EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правила на ЕС по отношение на терористичните престъпления и свързаните санкции

This summary has been archived and will not be updated. See 'Борба с тероризма — определения за терористични престъпления и подкрепа на жертвите' for an updated information about the subject.

Правила на ЕС по отношение на терористичните престъпления и свързаните санкции

Съгласно това рамково решение (2002/475/ПВР ) и решението за изменение (2008/919/ПВР ) държавите от ЕС трябва да хармонизират своето законодателство и да въведат минимални санкции по отношение на терористичните престъпления. Решенията съдържат определение на терористичните престъпления, както и на престъпленията, свързани с терористични групи или престъпленията, свързани с терористични дейности, и определят правилата за прилагане в държавите от ЕС.

АКТ

Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма

ОБОБЩЕНИЕ

Съгласно това рамково решение (2002/475/ПВР ) и решението за изменение (2008/919/ПВР ) държавите от ЕС трябва да хармонизират своето законодателство и да въведат минимални санкции по отношение на терористичните престъпления. Решенията съдържат определение на терористичните престъпления, както и на престъпленията, свързани с терористични групи или престъпленията, свързани с терористични дейности, и определят правилата за прилагане в държавите от ЕС.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РАМКОВИТЕ РЕШЕНИЯ?

Решенията определят:

понятието „терористично престъпление“ като комбинация от:

обективни елементи (убийство, телесна повреда, вземане на заложници, изнудване, извършване на нападения, заплаха за извършване на някое от горепосочените и т.н) и

субективни елементи (деяния, извършени с намерението силно да се сплаши населението, дестабилизиране или разрушаване на структурите на дадена държава или международна организация или принуждаване на правителството да пропусне да извърши определени действия);

понятието „терористичната група“ като структурирано трайно установено сдружение на 2 или повече лица, които действат съгласувано за извършване на терористични престъпления.

Освен това съгласно решенията всяка държава от ЕС трябва:

да квалифицира подготвителните действия като престъпления, свързани с терористични дейности. Примери за това са публично подстрекаване към извършване на терористично престъпление, набиране и обучение с цел тероризъм и кражба, изнудване или фалшификация с цел извършване на терористични престъпления;

да квалифицира като престъпления подбудителство, помагачество или съучастие, както и опита за извършване на определени видове престъпления;

да установи отговорността на юридическите лица за престъпления и да определи правила и прагове за наказанията и санкциите;

да установи компетентността по отношение на терористичните престъпления, когато престъплението е извършено на нейна територия или на борда на плавателен съд или въздухоплавателно средство под неин флаг;

да установи компетентността, ако нарушителят е неин гражданин или пребивава постоянно на нейна територия, ако престъплението е извършено в полза на юридическо лице със седалище на нейната територия, ако престъплението е извършено срещу населението или институциите на въпросната държава от ЕС или срещу институция на ЕС със седалище в тази държава;

да установи компетентността в случаите, когато тя откаже да предаде или да екстрадира лице, което е уличено или е осъдено за терористично престъпление;

да си сътрудничи с другите държави от ЕС, за да се вземе решение под компетентността на коя държава ще се разглежда даден случай, когато той касае няколко държави;

да приема мерки за гарантиране на подходяща помощ на семействата на жертвите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В доклада си от септември 2014 г. относно прилагането на Рамково решение 2008/919/ПВР Европейската комисия отбелязва, че повечето държави от ЕС (с изключение на Ирландия и Гърция) са приели мерки за квалифицирането като престъпление на новите престъпления публично подстрекаване, набиране и обучение с цел тероризъм .

Остават някои нерешени въпроси относно това как прилагането на това Рамково решение в националното право на държавите от ЕС ще засегне „непрякото подстрекаване“* и квалифицирането като престъпления на деяния, извършени от т.нар. „самотни извършители“**. Комисията прикани държавите от ЕС да изяснят тези въпроси, за да може тя да завърши оценката си.

В доклада се подчертава необходимостта от по-всеобхватен подход за прилагане на законите с цел да се насочат усилията към ранното предотвратяване на радикализацията и набирането с цел тероризъм.

В доклада държавите от ЕС се насърчават да наблюдават и оценяват прилагането на наказателноправните мерки, като отдават дължимото внимание на защитата на основните права.

По-подробен преглед на мерките за прилагане се съдържа в Работния документ на службите на Комисията, който е издаден към доклада.

През 2015 г. Комисията ще извърши оценка на въздействието с оглед актуализиране на Рамково решение 2008/919/ПВР през 2016 г. Целта е да се гарантира съгласуваност в целия ЕС на законите срещу престъпленията, свързани с чуждестранните терористични бойци.

Съветът обмисля подписване от името на ЕС на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS №196) и Допълнителния протокол към нея. В този протокол се разглежда проблемът с чуждестранните терористични бойци и се взема под внимание Резолюция 2178(2014) на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие със заключенията на Европейския съвет в Тампере през 1999 г., който определи тероризма като едно от най-сериозните нарушения на основните свободи, човешките права и принципите, и след плана за действие, одобрен по време на Извънредното заседание на Европейския съвет от 21 септември 2001 г., бе прието Рамково решение 2002/475/ПВР с цел по-ефективна борба с тероризма.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Непряко подстрекаване: реч, която само непряко подстрекава или за която съществува риск от подстрекаване към терористични деяния, например когато предишни изявления, направени от терорист, биха могли да бъдат тълкувани от поддръжниците като призив за продължаване на терористичните дейности.

** Самостоятелни извършители: терористи, които действат самостоятелно.

За допълнителна информация, вж. Генерална дирекция„Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2002/475/ПВР

22.6.2002 г.

31.12.2002 г.

OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3-7

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2008/919/ПВР

9.12.2008 г.

9.12.2010 г.

OВ L 330, 9.12.2008 г., стр. 21-23

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията въз основа на член 11 от Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (COM(2007) 681 окончателен от 6.11.2007).

Доклад на Комисията въз основа на член 11 от Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (COM(2004) 409 окончателен от 8.6.2004 г.).

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма (COM(2014) 554 final от 5 септември 2014 г.).

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Рамково решение 2008/919/ПВР за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма (COM(2014) 270 final от 5 септември 2014 г.).

Последна актуализация: 02.06.2015

Top