Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L1629

Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО

OJ L 252, 16.9.2016, p. 118–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj

16.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/118


ДИРЕКТИВА (EС) 2016/1629 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 септември 2016 година

за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) се установяват хармонизирани условия за издаване на технически удостоверения за плавателни съдове по вътрешните водни пътища за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

(2)

Техническите изисквания за съдове, плаващи по река Рейн, се установяват от Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР).

(3)

Техническите изисквания, посочени в приложенията към Директива 2006/87/ЕО, включват повечето разпоредби, установени в регламентите за инспекции на плавателни съдове по река Рейн, във варианта, одобрен през 2004 г. от ЦККР. Условията и техническите изисквания за издаване на свидетелства за вътрешно корабоплаване съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн се актуализират редовно и е признато, че отразяват текущото развитие на технологиите.

(4)

Поради различните правни рамки и срокове за процедурите за вземане на решения е трудно да се поддържа равностойността на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, издадени в съответствие с Директива 2006/87/ЕО, и свидетелствата, издадени в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн. Това води до липса на правна сигурност, което има потенциално отрицателно въздействие върху безопасността на корабоплаването.

(5)

За да се постигне хармонизация на равнището на Съюза и за да се предотврати нарушаване на конкуренцията и различие в равнищата на безопасност, за всички вътрешни водни пътища на Съюза следва да се прилагат едни и същи технически изисквания, които да се актуализират редовно.

(6)

Тъй като ЦККР е натрупала значителен опит в разработването и актуализирането на технически изисквания за плавателни съдове за вътрешно корабоплаване, този опит следва да бъде използван пълноценно в полза на вътрешните водни пътища в Съюза. Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI), действащ под егидата на ЦККР и открит за експерти от всички държави — членки отговаря за изготвянето на техническите стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, на които Съюзът следва да се позовава.

(7)

Свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, потвърждаващи пълното съответствие на плавателните средства с техническите изисквания, следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

(8)

Следва да има по-голяма хармонизация на условията за издаване от държавите членки на допълнителни свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза за дейности по водни пътища от зони 1 и 2 (естуари) и за дейности по водни пътища от зона 4.

(9)

В интерес на безопасността, стандартите следва да се хармонизират в голяма степен и по такъв начин, че да няма влошаване на стандартите за безопасност по вътрешните водни пътища на Съюза. Въпреки това държавите членки следва да имат възможност след консултации с Комисията да установят специални разпоредби относно допълнителни или занижени технически изисквания за някои зони, при условие че тези мерки са ограничени до конкретни области, установени в приложения III и IV.

(10)

Държавите членки следва да поддържат необходимото равнище на безопасност, като същевременно следва да имат възможност за дерогация от настоящата директива в някои случаи, отнасящи се до плавателни водни пътища, които не са свързани с вътрешните водни пътища на други държави членки, или до някои плавателни средства, експлоатирани изключително по национален воден път. Когато тези дерогации обхващат всички плавателни съдове, които плават в държава членка, за тази държава членка би представлявало непропорционално и ненужно задължение да транспонира всички задължения, посочени в настоящата директива. Държавите членки не могат да издават свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза, ако не са транспонирали съответните задължения съгласно настоящата директива.

(11)

Следва да са възможни дерогации от настоящата директива и признаване на равностойността на конкретни плавателни средства с цел да се даде възможност за прилагане на алтернативни подходи, да се насърчава новаторството или да се избегнат неразумно високи разходи, при условие че се осигурява равностойно или подходящо равнище на безопасност. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно такива дерогации и признаване на равностойност. Комисията следва да има възможността да се позовава на препоръките на CESNI за такива дерогации и признаване на равностойност. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(12)

От съображения за административна, техническа и икономическа ефективност държавите членки следва да имат възможност да определят компетентни органи, които да отговарят за осигуряването на съответствие с настоящата директива и правилното ѝ прилагане съгласно националните им практики.

(13)

Свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза следва да се издава на плавателно средство, което преминава техническа проверка, извършена преди това плавателно средство да бъде пуснато в експлоатация. Тази техническа проверка следва да се използва за установяване на съответствието на плавателното средство с техническите изисквания, посочени в настоящата директива. Компетентните органи на държавите членки следва да имат право да контролират по всяко време това съответствие, както и наличието на борда на валидно свидетелство за вътрешно корабоплаване.

(14)

Уместно е в рамките на определени срокове и съобразно категорията на съответното плавателно средство за всеки конкретен случай да се определя срок на валидност на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза.

(15)

За да се поддържа висока степен на безопасност на вътрешното корабоплаване, е необходимо да се установят подробни разпоредби за замяна, подновяване, удължаване на срока на валидност и издаване на нови свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза.

(16)

С цел да се гарантира, че настоящата директива се прилага по ефикасен начин, в европейската база данни за корабните корпуси (EHDB) следва да се въвежда информация, свързана с плавателните средства по вътрешните водни пътища, която да се ползва от компетентните органи. По-специално, EHDB следва да дава възможност за проверка на историята на висящите заявления за свидетелства и да съдържа информация за всички валидни свидетелства, издадени за дадено плавателно средство. Комисията следва да поддържа EHDB и да я приспособи така, че тя да служи пълноценно за прилагането на настоящата директива.

(17)

Мерките, определени в Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), трябва да останат в сила за съдове, които не са обхванати от настоящата директива.

(18)

За да се подобри яснотата на законодателството на Съюза, обхватът на Директива 2009/100/EО следва да бъде адаптиран, за да се отчете допълващият характер на настоящата директива и новите моменти при международните споразумения. Следователно Директива 2009/100/EО следва да бъде изменена.

(19)

За плавателни средства в експлоатация, които не разполагат със свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза към момента на първата им проверка съгласно ревизираните технически изисквания, въведени с настоящата директива, следва да се прилага преходен режим.

(20)

С цел по-добро регулиране и опростяване следва да е възможно в настоящата директива да се направи позоваване на международните стандарти, без да бъдат дублирани в правната рамка на Съюза.

(21)

CESNI е създаден, за да улесни хармонизирането на техническите стандарти, прилагани в сектора на вътрешния воден транспорт в цяла Европа. С цел гарантиране на високо равнище на безопасност и ефикасност на вътрешното корабоплаване, както и за поддържане на равностойността на свидетелствата за вътрешно корабоплаване, и за да се вземат предвид научно-техническия прогрес и други тенденции в сектора, позоваването на приложимия Европейски стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN) в настоящата директива следва да бъде редовно актуализирано. Следователно на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с актуализирането на позоваването на най-новата версия на стандарта ES-TRIN и определянето на срока на неговото прилагане.

(22)

Когато е надлежно обосновано чрез подходящ анализ и при липса на съответстващи и актуални международни стандарти за гарантиране на безопасността на корабоплаването или когато промени в процеса на вземане на решения от CESNI биха компрометирали интересите на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението, с цел да се защитят интересите на Съюза, на приложение II към настоящата директива, като се осигурят подходящи технически изисквания.

(23)

С цел изменение или допълване на някои несъществени елементи от настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението на класификацията на воден път; допълнителното уточняване на данните, които се въвеждат в EHDB, видовете достъп до тази база данни, както и указанията относно нейното използване и функциониране; актуализирането на минималните технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и изменението на приложения III и IV, за да се вземе предвид научно-техническия прогрес, на приложение V, за да се актуализират и рационализират процедурните му разпоредби, и на приложение VI с цел изменение на критериите за признаване на класификационните организации, за да се гарантира безопасността на корабоплаването, както и изменението на позоваванията в настоящата директива на приложения II и V, станало необходимо поради приемането на делегирани актове.

(24)

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (7). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти имат систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(25)

С цел да се допуснат алтернативни подходи, да се насърчи новаторството и да се избегнат неразумно високи разходи, да се осигури ефективен процес за издаване на свидетелства или да се отчетат регионални обстоятелства, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за разрешаване на някои дерогации по отношение на техническите изисквания за конкретни плавателни средства, за признаване на класификационни организации и за одобряване на допълнителни или занижени технически изисквания за плавателни съдове, експлоатирани в някои зони, които не са свързани с плавателните вътрешни водни пътища на друга държава членка. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011.

(26)

С цел да се осигури подходяща рамка за координация и сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на вътрешното корабоплаване, по-специално ЦККР, както и за разработване на единни технически стандарти за вътрешно корабоплаване, на които Съюзът и международните организации да могат да се позовават, настоящата директива следва да подлежи на преразглеждане, особено по отношение на ефективността на мерките, които се въвеждат с нея, както и на механизмите за сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на вътрешното корабоплаване, с оглед на постигането на единен, унифициран набор от технически стандарти.

(27)

В Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Малта, Португалия, Словения и Финландия няма вътрешни водни пътища или вътрешното корабоплаване не се използва в значителна степен. Следователно транспонирането и прилагането на настоящата директива от тези държави членки би било непропорционално и ненужно задължение.

(28)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се установят техническите изисквания, необходими за осигуряване на безопасността на плавателните средства по вътрешните водни пътища на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(29)

Поради това Директива 2006/87/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОБХВАТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЗОНИ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Член 1

Предмет

С настоящата директива се установяват:

а)

техническите изисквания, необходими за осигуряване на безопасността на плавателните средства по вътрешните водни пътища, посочени в член 4; и

б)

класификацията на тези вътрешни водни пътища.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага за следните плавателни средства:

а)

плавателни съдове с дължина (L) 20 метра или повече;

б)

плавателни съдове, при които произведението от дължината (L), ширината (B) и газенето (Т) е обем 100 m3 или повече;

в)

влекачи и тласкачи, предназначени да влачат или тласкат плавателни средства, посочени в букви а) и б) или плаващо оборудване, или предназначени да придвижват такива плавателни средства или плаващо оборудване до себе си;

г)

пътнически плавателни съдове;

д)

плаващо оборудване.

2.   Настоящата директива не се прилага за:

а)

фериботи;

б)

военноморски плавателни съдове;

в)

морски плавателни съдове, включително морски влекачи и тласкачи:

i)

експлоатирани или базирани в приливни води; или

ii)

експлоатирани временно по вътрешни водни пътища,

при условие че те разполагат най-малкото със:

свидетелство, удостоверяващо съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., или равностойно свидетелство; свидетелство, удостоверяващо съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г., или равностоен документ и международно свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт (IOPP), удостоверяващо съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от плавателни съдове (MARPOL) от 1973 г.;

за морски плавателни съдове, които не са обхванати от SOLAS, от Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. или от MARPOL — съответните свидетелства и обозначенията на надводния борд, изисквани по правото на държавата, под чието знаме плават;

за пътнически плавателни съдове, които не са обхванати от никоя от конвенциите, изброени в първото тире — свидетелство за правилата и стандартите за безопасност на пътническите плавателни съдове, издадено в съответствие с Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8); или

за плавателни средства за отдих, които не са обхванати от никоя от конвенциите, изброени в първото тире — свидетелство от държавата, под чието знаме плават, удостоверяващо необходимото равнище на безопасност.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

a)

„плавателно средство“ означава плавателен съд или елемент от плаващо оборудване;

б)

„плавателен съд“ означава плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища или морски кораб;

в)

„плавателен съд по вътрешните водни пътища“ означава плавателен съд, предназначен да плава само или предимно по вътрешните водни пътища;

г)

„влекач“ означава плавателен съд, построен специално, за да извършва дейности, свързани с теглене;

д)

„тласкач“ означава плавателен съд, построен специално за придвижване чрез тласкане на състави от плавателни съдове;

е)

„пътнически плавателен съд“ означава плавателен съд за дневно пътуване или плавателен съд с кабина, построен и оборудван да превозва повече от 12 пътници;

ж)

„плаващо оборудване“ означава плаващо съоръжение, носещо механични инсталации, като например кранове, драги, сонетки или елеватори;

з)

„плаващо устройство“ означава всяко обичайно стационарно плаващо съоръжение, като например къпалня, док, кей или навес за лодки;

и)

„плаващ обект“ означава плот или друга конструкция, обект или съединение, способни да плават и неявяващи се плавателен съд или плаващо оборудване или устройство;

й)

„плавателно средство за отдих“ означава плавателен съд, който не е пътнически и е предназначен за спорт или развлечение;

к)

„високоскоростен плавателен съд“ означава моторно плаващо средство, способно да развива във вода скорост над 40 km/h;

л)

„водоизместване“ означава обемът на изместената от плавателния съд вода в кубически метри;

м)

„дължина (L)“ означава максималната дължина на корпуса в метри, като се изключат рулят и бушпритът;

н)

„ширина (В)“ означава максималната ширина на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (като се изключат гребни колела, буферни пояси и др. подобни);

о)

„газене (Т)“ означава вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид килът или други недвижими приспособления, и линията на максималното газене;

п)

„свързани вътрешни водни пътища“ означава вътрешни водни пътища на държава членка, свързани с вътрешни водни пътища на друга държава членка посредством вътрешни водни пътища, по които съгласно националното или международното право могат да преминават плавателни средства, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Член 4

Класификация на вътрешните водни пътища

1.   По смисъла на настоящата директива вътрешните водни пътища на Съюза се класифицират, както следва:

а)

зони 1, 2, 3 и 4:

i)

зони 1 и 2: водните пътища, посочени в глава 1 от приложение I;

ii)

зона 3: водните пътища, посочени в глава 2 от приложение I;

iii)

зона 4: всички останали вътрешни водни пътища, по които съгласно националното право могат да преминават плавателни средства, попадащи в обхвата на настоящата директива;

б)

зона R: онези от посочените в буква а) водни пътища, за които трябва да се издават свидетелства в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, така както този член е формулиран на 6 октомври 2016 г.

2.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията в съответствие с член 32 във връзка с измененията на приложение I, с цел да се измени класификацията на воден път, включително добавянето или заличаването на водни пътища. Такива изменения на приложение I могат да бъдат направени само по искане на заинтересованата държава членка по отношение на водните пътища на нейната територия.

ГЛАВА 2

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ

Член 5

Спазване на техническите изисквания и изискванията за безопасност

1.   Държавите членки гарантират, че споменатите в член 2, параграф 1 плавателни средства, експлоатирани по вътрешните водни пътища на Съюза, посочени в член 4, се строят и поддържат в съответствие с изискванията, установени в настоящата директива.

2.   Съответствието на плавателно средство с параграф 1 се удостоверява със свидетелство, издадено съгласно настоящата директива.

Член 6

Свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.   Свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза се издават от компетентните органи на държавите членки в съответствие с настоящата директива. При издаването на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза държавите членки проверяват дали на въпросното плавателно средство вече не е издадено валидно свидетелство съгласно член 7.

2.   Свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза се издават в съответствие с образеца, предвиден в приложение II.

3.   Всяка държава членка изготвя списък, в който посочва кои от нейните органи са компетентни да издават свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, и уведомява Комисията за това, както и за всички промени в списъка. Комисията поддържа актуален списък на компетентните органи на подходящ уебсайт.

4.   Свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза се издава на плавателни средства след техническа проверка, извършена преди плавателното средство да бъде въведено в експлоатация и предназначена да провери дали то отговаря на техническите изисквания, посочени в приложения II и V.

5.   Съответствието на плавателно средство с допълнителните изисквания, посочени в член 23, параграфи 1 и 2, се проверява при необходимост по време на техническите проверки, предвидени в параграф 4 от настоящия член и в член 29, или по време на техническа проверка, извършена по искане на собственика на плавателното средство или на негов представител.

6.   Процедурите за подаване на заявление за проверка и за определянето на мястото и датата на тази проверка са в правомощията на компетентните органи, издаващи свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза. Компетентният орган определя документите, които да се представят. Процедурата се прилага по такъв начин, че да осигури осъществяването на проверката в разумен срок след подаването на заявлението.

7.   При поискване от собственика на плавателно средство или от негов представител, компетентните органи на държавите членки издават свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза на плавателно средство, което не е обект на настоящата директива, ако посоченото плавателно средство отговаря на изискванията, установени в настоящата директива.

Член 7

Задължение за притежаване на свидетелство

Плавателните средства, експлоатирани по вътрешните водни пътища на Съюза, посочени в член 4, притежават следните оригинални документи:

а)

когато се експлоатират по воден път от зона R:

свидетелство, издадено съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн; или

свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза, удостоверяващо пълното съответствие на плавателното средство, когато това е приложимо, съгласно преходните разпоредби на приложение II към настоящата директива за плавателни средства по Рейн (зона R), с техническите изисквания, посочени в приложения II и V към настоящата директива, чиято равностойност с техническите изисквания, определени в изпълнение на Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, е установена в съответствие с приложимите правила и процедури;

б)

когато се експлоатират по други водни пътища — свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза или свидетелство, издадено в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, включително където е приложимо — всякакви допълнителни свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза в съответствие с член 8 от настоящата директива.

Член 8

Допълнителни свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.   На плавателно средство, притежаващо свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза или свидетелство, издадено в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, се издава допълнително свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза в съответствие с член 23 от настоящата директива.

2.   Допълнителното свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза се изготвя в съответствие с образеца, предвиден в приложение II и се издава от компетентните органи при условията, предвидени за съответните водни пътища.

Член 9

Временни свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.   Компетентните органи на държавите членки могат да издадат временно свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза на:

а)

плавателно средство, което предвижда да се придвижи до определено място с разрешение на компетентния орган, за да получи свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза;

б)

плавателно средство, чието свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза е изгубено, повредено или временно отнето, както е посочено в членове 13 и 15 или в приложения II и V;

в)

плавателно средство, чието свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза е в процес на изготвяне след успешно преминала проверка;

г)

плавателно средство, което не отговаря на всички изисквания за получаване на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза в съответствие с приложения II и V;

д)

плавателно средство, повредено до такава степен, че то вече не отговаря на изискванията за свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза;

е)

плаващи устройства или плаващи обекти, в случаите, в които органите, отговарящи за специалните транспортни дейности, са издали разрешение за изпълнение на специална транспортна дейност, при условие че въпросните съоръжения и оборудване са получили такова временно свидетелство за вътрешно корабоплаване съгласно предвиденото в приложимите наредби на навигационните служби на държавите членки;

ж)

плавателно средство, което се ползва от дерогацията от приложения II и V — в съответствие с членове 25 и 26 от настоящата директива, до приемането на съответните актове за изпълнение.

2.   Временното свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза се издава само когато съдоходността на плавателното средство, плаващото устройство или плаващия обект изглежда съответно осигурена. То се съставя, като се използва моделът, представен в приложение II.

3.   Временното свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза включва условията, които компетентният орган счита за необходими, и е валидно:

а)

в случаите, посочени в параграф 1, букви а), г), д) и е) — за конкретен единичен курс, който се провежда в подходящ срок, не по-дълъг от един месец;

б)

в случаите, посочени в параграф 1, букви б) и в) — за подходящо времетраене;

в)

в случаите, посочени в параграф 1, буква ж) — за срок от шест месеца; временното свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза може да бъде продължавано за по шест месеца, до приемането на съответния акт за изпълнение.

Член 10

Валидност на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.   Срокът на валидност на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, издавани за новопостроени плавателни съдове, се определя от компетентния орган и не е по-дълъг от:

а)

пет години за пътническите и високоскоростните плавателни съдове;

б)

десет години за всички останали плавателни средства.

Срокът на валидност се посочва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза.

2.   При плавателни съдове, които са въведени в експлоатация преди техническата проверка, компетентният орган определя срока на валидност на свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза индивидуално за всеки конкретен случай, като се имат предвид резултатите от проверката. При все това валидността не надхвърля сроковете, посочени в параграф 1.

Член 11

Удължаване по изключение на срока на валидност на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза

Валидността на свидетелството за вътрешно корабоплаване може по изключение да бъде удължена без техническа проверка за не повече от шест месеца, в съответствие с приложения II и V, от компетентния орган, който го е издал или подновил. Удължаването се посочва в това свидетелството.

Член 12

Подновяване на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.   Свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза се подновява при изтичането на неговата валидност в съответствие с условията, предвидени в член 6, след техническа проверка, имаща за цел да провери дали плавателното средство отговаря на техническите изисквания, посочени в приложения II и V. Свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза могат да бъдат подновявани от всеки компетентен орган, за който Комисията е нотифицирана в съответствие с член 6, параграф 3.

2.   Когато се подновяват свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, към плавателните средства се прилагат преходните разпоредби, предвидени в приложение II, при уточнените в това приложение условия.

Член 13

Замяна на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза

Всяка държава членка установява условията, при които валидно свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза, което е изгубено или повредено, може да бъде заменено с ново. Тези условия изискват плавателното средство, което иска замяната, в случай на загуба, да предостави декларация, че свидетелството е изгубено, или, в случай на повреда, да върне повреденото свидетелство. На заменящото свидетелство се отбелязва, че е дубликат.

Член 14

Основни изменения или основни ремонти на плавателните средства

В случай на основни изменения или основни ремонти, които засягат съответствието на плавателното средство с техническите изисквания, посочени в приложения II и V, относно якостта на конструкцията му, плавателните му качества, маневреността му или специалните му характеристики, плавателното средство съд бива подложено на техническа проверка в съответствие с член 6 преди евентуално следващо пътуване.

След тази проверка наличното свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза се променя, така че да отразява измененията в техническите характеристики на плавателното средство или това свидетелство се отнема и се издава ново свидетелство. Ако това свидетелство се издава от държава членка, различна от тази, която е издала или подновила първоначалното свидетелство, компетентният орган, издал или подновил свидетелството, се уведомява съответно в срок от 30 дни от датата на издаването на новото свидетелство.

Член 15

Отказ за издаване или подновяване и отнемане на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.   Във всяко решение за неиздаване или за подновяване на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза се посочват мотивите, на които то се основава. Собственикът на плавателното средство или негов представител се уведомява за това, както и за процедурата на обжалване и свързаните с нея срокове, приложими в съответната държава членка.

2.   Всяко валидно свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза може да бъде отнето от компетентния орган, който го е издал или подновил, ако плавателното средство престане да отговаря на техническите изисквания, указани в това свидетелство.

Член 16

Признаване на свидетелства за корабоплаване на плавателни средства от трети държави

До сключването на споразумения за взаимно признаване на свидетелствата за корабоплаване между Съюза и трети държави, компетентните органи на държавите членки могат да признават свидетелства за корабоплаване на плавателни средства от трети държави за целите на корабоплаването в рамките на територията на съответната държава членка.

Член 17

Регистри на свидетелствата

Държавите членки гарантират, че компетентните им органи поддържат регистър за всички свидетелства, които са издали или подновили съгласно членове 6, 8, 9 и 12. Този регистър включва информацията, съдържаща се в модела на свидетелството, посочен в приложение II.

ГЛАВА 3

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ, ПРОВЕРКИ И ПРОМЕНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 18

Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд

1.   Държавите членки гарантират, че на всяко плавателно средство е определен уникален европейски идентификационен номер (ЕИН) в съответствие с приложения II и V.

2.   Всяко плавателно средство има само един ЕИН, който остава непроменен по време на целия му жизнен цикъл.

3.   Когато издава свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза, компетентният орган вписва в него съответния ЕИН.

4.   Всяка държава членка изготвя списък, в който посочва кои от нейните компетентни органи са отговорни за определянето на ЕИН, и уведомява Комисията за това, както и за всички промени в списъка. Комисията поддържа актуален списък на компетентните органи на подходящ уебсайт.

Член 19

Европейска база данни за корабните корпуси

1.   Комисията поддържа EHDB с цел подкрепа на административните мерки за поддържане на безопасността на корабоплаването и улесняването му и гарантиране на прилагането на разпоредбите на настоящата директива.

Всяко обработване на лични данни от държавите членки се осъществява в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Всяко обработване на лични данни от Комисията следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10).

2.   Държавите членки гарантират, че за всяко плавателно средство компетентните органи въвеждат без забавяне в EHDB

а)

данните за идентифициране и описване на плавателното средство в съответствие с настоящата директива;

б)

данните относно издадените, подновени, заменени или отнети свидетелства, както и относно компетентните органи, които са издали свидетелствата, в съответствие с настоящата директива;

в)

електронни копия от всички свидетелства, издавани от компетентните органи в съответствие с настоящата директива;

г)

данните относно всички отхвърлени или висящи заявления за свидетелства, в съответствие с настоящата директива; и

д)

всяка промяна в данните, посочени в букви а)—г).

3.   Данните, посочени в параграф 2, могат да бъдат обработвани от компетентните органи на държавите членки, които са договарящи страни по Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, и трети държави, на които са възложени задачи във връзка с прилагането на настоящата директива и Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11), за следните цели:

а)

прилагане на настоящата директива и на Директива 2005/44/ЕО;

б)

гарантиране на движението по водните пътища и управлението на инфраструктурата;

в)

поддържане или прилагане на изискванията за безопасността на корабоплаването;

г)

събиране на статистически данни.

4.   Компетентният орган на държава членка може да предава лични данни на трета държава или международна организация, при условие че прави това единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и че са изпълнени изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално тези, посочени в глава V от него. Държавите членки гарантират, че предаването е необходимо за целите, посочени в параграф 3 от настоящия член. Държавите членки гарантират, че третата държава или международната организация не предава данните на друга трета държава или международна организация, освен ако ѝ е дадено изрично писмено разрешение да го направи, и спазва условията, определени от компетентния орган на държавата членка.

5.   Комисията може да предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация или да им предоставя достъп до EHDB единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай, доколкото предаването или предоставянето на достъп са необходими за целите, посочени в параграф 3 от настоящия член и при условие че са изпълнени изискванията на член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001. Комисията гарантира, че предаването или предоставянето на достъп е необходимо за целите, посочени в параграф 3 от настоящия член. Комисията гарантира, че третата държава или международната организация не предава данните на друга трета държава или международна организация, освен ако ѝ е дадено изрично писмено разрешение, и спазва условията, определени от Комисията.

6.   Компетентният орган гарантира, че информацията, свързана с плавателно средство, се заличава от посочената в параграф 1 база данни, когато това средство се бракува.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, с които допълнително се определят:

а)

данните, които държавите членки вписват в базата данни;

б)

видовете разрешен достъп, като се вземат предвид категориите получатели на данните и целите на обработката на данните, посочени в параграф 3 от настоящия член;

в)

указанията за използването и функционирането на базата данни, по-специално по отношение на мерките за сигурност на данните, кодирането и обработката на данните и свързването на базата данни с регистрите, посочени в член 17.

Член 20

Извършване на технически проверки

1.   Държавите членки гарантират, че компетентните органи, посочени в параграф 3, извършват посочените в настоящата директива първоначални, периодични, специални и доброволни проверки.

2.   Тези компетентни органи могат да се въздържат от подлагането на плавателното средство на пълна или частична техническа проверка, когато от валидната атестация, издадена от одобрена класификационна организация в съответствие с член 21, е видно, че плавателното средство удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания, посочени в приложения II и V.

3.   Всяка държава членка изготвя списък, в който посочва кои от нейните компетентни органи отговарят за извършването на техническите проверки и уведомява за това Комисията, в т.ч. за всички промени в списъка. Комисията поддържа актуален списък на компетентните и проверяващите органи на подходящ уебсайт.

4.   Всяка държава членка спазва специфичните изисквания по отношение на проверяващите органи и искането за проверка, предвидени в приложения II и V.

Член 21

Признаване на класификационните организации

1.   Комисията приема актове за изпълнение за признаване на класификационна организация, която отговаря на критериите, изброени в приложение VI, или за оттегляне на признаването в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 и 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

2.   Заявлението за признаване се представя на Комисията от държавата членка, в която се намира централата, или от дъщерното дружество на класификационната организация, които имат право да издават удостоверения, че дадено плавателно средство удовлетворява изискванията, посочени в приложения II и V в съответствие с настоящата директива. Това заявление се придружава от цялата информация и документация, необходими за проверка дали са изпълнени критериите за признаване.

3.   Всяка държава членка може да представи на Комисията искане за оттегляне на признаването, ако счете, че дадена класификационна организация вече не отговаря на критериите, посочени в приложение VI. Искането за оттегляне се придружава с документални доказателства.

4.   Класификационните организации, които към 6 октомври 2016 г. са признати в съответствие с Директива 2006/87ЕО, запазват статута си на признати организации.

5.   Комисията публикува за първи път до 7 октомври 2017 г. и поддържа на подходящ уебсайт актуален списък на класификационните организации, признати в съответствие с настоящия член. Държавите членки съобщават на Комисията за всякакви промени, свързани с наименованията или адресите на класификационните общества, за чието признаване са подали заявление.

Член 22

Контрол над спазването на изискванията

1.   Държавите членки гарантират, че компетентните им органи могат по всяко време да проверяват дали плавателното средство има валидно свидетелство в съответствие с член 7 и дали удовлетворява изискванията за издаване на това свидетелство.

При неспазване на изискванията компетентните органи предприемат подходящи мерки съгласно параграфи 2—5 от настоящия член. Компетентните органи също изискват от собственика на плавателното средство или от неговия представител да вземе всички необходими мерки за коригиране на това положение в определен от компетентните органи срок.

Компетентните органи, издали свидетелството на плавателното средство, се уведомяват за неспазването на изискванията в рамките на седем дни от проверката.

2.   Когато на борда на плавателното средство няма валидно свидетелство, курсът на плавателното средство може да бъде прекратен.

3.   Ако при проверката компетентните органи установят, че плавателното средство представлява явна опасност за лицата на борда, околната среда или безопасността на корабоплаването, те могат да прекратят курса му, докато бъдат предприети необходимите стъпки за коригиране на това положение.

Компетентните органи имат също правото да разпоредят съразмерни мерки, които да позволят на плавателното средство след прекратяване на транспортната му операция да продължи плаването си по безопасен начин до място, където да бъде проверено или ремонтирано.

4.   Държавата членка, която е прекратила курса на плавателното средство или е уведомила собственика на плавателното средство или негов представител за намерението си да го прекрати, ако установените дефекти не бъдат отстранени, в седемдневен срок уведомява компетентния орган на държавата членка, където свидетелството на това плавателно средство е издадено или последно подновено, относно решението, което е взела или възнамерява да вземе.

5.   Всяко решение да се спре преминаването на плавателно средство, взето в изпълнение на настоящата директива,съдържа подробно описание на съображенията, на базата на които е взето Това решение се съобщава на заинтересованата страна без отлагане, като в същото време последната се уведомява за процедурите за обжалване, до които може да прибегне съгласно законите на съответната държава членка, както и за техните срокове.

Член 23

Изменени технически изисквания за някои зони

1.   Когато е приложимо, при спазване на изискванията на Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, всяка държава членка може да приеме технически изисквания в допълнение към посочените в приложения II и V по отношение на плавателните средства, експлоатирани по водни пътища от зони 1 и 2 в рамките на нейната територия. Тези допълнителни технически изисквания включват само елементите, изброени в приложение III.

2.   По отношение на пътническите плавателни съдове, експлоатирани по несвързани вътрешни водни пътища от зона 3, всяка държава членка може да поддържа технически изисквания в допълнение към тези, посочени в приложения II и V. Тези допълнителни технически изисквания могат да включват само елементите, изброени в приложение III.

3.   В случай че прилагането на преходните разпоредби, посочени в приложение II, би довело до занижаване на съществуващите национални стандарти за безопасност, държавите членки могат да не прилагат тези преходни разпоредби по отношение на пътническите плавателни съдове, експлоатирани по техните несвързани вътрешни водни пътища. В такъв случай съответната държава членка може да изиска, считано от 30 декември 2008 г., такива пътнически плавателни съдове, експлоатирани по нейните несвързани вътрешни водни пътища, да отговарят напълно на техническите изисквания, посочени в приложения II и V.

4.   Държавите членки могат да позволят частично прилагане на техническите изисквания или да наложат технически изисквания, по-малко строги от посочените в приложения II и V, по отношение на плавателните средства, експлоатирани изключително по водните пътища от зони 3 и 4 на тяхната територия. Занижените или частично прилагани технически изисквания обхващат единствено елементите, изброени в приложение IV.

5.   Когато държава членка прилага параграф 1, 2, 3 или 4, тя уведомява Комисията за това най-малко шест месеца преди предвидената дата на прилагане. Комисията информира останалите държави членки за това.

В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията приема актове за изпълнение за одобряване на допълнителните технически изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

6.   Спазването на изменените технически изисквания в съответствие с параграфи 1, 2, 3 и 4 се посочва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза или в допълнителното свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза.

Член 24

Дерогации за някои категории плавателни средства

1.   Като запазват необходимото равнище на безопасност, държавите членки могат да разрешават дерогации от прилагането, изцяло или отчасти, на настоящата директива по отношение на:

a)

плавателни средства, експлоатирани по несвързани вътрешни водни пътища;

б)

плавателни средства с дедуейт до 350 t или плавателни средства, непредназначени за превоз на товари и с водоизместване под 100 m3, които са построени преди 1 януари 1950 г. и се експлоатират изключително на тяхната територия.

2.   Без да се засягат разпоредбите на Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, държавите членки могат да разрешават, по отношение на корабоплаването на тяхната територия, дерогации от настоящата директива за плавателни средства, които се експлоатират по ограничени маршрути от местно значение или в пристанищни райони. Въпросните дерогации и маршрутите или районите, за които те се прилагат, се указват в свидетелството на плавателното средство.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията за дерогациите, разрешени в съответствие с параграфи 1 и 2. Комисията информира останалите държави членки за това.

Член 25

Използване на нови технологии и дерогации за определени плавателни средства

1.   С оглед на насърчаването на иновациите и използването на нови технологии във вътрешното корабоплаване на Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение, които позволяват дерогации или признаване на равностойността на техническите спецификации за определено плавателно средство по отношение на:

a)

издаването на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза, с което се признава използването или наличието на борда на плавателното средство на други материали, съоръжения или елементи от оборудването, или приемането на други договорености или аспекти на проекта, различни от включените в приложения II и V, при условие че е осигурено равностойно ниво на безопасност;

б)

издаването на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза за изпитвателни цели за ограничен период, включващо нови технически спецификации, които се отклоняват от изискванията на приложения II и V, при условие че е осигурено необходимото равнище на безопасност.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

2.   Компетентните органи на държавите членки вписват точно всички приложими дерогации и случаи на признаване на равностойност, посочени в параграф 1, в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза.

Член 26

Затруднения

1.   След изтичането на срока на действие на преходните разпоредби за техническите изисквания, установени в приложение II, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се позволяват дерогации от техническите изисквания, установени в посоченото приложение и които са били предмет на тези преходни разпоредби в случаите, когато тези изисквания са технически трудно приложими или когато тяхното прилагане би могло да изисква непропорционални разходи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

2.   Компетентните органи на държавите членки вписват точно всички приложими дерогации, посочени в параграф 1, в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза.

Член 27

Регистър на оборудването, получило одобрение на типа

Комисията публикува на подходящ уебсайт регистър на оборудването, получило одобрение на типа в съответствие с приложения II и V.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Преходни разпоредби относно използването на документи

Документи, попадащи в обхвата на настоящата директива и издадени от компетентните органи на държавите членки съгласно Директива 2006/87/ЕО преди 6 октомври 2016 г., остават валидни до изтичането на срока им.

Член 29

Плавателни средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО

1.   На плавателните средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (12), но обхванати от настоящата директива, се издава свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза в съответствие с член 2, параграф 1 от настоящата директива след извършване на техническа проверка дали плавателното средство отговаря на техническите изисквания, посочени в приложения II и V към настоящата директива. Тази техническа проверка се извършва при изтичане на текущото свидетелство на плавателното средство и при всички случаи не по-късно от 30 декември 2018 г.

2.   Всяко несъответствие с техническите изисквания, посочени в приложения II и V, се посочва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза. В случай че компетентните органи сметнат, че несъответствието не представлява явна опасност, плавателното средство, посочено в параграф 1 от настоящия член, може да продължи да бъде експлоатирано до момента, в който онези компоненти или участъци от него, при които е установено несъответствие с изискванията, бъдат заменени или изменени, след което тези компоненти или участъци трябва да съответстват на изискванията, предвидени в приложения II и V.

3.   Замяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и проект, при текущ ремонт и поддръжка, не се разглеждат като замяна или изменение по смисъла на параграф 2.

4.   Явна опасност по смисъла на параграф 2 от настоящия член се предполага по-специално когато са засегнати изискванията за якостта на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложения II и V. Дерогациите, които се дават по отношение на техническите изисквания, предвидени в приложения II и V, не се разглеждат като недостатъци, представляващи явна опасност.

Член 30

Преходни разпоредби относно временните изисквания съгласно Директива 2006/87/EО

Временните изисквания, приети съгласно член 1.06 от приложение II към Директива 2006/87/ЕО, остават валидни до изтичането на срока им.

Член 31

Адаптиране на приложенията

1.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно осъвременяването и адаптирането без излишно забавяне на приложение II към най-новата версия на стандарта ES-TRIN и за определяне на датата за неговото прилагане.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани чрез подходящ анализ случаи и при липса на достоверни и актуални международни стандарти за гарантиране на безопасността на корабоплаването или когато промени в процеса на вземане на решения от CESNI биха компрометирали интересите на Съюза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на приложение II, така че да се осигурят подходящите технически изисквания.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно адаптирането на приложения III и IV към научно-техническия прогрес.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно адаптирането на приложение V с цел осъвременяване и опростяване на административните разпоредби.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно адаптирането на приложение VI, с цел да се изменят критериите за признаване на класификационните организации, за да се гарантира безопасността на корабоплаването.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, с цел да се актуализират позоваванията в настоящата директива на някои разпоредби на приложения II и V, за да се вземат предвид измененията, направени в посочените приложения.

Член 32

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4, 19 и 31, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 6 октомври 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 19 и 31, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посоченото в него правомощие. Решението поражда действие в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно членове 4, 19 и 31, влиза в сила само ако не бъде повдигнато възражение от Европейския парламент или от Съвета в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигнат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 33

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, учреден по силата на член 7 от Директива 91/672/ЕИО на Съвета (13) (по-нататък „комитетът“). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Ако становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на срока за предоставяне на становище председателят на комитета реши да я прекрати.

Член 34

Преглед

Преди 7 октомври 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се преразглежда ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, особено по отношение на хармонизирането на техническите изисквания и разработването на технически стандарти за вътрешното корабоплаване. В доклада се преразглеждат и механизмите за сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на вътрешното корабоплаване. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за допълнително оптимизиране на сътрудничеството и координацията при изработването на стандарти, на които могат да се позовават правните актове на Съюза. Комисията представя подобен доклад след всяко съществено развитие в областта на транспорта по вътрешните водни пътища.

Член 35

Санкции

Държавите членки определят правилата за налагане на санкции при нарушение на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат необходимите мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 36

Изменение на Директива 2009/100/EО

Директива 2009/100/EО се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Настоящата директива се прилага за плавателни съдове, използвани за превоз на товари по вътрешни водни пътища, с дедуейт двадесет или повече метрични тона:

a)

с дължина под 20 метра; и

б)

произведението на чиято дължина (L), ширина (B) и водоизместване (Т) е под 100 кубически метра.

Настоящата директива не засяга правилата за инспекция на плавателни съдове по река Рейн и на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN).“

2)

Член 3 се изменя, както следва:

a)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите-членки могат да изискват корабите, превозващи опасни товари по смисъла на ADN, да отговарят на изискванията, определени в това споразумение. Като доказателство за това те могат да изискват да се представи разрешението, предвидено в това споразумение.“;

б)

втората алинея от параграф 5 се заменя със следното:

„Специалните изисквания за превоз на опасни товари се считат за изпълнени по всички водни пътища на Общността, ако корабите отговарят на изискванията на ADN. Доказателство за съответствие с тези изисквания е разрешението, посочено в параграф 4.“

Член 37

Транспониране

1.   Без да се засяга член 40, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнението на настоящата директива, най-късно до 7 октомври 2018 г., като те се прилагат от тази дата. Държавите членки незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат разпоредбите, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или позоваването се извършва при официалното публикуване на разпоредбите. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на мерките от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Ако се окаже, че в резултат на дерогациите, предоставени в съответствие с член 24, параграфи 1 и 2, дадена държава членка не притежава експлоатирани по нейните водни пътища плавателни средства, които да попадат в обхвата на настоящата директива, тя не е длъжна да транспонира глава 2, член 18, параграф 3 и членове 20 и 21.

Член 38

Отмяна

Директива 2006/87/ЕО се отменя, считано от 7 октомври 2018 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието, установена в приложение VII.

Член 39

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 40

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки с изключение на Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Малта, Португалия, Словения и Финландия.

Съставено в Страсбург на 14 септември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 58.

(2)  ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 48.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 16 юни 2016 г. ( все още непубликувано в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г.

(4)  Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(6)  Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (ОВ L 259, 2.10.2009 г., стр. 8).

(7)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(8)  Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 163, 25.6.2009 г., стр. 1).

(9)  Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(11)  Директива 2005/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 152).

(12)  Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 301, 28.10.1982 г., стр. 1).

(13)  Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 29).


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I:

Списък на вътрешните водни пътища на Съюза, разпределени географски на зони 1, 2 и 3

Приложениe II:

Минимални технически изисквания по отношение на плавателните средства по вътрешните водни пътища от зони 1, 2, 3 и 4

Приложение III:

Области на възможните допълнителни технически изисквания по отношение на плавателните средства по вътрешните водни пътища от зони 1, 2и несвързаните водни пътища от зона 3

Приложение IV:

Области на възможни занижения на техническите изисквания по отношение на плавателните средства по вътрешни водни пътища от зони 3 и 4

Приложение V:

Подробни процедурни разпоредби

Приложение VI:

Класификационни организации

Приложение VII:

Таблица на съответствието


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА СЪЮЗА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ГЕОГРАФСКИ НА ЗОНИ 1, 2 И 3

ГЛАВА 1

Зона 1

Германия

Ems

От линията, свързваща някогашния фар в Greetsiel и западния пирс на входа на пристанище Eemshaven по посока към морето до 53° 30′ с.ш. и 6° 45′ и.д., т.е. малко по-близо в посока към морето от мястото за лихтерните плавателни съдове за сухи товари в Alte Ems (1)

Полша

Частта на залива Pomorska, южно от линията, свързваща NordPerd на остров Rugen и фара Niechorze.

Частта на Гданския залив, южно от линията, свързваща фара Hel и шамандурата на входа на пристанище Baltijsk.

Швеция

Езерото Vänern, ограничено на юг от паралела през фара Bastugrunds

Göta älv и Rivöfjorden, ограничени на изток от моста Älvsborg, на запад — от меридиана през фара Gäveskär, и на юг — от паралела през фара Smörbådan

Обединено кралство

ШОТЛАНДИЯ

Проливът Blue Mull

Между Gutcher и Belmont

ПроливътYell

Между Tofts Voe и Ulsta

Sullom Voe

До линията от североизточния край на остров Gluss до северния край на Calback Ness

Dales Voe

През зимата:

До линията от северния край на Kebister Ness до брега на Breiwick, на 1°10,8′ з.д.

Dales Voe

През лятото:

Като при Lerwick

Lerwick

През зимата:

В рамките на областта, ограничена на север от линията от Scottle Holm до Scarfi Taing on Bressay, а на юг — от линията от фара Twageos Point до Whalpa Taing on Bressay

Lerwick

През лятото:

В рамките на областта, ограничена на север от линията от Brim Ness до североизточния ъгъл на Inner Score, а на юг — от линията от Ness of Sound до Kirkabistemess

Kirkwall

Между Kirkwall и Rousay, не на изток от линията между Point of Graand (Egilsay) и Galt Ness (Shapinsay) или между Head of Work (Mainland) през фара Helliar Holm до брега при Shapinsay; не на северозапад от югоизточния край на остров Eynhallow, не към морето и линията между брега на Rousay с координати 59°10,5′ с.ш. и 002° 57,1′ з.д. и брега на Egilsay с координати 59°10′ с.ш. и 002° 56,4′ з.д.

Stromness

До Scapa, но не извън Scapa Flow

Scapa Flow

В рамките на област, ограничена от линии, прокарани от Point of Cletts на остров Hoy до триангулачна точка Thomson's Hill на остров Fara и оттам до пирса Gibraltar на остров Flotta; от пирса St Vincent на остров Flotta до най-западната точка на Calf of Flotta; от най-източната точка на Calf of Flotta до Needle Point на остров South Ronaldsay и от Ness on Mainland до фара Point of Oxan на остров Graemsay и оттам до Bu Point на остров Hoy; и към морето след водите от зона 2

Заливът Balnakiel

Между Eilean Dubh и A'Chleit

Cromarty Firth

До линията от North Sutor и вълнолома Nairn и към морето след водите от зона 2

Inverness

До линията от North Sutor и вълнолома Nairn и към морето след водите от зона 2

Река Tay — Dundee

До линията от Broughty Castle до Tayport и към морето след водите от зона 2

Firth of Forth и река Forth

До линията от Kirkcaldy до река Portobello и към морето след водите от зона 2

Solway Firth

До линията от Southerness Point до Silloth

Loch Ryan

До линията от Finnart's Point до Milleur Point и към морето след водите от зона 2

The Clyde

Външна граница:

Линията от Skipness до местоположение на една миля южно от Garroch Head и оттам до Farland Head

Вътрешна граница през зимата:

Линията от фара Cloch до пирса Dunoon

Вътрешна граница през лятото:

Линията от Bogany Point, остров Bute до Skelmorlie Castle и линията от Ardlamont Point до най-южния край на залива Ettrick в Kyles of Bute

Бележка: горната вътрешна граница през лятото се разширява от 5 юни до 5 септември (и двете дати включително) с линия от точка, намираща се на две мили от брега на Ayrshire при Skelmorlie Castle, до Tomont End, Cumbrae и линия от Portachur Point, Cumbrae до Inner Brigurd Point, Ayrshire

Oban

В рамките на областта, ограничена на север от линията от фара Dunollie Point до Ard na Chruidh и на юг до линията от Rudha Seanach до Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

През Loch Alsh до началото на Loch Duich

Loch Gairloch

През зимата:

Няма

През лятото:

Южно от линията, преминаваща от Rubha na Moine на изток до Eilan Horrisdale и оттам до Rubha nan Eanntag

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

Belfast Lough

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от Carrickfergus до Bangor

и към морето след водите от зона 2

Loch Neagh

На разстояние над 2 мили от брега

ИЗТОЧЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ

Река Humber

През зимата:

До линията от New Holland до Paull

През лятото:

До линията от пирса Cleethorpes до Patrington Church

и към морето след водите от зона 2

УЕЛС И ЗАПАДЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ

Река Severn

През зимата:

До линията от Blacknore Point до Caldicott Pill, Portskewett

През лятото:

До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down

и към морето след водите от зона 2

Река Wye

През зимата:

До линията от Blacknore Point до Caldicott Pill, Porstkewett

През лятото:

До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down

и към морето след водите от зона 2

Newport

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down

и към морето след водите от зона 2

Cardiff

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down

и към морето след водите от зона 2

Barry

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down

и към морето след водите от зона 2

Swansea

До линията, свързваща краищата на вълноломите от страната на морето

Проливът Menai

В рамките на пролива Menai от линията, свързваща фара на остров Llanddwyn с Dinas Dinlleu, и линията, свързваща южния край на остров Puffin с Trwyn DuPoint и железопътна гара Llanfairfechan, и към морето след водите от зона 2

Река Dee

През зимата:

До линията от Hilbre Point до Point of Air

През лятото:

До линията от Formby Point до Point of Air

и към морето след водите от зона 2

Река Mersey

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от Formby Point до Point of Air

и към морето след водите от зона 2

Preston и Southport

До линията от Southport до Blackpool между бреговете

и към морето след водите от зона 2

Fleetwood

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от Rossal Point до Humphrey Head

и към морето след водите от зона 2

Река Lune

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от Rossal Point до Humphrey Head

и към морето след водите от зона 2

Heysham

През зимата:

Няма

През лятото:

До линията от Rossal Point до Humphrey Head

Morecambe

През зимата:

Няма

През лятото:

От вътрешната страна на линията от Rossal Point до Humphrey Head

Workington

До линията от Southerness Point до Silloth

и към морето след водите от зона 2

ЮЖНА АНГЛИЯ

Река Colne, Colchester

През зимата:

До линията от Colne Point до Whitstable

През лятото:

До линията от пирса Clacton до Reculvers

Река Blackwater

През зимата:

До линията от Colne Point до Whitstable

През лятото:

До линията от пирса Clacton до Reculvers

и към морето след водите от зона 2

Река Crouch и река Roach

През зимата:

До линията от Colne Point до Whitstable

През лятото:

До линията от пирса Clacton до Reculvers

и към морето след водите от зона 2

Река Темза и притоците ѝ

През зимата:

До линията от Colne Point до Whitstable

През лятото:

До линията от пирса Clacton до Reculvers

и към морето след водите от зона 2

Река Medway и the Swale

През зимата:

До линията от Colne Point до Whitstable

През лятото:

До линията от пирса Clacton до Reculvers

и към морето след водите от зона 2

Chichester

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Langstone Harbour

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Portsmouth

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Bembridge, остров Wight

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Cowes, остров Wight

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Southampton

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Река Beaulieu

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Езерото Keyhaven

На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад

и към морето след водите от зона 2

Weymouth

В рамките на пристанище Portland и между река Wey и пристанище Portland

Plymouth

До линията от Cawsand през вълнолома до Staddon

и към морето след водите от зона 2

Falmouth

През зимата:

До линията от St. Anthony Head до Rosemullion

През лятото:

До линията от St. Anthony Head до Nare Point

и към морето след водите от зона 2

Река Camel

До линията от Stepper Point до Trebetherick Point

и към морето след водите от зона 2

Bridgewater

До наносната ивица и към морето след водите от зона 2

Река Avon (Avon)

През зимата:

До линията от Blacknore Point до Caldicott Pill, Porstkewett

През лятото:

До линията от пирса Barry до Steepholm и оттам до Brean Down

и към морето след водите от зона 2

Зона 2

Чешка република

Язовир Lipno

Германия

Ems

От линията, прекосяваща Ems близо до входа за пристанище Papenburg между бившата помпена станция Diemen и началото на дигата при Halte, до линията, свързваща някогашния фар в Greetsiel и западния пирс на входа на пристанище Eemshaven

Jade

До линията, свързваща някогашната светлина за смяна на курса при Schillig и кулата на църквата Langwarden

Weser

От северозападния край на жп мост в Bremen до линията, свързваща кулите на църквите Langwarden и Cappel, в това число страничните ръкави Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm и Schweiburg

Elbe с Bütztflether

Süderelbe (от километър 0,69 до устието на Elbe), Ruthenstrom (от километър 3,75 до устието на Elbe),

Wischhafener Süderelbe (от километър 8,03 до устието на Elbe)

От долния край на пристанище Hamburg до линията, свързваща фара Döse и западния край на дигата Friedrichskoog (Dicksand), включително Nebenelbe и притоците Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau и Stör (във всеки случай от устието до бента)

Meldorfer Bucht

До линията, свързваща западния край на дигата Friedrichskoog (Dicksand) и западния край на пирса в Büsum

Eider

От устието на канала на Gieselau (km 22,64) до линията между средата на крепостта (Tränke) и кулата на църквата във Vollerwiek

Каналът Gieslau

От устието в Eider до устието в канала Nord-Ostsee

Flensburger Förde

До линията, свързваща фара Kegnäs и Birknack и на север от германско-датската граница във Flensburger Förde

Schlei

До линията, свързваща челата на пирса Schleimünde

Eckernförder Bucht

До линията, свързваща Boknis-Eck и североизточния край на сушата при Dänisch Nienhof

Kieler Förde

До линията, свързваща фара Bülk и военноморския мемориал Laboe

Nord-Ostsee-Kanal, включително Audorfer See и Schirnauer See

От линията, свързваща пирсовите чела при Brunsbüttel до линията, свързваща входните светлини в Kiel-Holterau, в това число Obereidersee и Enge, Audorfer See, Borgstedter see и Enge, Schirnauer See, Flemhunder See и канала Achterwehrer

Trave

От северозападния край на подвижния железопътен мост в Lübeck, с Pötenitzer Wiek и Dassower See, до линията, свързваща южното вътрешно и северното външно чела на пирса в Travemünde

Leda

От входа на външното пристанище на морския шлюз Leer до устието в Eems

Hunte

От пристанището Oldenburg и от 140 m надолу по течението на Amalienbrücke в Oldenburg до устието във Weser

Lesum

От точката на вливане на Hamme и Wümme (km 0,00)до устието във Weser

Este

От отработените води на шлюза Buxtehude (km 0,25) до устието в Elbe

Lühe

От отработените води на Au-Mühleв Horneburg (km 0,00) до устието в Elbe

Schwinge

От северния край на шлюза Salztor в Stade до устието в Elbe

Oste

От 210 m над разделителната линия на транспортния мост над язовирната стена Oste (km 69,360) до устието в Elbe

Pinnau

От югозападния край на железопътния моста в Pinneberg до устието в Elbe

Krückau

От югозападния край на моста, водещ към/от Wedenkamp в Elsmhorn до устието в Elbe

Stör

От мареографа Rensing до устието в Elbe

Freiburger Hafenpriel

От източния край на шлюза във Freiburg an der Elbe до устието в Elbe

Пристанищната област Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff и Wismar

В посока към морето до линията между Hoher Wieschendorf Huk и фара Timmendorf и линията, свързваща фара Gollwitz на остров Poel и южния край на полуостров Wustrow

Warnow, в това число Breitling и страничните притоци

Надолу по течението от Mühlendamm от северния край на Geinitzbrücke в Rostock в посока към морето до линията, свързваща северните краища на западните и източните пирси във Warnemunde

Водите между материка и полуостровите Darß и Zingst и островите Hiddensee и Rügen (в това число пристанищната област Stralsund)

Простиращи се по посока към морето между

полуостров Zingst и остров Bock: до 54°26′42″ с.ш.

островите Bock и Hiddensee: до линията, свързваща северния край на остров Bock и южния край на остров Hiddensee

остров Hiddensee и остров Rügen (Bug): до линията, свързваща югоизточния край на Neubessin и Buger Haken

Kleine Jasmunder Bodden

 

Greifswalder Bodden

По посока към морето до линията от източния край на Thiessower Haken (Südperd) до източния край на остров Rudеn и продължаваща до северния край на остров Usedom (54°10′37″ с.ш., 13°47′51″ и.д.)

Ryck

На изток от моста Steinbecker в Greifswald до свързващата линия през челата на пирсите

Водите между материка и остров Usedom (Pennestrom, в това число пристанищната област Wolgast и Achterwasser, и Oder Haff)

На изток до границата с Република Полша в Stettiner Haff

Uecker

От югозападния край на транспортния мост в Uekermünde до свързващата линия през челата на пирсите

Бележка: в случаите на плавателни съдове, чието пристанище на домуване е в друга държава, следва да се вземе под внимание член 32 от Договора Ems-Dollart от 8 април 1960 г. (BGBl, 1963 II, стр. 602).

Франция

Gironde, от километрична точка (KP 48,50) към частта надолу по течението на точката на Ile de Patiras, до напречната граница на морето, определена от линията, свързваща Pointe de Grave с Pointe de Suzac;

Loire от Cordemais (KP 25) до напречната граница на морето, определена от линията, съединяваща Pointe de Mindin с Pointe de Penhoët;

Seine от началото на канал Tancarville до напречната граница на морето, определена от линията от Cape Hode на десния бряг, до точката на левия бряг, в която планираната дига достига до брега под Berville;

Vilaine от язовир Arzal до напречната граница на морето, определена от линията, съединяваща Pointe du Scal с Pointe du Moustoir;

Женевското езеро.

Унгария

Езерото Balaton

Нидерландия

Dollard

Eems

Waddenzee: включително връзките със Северно море

IJsselmeer: включително Markermeer и Ijmeer, но изключвайки Gouwzee

Nieuwe Waterweg и Scheur

Calland Kanaal, западно от пристанище Benelux

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal и свързаните с него пристанища

Haringvliet and Vuile Gat: включително водните пътища между Goeree-Overflakkee, от една страна, и Voorne-Putten и Hoeksche Waard, от друга

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer и Brouwerschavensche Gat: включително водните пътища между Schouwen-Duiveland и Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt и Roompot: включително водните пътища между Walcheren, Noord-Beveland и Zuid-Beveland, от една страна, и Schouwen-Duiveland и Tholen, от друга, но изключвайки канала Scheldt-Rhine

Scheldt и Западен Scheldt и тяхното устие в морето: включително водните пътища между Zeeland Flanders, от една страна, и Walcheren и Zuid-Beveland, от друга, но изключвайки канала Scheldt-Rhine

Полша

Лагуната на Szczecin

Лагуната на Kamień

Лагуната на Wisła

Заливът Puck

Язовирът Włocławski

Езерото Śniardwy

Езерото Niegocin

Езерото Mamry

Швеция

Река Göta älv, ограничена на изток от моста Göta älv и на запад от моста Älvsborg

Обединено кралство

ШОТЛАНДИЯ

Scapa Flow

В рамките на област, ограничена от линиите, прокарани от Wharth на остров Flotta до Martello Tower на South Walls и от Point Cletts на остров Hoy до триангулачна точка Thomson's Hill на остров Fara и оттам до пирса Gibraltar на остров Flotta

Kyle of Durness

Южно от Eilean Dubh

Cromarty Firth

До линията между North Sutor и South Sutor

Inverness

До линията между Fort George и Chanonry Point

Заливът Findhorn

До пясъчната коса

Aberdeen

До линията между южния пристан и пристана Abercromby

Montrose Basin

Западно от линията от север—юг, преминаваща през входа на пристанището при фара Scurdie Ness

Река Tay — Dundee

До линията от приливния басейн (рибния док), Dundee до Craig Head, East Newport

Firth of Forth и река Forth

В рамките на Firth of Forth, но не източно от жп моста Forth

Dumfries

До линията от Airds Point до Scar Point

Loch Ryan

До линията от Cairn Point до Kircolm Point

Ayr Harbour

В рамките на плитчината

The Clyde

Над водите от зона 1

Kyles of Bute

Между Colintraive и Rhubodach

Campbeltown Harbour

До линията от Macringan's Point до Ottercharach Point

Loch Etive

В рамките на Loch Etive, над Falls of Lora

Loch Leven

Над моста в Ballachulish

Loch Linnhe

Северно от фара Corran Point

Loch Eil

Цялото езеро

Канал Caledonian

Езерата Lochy, Oich и Ness

Kyle of Lochalsh

В рамките на Kyle Akin, не на запад от фара Eilean Ban или на изток от Eileanan Dubha

Loch Carron

Между Stromemore и Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

До линията от фара Ullapool Point до Aultnaharrie

Kylesku

През Loch Cairnbawn в района между най-източната точка на Garbh Eilean и най-западната точка на Eilean na Rainich

Пристанището Stornoway

До линията от Arnish Point до фара Sandwick Bay, от северозападната страна

Проливът Scalpay

Не на изток от Berry Cove (Scalpay) и не на запад от Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay и Tarbert Harbour

В рамките на една миля от брега на остров Harris

Loch Awe

Цялото езеро

Loch Katrine

Цялото езеро

Loch Lomond

Цялото езеро

Loch Tay

Цялото езеро

Loch Loyal

Цялото езеро

Loch Hope

Цялото езеро

Loch Shin

Цялото езеро

Loch Assynt

Цялото езеро

Loch Glascarnoch

Цялото езеро

Loch Fannich

Цялото езеро

Loch Maree

Цялото езеро

Loch Gairloch

Цялото езеро

Loch Monar

Цялото езеро

Loch Mullardach

Цялото езеро

Loch Cluanie

Цялото езеро

Loch Loyne

Цялото езеро

Loch Garry

Цялото езеро

Loch Quoich

Цялото езеро

Loch Arkaig

Цялото езеро

Loch Morar

Цялото езеро

Loch Shiel

Цялото езеро

Loch Earn

Цялото езеро

Loch Rannoch

Цялото езеро

Loch Tummel

Цялото езеро

Loch Ericht

Цялото езеро

Loch Fionn

Цялото езеро

Loch Glass

Цялото езеро

Loch Rimsdale/nan Clar

Цялото езеро

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

Strangford Lough

До линията от Cloghy Point до Dogtail Point

Belfast Lough

До линията от Hollywood до Macedon Point

Larne

До линията от пирса Larne до фериботния пристан на остров Magee

Река Bann

От краищата на вълноломите откъм морето до Toome Bridge

Lough Erne

Горно и долно Lough Erne

Lough Neagh

В рамките на две мили от брега

ИЗТОЧЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ

Berwick

В рамките на вълноломите

Warkworth

В рамките на вълноломите

Blyth

В рамките на Outer Pier Heads

Река Tyne

Dunston Staithes до Tyne Pier Heads

Река Wear

Fairfield до Sunderland Pier Heads

Seaham

В рамките на вълноломите

Hartlepool

До линията от пристана Middleton до Old Pier Head

До линията, свързваща North Pier Head и South Pier Head

Река Tees

До линията, преминаваща западно от пристана Government до Tees Bridge

Whitby

В рамките на Whitby Pier Heads

Река Humber

До линията, свързваща North Ferriby и South Ferriby

Grimsby Dock

До линията от западния пирс на приливния басейн до източния пирс на рибните докове, северен кей

Boston

В рамките на New Cut

Dutch River

Целият канал

Река Hull

Beverly Beck до река Humber

Kielder Water

Цялото езеро

Река Ouse

Под шлюза Naburn

Река Trent

Под шлюза Cromwell

Река Wharfe

От точката на вливане в река Ouse до Tadcaster Bridge

Scarborough

В рамките на Scarborough Pier Heads

УЕЛС И ЗАПАДЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ

Река Severn

Северно от линия, преминаваща на запад от Sharpness Point (51° 43,4′ с.ш.) към Llanthony и Malsemore Weirs и към морето след водите от зона 3

Река Wye

В Chepstow — на север (51° 38,0′ с.ш.) до Monmouth

Newport

Северно от кръстовището на въздушни електропроводи при Fifoots Points

Cardiff

До линията от Южния пристан до Penath Head

и затворените води, западно от бента Cardiff Bay

Barry

До линията, свързваща краищата на вълноломите откъм морето

Port Talbot

До линията, свързваща краищата на вълноломите откъм морето на река Afran извън затворените докове

Neath

До линията, преминаваща на север от края откъм морето на танкерния пристан в залива Baglan (51° 37,2′ с.ш., 3° 50,5′ з.д.)

Llanelli и Burry Port

В района, очертан от линията от западния пирс на Barry Port до Whiteford Point

Milford Haven

До линията от South Hook Point до Thorn Point

Fishguard

До линията, свързваща краищата на северния и източния вълнолом откъм морето

Cardigan

В рамките на протока при Pen-yr-Ergyd

Aberystwyth

Между краищата на вълноломите откъм морето

Aberdyfi

До линията от железопътна гара Aberdyfi до фара Twyni Bach

Barmouth

До линията от железопътна гара Barmouth до Penhryn Point

Portmadoc

До линията от Harlech Point до Graig Ddu

Holyhead

В района, очертан от основния вълнолом и линията, прокарана от началото на вълнолома до Bringlas Point в залива Towyn

Проливът Menai

В рамките на пролива Menai, между линията, свързваща Aber Menai Point и Belan Point, и линията, свързваща пирса Beaumaris и Pen-y-Coed Point

Conway

До линията от Mussell Hill до Tremly Point

Llandudno

В рамките на вълнолома

Rhyl

В рамките на вълнолома

Река Dee

Над кея Connah's до водовземната точка Barrelwel Hill

Река Mersey

До линията от фара Rock и Северозападния док Seaforth, без останалите докове

Preston и Southport

До линията от Lytham до Southport и в рамките на доковете Preston

Fleetwood

До линията от Low Light до Knott

Река Lune

До линията от Sunderland Point до Chapel Hill нагоре до и включително дока Glasson

Barrow

До линията, свързваща Haws Point, на остров Walney с Roa Island Slipway

Whitehaven

В рамките на вълнолома

Workington

В рамките на вълнолома

Maryport

В рамките на вълнолома

Carlisle

До линията, свързваща Point Carlisle с Torduff

Coniston Water

Цялото езеро

Derwentwater

Цялото езеро

Ullswater

Цялото езеро

Windermere

Цялото езеро

ЮЖНА АНГЛИЯ

Пристанището Blakeney и Morston и подходите към него

Източно от линия, преминаваща на юг от Blakeney Point до вливането на река Stiffkey

Река Orwell и река Stour

Река Orwell до линията от вълнолома Blackmanshead до Landguard Point и към морето след водите от зона 3

Река Blackwater

Всички водни пътища в рамките на линията от югозападния край на остров Mersea до Sales Point

Река Crouch и река Roach

Река Crouch до линията от Holliwell Point до Foulness Point, включително река Roach

Река Темза и притоците ѝ

Река Темза над чертата, прекарана на север—юг през източния край на пристана Denton Wharf, Gravesend до Teddington Lock

Река Medway и the Swale

Река Medway от линията, очертана от Garrison Point до Grain Tower и до шлюза Allington; и Swale от Whitstable до Medway

Река Stour (Kent)

Река Stour над устието до площадката във Flagstaff Reach

Пристанището Dover

Между линиите, прокарани през източните и западните входове за пристанището

Река Rother

Река Rother над станцията за сигнализиране за приливи при Camber до шлюза Scots Float и до входния шлюз на река Brede

Река Adur и каналът Southwick

В рамките на линията, прокарана през входа на пристанище Shoreham до шлюза на канала Southwick и западния край на кея Tarmac

Река Arun

Река Arun над пирса Littlehampton до яхтеното пристанище Littlehampton

Река Ouse (Sussex) Newhaven

Река Ouse от линията, преминаваща през входните пирси на пристанище Newhaven на север до северния край на северния кей

Brighton

Външно яхтено пристанище Brighton в рамките на линията от южния край на западния кей до северния край на южния кей

Chichester

В рамките на линията от Eastoke point до камбанарията на църквата вWest Wittering и към морето след водите от зона 3

Пристанището Langstone

До линията, свързваща Eastney Point и Gunner Point

Portsmouth

До линията, минаваща през входа на пристанището от пристанищното укрепление до Round Tower

Bembridge, остров Wight

В рамките на пристанището Brading

Cowes, остров Wight

River Medina в рамките на линията от фара на вълнолома на източния бряг до House Light на западния бряг

Southampton

В рамките на линията от Calshot Castle до Hook Beacon

Река Beaulieu

По река Beaulieu, не на изток от линията на север—юг, преминаваща през Inchmery House

Езеро Keyhaven

В рамките на линията, вървяща на север от фара Hurst Рoint към Keyhaven Marshes

Christchurch

The Run

Poole

До линията на маршрута на верижния ферибот между Sandbanks и South Haven Point

Exeter

До линията от изток на запад от Warren Point до бреговата станция за спасителни лодки срещу Checkstone Ledge

Teignmouth

В рамките на пристанището

Река Dart

До линията от Kettle Point до Battery Point

Река Salcombe

До линията от Splat Point до Limebury Point

Plymouth

В рамките на линия от пирса Mount Batten до Raveness Point през остров Drake; река Yealm до линията от Warren Point до Misery Point

Fowey

В рамките на пристанището

Falmouth

До линията от St. Anthony Head до Pendennis Point

Река Camel

До линията от Gun Point до Brea Hill

Реки Taw и Torridge

До линия на 200° от фара на Crow Point до брега при Skem Point

Bridgewater

Южно от линията, вървяща на изток от Stert Point (51° 13,0′ с.ш.)

Река Avon (Avon)

До линията от пирса Avonmouth до Wharf Point и след това до Netham Dam

ГЛАВА 2

Зона 3

Белгия

Maritime Scheldt (надолу от откритото пристанище на Антверпен)

България

Дунав: от речен километър 845,650 до речен километър 374,100

Чешка република

Язовири: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice и Nové Mlýny III

Езера от наводнени пясъчно-чакълени кариери: Ostrožná Nová Ves и Tovačov

Германия

Дунав

От Kelheim (километър 2 412,72 ) до германско-австрийската граница при Jochenstein

Рейн с Lampertheimer Altrhein (от километър 4,75 до Rijn), Altrhein Stockstadt-Erfelden (от километър 9,80 до Rijn)

От германско-швейцарската до германско-нидерландската граница

Elbe (Norderelbe), включително Süderelbe en Köhlbrand

От устието на канала Elbe-Seiten до долната граница на пристанище Hamburg

Müritz

 

Франция

Adour от Bec du Gave до морето;

Aulne от шлюза при Châteaulin до напречната граница на морето, определена от Passage de Rosnoën;

Blavet от Pontivy до Pon du Bonhomme;

Каналът Кале;

Charente от моста при Tonnay-Charente до напречната граница на морето, определена от линията, преминаваща през средата на фара за надолу по течението на левия бряг, и през средата на Fort de la Pointe;

Dordogne от мястото на сливане с Lidoire до Bec d'Ambès;

Garonne от моста при Castet en Dorthe до Bec d'Ambès;

Gironde от Bec d'Ambès на напречната линия при KP 48,50, преминаваща през крайната точка на Ile de Patiras нодолу по течението;

Hérault от пристанище Bessan до морето, до горната граница на приливно-отливната зона;

островът от мястото на сливане с Dronne до сливането с Dordogne;

Лоара от сливането с Maine до Cordemais (KP 25);

Марна от моста при Bonneuil (KP 169bis900) и шлюза при St Maur до вливането в Сена;

Река Рейн

Nive от бента Haïtze при Ustaritz до вливането в Adour;

Oise от шлюза Janville до вливането в Сена;

Orb от Sérignan към морето, до горната граница на приливно-отливната зона;

Рона от границата с Швейцария до морето, с изключение на Petit Rhône;

Saône от моста Pont de Bourgogne при Chalon-sur-Saône до вливането в Рона;

Сена от шлюза при Nogent-sur-Seine до началото на канала Tancarville;

Sèvre Niortaise от шлюза при Marans при напречната граница на морето срещу помещението за охрана, до устието;

Somme от страната, която е по течението, на моста Pont de la Portelette при Abbeville към виадукта Noyelles, до железопътната линия Saint-Valéry-sur-Somme;

Vilaine от Redon (KP 89,345) до бента Arzal;

Езерото Amance;

Езерото Annecy;

Езерото Biscarosse;

Езерото Bourget;

Езерото Carcans;

Езерото Cazaux;

Езерото Der-Chantecoq;

Езерото Guerlédan;

Езерото Hourtin;

Езерото Lacanau;

Езерото Orient;

Езерото Pareloup;

Езерото Parentis;

Езерото Sanguinet;

Езерото Serre-Ponçon;

Езерото Temple.

Хърватия

Дунав: от речен километър 1 295 + 500 до речен километър 1 433 + 100

Река Драва: от речен километър 0 до речен километър 198 + 600

Река Сава: от речен километър 210 + 800 до речен километър 594 + 000

Река Купа: от речен километър 0 до речен километър 5 + 900

Река Уна: от речен километър 0 до речен километър 15

Унгария

Дунав: от речен километър 1 812 до речен километър 1433

Дунав Moson: от речен километър 14 до речен километър 0

Дунав Szentendre: от речен километър 32 до речен километър 0

Дунав Ráckeve: от речен километър 58 до речен километър 0

Река Tisza: от речен километър 685 до речен километър 160

Река Драва: от речен километър 198 до речен километър 70

Река Bodrog: от речен километър 51 до речен километър 0

Река Kettős-Körös: от речен километър 23 до речен километър 0

Река Hármas-Körös: от речен километър 91 до речен километър 0

Каналът Sio: от речен километър 23 до речен километър 0

Езерото Velence

Езерото Fertő

Нидерландия

Рейн

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ Аfgesloten IJ Noordzeekanaal, пристанище IJmuiden, пристанищна област Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Canal, Boven Rijn, Pannersdensch Canal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rhine-Canal, Veerse Meer, Schelde-Rhine-Canal до устието му във Volkerak, Amer, Bergsche Maas, the Meuse below Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (източно от пристанище Benelux), Hartelkanaal

Австрия

Дунав: от границата с Германия до границата със Словакия

Inn: от устието до ВЕЦ Passau-Ingling

Traun: от устието до 1,80-и km

Enns: от устието до 2,70-и km

March: до 6,00 km

Полша

река Biebrza устието на канала Augustowski до устието на река Narwia

река Brda от връзката с канала Bydgoski в Bygoszcz до устието на река Wisła

река Bug от устието на река Muchawiec до устието на река Narwia

езерото Dabie до границата на вътрешните морски води

каналът Augustowski от връзката с река Biebrza до държавната граница заедно с езерата, намиращи се по трасето на този канал

каналът Bartnicki от езерото Ruda Woda до езерото Bartężek, заедно с езерото Bartężek

каналът Bydgoski

каналът Elbląski от езерото Druzno до езерото Jeziorak и езерото Szeląg Wielki, заедно с тези езера и езерата, намиращи се по трасето на канала и второстепенния воден път в посока Zalewo от езерото Jeziorak до езерото Ewingi включително

каналът Gliwicki заедно с канала Kędzierzyński

каналът Jagielloński от връзката с река Elbląg до река Nogat

каналът Łączański

каналът Ślesiński и езерата, намиращи се по трасето на канала и езерото Gopło

каналът Żerański

река Martwa Wisła от река Wisła в Przegalina до границата на вътрешните морски води

река Narew от устието на река Biebrza до устието на река Wisła, заедно с езерото Zegrzyński

река Nogat от река Wisła до устието на лагуната на Wisła

река Notec (горното течение) от езерото Gopło до връзката с канала Górnonotecki и каналът Górnonotecki и река Noteć (долното течение) от връзката с канала Bydgoski до устието на река Warta

река Nysa Łużycka от Gubin до делтата на река Odra

река Odra от гр. Racibòrz до връзката с река Eastern Odra, която преминава в река Regalica от Klucz-Ustovo Piercing заедно с тази река и страничните ѝ ръкави до езерото Dąbie, както и отклонението на река Odra от шлюза Opatowice до шлюза в гр. Wrocław

река Western Odra от бента в Widuchowa (704,1-ви km от река Odra) до границата на вътрешните морски води заедно със страничните ѝ ръкави, както и Klucz-Ustovo Piercing, свързващ река Eastern Odra с река Western Odra

река Parnica и Parnicki Piercing от река Western Odra до границата на вътрешните морски води

река Pisa от езерото Roś до устието на река Narew

река Szkarpawa от река Wisła до устието на лагуната Wisła

река Warta от езерото Ślesińskie до устието на река Odra

системата Wielkie Jeziora Mazurskie, обхващаща езерата, свързани с реките и каналите, образуващи главния маршрут от езерото Roś (включително) в Pisz до канала Węgorzewski (включително) във Węgorzewo, заедно с езерата Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty и Święcajty, заедно с канала Giżycki, канала Niegociński и канала Piękna Góra, и второстепенния воден път на езерото Ryńskie (включително) в Ryn до езерото Nidzkie (до 3-тия km, образуващо граница с природния резерват на езерото Nidzkie), заедно с езерата Bełdany, Guzianka Mała и Guzianka Wielka

река Wisła от устието на река Przemsza до връзката с канала Laczanski, както и от устието на този канал в Skawina до устието на река Wisła до Гданския залив, изключвайки язовир Włocławski

Румъния

Дунав: от границата Сърбия—Румъния (km 1 075) до Черно море на ръкава на канал Sulina.

Каналът Дунав—Черно море (дължина 64,410 km): от сливането с река Дунав при km 299,300 от река Дунав при Черна вода (съответно km 64,410 от канала) до пристанището Констанца Юг — Agigea (km „0“ на канала).

Каналът Poarta Albă–Midia Năvodari (дължина 34,600 km): от сливането с канала Дунав–Черно море при km 29,410 при Poarta Albă (съответно km 27,500 от канала) до пристанището Midia (km „0“ от канала).

Словакия

Дунав: от речен километър 1880,26 до речен километър 1708,20

Каналът Дунав: от речен километър 1851,75 до речен километър 1811,00

Река Váh: от речен километър 0,00 до речен километър 70,00

Река Morava: от речен километър 0,00 до речен километър 6,00

Река Bodrog: от речен километър 49,68 до речен километър 64,85

Язовири: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

Швеция

Каналът Trollhätte и Göta älv, от паралела през фара Bastugrunds до моста Göta älv

Езерото Mälaren

Пристанище Стокхолм, ограничено на северозапад от моста Lidingö, на североизток от линия през фара Elfviksgrund по посока 135-315 градуса и на юг от моста Skuru

Каналът Södertälje и пристанищата на Södertälje, ограничени на север от шлюза Södertälje и на юг от паралела на 59° 09′ 00″ с.ш.

Обединено кралство

ШОТЛАНДИЯ

Leigh (Edinburgh)

В рамките на вълноломите

Glasgow

Езерото Strathclyde

Каналът Crinan

От Crinan до Ardrishaig

Каналът Caledonian

Отсечките от канала

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

Река Lagan

От Lagan Weir до Stranmillis

ИЗТОЧНА АНГЛИЯ

Река Wear (без приливно-отливната зона)

От стария железопътен мост Durham до моста Prebens, Durham

Река Tees

Нагоре по течението от бента Tees

Grimsby Dock

Във вътрешността на шлюзовете

Immingham Dock

Във вътрешността на шлюзовете

Доковете на Hull

Във вътрешността на шлюзовете

Boston Dock

Между преградите на шлюзовете

Корабоплаване по Aire и Calder

От доковете на Goole до Leeds; през пресечната точка с канала Liverpool и Leeds; през пресечната точка Bank Dole с Shelby (шлюзът на река Ouse); през пресечната точка Castleford до Wakefield (шлюза Falling)

Река Ancholme

От шлюза Ferriby до Brigg

Каналът Calder and Hebble

От Wakefield (шлюза Falling) до шлюза Broadcut Top

Река Foss

От пресечната точка (Blue Bridge) с река Ouse до моста Monk

Каналът Fossdyke

От пресечната точка с река Trent до Brayford Pool

Goole Dock

Между преградите на шлюзовете

Hornsea Mere

Целият канал

Река Hull

От шлюза Struncheon Hill до Beverly Beck

Каналът Market Weighton

От шлюза на река Humber до шлюза Sod Houses

Каналът New Junction

Целият канал

Река Ouse

От шлюза Naburn до Nun Monkton

Каналът Sheffield and South Yorkshire

От шлюза Keadby до шлюза Tinsley

Река Trent

От шлюза Cromwell до Shardlow

Река Witham

От шлюза Boston до Brayford Poole (Lincoln)

УЕЛС И ЗАПАДНА АНГЛИЯ

Река Severn

Над бентовете Llanthony и Maisemore

Река Wye

Над Monmouth

Cardiff

Езерото Roath Park

Port Talbot

В рамките на затворените докове

Swansea

В рамките на затворените докове

Река Dee

Над водовземната точка Barrelwell Hill

Река Mersey

Доковете (без Seaforth Dock)

Река Lune

Над Glasson Dock

Река Avon (Midland)

От шлюза Tewksbury до Evesham

Gloucester

От доковете Gloucester City до канала Gloucester/Sharpness

Езеро Hollingworth

Цялото езеро

Корабният канал на Manchester

Целият канал и доковете Salford, включително река Irwell

Езерото Pickmere

Цялото езеро

Река Tawe

Между морската дига/яхтеното пристанище и лекоатлетическия стадион Morfa

Езерото Rudyard

Цялото езеро

Река Weaver

Под Northwich

ЮЖНА АНГЛИЯ

Река Nene

От Wisbech Cut и река Nene до шлюза Dog-in-a-Doublet

Река Great Ouse

Kings Lynn Cut и река Great Ouse под моста West Lynn Road

Yarmouth

Устието на река Yare от линията, прокарана през краищата на пирсите на северния и южния вход, включително Breydon Water

Lowestoft

Пристанището Lowestoft под шлюза Mutford до линията, преминаваща през пирсите на входа на външното пристанище

Река Alde и река Ore

Над входа към река Ore до Westrow Point

Река Deben

Над входа към река Deben до Felixstowe Ferry

Река Orwell и река Stour

От линията, прокарана от Fagbury Point до Shotley Point на река Orwell и до Ipswich Dock; и от линия, очертана от север на юг през Ewarton Ness на река Stour до Manningtree

Каналът Chelmer & Blackwater

Източно от шлюза Beeleigh

Река Теза и притоците ѝ

Река Темза над шлюза Teddington до Oxford

Река Adur и каналът Southwick

Река Adur над западния край на кея Tarmac и в рамките на канал Southwick

Река Arun

Река Arun над яхтеното пристанище Littlehampton

Река Ouse (Sussex) Newhaven

Река Ouse над северния край на Северния кей

Bewl Water

Цялото езеро

Grafham Water

Цялото езеро

Rutland Water

Цялото езеро

Езерото Thorpe Park

Цялото езеро

Chichester

Източно от линията, свързваща Cobnor Point и Chalkdock Point

Christchurch

В рамките на пристанище Christchurch, изключвайки Run

Каналът Exeter

Целият канал

Река Avon (Avon)

Доковете на гр. Bristol

От бента Netham до бента Pulteney


(1)  В случаите на плавателни съдове, които са базирани в пристанище другаде, трябва да се вземе под внимание член 32 от Договора Ems-Dollart от 8 април 1960 г. (BGBl, 1963 II, стр. 602).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА ОТ ЗОНИ 1, 2, 3 и 4

Техническите изисквания, приложими към плавателните съдове, са изискванията, определени в стандарт ES-TRIN 2015/1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЛАСТИ НА ВЪЗМОЖНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА ОТ ЗОНИ 1, 2 И НЕСВЪРЗАНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА В ЗОНА 3

Допълнителните технически изисквания, приети от държава членка съгласно член 23, параграфи 1 и 2 от настоящата директива по отношение на плавателните средства, движещи се на територията на тази държава членка, се ограничават до следните области:

1.

Определения

Необходими за разбирането на допълнителните изисквания

2.

Устойчивост

Усилване на конструкцията

Свидетелство/атестация от призната класификационна организация

3.

Разстояние на безопасност и надводен борд

Надводен борд

Разстояние на безопасност

4.

Водонепроницаемост на отворите в корпуса и надстройките

Надстройки

Врати

Прозорци и светли люкове

Трюмни люкове

Други отвори (вентилационни тръби, тръби за отработили газове и др.)

5.

Оборудване

Котви и котвени вериги

Ходови светлини

Звукови сигнали

Компас

Радар

Предавателни и приемни инсталации

Спасителни средства

Наличие на плавателни карти

6.

Допълнителни разпоредби за пътническите плавателни съдове

Устойчивост (сила на вятъра, критерии)

Спасителни средства

Надводен борд

Разстояние на безопасност

Видимост от рулевата рубка

7.

Състави и контейнерен транспорт

Връзка на лихтер с тласкач

Устойчивост на плавателните средства или лихтерите, пренасящи контейнери


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБЛАСТИ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ЗАНИЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА ОТ ЗОНИ 3 И 4

Всички занижени изисквания, разрешени от държава членка съгласно член 23, параграф 4 от настоящата директива за плавателните съдове, движещи се изключително по вътрешните водни пътища от зони 3 или 4 на територията на същата държава членка, се ограничават до следните области:

 

Зона 3

Котвено оборудване, включително дължината на котвените вериги

Скорост (на движение напред)

Колективни спасителни средства

Повреда на два отсека

Видимост от рулевата рубка

 

Зона 4

Котвено оборудване, включително дължината на котвените вериги

Скорост (на движение напред)

Спасителни средства

Повреда на два отсека

Видимост от рулевата рубка

Втора независима система за задвижване


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПОДРОБНИ ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 2.01

Контролни органи

1.

Контролните органи се създават от държавите членки.

2.

Контролните органи се състоят от председател и експерти.

Във всеки орган в качеството на експерти участват най-малкото:

a)

длъжностно лице от администрацията, която отговаря за вътрешното корабоплаване;

б)

експерт по проектиране на плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и техните двигатели;

в)

експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство на капитан на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища, което му дава право да управлява плавателния съд, подлежащ на проверка.

3.

Председателят и експертите от всеки орган се назначават от властите на държавата членка, в която се създава органът. При поемане на задълженията си председателят и експертите подават писмена декларация, в която декларират, че ще изпълняват задълженията си напълно независимо. От длъжностните лица не се изискват декларации.

4.

Контролните органи могат да се подпомагат от експерти специалисти съгласно приложимите национални разпоредби.

Член 2.02

(Оставен непопълнен)

Член 2.03

Представяне на плавателното средство за проверка

1.

Собственикът или негов представител представя плавателното средство в разтоварен, почистен вид и с оборудване. Той оказва цялото необходимо за проверката съдействие, като например осигуряване на необходимите лодки и персонал и откриване на частите на корпуса или съоръженията, които не са пряко достъпни или видими.

2.

Контролният орган изисква проверка в сух док при първа възможност. Проверката в сух док може да не се извърши, ако бъде представено свидетелство за класификация или свидетелство от призната класификационна организацията, което показва, че построяването отговаря на нейните изисквания, или свидетелство, което показва, че компетентен орган вече е извършил проверка в сух док с друга цел. Ако се касае за периодична проверка или за проверката, предвидена в член 14 от настоящата директива, контролният орган има право да изиска проверка извън водата.

Контролният орган провежда изпитвания по време на първоначалната проверка на моторния плавателен съд или състав или когато са извършени съществени промени на пропулсивното или рулевото оборудване.

3.

Контролният орган може да изиска допълнителни изпитвания и други придружаващи документи. Тази разпоредба се прилага също при посторяването на плавателното средство.

Член 2.04

(Оставен непопълнен)

Член 2.05

(Оставен непопълнен)

Член 2.06

(Оставен непопълнен)

Член 2.07

Данни и изменения в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.

Собственикът на плавателно средство или негов представител довежда до знанието на контролния орган всяка промяна в името или собствеността на плавателното средство, всяко повторно измерване или промяна в пристанището на регистрация или домуване и изпраща свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза на въпросния орган за отразяване на промените.

2.

Всеки компетентен орган има право да добави всякаква информация или да промени свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза.

3.

В случай че компетентен орган добави промяна или информация към свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза, той уведомява за това компетентния орган, издал свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза.

Член 2.08

(Оставен непопълнен)

Член 2.09

Периодична проверка

1.

Плавателните средства се подлагат на периодични проверки преди да изтекат техните свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза.

2.

И в този случай компетентният орган определя срока на валидност на свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза съгласно резултатите от проверката.

3.

Срокът на валидност се записва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза и се довежда до знанието на органа, издал свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза.

4.

Ако вместо срокът на валидност на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза да бъде продължен, то бъде подменено с нова версия, по-ранното свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза се връща на издалия го компетентен орган.

Член 2.10

Проверка по собствена инициатива

Собственикът на плавателно средство или негов представител може да поиска проверка по собствена инициатива по всяко време.

По такова искане за проверка се предприемат съответните действия.

Член 2.11

(Оставен непопълнен)

Член 2.12

(Оставен непопълнен)

Член 2.13

(Оставен непопълнен)

Член 2.14

(Оставен непопълнен)

Член 2.15

Разноски

Собственикът на плавателно средство или негов представител поема всички разходи във връзка с проверката на плавателното средство и издаването на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза, като се прилага таксите, установени от всяка държава членка.

Член 2.16

Информация

Компетентният орган може да разреши на лица, доказали основателен интерес, да бъдат информирани за съдържанието на свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза и може да издаде на такива лица извлечения или копия от свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, удостоверени като верни с оригинала и означени като такива.

Член 2.17

Регистър на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза

1.

Компетентните органи запазват оригиналите или копия от всички издадени от тях свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза и вписват в тях всякакви данни или промени, както и всички случаи на отмяна или замяна на свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза. Те актуализират съответно споменатия в член 17 от настоящата директива регистър.

2.

С цел вземане на административни мерки за поддържане на безопасността на корабоплаването и улесняването му и за прилагане на членовете от 2.02 до 2.15 от настоящото приложение, както и на членове 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 и 22 от настоящата директива, в съответствие с модела, установен в приложение II, до регистъра ще се предостави достъп (само за справка) на компетентните органи на други държави членки, на държави, участващи в Конвенцията от Манхайм, и доколкото се гарантира равностойно ниво на поверителност, на трети държави на основата на административни споразумения.

Член 2.18

Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд

1.

Уникалният европейски идентификационен номер на плавателния съд (ENI) се състои от осем арабски цифри в съответствие с приложение II към настоящата директива.

2.

Освен ако плавателното средство не притежава ENI по време на издаването на свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза, компетентният орган на държавата членка, в която това плавателно средство е било регистрирано или която е неговото пристанище на домуване, му определя такъв.

Доколкото се касае за плавателни средства от държави, в които не е възможно определяне на ENI, ENI, който се вписва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза, се определя от компетентния орган, издаващ това свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза.

3.

Собственикът на плавателно средство или негов представител подава заявление пред компетентния орган за определяне на ENI. Собственикът или неговият представител са отговорни също така за поставянето върху плавателното средство на ENI, който се вписва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза.

Член 2.19

(Оставен непопълнен)

Член 2.20

Уведомяване

Всяка държава членка или нейните компетентни органи уведомяват Комисията и другите държавите членки или другите компетентни органи:

a)

за имената и адресите на техническите служби, които заедно със своя национален компетентен орган са отговорни за прилагането на приложение II;

б)

за спецификацията, показана в приложение II, относно типовете бордова станция за пречистване на отпадъчни води, за които е издадено одобрение на типа след последното официално уведомление;

в)

за признатите одобрения на типа на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води въз основа на стандарти, различни от определените в приложение II, за използване по националните водни пътища на държавите членки;

г)

в рамките на един месец от всяко отнемане на одобрение на типа — за причините за това отнемане на одобрение за бордови станции за пречистване на отпадъчни води;

д)

за всяка разрешена специална котва в резултат на заявление за намаляване на масата на котвата, като се посочва означението на типа ѝ и разрешеното намаление на масата на котвата. Компетентният орган дава разрешение на заявителя най-малко три месеца след като е уведомил Комисията, при условие че последната не е отправила възражения;

е)

за оборудването за управление с радиолокационни средства и за индикаторите на скоростта на извършване на поворот, за които те са издали одобрение на типа. Съответното уведомление включва номера на одобрението на типа, обозначението на типа, името на производителя, името на притежателя на одобрението на типа и датата на одобрението на типа;

ж)

за компетентните органи, отговарящи за одобряването на специализирани дружества, които могат да извършват монтажа, замяната, ремонта или поддръжката на оборудването за управление с радиолокационни средства и индикаторите на скоростта на извършване на поворот.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КЛАСИФИКАЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

Критерии за признаване на класификационните организации

Класификационните организации, кандидатстващи за признаване съгласно член 21 от настоящата директива, трябва да отговарят на следните критерии:

1)

Класификационната организация трябва да е в състояние да докаже с документи наличието на продължителен опит в оценката на проектирането и построяването на плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища. Класификационната организация трябва да разполага с подробни правила и разпоредби за проектирането, построяването и периодичните проверки на плавателните съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, по-специално за изчисляването на устойчивостта в съответствие с част 9 от правилата, приложени към ADN, както е посочено в приложение II. Тези правила и разпоредби се публикуват най-малко на английски, немски, нидерландски или френски език и трябва да бъдат постоянно актуализирани и усъвършенствани чрез изследователски и развойни програми. Правилата и наредбите не трябва да противоречат на разпоредбите на правото на Съюза или действащите международни договорености.

2)

Класификационната организация трябва ежегодно да публикува регистъра си на плавателни съдове.

3)

Класификационната организация не трябва да е под контрола на корабособственици или корабостроители или на други лица, ангажирани с търговски дейности по проектиране, изработка, оборудване, ремонт, експлоатация или застраховка на кораби. За своите приходи класификационната организация не трябва да зависи от едно-единствено търговско предприятие.

4)

Централното управление на класификационната организация или клон, оправомощен да издава решения и да действа във всички области, в които тя е компетентна съгласно разпоредбите относно превоза по вътрешни водни пътища, трябва да са разположени в една от държавите членки.

5)

Класификационната организация и нейните експерти трябва да имат добра репутация в областта на превоза по вътрешни водни пътища; експертите трябва да разполагат с доказателства за своите професионални способности. Те трябва да действат под отговорността на класификационната организация.

6)

Класификационната организация трябва да разполага със значителен технически, управленски, обслужващ, контролен и изследователски персонал, съизмерим със задачите на класифицираните плавателни съдове и осигуряващ възможност за техническо развитие и осъвременяване на разпоредбите. Тя трябва да разполага с инспектори в поне една държава членка.

7)

Класификационната организация трябва да се ръководи от етичен кодекс.

8)

Класификационната организация трябва да се ръководи и администрира по такъв начин, че да се осигури поверителност на информацията, изисквана от дадена държава членка.

9)

Класификационната организация трябва да е подготвена да предоставя необходимата информация на държава членка.

10)

Ръководството на класификационната организация трябва да е определило и документирало политиката, целите и ангажиментите си по отношение на качеството и да е осигурило разбирането, прилагането и поддържането на тази политика на всички нива на класификационната организация.

11)

Класификационната организация трябва да е изготвила, въвела и да поддържа ефикасна вътрешна система за контрол на качеството, основана на приложимите части от международно признати стандарти за качество и съответстваща на стандартите EN ISO/IEC 17020:2004, както се тълкуват от системата за контрол на качеството на IACS и изискванията на схемата за сертифицирането ѝ. Системата за контрол на качеството трябва да бъде сертифицирана от независим одиторски орган, признат от администрацията на държавата, в която класификационната организация има централно управление или клон, както е предвидено в точка 4) и която, наред с другото, гарантира че:

а)

правилата и разпоредбите на класификационната организация са определени и се поддържат по систематичен начин;

б)

правилата и разпоредбите на класификационната организация се спазват;

в)

изискванията за дейностите, за които класификационната организация е оправомощена, се спазват;

г)

отговорностите, правомощията и отношенията в рамките на личния състав, чиято работа се отразява на качеството на услугите по класификация, са определени и документирани;

д)

се осъществява контрол върху всички извършвани дейности;

е)

е въведена система за надзор, която проследява действията и работата, извършвана от оценителите и техническия и административния персонал, зает директно в класификационната организация;

ж)

изискванията във връзка с основните дейности, за които е оправомощена класификационната организация, се извършват само от нейни специални инспектори или от специални инспектори от други признати класификационни организации или се контролират пряко от тях;

з)

се прилага система за квалификация на инспекторите и за постоянно осъвременяване на знанията им;

и)

се поддържат архиви, доказващи изпълнението на изискваните стандарти в областите, обхванати от предлаганите услуги, както и ефикасната работа на системата за контрол на качеството; и

й)

на всички обекти съществува комплексна система за планови и документирани вътрешни одити на дейностите, свързани с качеството.

12)

Системата за контрол на качеството трябва да се сертифицира от независим одиторски орган, признат от администрацията на държавата членка, в която класификационната организация има централно управление или клон, както е предвидено в точка 4.

13)

Класификационната организация се задължава да приведе изискванията си в съответствие със съответните директиви на Съюза и своевременно да предостави на Комисията цялата необходима информация.

14)

Класификационната организация се задължава периодично да се консултира с вече признатите класификационни организации, за да се гарантира равностойността на техните технически стандарти и на прилагането им и следва да приема участие на представители на държава членка и други заинтересовани страни в подготовката на своите правила и разпоредби.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 2006/87/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 1

Член 4

Член 5

Член 9

Член 6, параграфи 1 и 3

Член 8, параграф 1

Член 6, параграфи 2 и 4

Член 8, параграф 4

Член 6, параграф 5

Член 3

Член 7

Член 4

Член 8

Член 11, параграф 2

Член 9

Член 11, параграф 1

Член 10

Член 14

Член 11

Член 13

Член 12

Член 12

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Член 18

Член 16

Член 17

Член 18

Член 19

Член 10

Член 20

Член 21

Член 17

Член 22

Член 5

Член 23

Член 6 е заличен с Директива 2008/68/EО на Европейския парламент и на Съвета (1)

Член 7, параграфи 1—3

Член 24

Член 25

Член 26

Член 27

Член 28

Член 8, параграфи 2 и 3

Член 29

Член 30

Член 20, параграф 1

Член 31

Член 20, параграф 2

Член 22

Член 32

Член 19

Член 33

Член 34

Член 24

Член 35

Член 21

Член 36

Член 23

Член 37, параграфи 1 и 2

Член 7, параграф 4

Член 37, параграф 3

Член 38

Член 39

Член 25

Член 26

Член 27

Член 40


(1)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).


Top