EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 34, 2017 m. vasario 2 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 34

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. vasario 2d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

520-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2016 m. spalio 19–20 d.

2017/C 34/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Efektyvumu grindžiamas ir į rezultatus orientuotas ES biudžetas – į patikimą finansų valdymą“ (nuomonė savo iniciatyva)

1

2017/C 34/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Teisinės valstybės ir pagrindinių piliečių teisių ES kontrolės mechanizmas“ (nuomonė savo iniciatyva)

8

2017/C 34/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamosios pastabos. Naujoji strategija dėl neįgaliųjų Europos Sąjungoje“ (nuomonė savo iniciatyva)

15

2017/C 34/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Jungtinių technologijų iniciatyvų ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių vaidmuo ir poveikis įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ siekiant tvarių pramonės permainų“ (nuomonė savo iniciatyva)

24

2017/C 34/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Europos asmens priežiūros, kūno higienos ir kosmetikos gaminių gamybos sektoriaus stiprinimas“ (nuomonė savo iniciatyva)

31

2017/C 34/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Laivų ardymas ir atliekas perdirbanti visuomenė“ (nuomonė savo iniciatyva)

38

2017/C 34/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Energiją gaminantis vartotojas ir energijos kooperatyvai. Iššūkiai ir galimybės ES valstybėse narėse“ (nuomonė savo iniciatyva)

44

2017/C 34/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Jūrų energija – plėtotini atsinaujinantieji energijos ištekliai“ (nuomonė savo iniciatyva)

53

2017/C 34/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Darbotvarkė iki 2030 m. Europos Sąjungos įsipareigojimas siekti darnaus vystymosi tikslų visame pasaulyje“ (nuomonė savo iniciatyva)

58

2017/C 34/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūra“ (tiriamoji nuomonė)

66

2017/C 34/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Tvariai Europos akvakultūrai kylančių kliūčių šalinimas“ (tiriamoji nuomonė)

73

2017/C 34/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Naujas elektros energijos rinkos modelis ir galimas jo poveikis pažeidžiamiems vartotojams“ (tiriamoji nuomonė)

78


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

520-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2016 m. spalio 19–20 d.

2017/C 34/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „XXI amžiaus Europos standartai““[COM(2016) 358 final]

86

2017/C 34/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB“(COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD))

93

2017/C 34/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo“[COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų“(COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD))

106

2017/C 34/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 m. konkurencijos politikos ataskaita““[COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final]

110

2017/C 34/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo“[COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB“(COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD))

121

2017/C 34/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonė „Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl prieigos prie kovos su pinigų plovimu informacijos iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES“(COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS))

127

2017/C 34/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nesąžiningos įmonių tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje“[COM(2016) 32 final]

130

2017/C 34/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)“[COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD)]

140

2017/C 34/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007“[COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD)]

142

2017/C 34/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)“[COM(2016) 270 final – 2016/0133(COD)]„Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010“[COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)] ir „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos Eurodac sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos Eurodac duomenimis (nauja redakcija)“[COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD)]

144

2017/C 34/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES šildymo ir vėsinimo strategija““[COM(2016) 51 final]

151

2017/C 34/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo“[COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms“(COM(2016) 399 final – 2016-185 (COD))

162

2017/C 34/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų“(COM(2016) 369 final – 2016/170 (COD))

167

2017/C 34/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams“(COM(2016) 370 final – 2016/171 (COD))

172

2017/C 34/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB“(COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD))

176

2017/C 34/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą“(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

182


LT

 

Top