EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES taisyklės dėl teroristinių nusikaltimų ir susijusių bausmių

This summary has been archived and will not be updated. See 'Kova su terorizmu: teroristinių nusikaltimų apibrėžtys ir parama aukoms' for an updated information about the subject.

ES taisyklės dėl teroristinių nusikaltimų ir susijusių bausmių

Šiuo pamatiniu sprendimu (2002/475/TVR) ir iš dalies jį keičiančiu sprendimu (2008/919/TVR) reikalaujama, kad ES šalys suderintų savo teisės aktus ir nustatytų mažiausias bausmes už teroristinius nusikaltimus. Sprendimais apibrėžiami teroristiniai nusikaltimai ir su teroristinėmis grupėmis arba teroristine veikla susiję nusikaltimai, taip pat nustatomos jų nuostatų perkėlimo į ES šalių teisę taisyklės.

DOKUMENTAS

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu.

SANTRAUKA

Šiuo pamatiniu sprendimu (2002/475/TVR) ir iš dalies jį keičiančiu sprendimu (2008/919/TVR) reikalaujama, kad ES šalys suderintų savo teisės aktus ir nustatytų mažiausias bausmes už teroristinius nusikaltimus. Sprendimais apibrėžiami teroristiniai nusikaltimai ir su teroristinėmis grupėmis arba teroristine veikla susiję nusikaltimai, taip pat nustatomos jų nuostatų perkėlimo į ES šalių teisę taisyklės.

KAM SKIRTI ŠIE PAMATINIAI SPRENDIMAI?

Šiuose sprendimuose teroristinio nusikaltimo sąvoka:

apibrėžta kaip derinys, kurį sudaro:

objektyvūs elementai (nužudymas, kūno sužalojimai, įkaitų ėmimas, turto prievartavimas, išpuoliai, grasinimai atlikti bet kurį iš pirmiau išvardytų veiksmų ir pan.);

subjektyvūs elementai (veiksmai, įvykdyti siekiant rimtai įbauginti gyventojus, destabilizuoti ar sunaikinti šalies arba tarptautinės organizacijos darinius arba priversti vyriausybę susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų);

teroristinė grupė yra organizuota grupė iš dviejų ar daugiau asmenų, sukurta per tam tikrą laikotarpį ir suderintai veikianti turint tikslą daryti teroristinius nusikaltimus.

Juose taip pat reikalaujama, kad kiekviena ES šalis:

kriminalizuotų paruošiamuosius veiksmus kaip su teroristine veikla susijusius nusikaltimus. Tokių veiksmų pavyzdžiai gali būti viešas kurstymas įvykdyti teroristinį nusikaltimą, teroristų verbavimas ir mokymas, vagystės, turto prievartavimas arba klastojimas turint tikslą daryti teroristinius nusikaltimus;

numatytų bausmes už kurstymą ar bendrininkavimą, taip pat kėsinimąsi įvykdyti tam tikrų rūšių nusikaltimus;

nustatytų juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę, bausmių ir sankcijų taisykles bei ribas;

nustatytų teroristinių nusikaltimų jurisdikciją, kai nusikalstama veika yra padaryta jos teritorijoje, su jos vėliava plaukiojančiame laive arba joje registruotame orlaivyje;

nustatytų jurisdikciją, jei nusikaltėlis yra vienas iš šalies piliečių ar gyventojų, nusikalstama veika yra padaryta jos teritorijoje įsisteigusio juridinio asmens naudai arba nusikalstama veika yra padaryta ES šalies asmenims ar institucijoms arba toje šalyje įsikūrusiai ES institucijai;

nustatytų jurisdikciją tais atvejais, kai šalis atsisako perduoti ar išduoti asmenį, įtariamą padarius teroristinį nusikaltimą arba už jį nuteistą;

bendradarbiautų su kitomis ES šalimis ir nuspręstų, kuri šalis prisiims jurisdikciją, kai su konkrečia byla susijusios kelios šalys;

imtųsi priemonių užtikrinti deramą pagalbą nukentėjusių asmenų šeimoms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2014 m. rugsėjo mėn. ataskaitoje dėl 2008 m. Tarybos pamatinio sprendimo įgyvendinimo Europos Komisija pažymi, kad dauguma ES šalių (išskyrus Airiją ir Graikiją) priėmė priemones, skirtas kriminalizuoti naujai apibrėžtus nusikaltimus, kaip antai viešas kurstymas, verbavimas teroristinei veiklai ir teroristų mokymas.

Vis dar lieka atvirų klausimų apie tai, kaip šio pamatinio sprendimo įgyvendinimas ES šalių nacionalinėje teisėje paveiks netiesiogines provokacijas* ir vadinamųjų pavieniui veikiančių asmenų** veiksmų kriminalizavimą. Tačiau Europos Komisija paragino ES šalis paaiškinti šiuos klausimus, kad galėtų baigti vertinimą.

Ataskaitoje pabrėžiama, jog reikia išsamesnio požiūrio į teisėsaugą, kuris turėtų apimti ir ankstyvąją radikalėjimo bei verbavimo teroristinei veiklai prevenciją.

Ataskaitoje ES šalys raginamos stebėti ir vertinti, kaip baudžiamosios teisės nuostatos dėl terorizmo taikomos praktiškai. Tai darant turi būti atsižvelgiama į pagrindinių teisių apsaugą.

Išsamesnė priemonių perkėlimo į ES šalių teisę apžvalga pateikta kartu su minėta ataskaita paskelbtame Komisijos tarnybų darbo dokumente.

2015 m. Komisija turi atlikti poveikio vertinimą, kad 2016 m. galėtų atnaujinti pamatinį sprendimą 2008/919/TVR. Jį atnaujinant būtų siekiama užtikrinti visoje ES galiojančių teisės aktų, skirtų kovai su užsienio teroristų kovotojų nusikaltimais, nuoseklumą.

Taryba svarsto galimybę ES vardu pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) ir jos papildomą protokolą. Minėtame protokole užsienio teroristų kovotojų problema nagrinėjama atsižvelgiant į 2014 m. rugsėjo 24 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2178 (2014).

KONTEKSTAS

Pamatinis sprendimas 2002/475/TVR buvo priimtas atsižvelgiant į 1999 m. Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose terorizmas apibrėžiamas kaip vienas rimčiausių pagrindinių laisvių, žmogaus teisių bei principų pažeidimų, ir vėlesnį veiksmų planą, patvirtintą 2001 m. rugsėjo 21 d. neeiliniame Europos Vadovų Tarybos posėdyje. Sprendimo tikslas - užtikrinti veiksmingesnę kovą su terorizmu.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Netiesioginė provokacija - kalbos, kurios tik netiesiogiai kursto arba kelia pavojų, kad bus kurstomi teroristiniai veiksmai, pavyzdžiui, jeigu ankstesnius teroristo pareiškimus rėmėjai gali suprasti kaip raginimą tęsti teroristinius veiksmus.

**Pavieniui veikiantys asmenys - atskirai veikiantys teroristai.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2002/475/TVR

2002 6 22

2002 12 31

OL L 164, 2002 6 22, p. 3-7.

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2008/919/TVR

2008 12 9

2010 12 9

OL L 330, 2008 12 9, p. 21-23.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita, parengta pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 11 straipsnį (KOM (2007) 681 galutinis, 2007 11 6).

Komisijos ataskaita, parengta pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 11 straipsnį (KOM (2004) 409 galutinis, 2004 6 8).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/919/TVR, iš dalies keičiančio Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu, įgyvendinimo (COM (2014) 554 galutinis, 2014 m. rugsėjo 5 d.).

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2008/919/TVR, iš dalies keičiančio Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu, įgyvendinimo (SWD (2014) 270 galutinis, 2014 m. rugsėjo 5 d.).

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.06.2015

Top