Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L1629

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB

OJ L 252, 16.9.2016, p. 118–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj

16.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/118


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/1629

2016 m. rugsėjo 14 d.

kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/87/EB (4) nustatomos visuose Sąjungos vidaus vandenų keliuose taikomos suderintos techninių sertifikatų išdavimo vidaus vandenų laivams sąlygos;

(2)

Reinu plaukiojančių laivų techninius reikalavimus nustato Centrinė laivybos Reinu komisija (CLRK);

(3)

Direktyvos 2006/87/EB prieduose nustatyti techniniai reikalavimai apima daugumą nuostatų, išdėstytų CLRK 2004 m. patvirtintoje Reinu plaukiojančių laivų tikrinimo taisyklių redakcijoje. Vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį sąlygos ir techniniai reikalavimai yra nuolatos atnaujinami, ir pripažįstama, kad jie atspindi dabartinius technologinius pokyčius;

(4)

atsižvelgiant į skirtingas sprendimų priėmimo procedūrų teisines sistemas ir laikotarpius, sunku išlaikyti pagal Direktyvą 2006/87/EB išduotų Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų ir pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį išduotų sertifikatų lygiavertiškumą. Todėl trūksta teisinio tikrumo, kas gali turėti neigiamą poveikį laivybos saugai;

(5)

siekiant užtikrinti suderinimą Sąjungos lygmeniu, išvengti konkurencijos iškraipymo ir skirtingo saugos lygio, visuose Sąjungos vidaus vandenų keliuose turėtų būti taikomi tie patys techniniai reikalavimai, ir jie turėtų būti reguliariai atnaujinami;

(6)

kadangi CLRK sukaupė didelę vidaus vandenų laivams taikomų techninių reikalavimų rengimo ir atnaujinimo patirtį, tą patirtį reikėtų visapusiškai taikyti suteikiant naudą Sąjungos vidaus vandenų keliams. Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitetas (CESNI), kurį globoja CLRK ir kurio veikloje gali dalyvauti visų valstybių narių ekspertai, yra atsakingas už vidaus vandenų laivybos srities techninių standartų, kuriais Sąjunga turėtų remtis, rengimą;

(7)

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatai, kuriais patvirtinama, kad plaukiojančiosios priemonės visiškai atitinka techninius reikalavimus, turėtų galioti visuose Sąjungos vidaus vandenų keliuose;

(8)

turėtų būti labiau suderintos valstybių narių išduodamų papildomų Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų, skirtų veiklai 1 ir 2 zonų vandenų keliais (upių žiotyse) ir 4 zonos vandenų keliais vykdyti, išdavimo sąlygos;

(9)

saugos sumetimais standartai turėtų būti derinami aukštu laipsniu ir taip, kad nesumažėtų Sąjungos vidaus vandenų kelių saugos standartai. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti leidžiama, pasikonsultavus su Komisija, nustatyti konkrečias nuostatas, susijusias su tam tikrose zonose taikomais papildomais ar mažiau griežtais techniniais reikalavimais, su sąlyga, kad tokios priemonės būtų taikomos tik konkretiems III ir IV prieduose nustatytiems objektams;

(10)

tam tikrais atvejais, susijusiais su laivybai tinkamais vandenų keliais, nesujungtais su kitų valstybių narių vidaus vandenų keliais, arba susijusiais su tam tikromis plaukiojančiosiomis priemonėmis, kuriomis vykdoma veikla tik nacionaliniais vandenų keliais, valstybės narės turėtų turėti galimybę nukrypti nuo šios direktyvos išlaikydamos tinkamą saugos lygį. Tais atvejais, kai tokios nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos visoms plaukiojančiosioms priemonėms, plaukiojančioms valstybėje narėje, tai valstybei narei įpareigojimas visas šioje direktyvoje nustatytas prievoles perkelti į nacionalinę teisę būtų neproporcingas ir bereikalingas. Valstybės narės Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatus gali išduoti tik tuo atveju, jei jos perkėlė atitinkamas pagal šią direktyvą nustatytas prievoles į nacionalinę teisę;

(11)

turėtų būti galima taikyti nuo šios direktyvos leidžiančias nukrypti nuostatas ir pripažinti konkrečių plaukiojančiųjų priemonių lygiavertiškumą siekiant taikyti alternatyvius metodus, skatinti inovacijas ar išvengti nepagrįstų išlaidų, jeigu užtikrinama lygiavertė arba tinkama sauga. Siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai tokių leidžiančių nukrypti nuostatų ir lygiavertiškumo pripažinimų atžvilgiu. Komisija turėtų turėti galimybę remtis CESNI rekomendacijomis dėl tokių leidžiančių nukrypti nuostatų ir lygiavertiškumo pripažinimų. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (5);

(12)

siekiant administracinio, techninio ir ekonominio efektyvumo valstybės narės turėtų turėti galimybę paskirti kompetentingas valdžios institucijas, kurios būtų atsakingos už atitikties šiai direktyvai užtikrinimą ir tinkamą jos taikymą pagal valstybių narių nacionalinę praktiką;

(13)

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas turėtų būti išduodamas plaukiojančiajai priemonei, kuriai, prieš pradedant ją eksploatuoti, sėkmingai atliktas techninis patikrinimas. Atliekant šį techninį patikrinimą turėtų būti patikrinta, ar plaukiojančioji priemonė atitinka šioje direktyvoje nustatytus techninius reikalavimus. Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų turėti teisę bet kuriuo metu patikrinti tokią atitiktį ir tai, ar plaukiojančiojoje priemonėje yra galiojantis vidaus vandenų laivybos sertifikatas;

(14)

atsižvelgiant į atitinkamos plaukiojančiosios priemonės kategoriją, tikslinga per tam tikrą laikotarpį kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų galiojimo laiką;

(15)

siekiant išlaikyti aukštą vidaus vandenų laivybos saugos laipsnį, reikia nustatyti išsamias nuostatas dėl Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų pakeitimo, atnaujinimo, galiojimo pratęsimo ir naujų sertifikatų išdavimo;

(16)

siekiant užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinama veiksmingai, su vidaus vandenų plaukiojančiosiomis priemonėmis susijusi informacija turėtų būti įrašoma į Europos laivų korpusų duomenų bazę, kad ja galėtų naudotis kompetentingos valdžios institucijos. Europos laivų korpusų duomenų bazėje visų pirma turėtų būti užtikrinta galimybė patikrinti visų svarstomų paraiškų išduoti sertifikatą istoriją ir informaciją apie visus atitinkamai plaukiojančiajai priemonei jau išduotus galiojančius sertifikatus. Komisija turėtų tvarkyti ir pritaikyti Europos laivų korpusų duomenų bazę, kad ji būtų visapusiškai naudinga šios direktyvos taikymui;

(17)

laivams, kuriems ši direktyva netaikoma, turi ir toliau būti taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/100/EB (6) nustatytos priemonės;

(18)

siekiant pagerinti Sąjungos teisės aktų aiškumą, Direktyvos 2009/100/EB taikymo sritis turėtų būti pritaikyta siekiant atsižvelgti į šios direktyvos taikymo srities papildomumą ir į su tarptautiniais susitarimais susijusius pokyčius. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/100/EB;

(19)

pagal šioje direktyvoje nustatytus peržiūrėtus techninius reikalavimus atliekant pirmą eksploatuojamų plaukiojančiųjų priemonių, dar neturinčių Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato, techninį patikrinimą, turėtų būti taikomas pereinamojo laikotarpio režimas;

(20)

siekiant geresnio reglamentavimo ir supaprastinimo turėtų būti įmanoma šioje direktyvoje remtis tarptautiniais standartais jų nedubliuojant Sąjungos teisinėje sistemoje;

(21)

CESNI įsteigtas siekiant palengvinti visoje Europoje vidaus vandenų kelių sektoriuje taikomų techninių standartų suderinimą. Siekiant užtikrinti aukštą vidaus vandenų laivybos saugos ir veiksmingumo lygį, išlaikyti vidaus vandenų laivybos sertifikatų lygiavertiškumą ir atsižvelgti į mokslo bei technikos pažangą ir kitus pokyčius sektoriuje, šioje direktyvoje turėtų būti nuolat atnaujinamos nuorodos į taikytiną Europos standartą, kuriuo nustatomi techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams (toliau – ES-TRIN standartas). Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl nuorodos į naujausią ES-TRIN standarto redakciją atnaujinimo ir jo taikymo datos nustatymo;

(22)

tuo atveju, kai tai tinkamai pagrindžiama atlikus atitinkamą analizę ir kai nėra tinkamų bei atnaujintų tarptautinių standartų, kuriais būtų užtikrinta laivybos sauga, arba kai dėl CESNI sprendimų priėmimo proceso pakeitimų būtų pakenkta Sąjungos interesams, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus siekiant iš dalies pakeisti šios direktyvos II priedą nustatant atitinkamus techninius reikalavimus, kad būtų apsaugoti Sąjungos interesai;

(23)

siekiant iš dalies pakeisti arba papildyti tam tikras neesmines šios direktyvos nuostatas, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl vandenų kelių klasifikacijos pakeitimo, papildomų duomenų, kurie turi būti įtraukti į Europos laivų korpusų duomenų bazę, nustatymo, prieigos prie tos duomenų bazės būdų ir naudojimosi ja bei jos veikimo nurodymų, vidaus vandenų plaukiojančiųjų priemonių būtiniausių techninių reikalavimų atnaujinimo ir III bei IV priedų dalinio keitimo siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, V priedo dalinio keitimo siekiant atnaujinti ir modernizuoti jame nustatytas procedūrines nuostatas ir VI priedo dalinio keitimo siekiant pakeisti klasifikacinių bendrovių pripažinimo kriterijus, kad būtų užtikrinta laivybos sauga, taip pat dėl visų šioje direktyvoje pateiktų nuorodų į II ir V priedus dalinio keitimo, kuris yra būtinas dėl deleguotųjų aktų priėmimo;

(24)

priimant deleguotuosius aktus ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (7) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(25)

siekiant atsižvelgti į alternatyvius metodus, skatinti inovacijas, išvengti nepagrįstų išlaidų, numatyti veiksmingą sertifikatų išdavimo procesą arba atsižvelgti į regionines aplinkybes, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su leidimu konkrečioms plaukiojančiosioms priemonėms taikyti tam tikras nuo techninių reikalavimų nukrypti leidžiančias nuostatas, klasifikacinių bendrovių pripažinimu ir papildomų ar mažiau griežtų techninių reikalavimų patvirtinimu laivams, kuriais vykdoma veikla tam tikrose su laivybai tinkamais kitos valstybės narės vidaus vandenų keliais nesujungtose zonose. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

(26)

siekiant užtikrinti tinkamą veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis kompetentingomis vidaus vandenų laivybos organizacijomis, visų pirma CLRK, sistemą ir išplėtoti vienodus vidaus vandenų laivybos techninius standartus, kuriais galėtų remtis Sąjunga ir tarptautinės organizacijos, ši direktyva turėtų būti peržiūrima, visų pirma priemonių, kurias ji nustato, veiksmingumo, taip pat bendradarbiavimo su tarptautinėmis kompetentingomis vidaus vandenų laivybos organizacijomis mechanizmų aspektais, siekiant sukurti bendrą vienodą techninių standartų rinkinį;

(27)

Danijoje, Estijoje, Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kipre, Latvijoje, Maltoje, Portugalijoje, Slovėnijoje ir Suomijoje nėra vidaus vandenų kelių arba vidaus vandenų laivyba nėra naudojama dideliu mastu. Todėl toms valstybėms narėms prievolė perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti būtų neproporcinga ir bereikalinga;

(28)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. nustatyti techninius reikalavimus, būtinus siekiant užtikrinti plaukiojančiųjų priemonių, kuriomis plaukiojama Sąjungos vidaus vandenų keliais, saugą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(29)

todėl Direktyva 2006/87/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS, APIBRĖŽTYS IR VANDENŲ KELIŲ ZONOS

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatoma:

a)

techniniai reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti plaukiojančiųjų priemonių, kuriomis plaukiojama 4 straipsnyje nurodytais Sąjungos vidaus vandenų keliais, saugą, ir

b)

tų vidaus vandenų kelių klasifikacija.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma šioms plaukiojančiosioms priemonėms:

a)

laivams, kurių ilgis (L) yra 20 ar daugiau metrų;

b)

laivams, kurių ilgio (L), pločio (B) ir grimzlės (T) sandauga yra 100 ar daugiau kubinių metrų;

c)

vilkikams ir stūmikams, kurių paskirtis – vilkti arba stumti plaukiojančiąsias priemones, nurodytas a ir b punktuose, arba plūduriuojančius įrenginius, arba skirtiems greta judėti kartu su tokiomis plaukiojančiosiomis priemonėmis arba plūduriuojančiais įrenginiais;

d)

keleiviniams laivams;

e)

plūduriuojantiems įrenginiams.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

keltams;

b)

karo laivams;

c)

jūrų laivams, įskaitant jūrų vilkikus ir stūmikus, kuriais:

i)

vykdoma veikla ar kurie bazuojasi potvynių ir atoslūgių veikiamuose vandenyse; arba

ii)

laikinai vykdoma veikla vidaus vandenų keliais,

jeigu jie turi bent:

sertifikatą, įrodantį atitiktį 1974 m. Tarptautinei konvencijai dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) ar lygiavertį sertifikatą; sertifikatą, įrodantį atitiktį 1966 m. Tarptautinei konvencijai dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo ar jai lygiaverčiam aktui, ir Tarptautinį taršos nafta prevencijos (IOPP) sertifikatą, įrodantį atitiktį 1973/78 m. Tarptautinei konvencijai dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL),

jūrų laivų, kuriems netaikoma SOLAS konvencija, 1966 m. Tarptautinė konvencija dėl krovininės vaterlinijos arba MARPOL konvencija, atveju – atitinkamus sertifikatus ir antvandeninio borto žymas, kurių reikalaujama pagal jų vėliavos valstybių teisės aktus,

keleivinių laivų, kuriems netaikoma nė viena iš pirmoje įtraukoje nurodytų konvencijų, atveju – keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų sertifikatą, išduotą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/45/EB (8), arba

pramoginių laivų, kuriems netaikoma nė viena iš pirmoje įtraukoje nurodytų konvencijų, atveju – valstybės, su kurios vėliava jie plaukioja, sertifikatą, kuriuo patvirtinamas tinkamas saugos lygis.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   plaukiojančioji priemonė– laivas arba plūduriuojantis įrenginys;

b)   laivas– vidaus vandenų laivas arba jūrų laivas;

c)   vidaus vandenų laivas– laivas, skirtas laivybai tik arba daugiausia vidaus vandenų keliais;

d)   vilkikas– laivas, specialiai pastatytas vilkimo operacijoms vykdyti;

e)   stūmikas– laivas, specialiai pastatytas stumiamajai vilkstinei stumti;

f)   keleivinis laivas– vienadienių reisų laivas arba laivas su kajutėmis, pastatytas ir įrengtas vežti daugiau nei 12 keleivių;

g)   plūduriuojantis įrenginys– plūduriuojanti įranga, kuria vežama darbo įranga, pavyzdžiui, kranai, dugno gilinimo įranga, poliakalės arba keltuvai;

h)   plūduriuojanti konstrukcija– plūduriuojanti įranga, kurios paprastai negalima iš vienos vietos perkelti į kitą, pavyzdžiui, plaukimo baseinas, dokas, pirsas ar elingas;

i)   plūduriuojantis mechanizmas– plaustas arba kita konstrukcija, plaukti galintis objektas arba agregatas, kuris nėra laivas, plūduriuojantis įrenginys arba konstrukcija;

j)   pramoginis laivas– sportui arba pramogai skirtas laivas, kuris nėra keleivinis laivas;

k)   greitaeigis laivas– motorinė plaukiojančioji priemonė, galinti plaukti daugiau negu 40 km/h greičiu vandens atžvilgiu;

l)   vandentalpa– laivo tūris po vandeniu kubiniais metrais;

m)   ilgis (L)– didžiausias korpuso ilgis metrais be laivo vairo ir bugšprito;

n)   plotis (B)– didžiausias korpuso plotis metrais, matuojamas iki išorinio korpuso apkalos krašto (be laivaračių, švartavimosi sijų ir pan.);

o)   grimzlė (T)– vertikalus atstumas metrais nuo žemiausio korpuso taško, neskaičiuojant kilio arba kitų pritvirtintų priedų, iki aukščiausios grimzlės linijos;

p)   sujungti vidaus vandenų keliai– valstybės narės vandenų keliai, kurie su kitos valstybės narės vidaus vandenų keliais yra sujungti vidaus vandenų keliais, kuriais pagal nacionalinę ar tarptautinę teisę galima vykdyti laivybą plaukiojančiosiomis priemonėmis, kurioms taikoma ši direktyva.

4 straipsnis

Vidaus vandenų kelių klasifikacija

1.   Šioje direktyvoje Sąjungos vidaus vandenų keliai klasifikuojami taip:

a)

1, 2, 3 ir 4 zonos:

i)

1 ir 2 zonos – vandenų keliai, išvardyti I priedo 1 skyriuje;

ii)

3 zona – vandenų keliai, išvardyti I priedo 2 skyriuje;

iii)

4 zona – visi kiti vidaus vandenų keliai, kuriais pagal nacionalinę teisę galima vykdyti laivybą plaukiojančiosiomis priemonėmis, kurioms taikoma ši direktyva.

b)

R zona – tie a punkte nurodyti vandenų keliai, kuriems sertifikatai turi būti išduodami pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį, kaip tas straipsnis yra suformuluotas 2016 m. spalio 6 d.

2.   Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo pakeitimų siekiant pakeisti vandenų kelių klasifikaciją, be kita ko, įtraukti vandenų kelius arba juos išbraukti. Tokie I priedo pakeitimai gali būti daromi tik atitinkamos valstybės narės prašymu dėl jos teritorijoje esančių vandenų kelių.

2 SKYRIUS

LAIVYBOS SERTIFIKATAI

5 straipsnis

Techninių ir saugos reikalavimų laikymasis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos plaukiojančiosios priemonės, kuriomis vykdoma veikla 4 straipsnyje nurodytais Sąjungos vidaus vandenų keliais, būtų statomos ir prižiūrimos pagal šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

2.   Tai, kad plaukiojanti priemonė atitinka 1 dalies reikalavimus, patvirtinama sertifikatu, išduotu pagal šią direktyvą.

6 straipsnis

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatai

1.   Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatus pagal šią direktyvą išduoda valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos. Išduodamos Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą valstybės narės patikrina, ar atitinkamai plaukiojančiajai priemonei jau nėra išduotas 7 straipsnyje nurodytas galiojantis sertifikatas.

2.   Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas parengiamas pagal II priede numatytą pavyzdį.

3.   Kiekviena valstybė narė parengia kompetentingų valdžios institucijų, atsakingų už Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimą, sąrašą ir apie jį, įskaitant visus jo pakeitimus, praneša Komisijai. Komisija nuolat atnaujina atitinkamoje interneto svetainėje skelbiamą kompetentingų valdžios institucijų sąrašą.

4.   Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas plaukiojančiosioms priemonėms išduodamas po techninio patikrinimo, kuris atliekamas prieš pradedant eksploatuoti plaukiojančiąją priemonę ir kuriuo siekiama patikrinti, ar plaukiojančioji priemonė atitinka II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus.

5.   Tai, ar plaukiojančioji priemonė atitinka 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus papildomus reikalavimus, prireikus patikrinama atliekant šio straipsnio 4 dalyje ir 29 straipsnyje numatytus techninius patikrinimus arba techninį patikrinimą, atliekamą plaukiojančiosios priemonės savininko ar jo atstovo prašymu.

6.   Prašymo atlikti patikrinimą pateikimo tvarką ir to patikrinimo vietą bei laiką nustato Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą išduodančios kompetentingos valdžios institucijos. Kompetentinga valdžios institucija nustato, kokius dokumentus reikia pateikti. Ši tvarka turi būti įgyvendinama taip, kad būtų užtikrinta, kad patikrinimą būtų galima atlikti per pagrįstą laikotarpį nuo prašymo pateikimo.

7.   Plaukiojančiosios priemonės savininko arba jo atstovo prašymu valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos išduoda Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą plaukiojančiajai priemonei, kuriai ši direktyva netaikoma, jeigu ta plaukiojančioji priemonė tenkina šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

7 straipsnis

Prievolė turėti sertifikatą

Plaukiojančiosios priemonės, kuriomis vykdoma veikla 4 straipsnyje nurodytais Sąjungos vidaus vandenų keliais, turi turėti šių dokumentų originalus:

a)

kai veikla vykdoma R zonos vandenų keliais:

sertifikatą, išduotą pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį, arba

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą, kuriuo, atitinkamais atvejais pagal II priedo pereinamojo laikotarpio nuostatas, taikomas plaukiojančiosioms priemonėms, kuriomis vykdoma laivyba Reinu (R zona), patvirtinama visiška plaukiojančiosios priemonės atitiktis šios direktyvos II ir V prieduose nurodytiems techniniams reikalavimams, kurių lygiavertiškumas techniniams reikalavimams, nustatytiems taikant peržiūrėtą Konvenciją dėl laivybos Reino upe, yra nustatytas pagal taikytinas taisykles ir procedūras;

b)

kai veikla vykdoma kitais vandenų keliais – Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą arba sertifikatą, išduotą pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį, įskaitant, atitinkamais atvejais, bet kokius papildomus Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatus pagal šios direktyvos 8 straipsnį.

8 straipsnis

Papildomi Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatai

1.   Plaukiojančiajai priemonei, turinčiai galiojantį Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą arba sertifikatą, išduotą pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį, suteikiamas papildomas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas pagal šios direktyvos 23 straipsnį.

2.   Papildomas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas parengiamas pagal II priede numatytą pavyzdį ir kompetentingų valdžios institucijų išduodamas pagal atitinkamiems vandenų keliams nustatytas sąlygas.

9 straipsnis

Laikini Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatai

1.   Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali išduoti laikiną Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą:

a)

plaukiojančiosioms priemonėms, kuriomis ketinama, kompetentingai valdžios institucijai leidus, plaukti į tam tikrą vietą siekiant gauti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą;

b)

plaukiojančiosioms priemonėms, kurių Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas buvo prarastas, sugadintas arba laikinai panaikintas, kaip nurodyta 13 ir 15 straipsniuose arba II ir V prieduose;

c)

plaukiojančiosioms priemonėms, kurių Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas yra rengiamas po sėkmingo patikrinimo;

d)

plaukiojančiosioms priemonėms, kurios tenkina ne visas pagal II ir V priedus nustatytas sąlygas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatui gauti;

e)

plaukiojančiosioms priemonėms, kurios buvo taip sugadintos, kad jos nebeatitinka Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato;

f)

plūduriuojančioms konstrukcijoms arba plūduriuojantiems mechanizmams tais atvejais, kai už specialias transporto operacijas atsakingos valdžios institucijos išduoda leidimą atlikti specialią transporto operaciją tik gavus tokį laikiną Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą, kaip numatyta taikytinose valstybių narių laivybos institucijų taisyklėse;

g)

plaukiojančiosioms priemonėms, kurioms taikoma nuo II ir V priedų leidžianti nukrypti nuostata pagal šios direktyvos 25 ir 26 straipsnius, kol bus priimti atitinkami įgyvendinimo aktai.

2.   Laikinas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas išduodamas tik jei atrodo, kad plaukiojančiosios priemonės, plūduriuojančios konstrukcijos arba plūduriuojančio mechanizmo tinkamumas laivybai užtikrintas pakankamai. Jis parengiamas pagal II priede numatytą pavyzdį.

3.   Laikiname Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate nurodomos sąlygos, kurias kompetentinga valdžios institucija laiko būtinomis, ir jis galioja:

a)

vieną konkretų reisą, kuris turi būti atliktas per tinkamą ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį, 1 dalies a, d, e ir f punktuose nurodytais atvejais;

b)

atitinkamą laikotarpį 1 dalies b ir c punktuose nurodytais atvejais;

c)

šešis mėnesius 1 dalies g punkte nurodytais atvejais; laikino Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato galiojimas gali būti kaskart pratęsiamas šešiems mėnesiams, kol priimamas atitinkamas įgyvendinimo aktas.

10 straipsnis

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų galiojimas

1.   Naujoms plaukiojančiosioms priemonėms išduodamų Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų galiojimo laiką nustato kompetentinga valdžios institucija; ir jis negali viršyti:

a)

penkerių metų – keleivinių ir greitaeigių laivų atveju;

b)

10 metų – visų kitų plaukiojančių priemonių atveju.

Galiojimo laikotarpis nurodomas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate.

2.   Dar neatlikus plaukiojančiųjų priemonių, kuriomis jau vykdoma veikla, techninio patikrinimo Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato galiojimo laikotarpį kompetentinga valdžios institucija nustato kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, atsižvelgdama į patikrinimo rezultatus. Vis dėlto, galiojimo laikotarpis neviršija 1 dalyje nustatytų laikotarpių.

11 straipsnis

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų galiojimo pratęsimas išimties tvarka

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą išdavusi arba jį atnaujinusi kompetentinga valdžios institucija gali išimties tvarka ne ilgiau nei šešiems mėnesiams pagal II ir V priedus pratęsti šio sertifikato galiojimą neatlikus techninio patikrinimo. Pratęsimo trukmė nurodoma tame sertifikate.

12 straipsnis

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų atnaujinimas

1.   Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas atnaujinamas pasibaigus jo galiojimo laikotarpiui laikantis 6 straipsnyje nustatytų sąlygų, atlikus techninį patikrinimą, kuriuo siekiama patikrinti, ar plaukiojančioji priemonė atitinka II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus. Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatus gali atnaujinti bet kuri kompetentinga valdžios institucija, apie kurią Komisijai pranešta pagal 6 straipsnio 3 dalį.

2.   Kai Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatai yra atnaujinami, plaukiojančiosioms priemonėms taikomos II priede nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, laikantis tame priede nurodytų sąlygų.

13 straipsnis

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų pakeitimas

Kiekviena valstybė narė nustato sąlygas, kuriomis gali būti pakeistas galiojantis prarastas ar sugadintas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas. Pagal tas sąlygas reikalaujama, kad prašant pakeisti sertifikatą plaukiojančiai priemonei, turėtų būti pateikta sertifikato praradimo deklaracija praradimo atveju arba grąžintas sugadintas sertifikatas sugadinimo atveju. Pakeistame sertifikate nurodoma, kad tai dublikatas.

14 straipsnis

Plaukiojančiųjų priemonių esminiai pertvarkymai ar kapitalinis remontas

Jeigu atlikus esminius pertvarkymus ar kapitalinį remontą paveikiama plaukiojančiosios priemonės atitiktis II ir V prieduose nurodytiems techniniams reikalavimams dėl jos struktūrinio patvarumo, navigacijos, manevringumo ar specialių savybių, prieš ja išplaukiant į bet kokį kitą reisą atliekamas 6 straipsnyje numatytas tos plaukiojančiosios priemonės techninis patikrinimas.

Atlikus tą patikrinimą, esamas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas iš dalies pakeičiamas, kad atspindėtų pakeistas plaukiojančiosios priemonės technines charakteristikas arba tas sertifikatas panaikinamas ir išduodamas naujas sertifikatas. Jeigu naujas sertifikatas išduodamas kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri išdavė ar atnaujino pirminį sertifikatą, per 30 dienų nuo naujojo sertifikato išdavimo apie tai atitinkamai informuojama sertifikatą išdavusi ar atnaujinusi kompetentinga valdžios institucija.

15 straipsnis

Atsisakymas išduoti ar atnaujinti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatus ir jų panaikinimas

1.   Sprendime, kuriuo neišduodamas arba neatnaujinamas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas, nurodomos sprendimą pagrindžiančios priežastys. Apie sprendimą pranešama plaukiojančiosios priemonės savininkui ar jo atstovui ir jis informuojamas apie atitinkamoje valstybėje narėje taikomą apeliacinę procedūrą ir terminus.

2.   Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą išdavusi ar atnaujinusi kompetentinga valdžios institucija gali panaikinti galiojantį sertifikatą, jeigu plaukiojančioji priemonė nebeatitinka jos sertifikate nustatytų techninių reikalavimų.

16 straipsnis

Trečiųjų valstybių plaukiojančiųjų priemonių laivybos sertifikatų pripažinimas

Kol neįsigaliojo Sąjungos ir trečiųjų valstybių susitarimai dėl laivybos sertifikatų abipusio pripažinimo, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali pripažinti trečiųjų valstybių plaukiojančiųjų priemonių laivybos sertifikatus laivybai tos valstybės narės teritorijoje.

17 straipsnis

Sertifikatų registrai

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos valdžios institucijos tvarkytų visų pagal 6, 8, 9 ir 12 straipsnius jų išduotų arba atnaujintų sertifikatų registrą. Į tą registrą įtraukiama II priede numatytame sertifikato pavyzdyje nurodyta informacija.

3 SKYRIUS

LAIVO IDENTIFIKAVIMAS, PATIKRINIMAI IR PAKEISTI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

18 straipsnis

Unikalus Europos laivo identifikavimo numeris

1.   Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienai plaukiojančiajai priemonei pagal II ir V priedus būtų priskirtas unikalus Europos laivo identifikavimo numeris (ENI).

2.   Kiekviena plaukiojančioji priemonė turi tik vieną ENI, kuris nekinta per visą jos eksploatavimo laiką.

3.   Kompetentinga valdžios institucija, išduodama Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą, į jį įrašo ENI.

4.   Kiekviena valstybė narė parengia kompetentingų valdžios institucijų, atsakingų už ENI priskyrimą, sąrašą ir apie jį, taip pat ir visus jo pakeitimus, praneša Komisijai. Komisija nuolat atnaujina atitinkamoje interneto svetainėje skelbiamą kompetentingų valdžios institucijų sąrašą.

19 straipsnis

Europos laivų korpusų duomenų bazė

1.   Komisija tvarko Europos laivų korpusų duomenų bazę, kad būtų remiamos laivybos saugos ir paprastumo užtikrinimo administracinės priemonės ir užtikrintas šios direktyvos taikymas.

Valstybės narės bet kokį asmens duomenų tvarkymą vykdo pagal Sąjungos teisę dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (9).

Komisija bet kokį asmens duomenų tvarkymą vykdo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (10).

2.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos valdžios institucijos į Europos laivų korpusų duomenų bazę apie kiekvieną plaukiojančiąją priemonę nedelsdamos įvestų:

a)

duomenis, pagal kuriuos plaukiojančioji priemonė identifikuojama ir kuriais apibūdinama pagal šią direktyvą;

b)

duomenis, susijusius su išduotais, atnaujintais, pakeistais ir panaikintais sertifikatais, taip pat su sertifikatą išdavusia kompetentinga valdžios institucija pagal šią direktyvą;

c)

visų pagal šią direktyvą kompetentingų valdžios institucijų išduotų sertifikatų skaitmenines kopijas;

d)

duomenis apie visas atmestas ar nagrinėjamas paraiškas išduoti sertifikatą pagal šią direktyvą ir

e)

visus a–d punktuose nurodytų duomenų pakeitimus.

3.   2 dalyje nurodytus duomenis gali tvarkyti valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančiosios šalys ir trečiosios valstybės, kurioms pavestos užduotys, susijusios su šios direktyvos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/44/EB (11) taikymu šiais tikslais:

a)

šios direktyvos ir Direktyvos 2005/44/EB taikymo;

b)

vandenų kelių eismo ir infrastruktūros valdymo užtikrinimo;

c)

laivybos saugos išlaikymo arba užtikrinimo;

d)

statistinių duomenų rinkimo.

4.   Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, jei ji tai daro tik atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį ir jei laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, ir ypač jo V skyriuje nustatytų reikalavimų. Valstybės narės užtikrina, kad perdavimas būtų būtinas šio straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais. Valstybės narės užtikrina, kad trečioji valstybė ar tarptautinė organizacija duomenis kitai trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai perduotų tik gavusi aiškų rašytinį sutikimą tai daryti ir laikydamasi valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nurodytų sąlygų.

5.   Komisija, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį, gali perduoti asmens duomenis trečiosios valstybės valdžios institucijai arba tarptautinei organizacijai arba suteikti jai prieigą prie Europos laivų korpusų duomenų bazės, jei duomenų perdavimas arba prieiga yra būtini šio straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais ir jei tenkinami Reglamento (EB) Nr. 45/2001 9 straipsnio reikalavimai. Komisija užtikrina, kad perdavimas arba prieiga būtų būtini šio straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais. Komisija užtikrina, kad trečioji valstybė ar tarptautinė organizacija duomenis kitai trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai perduotų tik gavusi aiškų rašytinį sutikimą ir laikydamasi Komisijos nurodytų sąlygų.

6.   Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad kai plaukiojančioji priemonė atiduodama į metalo laužą, duomenys, susiję su šia plaukiojančiąja priemone, būtų ištrinti iš 1 dalyje nurodytos duomenų bazės.

7.   Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tiksliau apibrėžiami:

a)

duomenys, kuriuos valstybės narės turi įvesti į duomenų bazę;

b)

leidžiami prieigos būdai, atsižvelgiant į duomenų gavėjų kategorijas ir tikslus, kuriais tokie duomenys yra tvarkomi, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje;

c)

nurodymai dėl duomenų bazės naudojimo ir veikimo, visų pirma dėl duomenų saugumo priemonių, duomenų kodavimo bei tvarkymo ir duomenų bazės sujungimo su 17 straipsnyje nurodytais registrais.

20 straipsnis

Techninių patikrinimų atlikimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad 3 dalyje nurodytos kompetentingos valdžios institucijos atliktų šioje direktyvoje nurodytus pirminį, periodinį, specialų ir savanorišką patikrinimus.

2.   Tos kompetentingos valdžios institucijos gali neatlikti visos plaukiojančiosios priemonės ar jos dalies techninio patikrinimo, jei pagal galiojantį liudijimą, kurį pagal 21 straipsnį išdavė pripažinta klasifikacinė bendrovė, akivaizdu, kad visa plaukiojančioji priemonė arba jos dalis tenkina II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus.

3.   Kiekviena valstybė narė parengia savo kompetentingų valdžios institucijų, atsakingų už techninių patikrinimų atlikimą, sąrašą ir apie jį, įskaitant visus jo pakeitimus, praneša Komisijai. Komisija nuolat atnaujina atitinkamoje interneto svetainėje skelbiamą kompetentingų valdžios institucijų ir patikrinimus atliekančių įstaigų sąrašą.

4.   Kiekviena valstybė narė laikosi II ir V prieduose numatytų konkrečių reikalavimų, susijusių su patikrinimus atliekančiomis įstaigomis ir prašymu atlikti patikrinimą.

21 straipsnis

Klasifikacinių bendrovių pripažinimas

1.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kad būtų pripažinta VI priede išvardytus kriterijus tenkinanti klasifikacinė bendrovė arba panaikintas jos pripažinimas laikantis šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.   Paraišką dėl pripažinimo Komisijai pateikia valstybė narė, kurioje yra klasifikacinės bendrovės būstinė arba patronuojamoji bendrovė, įgaliota išduoti sertifikatus, kad plaukiojančioji priemonė tenkina II ir V prieduose nurodytus reikalavimus pagal šią direktyvą. Prie šios paraiškos pridedama visa informacija ir dokumentai, kurių reikia norint patikrinti, ar tenkinami pripažinimo kriterijai.

3.   Bet kuri valstybė narė gali pateikti Komisijai prašymą panaikinti pripažinimą, jei ji mano, kad klasifikacinė bendrovė nebetenkina VI priede nustatytų kriterijų. Prie prašymo panaikinti pridedami jį pagrindžiantys dokumentai.

4.   Klasifikacinės bendrovės, kurioms ne vėliau kaip 2016 m. spalio 6 d. buvo suteiktas pripažinimas pagal Direktyvą 2006/87/EB, savo pripažinimą išlaiko.

5.   Komisija pirmą kartą ne vėliau kaip 2017 m. spalio 7 d. atitinkamoje interneto svetainėje paskelbia ir nuolat atnaujina pagal šį straipsnį pripažintų klasifikacinių bendrovių sąrašą. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pakeitimus, susijusius su klasifikacinių bendrovių, dėl kurių pripažinimo jos teikė paraiškas, pavadinimais ar adresais.

22 straipsnis

Reikalavimų laikymosi kontrolė

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos valdžios institucijos bet kuriuo metu galėtų patikrinti, ar plaukiojančioji priemonė turi galiojantį sertifikatą pagal 7 straipsnį ir ar ji tenkina reikalavimus tokio sertifikato išdavimui.

Jei reikalavimų nesilaikoma, kompetentingos valdžios institucijos imasi atitinkamų priemonių pagal šio straipsnio 2–5 dalis. Jos taip pat paprašo plaukiojančiosios priemonės savininko arba jo atstovo imtis visų būtinų priemonių padėčiai ištaisyti per kompetentingų valdžios institucijų nustatytą terminą.

Kompetentinga valdžios institucija, kuri išdavė plaukiojančiojoje priemonėje turimą sertifikatą, informuojama apie tokius reikalavimų nesilaikymo atvejus per septynias dienas nuo patikrinimo.

2.   Jei galiojančio sertifikato plaukiojančiojoje priemonėje nėra, gali būti uždrausta ja toliau plaukti.

3.   Jei patikrinimo metu kompetentingos valdžios institucijos nustato, kad dėl plaukiojančiosios priemonės kyla akivaizdus pavojus joje esantiems asmenims, aplinkai ar laivybos saugai, jos gali uždrausti ta plaukiojančiąja priemone toliau plaukti, kol bus imtasi būtinų veiksmų padėčiai ištaisyti.

Kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali nurodyti imtis proporcingų priemonių, kuriomis būtų sudarytos sąlygos plaukiojančiąja priemone, atitinkamais atvejais užbaigus transporto operacijas, saugiai nuplaukti į vietą, kurioje ją bus galima patikrinti arba suremontuoti.

4.   Valstybė narė, kuri uždraudė plaukiojančiąja priemone plaukti toliau arba pranešė plaukiojančiosios priemonės savininkui ar jo atstovui apie ketinimą ją uždrausti, jei nebus pašalinti nustatyti trūkumai, plaukiojančiosios priemonės sertifikatą išdavusiai arba paskutinį kartą jį atnaujinusiai valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai per septynias dienas praneša apie sprendimą, kurį ji priėmė arba ketina priimti.

5.   Sprendime, kuriuo neleidžiama plaukiojančiąja priemone plaukti toliau, priimtame įgyvendinant šią direktyvą, išsamiai nurodomos šį sprendimą pagrindžiančios priežastys. Apie tokį sprendimą nedelsiant pranešama atitinkamai šaliai, kuri kartu informuojama apie apeliacines procedūras, kuriomis ji gali pasinaudoti pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius teisės aktus, ir jų terminus.

23 straipsnis

Tam tikroms zonoms taikomi pakeisti techniniai reikalavimai

1.   Valstybės narės, atitinkamais atvejais atsižvelgdamos į peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe reikalavimus, be II ir V prieduose nurodytų techninių reikalavimų gali nustatyti papildomus techninius reikalavimus plaukiojančiosioms priemonėms, kuriomis vykdoma veikla jų teritorijoje esančiais 1 ir 2 zonų vandenų keliais. Tokie papildomi reikalavimai apima tik III priede išvardytus elementus.

2.   Kiekviena valstybė narė keleiviniams laivams, kuriais vykdoma veikla 3 zonos nesujungtais vidaus vandenų keliais, be II ir V prieduose nurodytų techninių reikalavimų gali toliau taikyti papildomus techninius reikalavimus. Tokie papildomi reikalavimai apima tik III priede išvardytus elementus.

3.   Jei taikant II priede nurodytas pereinamojo laikotarpio nuostatas būtų sumažinti galiojantys nacionaliniai saugos standartai, valstybė narė tų pereinamojo laikotarpio nuostatų gali nebetaikyti keleiviniams laivams, kuriais vykdoma veikla jos nesujungtais vidaus vandenų keliais. Tokiomis aplinkybėmis atitinkama valstybė narė gali reikalauti, kad tokie keleiviniai laivai, kuriais vykdoma veikla jos nesujungtais vidaus vandenų keliais, nuo 2008 m. gruodžio 30 d. atitiktų visus II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus.

4.   Valstybė narė gali leisti, kad plaukiojančiosioms priemonėms, kuriomis vykdoma veikla tik jos teritorijoje esančiais 3 ir 4 zonų vandenų keliais, techniniai reikalavimai būtų taikomi iš dalies, arba gali nustatyti už II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus mažiau griežtus techninius reikalavimus. Mažiau griežti techniniai reikalavimai arba techninių reikalavimų dalinis taikymas apima tik IV priede išvardytus elementus.

5.   Jei valstybė narė taiko 1, 2, 3 ar 4 dalį, ji apie tai praneša Komisijai bent prieš šešis mėnesius iki numatytos taikymo pradžios dienos. Komisija atitinkamai informuoja kitas valstybes nares.

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami papildomi techniniai reikalavimai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

6.   Pagal 1, 2, 3 ir 4 dalis iš dalies pakeistų techninių reikalavimų laikymasis nurodomas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate arba papildomame Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate.

24 straipsnis

Tam tikrų kategorijų plaukiojančiosioms priemonėms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos

1.   Išlaikydamos tinkamą saugos lygį valstybės narės gali leisti taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo visos šios direktyvos arba jos dalies:

a)

plaukiojančiosioms priemonėms, kuriomis vykdoma veikla nesujungtais vidaus vandenų keliais;

b)

plaukiojančiosioms priemonėms, kurių dedveitas neviršija 350 tonų, arba plaukiojančiosioms priemonėms, kurios nėra skirtos kroviniams vežti ir kurių vandentalpa yra mažesnė nei 100 kubinių metrų, kurios buvo pastatytos anksčiau nei 1950 m. sausio 1 d. ir kuriomis vykdoma veikla tik jų teritorijoje.

2.   Nedarant poveikio peržiūrėtai Konvencijai dėl laivybos Reino upe, valstybės narės gali leisti, kad plaukiojančiųjų priemonių, kuriomis plaukiojama jų teritorijoje, riboto atstumo vietinės svarbos reisams arba reisams uostų teritorijose būtų taikomos nuo šios direktyvos nukrypti leidžiančios nuostatos. Šios nukrypti leidžiančios nuostatos ir reisai ar teritorijos, kuriems joms taikomos, nurodomi plaukiojančiosios priemonės sertifikate.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie nukrypti leidžiančias nuostatas, kurias leista taikyti pagal 1 ir 2 dalis. Komisija atitinkamai informuoja kitas valstybes nares.

25 straipsnis

Naujų technologijų naudojimas ir konkrečioms plaukiojančiosioms priemonėms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos

1.   Siekiant skatinti inovacijas ir naujų technologijų naudojimą vidaus laivyboje Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas arba būtų pripažįstamas konkrečios plaukiojančiosios priemonės techninių specifikacijų lygiavertiškumas dėl:

a)

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimo, kai juo pripažįstamas kitų nei II ir V prieduose nurodytų medžiagų, įrenginių ar įrangos dalių naudojimas ar buvimas plaukiojančiojoje priemonėje arba kitų priemonių ar konstrukcijos elementų patvirtinimas, su sąlyga, kad užtikrinamas lygiavertis saugos lygis;

b)

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimo ribotam bandomajam laikotarpiui, į jį įtraukiant naujas technines specifikacijas, kuriomis nukrypstama nuo II ir V priedų reikalavimų, su sąlyga, kad užtikrinamas deramas saugos lygis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.   Valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nurodo bet kurią 1 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą ir lygiavertiškumo pripažinimą Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate.

26 straipsnis

Neproporcinga našta

1.   Pasibaigus galioti II priede nustatytoms techninių reikalavimų pereinamojo laikotarpio nuostatoms, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leidžiama nukrypti nuo tame priede nustatytų techninių reikalavimų, kuriems buvo taikomos tos pereinamojo laikotarpio nuostatos, jeigu tokius reikalavimus sunku vykdyti techniškai arba kai juos taikant galėtų būti patirta neproporcingų išlaidų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.   Valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nurodo visas taikytinas 1 dalyje nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate.

27 straipsnis

Patvirtinto tipo įrangos registras

Komisija atitinkamoje interneto svetainėje skelbia pagal II ir V priedus patvirtinto tipo įrangos registrą.

4 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su dokumentų naudojimu

Dokumentai, kuriems taikoma ši direktyva ir kuriuos anksčiau nei 2016 m. spalio 6 d. pagal Direktyvą 2006/87/EB išdavė valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, galioja iki jų galiojimo pabaigos dienos.

29 straipsnis

Plaukiojančiosios priemonės, kurioms netaikoma Direktyva 82/714/EEB

1.   Plaukiojančiosioms priemonėms, kurioms netaikoma Tarybos direktyva 82/714/EEB (12), tačiau kurioms pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalį taikoma ši direktyva, Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas išduodamas po techninio patikrinimo, ar plaukiojančioji priemonė atitinka šios direktyvos II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus. Tas techninis patikrinimas atliekamas pasibaigus plaukiojančiosios priemonės esamo sertifikato galiojimo laikui ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei 2018 m. gruodžio 30 d.

2.   Bet koks II ir V prieduose nurodytų techninių reikalavimų nesilaikymas nurodomas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate. Jeigu kompetentingos valdžios institucijos mano, kad šie trūkumai nekelia akivaizdaus pavojaus, šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis plaukiojančiosiomis priemonėmis gali būti toliau vykdoma veikla, kol tos plaukiojančiosios priemonės dalys arba zonos, kurios buvo patvirtintos kaip neatitinkančios tų reikalavimų, bus pakeistos arba pertvarkytos; po to tos dalys arba zonos turi atitikti II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus.

3.   Atliekant įprastinius remonto ir techninės priežiūros darbus esamų dalių pakeitimas identiškomis arba lygiavertės technologijos ir konstrukcijos dalimis šio straipsnio taikymo tikslais nelaikomas pakeitimu ar pertvarkymu, kaip apibrėžta 2 dalyje.

4.   Kaip apibrėžta šio straipsnio 2 dalyje, akivaizdžiu pavojumi visų pirma laikomi tie atvejai, kai, atsižvelgiant į II ir V prieduose nurodytus techninius reikalavimus, pažeidžiami su konstrukcijos struktūriniu patvarumu, navigacija ar manevringumu arba plaukiojančiosios priemonės specialiomis savybėmis susiję reikalavimai. Nukrypti leidžiančios nukrypti nuostatos, numatytos techniniuose reikalavimuose, nurodytuose II ir V prieduose, nelaikomos trūkumais, kurie kelia akivaizdų pavojų.

30 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl laikinųjų reikalavimų pagal Direktyvą 2006/87/EB

Laikinieji reikalavimai, priimti pagal Direktyvos 2006/87/EB II priedo 1.06 straipsnį, galioja tol, kol baigiasi jų galiojimo laikas.

31 straipsnis

Priedų pritaikymas

1.   Komisija pagal 32 straipsnį priima deleguotuosius aktus siekiant pritaikyti II priedą, kad nepagrįstai nedelsiant būtų atnaujinta nuoroda į naujausią ES-TRIN standarto redakciją ir nustatyta jo taikymo data.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tuo atveju, kai tai tinkamai pagrindžiama atlikus atitinkamą analizę ir kai nėra tinkamų ir atnaujintų tarptautinių standartų, kuriais būtų užtikrinta laivybos sauga, arba kai dėl CESNI sprendimų priėmimo proceso pakeitimų būtų pakenkta Sąjungos interesams, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas II priedas, kad būtų pateikti atitinkami techniniai reikalavimai.

3.   Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl III ir IV priedų suderinimo su mokslo ir technikos pažanga.

4.   Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl V priedo pritaikymo siekiant atnaujinti ir supaprastinti administracines nuostatas.

5.   Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl VI priedo pritaikymo siekiant iš dalies pakeisti klasifikacinių bendrovių pripažinimo kriterijus, kad būtų užtikrinta laivybos sauga.

6.   Siekiant atsižvelgti į II ir V priedų pakeitimus, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šioje direktyvoje būtų atnaujintos nuorodos į tam tikras tų priedų nuostatas.

32 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   4, 19 ir 31 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2016 m. spalio 6 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4, 19 ir 31 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 4, 19 ir 31 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

33 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Tarybos direktyvos 91/672/EEB (13) 7 straipsniu įsteigtas komitetas (toliau – komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas.

34 straipsnis

Peržiūra

Komisija anksčiau nei 2021 m. spalio 7 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje apžvelgiamas pagal šią direktyvą nustatytų priemonių, visų pirma susijusių su techninių reikalavimų suderinimu ir vidaus vandenų laivybos techninių standartų kūrimu, veiksmingumas. Ataskaitoje taip pat apžvelgiami bendradarbiavimo su tarptautinėmis kompetentingomis vidaus vandenų laivybos organizacijomis, mechanizmai. Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant labiau supaprastinti bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, nustatant standartus, kurie gali būti nurodomi Sąjungos teisės aktuose. Komisija pateikia panašią ataskaitą įvykus bet kokiems esminiams pokyčiams vidaus vandenų kelių transporto srityje.

35 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

36 straipsnis

Direktyvos 2009/100/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2009/100/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Ši direktyva taikoma vidaus vandenų laivams, naudojamiems prekėms vežti, kurių bendras dedveitas yra 20 ar daugiau metrinių tonų:

a)

kurių ilgis yra mažesnis nei 20 metrų ir

b)

kurių ilgio (L), pločio (B) ir grimzlės (T) sandauga yra mažesnė nei 100 kubinių metrų.

Šia direktyva nedaromas poveikis Reinu plaukiojančių laivų tikrinimo taisyklėms ir Europos susitarimui dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais (ADN).“

2.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės gali reikalauti, kad laivai, vežantys pavojingus krovinius, kaip apibrėžta ADN, atitiktų reikalavimus, išdėstytus tame susitarime. Kaip įrodymo, kad šių reikalavimų yra laikomasi, jos gali reikalauti, jog būtų pateiktas tame susitarime numatytas leidimas.“;

b)

5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pavojingų krovinių vežimo ypatingų sąlygų laikomasi visuose Bendrijos vandenų keliuose, jeigu laivai atitinka ADN reikalavimus. Įrodymą, kad laikomasi tų reikalavimų, gali atstoti 4 dalyje numatytas leidimas.“

37 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Nedarant poveikio 40 straipsniui, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2018 m. spalio 7 d., ir taikomi nuo šios datos. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tokias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3.   Valstybė narė, kuri dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, suteiktų pagal 24 straipsnio 1 ir 2 dalis, neturi nė vienos plaukiojančiosios priemonės, kuriai taikoma ši direktyva ir kuria vykdoma veikla jos vandenų keliais, neprivalo perkelti į nacionalinę teisę 2 skyriaus, 18 straipsnio 3 dalies ir 20 bei 21 straipsnių.

38 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2006/87/EB panaikinama nuo 2018 m. spalio 7 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikties lentelę.

39 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

40 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms, išskyrus Daniją, Estiją, Airiją, Graikiją, Ispaniją, Kiprą, Latviją, Maltą, Portugaliją, Slovėniją ir Suomiją.

Priimta Strasbūre 2016 m. rugsėjo 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL C 177, 2014 6 11, p. 58.

(2)  OL C 126, 2014 4 26, p. 48.

(3)  2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2016 m. birželio 16 d. Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento pozicija.

(4)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinanti Tarybos direktyvą 82/714/EEB (OL L 389, 2006 12 30, p. 1).

(5)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(6)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/100/EB dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (OL L 259, 2009 10 2, p. 8).

(7)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(8)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 163, 2009 6 25, p. 1).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(10)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(11)  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose (OL L 255, 2005 9 30, p. 152).

(12)  1982 m. spalio 4 d. Tarybos direktyva 82/714/EEB, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandens kelių laivams (OL L 301, 1982 10 28, p. 1).

(13)  1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo (OL L 373, 1991 12 31, p. 29).


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas.

Sąjungos vidaus vandenų kelių, suskirstytų į 1, 2 ir 3 geografines zonas, sąrašas

II priedas.

Būtiniausi techniniai reikalavimai, taikytini plaukiojančiosioms priemonėms 1, 2, 3 ir 4 zonų vidaus vandenų keliuose

III priedas.

Galimų papildomų techninių reikalavimų, taikytinų plaukiojančiosioms priemonėms 1, 2 ir nesujungtuose 3 zonos vidaus vandenų keliuose, objektai

IV priedas.

Galimų mažiau griežtų techninių reikalavimų, taikytinų plaukiojančiosioms priemonėms 3 ir 4 zonų vidaus vandenų keliuose, objektai

V priedas.

Išsamios procedūrinės nuostatos

VI priedas.

Klasifikacinės bendrovės

VII priedas.

Atitikties lentelė


I PRIEDAS

SĄJUNGOS VIDAUS VANDENŲ KELIŲ, SUSKIRSTYTŲ Į 1, 2, IR 3 GEOGRAFINES ZONAS, SĄRAŠAS

1 SKYRIUS

1 zona

Vokietija

Ems

Nuo linijos, jungiančios buvusį Greetsiel švyturį ir Eemshaven įplaukos į uostą vakarinę prieplauką, jūros link iki 53° 30′ šiaurės platumos ir 6° 45′ rytų ilgumos, t. y. šiek tiek toliau jūros link nuo Alte Ems esančios pervežimo lichteriu zonos, skirtos sausakrūviams transportiniams laivams (1)

Lenkija

Pomorska įlankos dalis į pietus nuo linijos, jungiančios Rugen salos NordPerd ir Niechorze švyturį.

Gdansko įlankos dalis į pietus nuo linijos, jungiančios Hel švyturį ir įplaukos į Baltijsk uostą bują.

Švedija

Vänern ežeras, ribojamas pietuose pietų platumos lygiagretės, einančios per Bastugrunds švyturį

Göta älv ir Rivöfjorden, ribojami rytuose Älvsborg tilto, vakaruose ilgumos lygiagretės, einančios per Gäveskär švyturį, o pietuose – platumos lygiagretės, einančios per Smörbådan švyturį

Jungtinė Karalystė

ŠKOTIJA

Blue Mull Sound

Tarp Gutcher ir Belmont

Yell Sound

Tarp Tofts Voe ir Ulsta

Sullom Voe

Teritorija, ribojama linijos nuo šiaurės rytinio Gluss salos taško iki šiaurinio Calback Ness taško

Dales Voe

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Kebister Ness šiaurinio taško iki 1° 10,8′ vakarų ilgumos Breiwick pakrantėje

Dales Voe

Vasarą:

kaip Lerwick

Lerwick

Žiemą:

teritorija, šiaurėje ribojama linijos nuo Scottle Holm iki Scarfi Taing (Bressay), o pietuose ribojama linijos nuo Twageos Point švyturio iki Whalpa Taing (Bressay)

Lerwick

Vasarą:

teritorija, šiaurėje ribojama linijos nuo Brim Ness iki Inner Score šiaurės rytinio kampo, o pietuose ribojama linijos nuo Ness of Sound pietinio krašto iki Kirkabisterness

Kirkwall

Tarp Kirkwall ir Rousay, tačiau rytuose tik iki linijos tarp Point of Graand (Egilsay) ir Galt Ness (Shapinsay) arba tarp Head of Work (Mainland) – per Helliar Holm švyturį – ir Shapinsay pakrantės; šiaurės vakaruose tik iki Eynhallow salos pietrytinio taško, ne jūros link ir tik iki linijos tarp Rousay pakrantės 59° 10,5′ šiaurės platumos ir 002° 57,1′ vakarų ilgumos bei Egilsay pakrantės 59° 10′ šiaurės platumos ir 002° 56,4′ vakarų ilgumos

Stromness

Iki Scapa, bet ne už Scapa Flow ribų

Scapa Flow

teritorija, ribojama linijų nuo Point of Cletts (Hoy saloje) iki Thomson's Hill trianguliacijos taško Fara saloje ir nuo ten iki Gibraltaro prieplaukos Flotta saloje; nuo St. Vincent prieplaukos Flotta saloje iki labiausiai į vakarus nutolusio Calf of Flotta taško; nuo labiausiai į rytus nutolusio Calf of Flotta taško iki Needle Point (South Ronaldsay saloje) ir nuo Ness on Mainland iki Point of Oxan švyturio (Graemsay saloje) ir nuo ten iki Bu Point (Hoy saloje) ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Balnakiel įlanka

Tarp Eilean Dubh ir A'Chleit

Cromarty Firth

Teritorija, ribojama linijos nuo North Sutor iki Nairn molo ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Inverness

Teritorija, ribojama linijos nuo North Sutor iki Nairn molo ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Tay upė – Dundee

Teritorija, ribojama linijos nuo Broughty pilies iki Tayport ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Forth upės žiotys ir Forth upė

Teritorija, ribojama linijos nuo Kirkcaldy iki Portobello upės ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Solway upės žiotys

Teritorija, ribojama linijos nuo Southerness Point iki Silloth

Loch Ryan

Teritorija, ribojama linijos nuo Finnart's Point iki Milleur Point ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Clyde

Išorinė riba:

linija nuo Skipness vieną mylią į pietus nuo Garroch Head, o nuo ten iki Farland Head

Vidinė riba žiemą:

linija nuo Cloch švyturio iki Dunoon prieplaukos

Vidinė riba vasarą:

linija nuo Bogany Point (Bute sala) iki Skelmorlie pilies ir linija nuo Ardlamont Point iki tolimiausio pietinio Ettrick įlankos taško Kyles of Bute teritorijoje

Pastaba. pirmiau nurodyta vidinė riba vasarą nuo birželio 5 d. iki rugsėjo 5 d. (imtinai) išplečiama linija nuo taško už dviejų mylių nuo Ayrshire pakrantės ties Skelmorlie pilimi iki Tomont End (Cumbrae) ir linija nuo Portachur Point (Cumbrae) iki Inner Brigurd Point, Ayrshire

Oban

Teritorija, šiaurėje ribojama linijos nuo Dunollie Point švyturio iki Ard na Chruidh, o pietuose – linijos nuo Rudha Seanach iki Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

Per Loch Alsh iki Loch Duich ištakos

Loch Gairloch

Žiemą:

nėra

Vasarą:

Į pietus nuo linijos į rytus nuo Rubha na Moine iki Eilan Horrisdale, o nuo ten – iki Rubha nan Eanntag

ŠIAURĖS AIRIJA

Belfast Lough

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Carrickfergus iki Bangor

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Loch Neagh

Didesniu atstumu negu 2 mylios nuo kranto

RYTINĖ ANGLIJOS PAKRANTĖ

Humber upė

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo New Holland iki Paull

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Cleethorpes prieplaukos iki Patrington bažnyčios

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

VELSAS IR VAKARINĖ ANGLIJOS PAKRANTĖ

Severn upė

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Blacknore Point iki Caldicot Pill (Porstkewett)

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Barry doko prieplaukos iki Steepholm, o nuo ten – iki Brean Down

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Wye upė

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Blacknore Point iki Caldicot Pill (Portskewett)

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Barry doko prieplaukos iki Steepholm, o nuo ten – iki Brean Down

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Newport

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Barry doko prieplaukos iki Steepholm, o nuo ten – iki Brean Down

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Cardiff

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Barry doko prieplaukos iki Steepholm, o nuo ten – iki Brean Down

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Barry

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Barry doko prieplaukos iki Steepholm, o nuo ten – iki Brean Down

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Swansea

teritorija, ribojama linijos, jungiančios į jūrą nukreiptus molo galus

Menai sąsiauris

Menai sąsiaurio teritorija nuo linijos, jungiančios Llanddwyn salos švyturį ir Dinas Dinlleu, ir linijų, jungiančių Puffin salos pietinį kraštą iki Trwyn DuPoint ir Llanfairfechan geležinkelio stoties, ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Dee upė

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Hilbre Point iki Point of Air

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Formby Point iki Point of Air

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Mersey upė

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Formby Point iki Point of Air

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Preston ir Southport

Teritorija, ribojama linijos nuo Southport iki Blackpool vidinių krantų ribose

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Fleetwood

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Rossal Point iki Humphrey Head

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Lune upė

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Rossal Point iki Humphrey Head

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Heysham

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Rossal Point iki Humphrey Head

Morecambe

Žiemą:

nėra

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Rossal Point iki Humphrey Head

Workington

Teritorija, ribojama linijos nuo Southerness Point iki Silloth

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

PIETŲ ANGLIJA

Colne upė, Colchester

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Colne Point iki Whitstable

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Clacton prieplaukos iki Reculvers

Blackwater upė

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Colne Point iki Whitstable

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Clacton prieplaukos iki Reculvers

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Crouch ir Roach upės

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Colne Point iki Whitstable

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Clacton prieplaukos iki Reculvers

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Temzės upė ir jos intakai

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Colne Point iki Whitstable

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Clacton prieplaukos iki Reculvers

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Medway ir Swale upės

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Colne Point iki Whitstable

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Clacton prieplaukos iki Reculvers

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Chichester

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Langstone uostas

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Portsmouth

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Bembridge, Wight sala

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Cowes, Wight sala

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Southampton

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Beaulieu upė

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Keyhaven ežeras

Wight salos teritorija, ribojama linijų į rytus nuo West Wittering bažnyčios smailės iki Trinity Church (Bembridge) ir į vakarus nuo Needles iki Hurst Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Weymouth

Portland uosto teritorija ir teritorija nuo Wey upės iki Portland uosto

Plymouth

Teritorija, ribojama linijos nuo Cawsand iki molo ir iki Staddon

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Falmouth

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo St. Anthony Head iki Rosemullion

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo St. Anthony Head iki Nare Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Camel upė

Teritorija, ribojama linijos nuo Stepper Point iki Trebetherick Point

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

Bridgewater

Pylimo teritorija ir jūros link nuo 2 zonos vandenų

Avon upė (Avon)

Žiemą:

teritorija, ribojama linijos nuo Blacknore Point iki Caldicot Pill, Portskewett

Vasarą:

teritorija, ribojama linijos nuo Barry prieplaukos iki Steepholm, o nuo ten – iki Brean Down

ir esanti jūros link nuo 2 zonos vandenų

2 zona

Čekija

Dirbtinis Lipno ežeras

Vokietija

Ems

Nuo linijos, išvestos per Ems šalia įplaukos į Papenburg uostą nuo buvusios Diemen siurblinės iki užtvankos angos ties Halte, iki linijos, jungiančios buvusį Greetsiel švyturį ir Eemshaven įplaukos į uostą vakarinę prieplauką

Jade

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios Schillig vedlinės švyturį ir Langwarden bažnyčios bokštą

Weser

Nuo Bremeno geležinkelio tilto šiaurės vakarų krašto iki linijos, jungiančios Langwarden ir Cappel bažnyčių bokštus, įskaitant Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm ir Schweiburg atšakas

Elbė su Bütztflether

Süderelbe (nuo 0,69 km iki Elbės žiočių), Ruthenstrom (nuo 3,75 km iki Elbės žiočių),

Wischhafener Süderelbe (nuo 8,03 km iki Elbės žiočių)

Nuo Hamburgo uosto žemutinės ribos iki linijos, jungiančios Döse švyturį ir vakarinį Friedrichskoog užtvankos (Dieksand) kraštą, įskaitant Nebenelbe ir Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau ir Stör intakus (nuo jų visų žiočių iki užtvaros)

Meldorfer Bucht

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios vakarinį Friedrichskoog užtvankos (Dieksand) krantą ir vakarinį prieplaukos galą ties Büsum

Eider

Nuo Gieselau kanalo žiočių (22,46 km) iki linijos, jungiančios tvirtovės (Tränke) vidurį ir Vollerwiek bažnyčios bokštą

Gieslau kanalas

Nuo Eider žiočių iki Nord-Ostsee-Kanal žiočių

Flensburger Förde

teritorija, ribojama linijos, jungiančios Kegnäs švyturį ir Birknack ir į šiaurę nuo Vokietijos ir Danijos pasienio Flensburger Förde

Schlei

Teritorija, ribojama linijos tarp Schleimünde prieplaukos galų

Eckernförder Bucht

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios Boknis-Eck su žemyno šiaurės rytiniu tašku ties Dänisch Nienhof

Kieler Förde

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios Bülk švyturį ir jūrų laivyno paminklą Laboe

Nord-Ostsee-Kanal, įskaitant Audorfer See ir Schirnauer See

Nuo linijos, jungiančios prieplaukos galus ties Brunsbüttel, iki linijos, jungiančios Kiel-Holtenau įplaukos žiburius, įskaitant Obereidersee ir Enge, Audorfer See, Borgstedter See ir Enge, Schirnauer See, Flemhuder See ir Achterwehrer kanalą

Trave

Nuo pakeliamojo geležinkelio tilto šiaurės vakarinio krašto, esančio Lübeck, su Pötenitzer Wiek, ir Dassower See iki linijos, jungiančios pietinį vidinį ir šiaurinį išorinį prieplaukos galus ties Travemünde

Leda

Nuo įplaukos į Leer jūrų šliuzo išorinį reidą iki Eems žiočių

Hunte

Nuo Oldenburg uosto ir už 140 m pasroviui nuo Oldenburg esančio Amalienbrücke iki Wesser žiočių

Lesum

nuo Hamme ir Wümme santakos (0,00 km) iki Weser žiočių

Este

Nuo Buxtehude šliuzo žemutinio bjefo (0,25 km) iki Elbės žiočių

Lühe

Nuo Au-Mühle šliuzo žemutinio bjefo Horneburge (0,00 km) iki Elbės žiočių

Schwinge

Nuo Salztor šliuzo šiaurinio krašto Stade iki Elbės žiočių

Oste

Nuo 210 m aukščiau Oste užtvaros tilto vidurio linijos (69,360 km) iki Elbės žiočių

Pinnau

Nuo geležinkelio tilto Pinneberg pietvakarinio krašto iki Elbės žiočių

Krückau

Nuo Elmshorn esančio tilto į/iš Wedenkamp pietvakarinio krašto iki Elbės žiočių

Stör

Nuo Rensing vandenrodžio iki Elbės žiočių

Freiburger Hafenpriel

Nuo rytinio Freiburg an der Elbe šliuzo krašto iki Elbės žiočių

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff ir Wismar uosto teritorija

Jūros link iki linijos nuo Hoher Wieschendorf Huk iki Timmendorf švtyturio ir linijos, jungiančios Gollwitz švyturį Poel saloje su pietiniu Wustrow pusiasalio tašku

Warnow, įskaitant Breitling ir atšakas

Pasroviui nuo Mühlendamm, nuo Geinitzbrücke (Rostock) šiaurinio krašto jūros link iki linijos, jungiančios šiaurinius vakarinės ir rytinės Warnemünde prieplaukų taškus

Vandenys, apsupti žemyno ir Darß bei Zingst pusiasalių, ir Hiddensee bei Rügen salų (įskaitant Stralsund uosto teritoriją)

Jūros link tarp

Zingst pusiasalio ir Bock salos: iki 54° 26′ 42′ šiaurės platumos

Bock and Hiddensee salos: iki linijos, jungiančios šiaurinį Bock salos tašką ir pietinį Hiddensee salos tašką

Hiddensee sala ir Rügen (Bug) sala: iki linijos, jungiančios Neubessin pietrytinį tašką ir Buger Haken

Kleine Jasmunder Bodden

 

Greifswalder Bodden

Bodden jūros link iki linijos nuo rytinio Thiessower Haken (Südperd) taško iki rytinio Ruden salos taško ir toliau iki šiaurinio Usedom salos taško (54° 10′ 37′ šiaurės platumos, 13° 47′ 51′ rytų ilgumos)

Ryck

Į rytus nuo Steinbecker tilto Greifswalde iki linijos, jungiančios molų galus

Vandenys, apsupti žemyno ir Usedom salos (Peenestrom, įskaitant Wolgast uosto teritoriją bei Achterbuvoser ir Oder Haff)

Rytuose iki sienos su Lenkijos Respublika ties Stettiner Haff

Uecker

Nuo tilto Uekermünde pietvakarinio krašto iki linijos, jungiančios molų galus

Pastaba.: Tuo atveju, kai laivų prirašymo uostas yra kitoje valstybėje, turi būti atsižvelgiama į 1960 m. balandžio 8 d. Ems–Dollart sutarties 32 straipsnį (Federacinis oficialus leidinys (BGB) l. 1963 II, p. 602).

Prancūzija

Gironde upė nuo kilometro žymos (KŽ 48,50) iki Ile de Patiras taško pasroviui, iki skersinės jūrinės ribos, nustatytos pagal liniją, jungiančią Pointe de Grave ir Pointe de Suzac;

Luaros upė nuo Cordemais (KŽ 25) iki skersinės jūrinės ribos, nustatytos pagal liniją, jungiančią Pointe de Mindin ir Pointe de Penhoët;

Senos upė nuo Tancarville kanalo pradžios iki skersinės jūrinės ribos, nustatytos pagal liniją, jungiančią, dešiniajame krante, Cape Hode ir, kairiajame krante, tašką, kur planuojama užtvanka susisiekia su krantu žemiau Berville;

Vilaine upė nuo Arzal užtvankos iki skersinės jūrinės ribos, nustatytos pagal liniją, jungiančią Pointe du Scal ir Pointe du Moustoir;

Ženevos ežeras

Vengrija

Balaton ežeras

Nyderlandai

Dollard

Eems

Waddenzee: įskaitant atšakas, jungiančias su Šiaurės jūra

Ijsselmeer: įskaitant Markermeer ir Ijmeer, tačiau išskyrus Gouwzee

Nieuwe Waterweg ir Scheur

Caland kanalas į vakarus nuo Beniliukso uosto

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal ir juo jungiami uostai

Haringvliet ir Vuile Gat: įskaitant vandenų kelius nuo Goeree-Overflakkee iki Voorne-Putten bei Hoeksche Waard

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer ir Brouwerschavensche Gat: įskaitant visus vandenų kelius tarp Schouwen-Duiveland ir Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Rytinė Šeldė ir Roompot: įskaitant vandenų kelius tarp Walcheren, Noord-Beveland bei Zuid-Beveland ir Schouwen-Duiveland bei Tholen, išskyrus Šeldės–Reino kanalą

Šeldė ir Vakarinė Šeldė ir jos žiotys į jūrą: įskaitant vandenų kelius nuo Zeeland Flanders iki Walcheren ir Zuid-Beveland, išskyrus Šeldės–Reino kanalą

Lenkija

Szczecin įlanka

Kamień įlanka

Wisła įlanka (Aistmarės)

Puck įlanka

Włocławski rezervuaras

Śniardwy ežeras

Niegocin ežeras

Mamry ežeras

Švedija

Göta älv, ribojama rytuose Göta älv tilto ir vakaruose Älvsborg tilto

Jungtinė Karalystė

ŠKOTIJA

Scapa Flow

Teritorija, ribojama linijų nuo Wharth (Flotta saloje) iki Martello bokšto (South Walls) ir nuo Point Cletts (Hoy saloje) iki Thomson's kalno trianguliacijos taško Fara saloje, o nuo ten – iki Gibraltaro prieplaukos Flotta saloje

Kyle of Durness

Į pietus nuo Eilean Dubh

Cromarty Firth

Teritorija, ribojama linijos nuo North Sutor iki South Sutor

Inverness

Teritorija, ribojama linijos nuo Fort George iki Chanonry Point

Findhorn įlanka

Nerijos teritorija

Aberdeen

Teritorija, ribojama linijos nuo South Jetty iki Abercromby Jetty

Montrose baseinas

Į vakarus nuo linijos, einančios į šiaurės pietus per įplauką į uostą ties Scurdie Ness švyturiu

Tay upė – Dundee

Teritorija, ribojama linijos nuo Dundee potvynių baseino (žuvų doko) iki Craig Head (East Newport)

Forth upės žiotys ir Forth upė

Forth upės žiočių teritorija, bet ne į rytus nuo Forth geležinkelio tilto

Dumfries

Teritorija, ribojama linijos nuo Airds Point iki Scar Point

Loch Ryan

Teritorija, ribojama linijos nuo Cairn Point iki Kircolm Point

Ayr uostas

Pylimo teritorija

Clyde

Aukščiau 1 zonos vandenų

Kyles of Bute

Tarp Colintraive ir Rhubodach

Campbeltown uostas

Teritorija, ribojama linijos nuo Macringan's Point iki Ottercharach Point

Loch Etive

Loch Etive teritorija aukščiau Falls of Lora

Loch Leven

Aukščiau Ballachulish tilto

Loch Linnhe

Į šiaurę nuo Corran Point švyturio

Loch Eil

Visas ežeras

Caledonian kanalas

Loch Lochy, Loch Oich ir Loch Ness

Kyle of Lochalsh

Kyle Akin teritorija, bet ne į vakarus nuo Eilean Ban švyturio ar į rytus nuo Eileanan Dubha

Loch Carron

Nuo Stromemore iki Strome perkėlos

Loch Broom, Ullapool

Teritorija, ribojama linijos nuo Ullapool Point švyturio iki Aultnaharrie

Kylesku

Loch Cairnbawn teritorijoje nuo labiausiai į rytus nutolusio Garbh Eilean taško iki labiausiai į vakarus nutolusio Eilean na Rainich taško

Stornoway uostas

Teritorija, ribojama linijos nuo Arnish Point iki Sandwick Bay švyturio, šiaurės vakarų pusėje

Sound of Scalpay

Ne į rytus nuo Berry Cove (Scalpay) ir ne į vakarus nuo Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay ir Tarbert Harbour

Viena mylia nuo Harris salos pakrantės

Loch Awe

Visas ežeras

Loch Katrine

Visas ežeras

Loch Lomond

Visas ežeras

Loch Tay

Visas ežeras

Loch Loyal

Visas ežeras

Loch Hope

Visas ežeras

Loch Shin

Visas ežeras

Loch Assynt

Visas ežeras

Loch Glascarnoch

Visas ežeras

Loch Fannich

Visas ežeras

Loch Maree

Visas ežeras

Loch Gairloch

Visas ežeras

Loch Monar

Visas ežeras

Loch Mullardach

Visas ežeras

Loch Cluanie

Visas ežeras

Loch Loyne

Visas ežeras

Loch Garry

Visas ežeras

Loch Quoich

Visas ežeras

Loch Arkaig

Visas ežeras

Loch Morar

Visas ežeras

Loch Shiel

Visas ežeras

Loch Earn

Visas ežeras

Loch Rannoch

Visas ežeras

Loch Tummel

Visas ežeras

Loch Ericht

Visas ežeras

Loch Fionn

Visas ežeras

Loch Glass

Visas ežeras

Loch Rimsdale/nan Clar

Visas ežeras

ŠIAURĖS AIRIJA

Strangford Lough

Teritorija, ribojama linijos nuo Cloghy Point iki Dogtail Point

Belfast Lough

Teritorija, ribojama linijos nuo Holywood iki Macedon Point

Larne

Teritorija, ribojama linijos nuo Larne prieplaukos iki Magee salos keltų prieplaukos

Bann upė

Nuo molo galų jūros kryptimi iki Toome tilto

Lough Erne

Aukštutinis ir žemutinis Lough Erne

Lough Neagh

Dviejų mylių atstumu nuo kranto

RYTINĖ ANGLIJOS PAKRANTĖ

Berwick

Molo teritorija

Warkworth

Molo teritorija

Blyth

Teritorija iki išorinių prieplaukos galų

Tyne upė

Dunston Staithes iki Tyne prieplaukos galų

Wear upė

Fatfield iki Sunderland prieplaukos galų

Seaham

Molo teritorija

Hartlepool

Teritorija, ribojama linijos nuo Middleton molo iki senosios prieplaukos galo

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios šiaurinės prieplaukos galą su pietinės prieplaukos galu

Tees upė

Teritorija, ribojama linijos į vakarus nuo Government molo iki Tees užtvaros

Whitby

Teritorija iki Whitby prieplaukos galų

Humber upė

Teritorija, ribojama linijos nuo North Ferriby iki South Ferriby

Grimsby dokas

Teritorija, ribojama linijos nuo potvynių baseino vakarų prieplaukos iki žuvų dokų rytinės prieplaukos (šiaurės krantinė)

Boston

New Cut teritorijoje

Dutch upė

Visas kanalas

Hull upė

Nuo Beverley Beck iki Humber upės

Kielder Water

Visas ežeras

Ouse upė

Žemiau Naburn šliuzo

Trent upė

Žemiau Cromwell šliuzo

Wharfe upė

Nuo santakos su Ouse upe iki Tadcaster tilto

Scarborough

Teritorija iki Scarborough prieplaukos galų

VELSAS IR VAKARINĖ ANGLIJOS PAKRANTĖ

Severn upė

Į šiaurę nuo linijos į vakarus nuo Sharpness Point (51° 43,4′ šiaurės platumos) iki Llanthony ir Maisemore slenksčių ir jūros link nuo 3 zonos vandenų

Wye upė

Ties Chepstow į šiaurę nuo platumos linijos (51° 38,0′ šiaurės platumos) iki Monmouth

Newport

Į šiaurę nuo Fifoots Points susikertančių antžeminių elektros kabelių

Cardiff

Teritorija, ribojama linijos nuo Pietinio molo iki Penarth Head

ir uždari vandenys į vakarus nuo Cardiff įlankos užtvaros

Barry

teritorija, ribojama linijos, jungiančios į jūrą nukreiptus molo galus

Talbot uostas

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios į jūrą nukreiptus Afran upės molo galus, bet ne uždaruose dokuose

Neath

Teritorija, ribojama linijos į šiaurę nuo į jūrą nukreipto Baglan įlankos tanklaivių molo galo (51° 37,2′ šiaurės platumos, 3° 50,5′ vakarų ilgumos)

Llanelli ir Burry uostas

Teritorija, ribojama linijos nuo Burry uosto vakarinės prieplaukos iki Whiteford Point

Milford uostas

Teritorija, ribojama linijos nuo South Hook Point iki Thorn Point

Fishguard

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios į jūrą nukreiptus šiaurinio ir rytinio molo galus

Cardigan

Siaurumos ties Pen-Yr-Ergyd teritorija

Aberystwyth

Teritorija iki į jūrą nukreiptų molo galų

Aberdyfi

Teritorija, ribojama linijos nuo Aberdyfi geležinkelio stoties iki Twyni Bach švyturio

Barmouth

Teritorija, ribojama linijos nuo Barmouth geležinkelio stoties iki Penrhyn Point

Portmadoc

Teritorija, ribojama linijos nuo Harlech Point iki Graig Ddu

Holyhead

Teritorija, ribojama pagrindinio molo ir linijos nuo molo galo iki Brynglas Point (Towyn įlanka)

Menai sąsiauris

Menai sąsiaurio teritorija nuo linijos, jungiančios Aber Menai Point su Belan Point, ir linijos, jungiančios Beaumaris prieplauką su Pen-y-Coed Point

Conway

Teritorija, ribojama linijos nuo Mussel Hill iki Tremlyd Point

Llandudno

Molo teritorija

Rhyl

Molo teritorija

Dee upė

Aukščiau Connah krantinės iki Barrelwell Hill vandenvietės

Mersey upė

Teritorija, ribojama linijos nuo Rock švyturio iki šiaurės vakarų Seaforth doko, bet išskyrus kitus dokus

Preston ir Southport

Teritorija, ribojama linijos nuo Lytham iki Southport ir Preston dokų teritorija

Fleetwood

Teritorija, ribojama linijos nuo Low švyturio iki Knott

Lune upė

Teritorija, ribojama linijos nuo Sunderland Point iki Chapel Hill, iki Glasson doko imtinai

Barrow

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios Haws Point (Walney sala) su Slipway (Roa sala)

Whitehaven

Molo teritorija

Workington

Molo teritorija

Maryport

Molo teritorija

Carlisle

Teritorija, ribojama linijos, jungiančios Point Carlisle su Torduff

Coniston Water

Visas ežeras

Derwentwater

Visas ežeras

Ullswater

Visas ežeras

Windermere

Visas ežeras

PIETŲ ANGLIJA

Blakeney ir Morston uostas ir jo prieigos

Į rytus nuo linijos, vedančios į pietus nuo Blakeney Point iki įplaukimo į Stiffkey upę vietos

Orwell ir Stour upės

Orwell upė, ribojama linijos nuo Blackmanshead molo iki Landguard Point, ir jūros link nuo 3 zonos vandenų

Blackwater upė

Visi vandenų keliai teritorijoje, ribojamoje linijos nuo toliausiai į pietvakarius nutolusio Mersea salos taško iki Sales Point

Crouch ir Roach upės

Crouch upė, ribojama linijos nuo Holliwell Point iki Foulness Point, įskaitant River Roach

Temzės upė ir jos intakai

Temzės upė aukščiau linijos šiaurės–pietų kryptimi per labiausiai į rytus nutolusį Denton Wharf prieplaukos tašką (Gravesend) iki Teddington šliuzo

Medway ir Swale upės

Medway upė, ribojama linijos nuo Garrison Point iki Grain bokšto, iki Allington šliuzo; ir Swale upė nuo Whitstable iki Medway

Stour upė (Kent)

Stour upė aukščiau žiočių iki išlaipinimo vietos ties Flagstaff Reach

Dover uostas

Teritorija, ribojama linijų, išvestų per rytinę ir vakarinę įplauką į uostą

Rother upė

Rother upė aukščiau virš potvynio signalų posto ties Camber iki Scots Float šliuzo ir iki įleidžiamojo šliuzo Brede upėje

Adur upė ir Southwick kanalas

Teritorija, ribojama linijos, išvestos per įplauką į Shoreham uostą iki Southwick kanalo šliuzo ir iki vakarinio Tarmac prieplaukos galo

Arun upė

Arun upė aukščiau Littlehampton prieplaukos iki Littlehampton marinos

Ouse upė (Sussex) Newhaven

Ouse upė nuo linijos, išvestos per įplaukos į Newhaven uostą pirsų iki šiaurės krantinės šiaurinio galo

Brighton

Brighton marinos išorinis reidas, ribojamas linijos nuo vakarų krantinės pietinio galo iki pietų krantinės šiaurinio galo

Chichester

Teritorija, ribojama linijos nuo Eastoke point iki West Wittering bažnyčios smailės, ir esanti jūros link nuo 3 zonos vandenų

Langstone uostas

Teritorija, ribojama linijos nuo Eastney Point iki Gunner Point

Portsmouth

Teritorija, ribojama linijos, išvestos per įplauką į uostą nuo Port Blockhouse iki Round Tower

Bembridge, Wight sala

Brading uosto teritorija

Cowes, Wight sala

Medina upė, ribojama linijos nuo molo švyturio rytiniame krante iki švyturio vakarų krante

Southampton

Teritorija, ribojama linijos nuo Calshot pilies iki Hook švyturio

Beaulieu upė

Beaulieu upė, tačiau ne į rytus nuo linijos šiaurės–pietų kryptimi, einančios per Inchmery House

Keyhaven ežeras

Teritorija, ribojama linijos į šiaurę nuo Hurst Point žemutinio švyturio iki Keyhaven Marshes

Christchurch

The Run

Poole

Teritorija, ribojama Chain perkėlos linijos nuo Sandbanks iki South Haven Point

Exeter

Teritorija, ribojama rytų–vakarų krypties linijos nuo Warren Point iki pakrantės gelbėjimo valčių stoties, esančios prieš Checkstone Ledge

Teignmouth

Uosto teritorija

Dart upė

Teritorija, ribojama linijos nuo Kettle Point iki Battery Point

Salcombe upė

Teritorija, ribojama linijos nuo Splat Point iki Limebury Point

Plymouth

Teritorija, ribojama linijos nuo Mount Batten prieplaukos iki Raveness Point per Drake's salas; Yealm upė, ribojama linijos nuo Warren Point iki Misery Point

Fowey

Uosto teritorija

Falmouth

Teritorija, ribojama linijos nuo St. Anthony Head iki Pendennis Point

Camel upė

Teritorija, ribojama linijos nuo Gun Point to Brea Hill

Taw ir Torridge upės

Teritorija, ribojama linijos, einančios 200° nuo Crow Point švyturio iki kranto ties Skern Point

Bridgewater

Į pietus nuo linijos, nubrėžtos į rytus nuo Stert Point (51° 13,0′ šiaurės platumos)

Avon upė (Avon)

Teritorija, ribojama linijos nuo Avonmouth prieplaukos iki Wharf Point, iki Netham užtvankos

2 SKYRIUS

3 zonoje

Belgija

Laivybinė Šeldės upės dalis (pasroviui nuo Antverpeno atvirosios stovėjimo nuleidus inkarą vietos)

Bulgarija

Dunojus: nuo 845,650 upės kilometro iki 374,100 upės kilometro

Čekija

Dirbtiniai ežerai: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice ir Nové Mlýny III

Smėlingo žvyro gavybos ežerai: Ostrožná Nová Ves ir Tovačov

Vokietija

Dunojus

Nuo Kelheim (2 414,72 km) iki Vokietijos ir Austrijos sienos prie Jochenstein

Reinas su Lampertheimer Altrhein (nuo 4,75 km iki Rijn), Altrhein Stockstadt-Erfelden (nuo 9,80 km iki Rijn)

Nuo Vokietijos ir Šveicarijos sienos iki Vokietijos ir Nyderlandų sienos

Elbė (Norderelbe), įskaitant Süderelbe en Köhlbrand

Nuo Elbe-Seiten kanalo žiočių iki Hamburgo uosto žemutinės ribos

Müritz

 

Prancūzija

Adour upė nuo Bec du Gave iki jūros;

Aulne upė nuo Châteaulin šliuzo iki skersinės jūrinės ribos, nustatytos pagal Passage de Rosnoën;

Blavet upė nuo Pontivy iki Pont du Bonhomme;

Calais kanalas;

Charente upė nuo Tonnay-Charente tilto iki skersinės jūrinės ribos, nustatytos pagal liniją, einančią per pasroviui kairiajame krante esančio žiburio centrą ir per Fort de la Pointe centrą;

Dordogne upė nuo santakos su Lidoire upe iki Bec d'Ambès;

Garonne upė nuo Castet en Dorthe tilto iki Bec d'Ambès;

Gironde upė nuo Bec d'Ambes iki skersinės linijos, esančios ties KŽ 48,50 ir einančios per pasroviui esantį Ile de Patiras tašką;

Hérault upė nuo Bessan uosto iki jūros, iki pat viršutinės potvynio apsemos ribos;

Isle upė nuo santakos su Dronne upe iki santakos su Dordogne upe;

Luaros upė nuo santakos su Maine upe iki Cordemais (KŽ 25);

Marne upė nuo Bonneuil tilto (KŽ 169bis900) ir St Maur šliuzo iki santakos su Senos upe;

Reinas

Nive upė nuo Haïtze užtvankos iki santakos su Adour upe;

Oise upė nuo Janville šliuzo iki santakos su Senos upe;

Orb upė nuo Sérignan iki jūros, iki pat viršutinės potvynio apsemos ribos;

Rhône upė nuo sienos su Šveicarija iki jūros, išskyrus Petit Rhône;

Saône upė nuo Pont de Bourgogne tilto, esančio Chalon-sur-Saône, iki santakos su Rhône upe;

Senos upė nuo Nogent-sur-Seine šliuzo iki Tancarville kanalo pradžios;

Sèvre Niortaise upė nuo Marans šliuzo, esančio ties skersinės jūrinės ribos prieš sargybinę iki žiočių;

Somme upė nuo Pont de la Portelette tilto, esančio Abbeville, pasrovinės pusės iki Noyelles viaduko iki Saint-Valéry-sur-Somme geležinkelio;

Vilaine upė nuo Redon (KŽ 89,345) iki Arzal užtvankos;

Amance ežeras;

Annecy ežetas;

Biscarosse ežeras;

Bourget ežeras;

Carcans ežeras;

Cazaux ežeras;

Der-Chantecoq ežeras;

Guerlédan ežeras;

Hourtin ežeras;

Lacanau ežeras;

Orient ežeras;

Pareloup ežeras;

Parentis ežeras;

Sanguinet ežeras;

Serre-Ponçon ežeras;

Temple ežeras.

Kroatija

Dunojus: nuo 1 295 upės kilometro + 500 m iki 1 433 upės kilometro + 100 m

Drava upė: nuo 0 upės kilometro iki 198 upės kilometro + 600 m

Sava upė: nuo 210 upės kilometro + 800 m iki 594 upės kilometro + 000 m

Kupa upė: nuo 0 upės kilometro iki 5 upės kilometro + 900 m

Una upė: nuo 0 upės kilometro iki 15 upės kilometro

Vengrija

Dunojus: nuo 1 812 upės kilometro iki 1 433 upės kilometro

Dunojus Moson: nuo 14 upės kilometro iki 0 upės kilometro

Dunojus Szentendre: nuo 32 upės kilometro iki 0 upės kilometro

Dunojus Ráckeve: nuo 58 upės kilometro iki 0 upės kilometro

Tisza upė: nuo 685 upės kilometro iki 160 upės kilometro

Dráva upė: nuo 198 upės kilometro iki 70 upės kilometro

Bodrog upė: nuo 51 upės kilometro iki 0 upės kilometro

Kettős-Körös upė: nuo 23 upės kilometro iki 0 upės kilometro

Hármas-Körö upė: nuo 91 upės kilometro iki 0 upės kilometro

Sió kanalas: nuo 23 upės kilometro iki 0 upės kilometro

Velence ežeras

Fertő ežeras

Nyderlandai

Reinas

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, IJmuiden uostas, Roterdamo uosto teritorija, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch kanalas, Boven Rijn, Pannersdensch kanalas, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdamo–Reino kanalas, Veerse Meer, Scheldės-Reino kanalas iki žiočių Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse žemiau Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (į rytus nuo Beniliukso uosto), Hartelkanaal

Austrija

Dunojus: nuo sienos su Vokietija iki sienos su Slovakija

Inn: nuo žiočių iki Passau-Ingling elektrinės

Traun: nuo žiočių iki 1,80 km

Enns: nuo žiočių iki 2,70 km

March: iki 6,00 km

Lenkija

Biebrza upė nuo Augustowski kanalo žiočių iki Narwia upės žiočių

Brda upė nuo susijungimo su Bydgoski kanalu Bydgoszcz mieste iki Wisła upės žiočių

Bug upė nuo Muchawiec upės žiočių iki Narwia upės žiočių

Dąbie ežeras iki ribos su vidaus jūros vandenimis

Augustowski kanalas nuo susijungimo su Biebrza upe iki valstybės sienos, įskaitant ežerus, išsidėsčiusius palei šį kanalą

Bartnicki kanalas nuo Ruda Woda ežero iki Bartężek ežero, įskaitant Bartężek ežerą

Bydgoski kanalas

Elbląski kanalas nuo Druzno ežero iki Jeziorak ežero ir Szeląg Wielki ežero, kartu su šiais ežerais ir ežerais palei kanalą bei atšaka Zalewo kryptimi nuo Jeziorak ežero iki Ewingi ežero, įskaitant šiuos ežerus

Gliwicki kanalas kartu su Kędzierzyński kanalu

Jagielloński kanalas nuo susijungimo su Elbląg upe iki Nogat upės

Łączański kanalas

Ślesiński kanalas kartu su ežerais palei šį kanalą ir Gopło ežeras

Żerański kanalas

Martwa Wisła upė nuo Wisła upės Przegalina gyvenvietėje iki ribos su vidaus jūros vandenimis

Narew upė nuo Biebrza upės žiočių iki Wisła upės žiočių, įskaitant Zegrzyński ežerą

Nogat upė nuo Wisła upės iki žiočių Wisła įlankoje (Aistmarėse)

Noteć upė (aukštupys) nuo Gopło ežero iki susijungimo su Górnonotecki kanalu, ir Górnonotecki kanalas bei Noteć upė (žemupys) nuo Bydgoski kanalo susijungimo su Warta upės žiotimis

Nysa Łużycka upė nuo Gubin iki Oderio upės žiočių

Oderio upė nuo Racibórz miesto iki susijungimo su Rytų Oderio upe, nuo Klucz-Ustowo kanalo tampa Regalica upe, kartu su ta upe ir jos atšakomis iki Dąbie ežero, taip pat Oderio upės atšaka nuo Opatowice šliuzo iki šliuzo Wrocław mieste

Vakarų Oderio upė nuo slenksčio Widuchowa (Oderio upės 704,1 km) iki ribos su vidaus jūros vandenimis, įskaitant atšakas bei Klucz-Ustowo kanalą, sujungiantį Rytų Oderio upę su Vakarų Oderio upe

Parnica upė ir Parnicki kanalas nuo Vakarų Oderio upės iki ribos su vidaus jūros vandenimis

Pisa upė nuo Roś ežero iki Narew upės žiočių

Szkarpawa upė nuo Wisła upės iki žiočių Wisła įlankoje (Aistmarėse)

Warta upė nuo Ślesińskie ežero iki Oderio upės žiočių

Wielkie Jeziora Mazurskie sistema, apimanti ežerus, sujungtus upėmis ir kanalais, sudarančiais pagrindinį kelią nuo Roś ežero (jį įskaitant) Pisz mieste iki Węgorzewski kanalo (įskaitant tą kanalą) Węgorzewo mieste kartu su šiais ežerais: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty ir Święcajty kartu su Giżycki kanalu, Niegociński kanalu bei Piękna Góra kanalu, ir Ryńskie ežero (jį įskaitant) atšaka Ryn mieste iki Nidzkie ežero (iki 3 km, ties riba su Nidzkie ežero gamtos draustiniu) kartu su šiais ežerais: Bełdany, Guzianka Mała ir Guzianka Wielka

Wisła upė nuo Przemsza upės žiočių iki susijungimo su Łączański kanalu, taip pat nuo to kanalo žiočių Skawina mieste iki Wisła upės žiočių į Gdańsk įlanką, išskyrus Włocławski rezervuarą

Rumunija

Dunojus: nuo Serbijos ir Rumunijos sienos (1 075 km) iki Juodosios jūros Sulinos atšaka–kanalu

Dunojaus – Juodosios jūros kanalas (64,410 km ilgio): nuo santakos su Dunojaus upe, ties Dunojaus 299,300 km, ties Černavode (atitinkamai 64,410 kanalo km), iki pietų Constanta uosto – Agigea (0 kanalo km)

Poarta Albă–Midia Năvodari kanalas (34,600 km ilgio): nuo Dunojaus–Juodosios jūros kanalo santakos ties 29,410 km ties Poarta Albă (atitinkamai 27,500 kanalo km) iki Midia uosto (0 kanalo km)

Slovakija

Dunojus: nuo 1880,26 upės kilometro iki 1708,20 upės kilometro

Dunojaus kanalas: nuo 1851,75 upės kilometro iki 1811,00 upės kilometro

Váh upė: nuo 0,00 upės kilometro iki 70,00 upės kilometro

Morava upė: nuo 0,00 upės kilometro iki 6,00 upės kilometro

Bodrog upė: nuo 49,68 upės kilometro iki 64,85 upės kilometro

Dirbtiniai ežerai: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

Švedija

Trollhätte kanalas ir Göta älv nuo platumos lygiagretės per Bastugrunds švyturį iki Göta älv tilto

Mälaren ežeras

Stokholmo uostas, ribojamas šiaurės vakaruose Lidingö tilto, šiaurės rytuose linijos per Elfviksgrund švyturį laikantis 135-315 laipsnių kurso ir pietuose Skuru tilto

Södertälje kanalas ir Södertälje uostas, ribojamas šiaurėje Södertälje šliuzo ir pietuose 59° 09′ 00″ šiaurės platumos lygiagretės

Jungtinė Karalystė

ŠKOTIJA

Leith (Edinburgas)

Molo teritorija

Glasgow

Strathclyde Loch

Crinan kanalas

Nuo Crinan iki Ardrishaig

Caledonian kanalas

Kanalo ruožai

ŠIAURĖS AIRIJA

Lagan upė

Nuo Lagan slenksčio iki Stranmillis

RYTŲ ANGLIJA

Wear upė (nepatvinstanti)

Nuo senojo geležinkelio tilto (Durham) iki Prebends tilto (Durham)

Tees upė

Prieš srovę nuo Tees užtvaros

Grimsby dokas

Šliuzų teritorija

Immingham dokas

Šliuzų teritorija

Hull dokai

Šliuzų teritorija

Boston dokas

Šliuzo vartų zona

Aire ir Calder Navigation

Goole dokai iki Leeds; sankirta su Leeds ir Liverpool kanalu; Bank Dole santaka su Selby (Ouse upės šliuzas); Castleford santaka su Wakefield (Falling šliuzas)

Ancholme upė

Nuo Ferriby šliuzo iki Brigg

Calder ir Hebble kanalas

Nuo Wakefield (Falling šliuzo) iki Broadcut Top šliuzo

Foss upė

Nuo (Blue tilto) santakos su Ouse upe iki Monk tilto

Fossdyke kanalas

Nuo santakos su Trent upe iki Brayford tvenkinio

Goole dokas

Šliuzo vartų zona

Hornsea Mere

Visas kanalas

Hull upė

Nuo Struncheon Hill šliuzo iki Beverley Beck

Market Weighton kanalas

Nuo Humber upės šliuzo iki Sod Houses šliuzo

New Junction kanalas

Visas kanalas

Ouse upė

Nuo Naburn šliuzo iki Nun Monkton

Sheffield ir South Yorkshire kanalas

Nuo Keadby šliuzo iki Tinsley šliuzo

Trent upė

Nuo Cromwell šliuzo iki Shardlow

Witham upė

Nuo Boston šliuzo iki Brayford Poole (Lincoln)

VELSAS IR VAKARŲ ANGLIJA

Severn upė

Aukščiau Llanthony ir Maisemore slenksčių

Wye upė

Aukščiau Monmouth

Cardiff

Roath parko ežeras

Talbot uostas

Uždarų dokų teritorija

Swansea

Uždarų dokų teritorija

Dee upė

Aukščiau Barrelwell Hill vandenvietės

Mersey upė

Dokai (išskyrus Seaforth doką)

Lune upė

Aukščiau Glasson doko

Avon upė (Midland)

Nuo Tewkesbury šliuzo iki Evesham

Gloucester

Gloucester miesto dokai, Gloucester (Sharpness) kanalas

Hollingworth ežeras

Visas ežeras

Manchester laivų kanalas

Visas kanalas ir Salford dokai, įskaitant Irwell upę

Pickmere ežeras

Visas ežeras

Tawe upė

Nuo jūros užtvaros (marinos) iki Morfa sporto stadiono

Rudyard ežeras

Visas ežeras

Weaver upė

Žemiau Northwich

PIETŲ ANGLIJA

Nene upė

Wisbech kanalas ir Nene upė iki Dog-in-a-Doublet šliuzo

Great Ouse upė

Kings Lynn kanalas ir Great Ouse upė žemiau West Lynn Road tilto

Yarmouth

Yare upės žiotys nuo linijos, išvestos per šiaurinio ir pietinio įplaukos pirsų galus, įskaitant Breydon Water

Lowestoft

Lowestoft uostas žemiau Mutford šliuzo iki linijos, išvestos per išorinių įplaukos į uostą pirsų

Alde ir Ore upės

Aukščiau įplaukos į Ore upę iki Westrow Point

Deben upė

Aukščiau įplaukos į Deben upę iki Felixstowe perkėlos

Orwell ir Stour upės

Nuo linijos, išvestos nuo Fagbury Point iki Shotley Point (Orwell upėje), iki Ipswich doko; ir nuo linijos šiaurės-pietų krytimi per Erwarton iškyšulį Stour upėje iki Manningtree

Chelmer ir Blackwater kanalas

Į rytus nuo Beeleigh šliuzo

Temzės upė ir jos intakai

Temzės upė aukščiau Teddington šliuzo iki Oksfordo

Adur upė ir Southwick kanalas

Adur upė aukščiau vakarinio Tarmac prieplaukos galo, ir Southwick kanalas

Arun upė

Arun upė aukščiau Littlehampton marinos

Ouse upė (Sussex) Newhaven

Ouse upė aukščiau šiaurės krantinės šiaurinio galo

Bewl Water

Visas ežeras

Grafham Water

Visas ežeras

Rutland Water

Visas ežeras

Thorpe parko ežeras

Visas ežeras

Chichester

Į rytus nuo linijos, jungiančios Cobnor Point su Chalkdock Point

Christchurch

Christchurch uosto teritorija, išskyrus Run

Exeter kanalas

Visas kanalas

Avon upė (Avon)

Bristolio miesto dokai

Netham užtvanka iki Pulteney slenksčio


(1)  Tuo atveju, kai laivų prirašymo uostas yra kitur, turi būti atsižvelgiama į 1960 m. balandžio 8 d. Ems–Dollart sutarties 32 straipsnį (BGBl. 1963 II, p. 602).


II PRIEDAS

BŪTINIAUSI TECHNINIAI REIKALAVIMAI, TAIKYTINI PLAUKIOJANČIOSIOMS PRIEMONĖMS 1, 2, 3 IR 4 ZONŲ VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE

Plaukiojančiosioms priemonėms taikytini techniniai reikalavimai nustatyti ES-TRIN standarte 2015/1.


III PRIEDAS

GALIMŲ PAPILDOMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, TAIKYTINŲ PLAUKIOJANČIOSIOMS PRIEMONĖMS 1, 2 IR NESUJUNGTUOSE 3 ZONOS VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE, OBJEKTAI

Papildomi techniniai reikalavimai, kuriuos pagal šios direktyvos 23 straipsnio 1 ir 2 dalis valstybė narė priima plaukiojančiosioms priemonėms, kuriomis vykdoma veikla tos valstybės narės teritorijoje, gali būti taikomi tik toliau išdėstytiems objektams.

1.

Apibrėžtys

Būtinos papildomiems reikalavimams suprasti

2.

Stovumas

Konstrukcijos sutvirtinimas

Pripažintos klasifikacinės bendrovės išduotas sertifikatas ir (arba) liudijimas

3.

Saugus atstumas ir viršvandeninis bortas

Viršvandeninis bortas

Saugus atstumas

4.

Korpuso angų ir antstatų nelaidumas vandeniui

Antstatai

Durys

Langai ir stoglangiai

Triumo liukai

Kitos angos (vėdinimo vamzdžiai, išmetamieji vamzdžiai ir t. t.)

5.

Įranga

Inkarai ir inkarų grandinės

Navigaciniai žiburiai

Garso signalai

Kompasas

Radaras

Siunčiantieji ir priimantieji įrenginiai

Gelbėjimo įranga

Turimos laivybos schemos

6.

Papildomos keleiviniams laivams taikomos nuostatos

Stovumas (vėjo stiprumas, kriterijai)

Gelbėjimo įranga

Viršvandeninis bortas

Saugus atstumas

Matomumas iš vairinės

7.

Laivų vilkstinės ir konteinerių vežimas

Stūmikų ir lichterių sukabinimas

Plaukiojančiųjų priemonių arba lichterių, kuriais plukdomi konteineriai, stovumas


IV PRIEDAS

GALIMŲ MAŽIAU GRIEŽTŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, TAIKYTINŲ PLAUKIOJANČIOSIOMS PRIEMONĖMS 3 IR 4 ZONŲ VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE, OBJEKTAI

Mažiau griežti techniniai reikalavimai, kuriuos pagal šios direktyvos 23 straipsnio 4 dalį valstybė narė leidžia taikyti laivams, kuriais vykdoma veikla tik tos valstybės narės teritorijoje esančiais 3 arba 4 zonos vandenų keliais, gali būti taikomi tik toliau išdėstytiems objektams.

 

3 zonoje

Inkaro įranga, įskaitant inkaro grandinių ilgį

(Tiesioginės eigos) greitis

Kolektyvinės gelbėjimo priemonės

2 skyrių būsena

Matomumas iš vairinės

 

4 zonoje

Inkaro įranga, įskaitant inkaro grandinių ilgį

(Tiesioginės eigos) greitis

Gelbėjimo priemonės

2 skyrių būsena

Matomumas iš vairinės

Antroji savarankiška varomoji sistema


V PRIEDAS

IŠSAMIOS PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

2.01 straipsnis

Tikrinimo įstaigos

1.

Valstybės narės turi įsteigti tikrinimo įstaigas.

2.

Tikrinimo įstaigas turi sudaryti pirmininkas ir ekspertai.

Kiekvienoje įstaigoje turi būti bent šie ekspertai:

a)

administracijai, atsakingai už laivybą vidaus vandenų keliais, atstovaujantis pareigūnas;

b)

vidaus vandenų laivų ir jų variklių projektavimo ekspertas;

c)

laivybos ekspertas, turintis vidaus vandenų laivavedžio licenciją, kuria jos turėtojui suteikiama teisė vesti tikrinamą laivą.

3.

Kiekvienos įstaigos pirmininką ir ekspertus turi skirti valstybės narės, kurioje įstaiga yra įsteigta, valdžios institucijos. Pradėdami eiti pareigas, pirmininkas ir ekspertai raštu turi pateikti pareiškimą, kad jas vykdys visiškai nepriklausomai. Pareigūnai tokio pareiškimo pateikti neprivalo.

4.

Tikrinimo įstaigoms pagal taikomas nacionalines nuostatas gali padėti tam tikrų sričių ekspertai.

2.02 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.03 straipsnis

Plaukiojančiosios priemonės pateikimas patikrinimui

1.

Savininkas arba jo atstovas plaukiojančiąją priemonę turi pateikti be krovinio, išvalytą ir su įranga. Jis turi teikti visą atliekant patikrinimą būtiną pagalbą, pavyzdžiui, parūpinti tinkamą valtį bei personalą ir atidengia laivo korpuso ar įrangos dalis, kurios nėra tiesiogiai prieinamos arba matomos.

2.

Tikrinimo įstaiga turi reikalauti, kad pirmas patikrinimas būtų atliekamas sausumoje. Patikrinimas sausumoje nebūtinas, jei pateikiamas klasifikacinis sertifikatas arba pripažintos klasifikacinės bendrovės išduotas sertifikatas, liudijantis, kad laivo konstrukcija atitinka jai keliamus reikalavimus, arba jei pateikiamas sertifikatas, rodantis, kad kompetentinga valdžios institucija jau atliko patikrinimą sausumoje kitu tikslu. Jei atliekamas periodinis patikrinimas arba šios direktyvos 14 straipsnyje numatytas patikrinimas, tikrinimo įstaiga gali reikalauti, kad laivas būtų tikrinamas iškeltas iš vandens.

Tikrinimo įstaiga turi atlikti motorinių laivų arba vilkstinių bandomuosius reisus pradinio patikrinimo metu arba jei buvo padaryta esminių varomosios arba vairavimo įrangos pakeitimų.

3.

Tikrinimo įstaiga gali reikalauti atlikti papildomus eksploatacinius bandymus ir pateikti kitus patvirtinamuosius dokumentus. Ta nuostata taip pat turi būti taikoma, kai plaukiojančioji priemonė statoma.

2.04 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.05 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.06 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.07 straipsnis

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate nurodomi duomenys ir jo pakeitimai

1.

Plaukiojančiosios priemonės savininkas arba jo atstovas turi informuoti kompetentingą valdžios instituciją apie visus plaukiojančiosios priemonės pavadinimo arba nuosavybės pasikeitimus, visus iš naujo atliktus matavimus bei visus registracijos arba prirašymo uosto pasikeitimus ir turi nusiųsti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą minėtai valdžios institucijai, kad ši padarytų pakeitimus.

2.

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą papildyti informacija arba pakeisti gali bet kuri kompetentinga valdžios institucija.

3.

Jei kompetentinga valdžios institucija Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą pakeičia arba papildo jį informacija, ji apie tai turi informuoti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą išdavusią kompetentingą valdžios instituciją.

2.08 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.09 straipsnis

Periodinis patikrinimas

1.

Plaukiojančiosios priemonės turi būti periodiškai tikrinamos prieš baigiantis jų Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato galiojimui.

2.

Kompetentinga valdžios institucija turi iš naujo nustatyti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato galiojimo laikotarpį pagal to patikrinimo rezultatus.

3.

Galiojimo laikotarpis įrašomas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate ir pranešamas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą išdavusiai valdžios institucijai.

4.

Jei Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato galiojimo laikotarpis nepratęsiamas, o sertifikatas pakeičiamas nauju, ankstesnis Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatas turi būti grąžinamas jį išdavusiai kompetentingai valdžios institucijai.

2.10 straipsnis

Savanoriškas patikrinimas

Plaukiojančiosios priemonės savininkas arba jo atstovas bet kuriuo metu gali savanoriškai paprašyti atlikti patikrinimą.

Pagal minėtą prašymą atlikti patikrinimą turi būti imamasi veiksmų.

2.11 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.12 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.13 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.14 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.15 straipsnis

Išlaidos

Plaukiojančiosios priemonės savininkas arba jo atstovas turi padengti visas plaukiojančios priemonės patikrinimo ir Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimo išlaidas pagal kiekvienos valstybės narės sudarytą specialų mokesčių sąrašą.

2.16 straipsnis

Informavimas

Kompetentinga valdžios institucija asmenims, galintiems pagrįsti, kad jiems būtina sužinoti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato turinį, gali leisti su juo susipažinti ir gali jiems išduoti Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato ištraukas ar kopijas, patvirtintas ir nurodytas kaip tikras.

2.17 straipsnis

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų registras

1.

Kompetentingos valdžios institucijos turi saugoti visų savo išduotų Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų originalus arba kopijas ir juose pažymėti visą informaciją bei pakeitimus, taip pat visus Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato panaikinimus bei pakeitimus naujais. Jos turi atitinkamai atnaujinti šios direktyvos 17 straipsnyje minimą registrą.

2.

Kad būtų vykdomos laivybos saugą ir paprastumą užtikrinančios administracinės priemonės ir kad būtų įgyvendinti šio priedo 2.02–2.15 straipsniai ir šios direktyvos 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 ir 22 straipsniai, kitų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms, Manheimo konvencijos susitariančiosioms šalims ir, jei užtikrinamas lygiavertis slaptumo lygis, trečiosioms valstybėms remiantis administraciniais susitarimais suteikiama prieiga prie II priede numatytą pavyzdį atitinkančio registro, leidžiant joms tik susipažinti su duomenimis.

2.18 straipsnis

Unikalus Europos laivo identifikavimo numeris

1.

Unikalų Europos laivo identifikavimo numerį (ENI) pagal šios direktyvos II priedą sudaro aštuoni arabiški skaitmenys.

2.

Jei Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimo metu plaukiojančioji priemonė neturi ENI, jį tai plaukiojančiajai priemonei turi priskirti valstybės narės, kurioje plaukiojančioji priemonė yra įregistruota arba kurioje yra jos prirašymo uostas, kompetentinga valdžios institucija.

Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate nurodomą laivo ENI valstybių, kuriose neįmanoma skirti ENI, plaukiojančiosioms priemonėms turi priskirti tą Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatą išduodanti kompetentinga valdžios institucija.

3.

Plaukiojančiosios priemonės savininkas arba jo atstovas dėl ENI priskyrimo turi kreiptis į kompetentingą valdžios instituciją. Savininkas arba jo atstovas taip pat yra atsakingi už tai, kad laivo ENI, kuris įrašomas Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikate, būtų pritvirtintas prie plaukiojančiosios priemonės.

2.19 straipsnis

(Palikta tuščia)

2.20 straipsnis

Pranešimai

Kiekviena valstybė narė arba jos kompetentingos valdžios institucijos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms arba kitoms kompetentingoms valdžios institucijoms turi pranešti:

a)

techninių tarnybų, kurios kartu su jų nacionaline kompetentinga valdžios institucija yra atsakingos už II priedo taikymą, pavadinimus ir adresus;

b)

II priede parodytus laivo nuotekų valymo įrenginių tipų, kuriems nuo paskutinio pranešimo buvo suteiktas patvirtinimas, duomenų lapus;

c)

kitokiais, nei nustatytieji II priede, standartais grindžiamų laivo nuotekų valymo sistemų, skirtų naudoti valstybių narių nacionaliniuose vandens keliuose, pripažintus tipo patvirtinimus;

d)

per vieną mėnesį – apie laivo nuotekų valymo sistemų tipo patvirtinimo atšaukimą ir apie tokio atšaukimo priežastis;

e)

jei gautos paraiškos dėl inkaro masės sumažinimo, apie visus specialius inkarus, kuriems suteikti leidimai, nurodant jų tipų pavadinimus ir leistiną inkarų masės sumažinimą. Kompetentinga valdžios institucija leidimą pareiškėjui išduoda ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai apie tai pranešama Komisijai, jei pastaroji neprieštarauja;

f)

apie radiolokacinės laivavedybos įrangą ir posūkio kampinio greičio indikatorius, kuriems jos suteikė tipo patvirtinimą. Atitinkamame pranešime turi būti nurodomas paskirtas tipo patvirtinimo numeris, tipo žymuo, gamintojo pavadinimas, tipo patvirtinimo turėtojo pavadinimas ir tipo patvirtinimo data;

g)

apie kompetentingas valdžios institucijas, atsakingas už specializuotų radiolokacinės laivavedybos įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatoriaus įrengimo, keitimo, remonto ar techninės priežiūros įmonių patvirtinimą.


VI PRIEDAS

KLASIFIKACINĖS BENDROVĖS

Klasifikacinių bendrovių pripažinimo kriterijai

Klasifikacinės bendrovės, prašančios pripažinimo pagal šios direktyvos 21 straipsnį, turi atitikti visus šiuos kriterijus:

1.

klasifikacinė bendrovė turi galėti dokumentais pagrįsti didelę patirtį, įgytą vertinant vidaus vandenų laivų projektus ir konstrukcijas. Klasifikacinė bendrovė turi turėti išsamias vidaus vandenų laivų projektavimo, statybos ir periodinio tikrinimo, visų pirma stovumo skaičiavimo pagal Taisyklių, pridėtų prie ADN, 9 dalį, kaip nurodyta II priede. Tos taisyklės ir nuostatai, turi būti skelbiami bent anglų, nyderlandų, prancūzų arba vokiečių kalba ir nuolat atnaujinami bei tobulinami vykdant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas. Taisyklės ir nuostatai turi neprieštarauti Sąjungos teisės nuostatoms arba galiojantiems tarptautiniams susitarimams;

2.

klasifikacinė bendrovė turi kasmet skelbti savo laivų registrą;

3.

laivų savininkai ar statytojai arba kiti asmenys, kurių komercinė veikla yra susijusi su laivų projektavimu, gamyba, įrengimu, remontu, eksploatavimu ar draudimu turi nekontroliuoti klasifikacinės bendrovės. Klasifikacinė bendrovė pajamas turi gaunti ne iš vienos įmonės;

4.

klasifikacinės bendrovės buveinė arba patronuojamoji bendrovė, įgaliota priimti sprendimus ir veikti visose atitinkamose srityse pagal vidaus vandenų transportą reglamentuojančius teisės aktus, yra vienoje iš valstybių narių;

5.

klasifikacinė bendrovė ir jos ekspertai turi turėti gerą reputaciją vidaus vandenų transporto srityje; ekspertai turi galėti pateikti savo profesinių gebėjimų įrodymą. Už jų veiklą turi atsakyti klasifikacinė bendrovė;

6.

klasifikacinė bendrovė turi turėti gausų techninį, vadybos, pagalbinį, tikrinimo ir mokslinį personalą, atitinkantį jos uždavinius bei klasifikuojamus laivus, ir rūpinasi pajėgumų plėtra ir taisyklių atnaujinimu. Ji turi turėti inspektorius bent vienoje valstybėje narėje;

7.

klasifikacinės bendrovės veiklą turi reglamentuoti etikos kodeksas;

8.

klasifikacinė bendrovė turi būti valdoma ir administruojama taip, kad būtų užtikrintas valstybės narės reikalaujamas informacijos konfidencialumas;

9.

klasifikacinė bendrovė turi būti pasirengusi valstybei narei teikti atitinkamą informaciją;

10.

klasifikacinės bendrovės vadovybė turi apibrėžti ir dokumentais pagrįsti savo kokybės politiką, tikslus ir įsipareigojimus dėl kokybės ir užtikrina, kad ši politika būtų suprantama, įgyvendinama ir kad jos būtų laikomasi visais klasifikacinės bendrovės lygiais;

11.

klasifikacinė bendrovė turi parengti, įdiegti ir taikyti veiksmingą vidaus kokybės sistemą, grindžiamą atitinkamomis tarptautiniu mastu pripažintų kokybės standartų dalimis ir atitinkančią EN ISO/IEC 17020:2004, kaip aiškinama IAKS Kokybės sistemos sertifikavimo schemos reikalavimuose. Kokybės sistema turi būti sertifikuota nepriklausomos audito įstaigos, pripažintos valstybės, kurioje yra klasifikacinės bendrovės buveinė arba jos filialas, kaip numatyta 4 punkte, administracijos, kuri, inter alia, užtikrina, kad:

a)

klasifikacinės bendrovės taisyklės ir nuostatai būtų nustatomi ir taikomi sistemingai;

b)

būtų laikomasi klasifikacinės bendrovės taisyklių ir nuostatų;

c)

būtų laikomasi įstatymais numatyto darbo, kurį atlikti yra įgaliota klasifikacinė bendrovė, reikalavimų;

d)

personalo, kurio darbas turi įtakos klasifikacinės bendrovės paslaugų kokybei, pareigos, įgaliojimai ir santykiai būtų apibrėžti ir įforminti dokumentais;

e)

visas darbas būtų atliekamas kontroliuojamomis sąlygomis;

f)

būtų įdiegta priežiūros sistema, pagal kurią stebimi klasifikacinės bendrovės tiesiogiai įdarbintų inspektorių ir techninio bei administracinio personalo veiksmai ir darbas;

g)

pagrindinio įstatymais numatyto darbo, kurį klasifikacinė bendrovė yra įgaliota atlikti, reikalavimus vykdytų ar jų vykdymą tiesiogiai prižiūrėtų tik klasifikacinės bendrovės arba kitų pripažintų klasifikacinių bendrovių inspektoriai;

h)

būtų įdiegta inspektorių kvalifikacijos įgijimo ir nuolatinio jų žinių atnaujinimo sistema;

i)

būtų tvarkomi įrašai, liudijantys, kad laikomasi tų sričių, kuriose teikiamos paslaugos, privalomų standartų, ir kad kokybės sistema veikia veiksmingai, ir

j)

visuose padaliniuose veiktų planinio ir dokumentais grindžiamo kokybės užtikrinimo veiklos vidaus audito bendra sistema;

12.

kokybės sistema privalo būti sertifikuota nepriklausomos audito įstaigos, pripažintos valstybės narės, kurioje yra klasifikacinės bendrovės buveinė arba jos filialas, kaip numatyta 4 punkte, administracijos;

13.

klasifikacinė bendrovė į turi sipareigoti savo reikalavimus suderinti su atitinkamomis Sąjungos direktyvomis ir Komisijai laiku teikti visą atitinkamą informaciją;

14.

klasifikacinė bendrovė turi įsipareigoti periodiškai konsultuotis su jau pripažintomis klasifikacinėmis bendrovėmis, kad būtų užtikrintas jų techninių standartų ir tų standartų įgyvendinimo lygiavertiškumas, o rengdama savo taisykles bei nuostatus turi leisti dalyvauti valstybės narės ir kitų suinteresuotų šalių atstovams.


VII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 2006/87/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

1 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

9 straipsnis

6 straipsnio 1 ir 3 dalys

8 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 ir 4 dalys

8 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalis

3 straipsnis

7 straipsnis

4 straipsnis

8 straipsnis

11 straipsnio 2 dalis

9 straipsnis

11 straipsnio 1 dalis

10 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

15 straipsnis

14 straipsnis

16 straipsnis

15 straipsnis

18 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

10 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

17 straipsnis

22 straipsnis

5 straipsnis

23 straipsnis

6 straipsnis išbrauktas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB (1)

7 straipsnio 1–3 dalys

24 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

8 straipsnio 2 ir 3 dalys

29 straipsnis

30 straipsnis

20 straipsnio 1 dalis

31 straipsnis

20 straipsnio 2 dalis

22 straipsnis

32 straipsnis

19 straipsnis

33 straipsnis

34 straipsnis

24 straipsnis

35 straipsnis

21 straipsnis

36 straipsnis

23 straipsnis

37 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnio 4 dalis

37 straipsnio 3 dalis

38 straipsnis

39 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

40 straipsnis


(1)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).


Top