Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 34, 2. veebruar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 34

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
2. veebruar 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

komitee täiskogu 520. istungjärk 19. ja 20. oktoobril 2016

2017/C 34/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tulemustel põhinev ELi eelarve ja selle keskendumine reaalsetele tulemustele: usaldusväärse finantsjuhtimise võti“ (omaalgatuslik arvamus)

1

2017/C 34/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste Euroopa kontrollimehhanism“ (omaalgatuslik arvamus)

8

2017/C 34/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikud märkused – uus Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia“ (omaalgatuslik arvamus)

15

2017/C 34/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühiste tehnoloogiaalgatuste ning avaliku ja erasektori partnerluste roll ja mõju programmi „Horisont 2020“ rakendamisel jätkusuutlike tööstuse muutuste nimel“ (omaalgatuslik arvamus)

24

2017/C 34/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa isikliku hügieeni, kehahooldus- ja ilutoodete tööstussektori tugevdamine“ (omaalgatuslik arvamus)

31

2017/C 34/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Laevade lammutamine ja taaskasutusühiskond“ (omaalgatuslik arvamus)

38

2017/C 34/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tootvate tarbijate energia ja tootvate tarbijate energiaühendused: võimalused ja väljakutsed ELi- riikides“ (omaalgatuslik arvamus)

44

2017/C 34/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Mereenergia: arendamist vajavad taastuvad energiaallikad“ (omaalgatuslik arvamus)

53

2017/C 34/09

Euroopa Majandus- ja Sotisaalkomitee arvamus teemal „Tegevuskava aastani 2030 – ülemaailmsele säästvale arengule pühendunud Euroopa Liit“ (omaalgatuslik arvamus)

58

2017/C 34/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Programmi „Horisont 2020“ vahehindamine“ (ettevalmistav arvamus)

66

2017/C 34/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa säästva vesiviljeluse takistuste kõrvaldamine“ (ettevalmistav arvamus)

73

2017/C 34/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Elektrituru uus ülesehitus ja võimalik mõju hinnatundlikele tarbijatele“ (ettevalmistav arvamus)

78


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

komitee täiskogu 520. istungjärk 19. ja 20. oktoobril 2016

2017/C 34/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa standardid 21. sajandiks““[COM(2016) 358 final]

86

2017/C 34/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ“[COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD)]

93

2017/C 34/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta“[COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta“[COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD)]

106

2017/C 34/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „2015. aasta konkurentsipoliitika aruanne““[COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final]

110

2017/C 34/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020“[COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ“[COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD)]

121

2017/C 34/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele“[COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS)]

127

2017/C 34/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettevõtjatevaheliste ebaausate kauplemistavade kohta toiduainete tarneahelas“[COM(2016) 32 final]

130

2017/C 34/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud)“[COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD)]

140

2017/C 34/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007“[COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD)]

142

2017/C 34/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud)“[COM(2016) 270 final – 2016/0133(COD)] ja teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010“[COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)] ning teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013] (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ja selleks, et identifitseerida ebaseaduslikku kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut, ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil) (uuesti sõnastatud)“[COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD)]

144

2017/C 34/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi kütte- ja jahutusstrateegia““[COM(2016) 51 final]

151

2017/C 34/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda“[COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas“[COM(2016) 399 final – 2016/185 (COD)]

162

2017/C 34/28

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta“[COM(2016) 369 final – 2016/170(COD)]

167

2017/C 34/29

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi“[COM(2016) 370 final – 2016/171(COD)]

172

2017/C 34/30

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ“[COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD)]

176

2017/C 34/31

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega“[COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

182


ET

 

Top