EU-regler om terrorhandlinger og de tilhørende sanktioner

Denne rammeafgørelse (2002/475/RIA) og ændrede afgørelse (2008/919/RIA) kræver, at EU-landene skal afstemme deres lovgivninger og indføre minimumsstraffe i forbindelse med terrorhandlinger. Afgørelserne definerer terrorhandlinger samt strafbare handlinger med forbindelse til terroristgrupper eller terroraktivitet og fastsætter de regler, der skal gennemføres i EU-landene.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme.

RESUMÉ

Denne rammeafgørelse (2002/475/RIA) og ændrede afgørelse (2008/919/RIA) kræver, at EU-landene skal afstemme deres lovgivninger og indføre minimumsstraffe i forbindelse med terrorhandlinger. Afgørelserne definerer terrorhandlinger samt strafbare handlinger med forbindelse til terroristgrupper eller terroraktivitet og fastsætter de regler, der skal gennemføres i EU-landene.

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE RAMMEAFGØRELSER?

Afgørelserne definerer:

begrebet terrorhandling som en kombination af:

objektive forhold (mord, personskade, gidseltagning, afpresning, attentater, fremsættelse af trusler om at ville begå en af ovennævnte handlinger osv.) og

subjektive forhold (handlinger med det formål alvorligt at intimidere en befolkning, destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations strukturer eller tvinge regeringer til at undlade at foretage en handling)

en terroristgruppe som en struktureret sammenslutning af en vis varighed bestående af to personer eller mere, der handler i forening med henblik på at begå terrorhandlinger.

De kræver også, at hvert EU-land:

gør forberedende handlinger i forbindelse med terroraktivitet strafbare. Eksempler på disse omfatter offentlige opfordringer til at begå terrorhandlinger, rekruttering til at begå terrorhandlinger og oplæring i at begå terrorhandlinger og tyveri, afpresning og forfalskning med det formål at begå terrorhandlinger

gør det strafbart at opfordre til eller anstifte eller tilskynde til samt forsøge at begå visse typer strafbare handlinger

fastlægger juridiske personers ansvar samt regler og tærskler for straffe og sanktioner

fastlægger straffemyndigheden i forbindelse med terrorhandlinger, når handlingen begås på dets område eller på et skib, der fører dets flag, eller et luftfartøj, der er registreret i det land

fastlægger straffemyndigheden, når gerningsmanden er statsborger eller har fast bopæl i det pågældende land; handlingen er begået for at skaffe en juridisk enhed, som har hjemsted på dets område, vinding; handlingen er begået mod EU-landets institutioner eller befolkning eller mod en EU-institution, som har hjemsted i landet

fastlægger straffemyndigheden i tilfælde, hvor det nægter at overgive eller udlevere en person, der er mistænkt eller dømt for en terrorhandling

samarbejder med andre EU-lande og beslutter hvilken straffemyndighed, der skal anvendes, når flere lande er involveret i en bestemt sag

træffer forholdsregler for at sikre passende hjælp til ofrets familie.

HOVEDPUNKTER

I sin rapport fra september 2014 om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse fra 2008 noterer Europa-Kommissionen sig, at de fleste EU-lande (bortset fra Grækenland og Irland) har vedtaget foranstaltninger til kriminalisering af de nye former for strafbare handlinger i form af offentlige opfordringer til at begå terrorhandlinger, rekruttering til at begå terrorhandlinger og oplæring i at begå terrorhandlinger.

Der er stadig nogle ubesvarede spørgsmål i forbindelse med, hvordan gennemførelsen af denne rammeafgørelse i EU-landenes nationale lovgivninger vil påvirke »indirekte opfordringer«* og kriminaliseringen af handlinger begået af såkaldte »soloaktører«**. Europa-Kommissionen har dog opfordret EU-landene til at præcisere yderligere, så den kan færdiggøre sin vurdering.

Rapporten understreger vigtigheden af en mere overordnet strategi for retshåndhævelsen med fokus på tidlig forebyggelse af radikalisering og rekruttering til terrorisme.

Rapporten opfordrer EU-landene til at kontrollere og evaluere anvendelsen af de strafferetlige bestemmelser om terrorisme, men med respekt for de grundlæggende rettigheder.

En mere detaljeret oversigt over EU-landenes gennemførelsesforanstaltninger kan findes i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, som vedlægges rapporten.

I 2015 skal Kommissionen gennemføre en konsekvensanalyse med det formål at ajourføre rammeafgørelse 2008/919/RIA i 2016. Dette sker med henblik på at sikre sammenhængende EU-lovgivninger, hvad angår strafbare handlinger, der involverer udenlandske krigere.

Rådet tager undertegnelsen på vegne af EU af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme tillægsprotokollen hertil, i betragtning. Sidstnævnte omhandler udenlandske krigere under overholdelse af FN’s Sikkerhedsråds resolution 2178(2014) af 24. september 2014.

BAGGRUND

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors i 1999, der identificerede terrorisme som et af de alvorligste anslag mod de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettigheder og principperne, og på baggrund af handlingsplanen, der blev godkendt på Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 21. september 2001, blev rammeafgørelse 2002/475/RIA vedtaget for mere effektivt at bekæmpe terrorisme.

VIGTIGE BEGREBER

* Indirekte opfordringer: tale, der kun indirekte opfordrer eller risikerer at opfordre til terrorhandlinger, f.eks. hvor tidligere udtalelser fra en terrorist kan opfattes af dennes støtter som en opfordring til at fortsætte terroraktiviteterne.

** Soloaktører: terrorister, der handler alene.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2002/475/RIA

22.6.2002

31.12.2002

EUT L 164 af 22.6.2002, s. 3-7

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2008/919/RIA

9.12.2008

9.12.2010

EUT L 330 af 9.12.2008, s. 21-23

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen i henhold til artikel 11 i Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (KOM(2007) 681 endelig udg. af 6.11.2007).

Beretning fra Kommissionen baseret på artikel 11 i Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (KOM(2004) 409 endelig af 8.6.2004).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (COM(2014) 554 final af 5. september 2014).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene som tillæg til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (SWD(2014) 270 final af 5. september 2014).

Seneste ajourføring: 02.06.2015