EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi eeskirjad terroriaktide ja nendega seotud karistuste kohta

This summary has been archived and will not be updated. See 'Terrorismivastane võitlus – terrorismi kuritegude ja ohvrite toetuse määratlus' for an updated information about the subject.

ELi eeskirjad terroriaktide ja nendega seotud karistuste kohta

Käesoleva raamotsuse (2002/475/JSK) ja muutmisotsuse (2008/919/JSK) kohaselt peavad ELi riigid viima oma õigusaktid kooskõlla ja kehtestama terroriaktide puhul kohaldatavad miinimumkaristused. Otsustes määratletakse terroriakti toimepanek ning terroristlike rühmituste ja terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised ning sätestatakse eeskirjad ülevõtmiseks ELi riikides.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta.

KOKKUVÕTE

Käesoleva raamotsuse (2002/475/JSK) ja muutmisotsuse (2008/919/JSK) kohaselt peavad ELi riigid viima oma õigusaktid kooskõlla ja kehtestama terroriaktide puhul kohaldatavad miinimumkaristused. Otsustes määratletakse terroriakti toimepanek ning terroristlike rühmituste ja terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised ning sätestatakse eeskirjad ülevõtmiseks ELi riikides.

MIS ON NENDE RAAMOTSUSTE EESMÄRK?

Otsustes määratakse kindlaks järgmised mõisted.

Terroriakti mõiste, mis koosneb järgmistest osadest:

objektiivsed elemendid (mõrv, kehavigastuste tekitamine, pantvangi võtmine, väljapressimine, ründamine, mõne eespool nimetatud teo toimepanekuga ähvardamine jne) ning

subjektiivsed elemendid (teod, mis on pandud toime eesmärgiga tõsiselt hirmutada elanikkonda, tasakaalust välja viia või hävitada mõne riigi või rahvusvahelise organisatsiooni kord või sundida valitsust mõnest teost hoiduma).

Terrorirühmitus on vähemalt kahest isikust koosnev struktuuriline ühendus, mis on aja jooksul välja kujunenud ja mis tegutseb terroriaktide toimepanekuks kooskõlastatult.

Samuti peab iga ELi riik nende kohaselt:

käsitama terroristliku tegevusega seotud kuriteona ettevalmistavaid tegevusi. Nendeks on näiteks terroriakti avalik provotseerimine, terroristide värbamine ja väljaõpetamine ning vargus, väljapressimine või võltsimine terroriaktide toimepanemise eesmärgil;

kriminaliseerima teatud liiki õigusrikkumisele üleskutsumise, sellele kaasaaitamise või sellele kihutamise ning õigusrikkumise katse;

kehtestama juriidiliste isikute kriminaalvastutuse ning määrama kindlaks karistuste ja sanktsioonidega seotud eeskirjad ja piirmäärad;

kehtestama oma jurisdiktsiooni seoses terroriaktidega, mis on pandud toime tema territooriumil, tema lipu all sõitval laeval või kõnealuses riigis registreeritud õhusõidukis;

kehtestama oma jurisdiktsiooni juhul, kui õigusrikkumise toimepanija on selle ELi riigi kodanik või elanik, õigusrikkumine pannakse toime tema territooriumil asuva juriidilise isiku kasuks, õigusrikkumine pannakse toime kõnealuse ELi riigi elanikkonna või institutsioonide vastu või selles riigis asuva ELi institutsiooni vastu;

kehtestama oma jurisdiktsiooni juhul, kui ta keeldub terroriaktis kahtlustatava või süüdimõistetud isiku üle- või väljaandmisest;

tegema koostööd teiste ELi riikidega ja otsustama, kes neist omab pädevust, kui juhtumiga on seotud mitu riiki;

võtma meetmeid, et tagada asjakohane abi ohvrite perekondadele.

PÕHIPUNKTID

2014. aasta septembri aruandes 2008. aasta raamotsuse rakendamise kohta märgib Euroopa Komisjon, et enamik ELi riike (välja arvatud Iirimaa ja Kreeka) on võtnud meetmeid, millega kriminaliseeritakse kuritegudena määratletud terroriakti avalik provotseerimine, terroristide värbamine ja väljaõpetamine.

Selles osas, kuidas käesoleva raamotsuse rakendamine ELi riikide siseriiklikus õiguses mõjutab kaudse provotseerimise* tagajärjel ja nn üksi tegutsevate kurjategijate** poolt toimepandud tegude kriminaliseerimist, on veel lahtisi küsimusi. Euroopa Komisjon kutsus ELi riike üles selgitama probleeme, et hindamine lõpule viia.

Aruandes rõhutatakse, et on vaja laiaulatuslikumat lähenemisviisi, mille puhul oleks õiguskaitse keskmes radikaliseerumise ja terroristide värbamise varajane ennetamine.

Aruandes soovitatakse ELi riikidel jälgida ja hinnata terrorismiga seotud kriminaalõiguslike meetmete kohaldamist, võttes nõuetekohaselt arvesse põhiõiguste kaitset.

ELi riikide ülevõtmismeetmete üksikasjalikum ülevaade on esitatud aruande kaasdokumendina välja antud komisjoni talituste töödokumendis.

2015. aastal teostab komisjon mõju hindamise, mille eesmärk on raamotsuse 2008/919/JSK ajakohastamine 2016. aastal. Selle eesmärk oleks tagada kogu ELis terroristlike välisvõitlejatega seotud kuritegusid käsitlevate õigusaktide ühtsus.

Nõukogu kaalub terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 196) ja selle lisaprotokolli allakirjutamist ELi nimel. Viimane käsitleb terroristlike välisvõitlejate küsimust, võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsiooni 2178(2014).

TAUST

Kooskõlas 1999. aastal Tamperes toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldustega, milles märgitakse, et terrorism on põhivabaduste, inimõiguste ja põhimõtete üks tõsisemaid rikkumisi, ning järgides Euroopa Ülemkogu 21. septembri 2001. aasta erakorralisel kohtumisel kinnitatud tegevuskava, võeti vastu raamotsus 2002/475/JSK tõhusamaks võitluseks terrorismiga.

PÕHIMÕISTED

* Kaudne provotseerimine: jutt, mis üksnes kaudselt õhutab või võib õhutada terroriakte toime panema, nt kui terroristi toetajad võivad tema varasemaid väljaütlemisi tõlgendada üleskutsena terroristliku tegevuse jätkamiseks.

** Üksi tegutsevad kurjategijad: terroristid, kes tegutsevad üksinda.

Lisateave:Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraat

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2002/475/JSK

22.6.2002

31.12.2002

ELT L 164, 22.6.2002, lk 3-7

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2008/919/JSK

9.12.2008

9.12.2010

ELT L 330, 9.12.2008, lk 21-23

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta terrorismivastase võitluse raamotsuse artiklil 11 põhinev komisjoni aruanne (KOM(2007) 681 (lõplik), 6.11.2007).

Komisjoni aruanne, mis põhineb nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse (terrorismivastase võitluse kohta) artiklil 11 (KOM(2004) 409 (lõplik), 8.6.2004).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsuse 2008/919/JSK (millega muudetakse raamotsust 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta) rakendamise kohta (COM(2014) 554 (final), 5. september 2014).

Komisjoni talituste töödokument, järgmise aruande kaasdokument: komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule raamotsuse 2008/919/JSK (millega muudetakse raamotsust 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta) rakendamise kohta (SWD(2014) 270 (final), 5. september 2014).

Viimati muudetud: 02.06.2015

Top