēta aizdomās vai notiesāta par teroristisku nodarījumu;

sadarboties ar citām ES valstīm un nolemt, kurai būs jurisdikcija, ja attiecīgajā lietā iesaistītas vairākas valstis;

izveidot pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu palīdzību cietušo ģimenēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2014. gada septembra ziņojumā par 2008. gada pamatlēmuma īstenošanu Eiropas Komisija atzīmē, kas gandrīz visas ES valstis (izņemot Īriju un Grieķiju) ir veikušas pasākumus ar nolūku kriminalizēt jauno noziedzīgo nodarījumu veidu, kas saistīts ar sabiedrības kūdīšanu, vervēšanu un apmācību veikt terorismu.

Vēl ir palikuši daži līdz galam neatbildēti jautājumi par to, kā šī pamatlēmuma integrēšana ES valstu tiesību aktos ietekmēs “netieša aicinājuma”(*) izteicēju un tā saukto “individuālo teroristu” (**) veikto darbību kriminalizāciju. Tomēr Eiropas Komisija ir aicinājusi ES valstis noskaidrot šos jautājumus, ļaujot veikt tā novērtējumu.

Ziņojumā uzsvērta nepieciešamība pēc daudz visaptverošākas pieejas tiesībaizsardzībai, pievēršot galveno uzmanību radikalizēšanas un teroristu vervēšanas novēršanai.

Šajā ziņojumā ES valstis mudinātas uzraudzīt un novērtēt krimināltiesībās noteikto pasākumu piemērošanu attiecībā uz terorismu, pietiekami apsverot pamattiesību aizsardzību.

Detalizētāks pārskats par pasākumiem transponēšanai ES valstu tiesību aktos ir ietverts Komisijas dienestu darba dokumentā, kas izdots papildus šim ziņojumam.

2015. gadā Komisijai ir jāveic ietekmes novērtējums, lai veiktu pamatlēmuma 2008/919/TI atjaunināšanu 2016. gadā. Tā nolūks būs saskaņot ES tiesību aktus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar ārvalstu teroristiem kaujiniekiem.

Padome apsver iespēju ES vārdā parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma apkarošanu (EPLS Nr. 196) un Papildu protokolu. Tas attiecas uz ārvalstu teroristiem kaujiniekiem, vienlaikus ņemot vērā 2014. gada 24. septembra ANO Drošības padomes rezolūciju 2178(2014).

KONTEKSTS

Saskaņā ar 1999. gadā izdarītajiem Eiropadomes Tamperes sanāksmes secinājumiem, kuros terorisms identificēts kā viens no visnopietnākajiem pamatbrīvību, cilvēktiesību un principu pārkāpumiem, un ņemot vērā Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 2001. gada 21. septembrī apstiprināto rīcības plānu, tika pieņemts pamatlēmums 2002/475/TI efektīvākai cīņai pret terorismu.

GALVENIE TERMINI

(*) Netiešs aicinājums ir runa, kas tikai netieši pamudina vai var pamudināt veikt terora aktus, piemēram, tad, kad kāda terorista iepriekšējos paziņojumus viņa atbalstītāji var saprast kā aicinājumu turpināt veikt teroristiskas darbības.

(**) Individuāli teroristi ir teroristi, kas darbojas vienatnē.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2002/475/TI

22.6.2002.

31.12.2002.

OV L 164, 22.6.2006., 3.-7. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2008/919/TI

9.12.2008.

9.12.2010.

OV L 330, 9.12.2008., 21.-23. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums, pamatojoties uz 11. pantu Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā par terorisma apkarošanu (COM(2007) 681 galīgā redakcija, 06.11.2007.).

Komisijas ziņojums, pamatojoties uz 11. pantu Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā par terorisma apkarošanu (COM(2004) 409 galīgā redakcija, 08.06.2004.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenots Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/919/TI, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (COM(2014) 554 final, 2014. gada 5. septembris).

Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenots Padomes Pamatlēmums 2008/919/TI, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/JTI par terorisma apkarošanu (SWD(2014) 270 final, 2014. gada 5. septembris).

Pēdējā atjaunināšana: 02.06.2015

Top