EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 34, 2 februari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 34

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
2 februari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 520:a plenarsession den 19-20 oktober 2016

2017/C 34/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om En prestationsbaserad och resultatinriktad EU-budget: Nyckeln till sund ekonomisk förvaltning (yttrande på eget initiativ)

1

2017/C 34/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europeiska kontrollmekanismen för rättsstaten och grundläggande rättigheter (yttrande på eget initiativ)

8

2017/C 34/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om slutsatser från FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – en ny strategi för personer med funktionsnedsättning inom EU (yttrande på eget initiativ)

15

2017/C 34/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommmittén om De gemensamma teknikinitiativens och de offentlig–privata partnerskapens roll och inverkan på genomförandet av Horisont 2020 för en hållbar industriell omvandling

24

2017/C 34/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Att stärka den europeiska branschen för kroppsvårdsprodukter, hygienprodukter och skönhetsmedel (yttrande på eget initiativ)

31

2017/C 34/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om fartygsskrotning och återvinningssamhället (yttrande på eget initiativ)

38

2017/C 34/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om prosumentenergi och prosumentkraftskooperativ: möjligheter och utmaningar i EU-länderna (yttrande på eget initiativ)

44

2017/C 34/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om havsenergi: Förnybara energikällor som bör utvecklas (yttrande på eget initiativ)

53

2017/C 34/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 2030-agendan – ett EU som engagerar sig för hållbar utveckling globalt (yttrande på eget initiativ)

58

2017/C 34/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Halvtidsutvärdering av Horisont 2020 (förberedande yttrande)

66

2017/C 34/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Undanröja hindren för ett hållbart vattenbruk i Europa (förberedande yttrande)

73

2017/C 34/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om den nya utformningen av elmarknaden och potentiella konsekvenser för utsatta konsumenter (förberedande yttrande)

78


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 520:a plenarsession den 19-20 oktober 2016

2017/C 34/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Europeiska standarder för 2000-talet [COM(2016) 358 final]

86

2017/C 34/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG [COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD)]

93

2017/C 34/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen [COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster [COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD)]

106

2017/C 34/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Rapport om konkurrenspolitiken 2015 [COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final]

110

2017/C 34/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017–2020 [COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG [COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD)]

121

2017/C 34/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt [COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS)]

127

2017/C 34/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om otillbörliga affärsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan [COM(2016) 32 final]

130

2017/C 34/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) [COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD)]

140

2017/C 34/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 [COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD)]

142

2017/C 34/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) [COM(2016) 270 final – 2016/0133(COD)], om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010 [COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)], och om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) [COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD)]

144

2017/C 34/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En EU-strategi för uppvärmning och kylning [COM(2016) 51 final]

151

2017/C 34/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden [COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader [COM(2016) 399 final – 2016-185 (COD)]

162

2017/C 34/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg [COM(2016) 369 final – 2016/170 (COD)]

167

2017/C 34/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna [COM(2016) 370 final – 2016/171(COD)]

172

2017/C 34/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG [COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD)]

176

2017/C 34/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen [COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

182


SV

 

Top