EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2407

1992 m. liepos 23 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus reguliaraus oro susisiekimo paslaugų maršrutus ir keleivių vietų skaičiaus pasidalijimo tarp oro vežėjų teikiant reguliaraus oro susisiekimo paslaugas tarp valstybių narių

OJ L 240, 24.8.1992, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 116 - 122
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 116 - 122
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 76 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 76 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2008; panaikino 32008R1008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2407/oj

31992R2407Oficialusis leidinys L 240 , 24/08/1992 p. 0001 - 0007
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0116
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0116


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2407/92

1992 m. liepos 23 d.

dėl oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus reguliaraus oro susisiekimo paslaugų maršrutus ir keleivių vietų skaičiaus pasidalijimo tarp oro vežėjų teikiant reguliaraus oro susisiekimo paslaugas tarp valstybių narių

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi per 1992 m. gruodžio 31 d. pasibaigsiantį laikotarpį vidaus rinkoje svarbu sukurti oro transporto politiką, kaip nustatyta Sutarties 8a straipsnyje;

kadangi vidaus rinka apima vidaus sienų neturinčią teritoriją, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi oro transporto sektoriuje taikant laisvės teikti paslaugas principą reikia atsižvelgti į specifines šio sektoriaus charakteristikas;

kadangi 1990 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2343/90 dėl oro vežėjų galimybės naudotis Bendrijos vidaus reguliariojo oro susiekimo maršrutais ir keleivių vietų skaičiaus pasidalijimo tarp oro vežėjų reguliariojo oro susiekimo maršrutuose tarp valstybių narių [4] Taryba nusprendė priimti bendras oro vežėjų licencijavimą reglamentuojančias taisykles, kurios turi įsigalioti ne vėliau kaip nuo 1992 m. liepos 1 d.;

kadangi šiam reglamentui taikyti būtina nustatyti valstybėms narėms priimtiną laiko tarpą, trunkantį iki 1993 m. sausio 1 d.;

kadangi būtina apibrėžti nediskriminuojančius reikalavimus, susijusius su licencijos prašančios įmonės buvimo vieta ir jos kontrole;

kadangi, norint užtikrinti patikimas ir kompetentingas paslaugas, reikia garantuoti, kad oro vežėjas visuomet dirbtų stiprios ekonomikos ir maksimalaus saugumo sąlygomis;

kadangi siekiant apsaugoti vartotojus ir kitas susijusias šalis, svarbu užtikrinti, kad oro vežėjai būtų pakankamai apdrausti nuo atsakomybės rizikos;

kadangi vidaus rinkoje oro vežėjai turėtų naudoti bet kurioje Bendrijos vietoje turimus orlaivius, nepažeisdami licenciją išduodančios valstybės narės pareigų techninio vežėjo tinkamumo atžvilgiu;

kadangi trumpam laikui arba susiklosčius nepaprastosioms aplinkybėmis turėtų būti įmanoma išsinuomoti ne Bendrijoje registruotus orlaivius, jei jų saugos reikalavimai atitinka Bendrijoje taikomus reikalavimus;

kadangi licencijų oro vežėjams išdavimo tvarka turi būti vieša ir nediskriminuojanti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas apima valstybių narių veiklos licencijų išdavimą Bendrijoje įsisteigusiems oro vežėjams ir naudojimosi jomis kontrolės reikalavimus.

2. Šis reglamentas netaikomas keleivių, pašto ir (arba) krovinių vežimui oro transportu bemotoriu orlaiviu ir (arba) ultralengvuoju orlaiviu bei vietiniams skrydžiams, nesusijusiems su vežimu iš vieno oro uosto į kitą. Šioms operacijoms taikoma nacionalinė teisė, reglamentuojanti veiklos licencijavimą, jei tokia yra, ir Bendrijos bei nacionalinė teisė, susijusi su oro transporto operatorių sertifikatais (OTOS).

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a) "įmonė" — tai visi pelno siekiantys arba jo nesiekiantys fiziniai ir juridiniai asmenys arba visos juridinį statusą turinčios arba jo neturinčios oficialios institucijos;

b) "oro vežėjas" — tai oro transporto įmonė, turinti galiojančią veiklos licenciją;

c) "veiklos licencija" — tai atsakingos valstybės narės įmonei išduotas leidimas, suteikiantis teisę oro transportu už atlygį ir (arba) samdos pagrindais vežti keleivius, paštą ir (arba) krovinius, kaip nurodyta veiklos licencijoje;

d) "oro transporto operatoriaus sertifikatas (OTOS)" — tai įmonei ar įmonių grupei valstybių narių kompetentingų institucijų išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytasis operatorius turi profesinių gebėjimų ir struktūrą, užtikrinančią saugų sertifikate nurodytą aviacijos veiklą vykdančio orlaivio eksploatavimą;

e) "verslo planas" — tai išsamus nurodytą laikotarpį oro vežėjo ketinamos vykdyti komercinės veiklos aprašymas, pirmiausia susietas su rinkos plėtra ir numatomomis investicijomis, įskaitant finansines ir ekonomines šios veiklos pasekmes;

f) "valdymo ataskaita" — tai išsami ataskaita apie nurodyto laikotarpio pajamas ir kaštus, įskaitant su oro transportu susijusios ir kitos veikos bei piniginių ir nepiniginių elementų analizę;

g) "veiksminga kontrolė" — tai santykiai, susidedantys iš teisių, sutarčių ir visų kitų atskirai arba kartu naudojamų priemonių, kurios, įvertinus fakto ir teisės klausimus, suteikia galimybę sprendžiamąja galia tiesiogiai arba netiesiogiai įtakoti įmonės veiklą:

a) turint teisę naudotis visu įmonės turtu arba jo dalimi;

b) turint teises arba sutartis, kurios suteikia sprendžiamąją galią daryti įtaką įmonės padalinių sudėčiai, jų balsavimo tvarkai, sprendimų priėmimui bei suteikia kitokią sprendžiamąją galią daryti įtaką įmonės veiklai.

3 straipsnis

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 5 dalies, valstybės narės neišduoda veiklos licencijų ir nekontroliuoja jų galiojimo, jei nesilaikoma šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

2. Šio reglamento reikalavimus vykdančiai įmonei suteikiama teisė gauti veiklos licenciją. Ši licencija nesuteikia teisės patekti į specifines trasas ar rinkas.

3. Nepažeidžiant 1 straipsnio 2 dalies, nė vienai Bendrijoje įsisteigusiai įmonei neleidžiama Bendrijos teritorijoje oro transportu už atlygį ir (arba) samdos pagrindais vežti keleivių, pašto ir (arba) krovinių, jei įmonė neturi atitinkamos veiklos licencijos.

Veiklos licencija

4 straipsnis

1. Valstybė narė išduoda įmonei veiklos licenciją tik tada, kai:

a) pagrindinė komercinės-ūkinės veiklos vieta, ir, jei yra, registruota buveinė, yra šioje valstybėje narėje;

b) įmonės vykdoma pagrindinė veikla yra susijusi tik su oro transportu arba su kita komercine veikla, susijusia su orlaivių eksploatacija, jų remontu arba priežiūra.

2. Nepažeidžiant Bendrijos pasirašytų sutarčių ir konvencijų, įmonę tiesiogiai valdo arba jos kontrolinį akcijų paketą valdo ir valdys valstybė narė ir (arba) valstybės narės piliečiai. Ją visada efektyviai kontroliuoja ši valstybė narė arba šie piliečiai.

3. a) Nepaisant 2 ir 4 dalių, Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2343/90 I priede ir 1991 m. vasario 4 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 294/91 dėl krovinių vežimo oro transportu paslaugų teikimo tarp valstybių narių [5] pripažinti oro vežėjai išsaugo šiuo ir kitais susijusiais reglamentais jiems suteiktas teises tol, kol jie vykdo šiame reglamente nustatytus įsipareigojimus, ir juos toliau tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja tos trečiosios šalys ir (arba) tie trečiųjų šalių piliečiai, kurie vykdo šią kontrolę šio reglamento priėmimo metu. Be to, bet kuriuo metu ši kontrolė gali būti pavesta valstybėms narėms ir (arba) valstybių narių piliečiams.

b) Galimybė pirkti arba parduoti akcijas pagal a punktą nesuteikiama piliečiams, turintiems rimtų interesų trečiosios šalies oro vežėjo atžvilgiu.

4. Visos įmonės, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja oro vežėjo akcijų paketą, laikosi 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

5. Už veiklos licencijos išdavimą atsakingos valstybės narės prašymu oro vežėjas visada turi sugebėti įrodyti, kad jis laikosi šio straipsnio reikalavimų. Valstybės narės prašymu Komisija išnagrinėja, ar laikomasi šio straipsnio reikalavimų ir prireikus priima sprendimą.

5 straipsnis

1. Paraišką pateikusi oro transporto įmonė, kuriai veiklos licencija išduodama pirmą kartą, licencijas išduodančios valstybės narės kompetentingoms institucijoms turi sugebėti pagrįstai įrodyti, kad ji:

a) 24 mėnesius nuo veiklos vykdymo pradžios bet kuriuo metu sugeba vykdyti esamus ir galimus įsipareigojimus, nustatytus remiantis realiomis prielaidomis;

b) ji laikosi nuolatinių ir eksploatacinių verslo plane numatytos veiklos kaštų, apskaičiuotų remiantis realiomis prielaidomis trijų mėnesių laikotarpiui nuo veiklos pradžios, neatsižvelgiant į jokias veiklos pajamas.

2. Taikant 1 dalį, kiekvienas pareiškėjas pateikia mažiausiai pirmųjų dviejų veiklos metų verslo planą. Verslo plane, be kita ko, detaliai nurodomi finansiniai pareiškėjo ryšiai su kitomis komercinėmis veiklos rūšimis, kuriomis pareiškėjas verčiasi tiesiogiai arba per susijusias įmones. Pareiškėjas taip pat pateikia visą susijusią informaciją, pirmiausia — priedo A dalyje nurodytus duomenis.

3. Oro vežėjas iš anksto praneša licenciją išduodančiai institucijai apie ketinimus teikti naują reguliarią arba nereguliarią oro transporto paslaugą žemyne arba pasaulio regione, kuriame anksčiau šios paslaugos neteikė, apie naudojamų orlaivių rūšies ar jų skaičiaus pokyčius, arba apie svarbius veiklos pasikeitimus. Jis taip pat iš anksto praneša apie visus numatomus įmonių susijungimus arba įsigijimus bei per keturiolika dienų licenciją išduodančiai institucijai praneša apie visus nuosavybės arba akcijų paketo, kurį sudaro 10 % arba daugiau viso oro vežėjo arba patronuojančios įmonės, arba pagrindinės holdingo bendrovės akcinio kapitalo, pasikeitimus. Šiame straipsnyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti pakanka likus dviems mėnesiams iki verslo plane nurodyto laikotarpio pradžios pateikti 12 mėnesių verslo planą, norint keisti vykdomą veiklą ir (arba) šiame verslo plane numatytas aplinkybes.

4. Jei licenciją išduodanti institucija nusprendžia, kad pokyčiai, apie kuriuos buvo pranešta pagal 3 dalį, turės reikšmingos įtakos oro vežėjo finansiniams reikalams, ji pareikalauja pateikti patikslintą verslo planą, į kurį būtų įtraukti aptariami pokyčiai ir kuris apimtų mažiausiai 12 mėnesių nuo šio verslo plano įgyvendinimo pradžios bei visą susijusią informaciją, įskaitant priedo B dalyje nurodytus duomenis, kad būtų galima nustatyti, ar oro vežėjas sugebės įvykdyti esamus ir galimus įsipareigojimus per šį 12 mėnesių laikotarpį. Licenciją išduodanti institucija priima sprendimą dėl šio patikslinto verslo plano ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo reikiamos informacijos pateikimo dienos.

5. Licencijas išduodančios institucijos bet kuriuo metu ir bet kuriuo atveju paaiškėjus, kad jų išduotą licenciją turintis oro vežėjas turi finansinių problemų, gali įvertinti jo finansinę veiklą ir sustabdyti licencijos galiojimą arba ją panaikinti, jei joms neįrodoma, kad 12 mėnesių oro vežėjas gali vykdyti savo esamus ir galimus įsipareigojimus. Licencijas išduodančios institucijos taip pat gali išduoti laikiną licenciją, galiojančią tol, kol bus atlikta finansinė oro vežėjo reorganizacija, jei saugumui nekils pavojus.

6. Kiekvienais finansiniais metais, nevėluodamas oro vežėjas pateikia licenciją išduodančiai institucijai audito patikrintas praėjusių metų ataskaitas. Bet kuriuo metu licencijas išduodančios institucijos prašymu oro vežėjas pateikia informaciją, susijusią su 5 dalies nuostatų įgyvendinimu, pirmiausia — priedo C dalyje nurodytus duomenis.

7. a) Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 6 dalys netaikomos oro vežėjams, dirbantiems su mažiau nei 10 tonų (didžiausias kilimo svoris) sveriančiais ir (arba) mažiau nei 20 sėdimų vietų turinčiais orlaiviais. Šie oro vežėjai visada turi sugebėti įrodyti, kad jų grynasis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 80000 ECU, arba kai licencijas išduodanti institucija paprašo, pateikti informaciją, susijusią su 5 dalies nuostatų įgyvendinimu. Nepaisant to, valstybė narė gali taikyti 1, 2, 3, 4 ir 6 dalis jos išduotą licenciją turintiems oro vežėjams, kurie reguliariai teikia paslaugas arba kurių apyvarta viršija 3 milijonus ECU per metus.

b) Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, gali atitinkamai padidinti a punkte nurodytus dydžius, jei dėl ekonomikos pokyčių būtina priimti tokį sprendimą. Šie pakeitimai skelbiami Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

c) Per vieną mėnesį bet kuri valstybė narė gali pateikti Komisijos sprendimą svarstyti Tarybai. Per vieną mėnesį, esant nepaprastosioms aplinkybėms, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

6 straipsnis

1. Kai veiklos licencijai išduoti valstybės narės kompetentingos institucijos reikalauja įrodyti, kad asmenys, kurie nuolatos ir efektyviai tvarkys įmonės veiklą, pasižymi gera reputacija, arba kad nėra paskelbtas jų bankrotas, o sunkių profesinių nusižengimų ar nusikalstamos veiklos atveju — sustabdo licencijos galiojimą arba ją atšaukia, valstybė narė priima kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios užsienio pilietis yra atvykęs, pateiktus kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius, kad laikomasi šių reikalavimų, kaip pakankamą įrodymą kitų valstybių narių piliečių atžvilgiu.

Kai kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios užsienio pilietis yra atvykęs, kompetentingos institucijos neišduoda pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų, šie dokumentai pakeičiami pareiškimu prisiekus, o valstybėse narėse, kuriose pareiškimas prisiekus nėra numatytas — oficialiu atitinkamo asmens pareiškimu, pateiktu kompetentingai teismo arba administracinei institucijai arba, prireikus, kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios užsienio pilietis yra atvykęs, notarui ar kompetentingai profesinei organizacijai; ši institucija arba notaras išduoda pareiškimo prisiekus arba oficialaus pareiškimo autentiškumą patvirtinantį pažymėjimą.

2. Valstybės narės kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad 1 dalyje minimi dokumentai ir pažymėjimai būtų pateikti praėjus ne daugiau kaip trims mėnesiams po jų išdavimo datos.

7 straipsnis

Nelaimingų atsitikimų atveju, ypač keleivių, bagažo, krovinių, pašto ir trečiųjų šalių atžvilgiu, apdraudžiama oro vežėjo atsakomybė.

8 straipsnis

1. Turimo orlaivio faktas nėra sąlyga veiklos licencijai išduoti arba kontroliuoti naudojimąsi ja, tačiau valstybė narė reikalauja, kad jos išduotą licenciją turintys oro vežėjai turėtų vieną ar daugiau jiems priklausančių, arba pagal kitas nuomos sutartis naudojamų orlaivių.

2. a) Nepažeidžiant 3 dalies, veiklos licenciją išduodanti valstybė narė oro vežėjo naudojamus orlaivius pasirinktinai registruoja nacionaliniame arba Bendrijos registre.

b) Jei nuomos sutartis, sudaryta Bendrijoje registruotam orlaiviui naudoti, atitinka 10 straipsnio nuostatas, valstybė narė nereikalauja užregistruoti šį orlaivį jos registre, jei šis veiksmas reikalauja orlaivio struktūrinių pakeitimų.

3. Trumpalaikių nuomos sutarčių atveju, siekdama patenkinti laikinus oro vežėjo poreikius arba kitais atvejais, susiklosčius nepaprastosioms aplinkybėms, valstybė narė gali leisti nesilaikyti 2 dalies a punkto reikalavimų.

4. Taikydama 2 dalies a punktą, valstybė narė, laikydamasi taikytinų įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant reglamentuojančius tinkamumo skraidyti sertifikavimą, neimdama jokio diskriminuojančio mokesčio ir nedelsdama nacionaliniame registre registruoja kitų valstybių narių piliečių turimus orlaivius ir perkelia juos iš kitų valstybių narių orlaivių registrų. Už orlaivio perkėlimą imamas tik įprastas registracijos mokestis.

Oro transporto operatoriaus sertifikatas (OTOS)

9 straipsnis

1. Veiklos licencijos išdavimas ir jos galiojimas visada priklauso nuo turimo galiojančio OTOS, nurodančio veiklos, kuriai išduota veiklos licencija, rūšis ir atitinkančio tam tikrame Tarybos reglamente nustatytus kriterijus.

2. Iki įsigalios 1 dalyje nurodytas Tarybos reglamentas, taikomi nacionaliniai teisės aktai, susiję su OTOS arba su lygiaverčiu pavadinimu, taikomu oro transporto operatorių sertifikavimui.

10 straipsnis

1. Siekiant užtikrinti saugumo ir atsakomybės reikalavimus, kitos įmonės orlaivį naudojantis arba kitai įmonei leidžiantis juo naudotis oro vežėjas iš atitinkamos licenciją išduodančios institucijos gauna išankstinį veiklos patvirtinimą. Dėl patvirtinimo sąlygų šalys susitaria nuomos sutartyje.

2. Valstybė narė netvirtina sutarčių, kurių pagrindu nuomojami orlaiviai su įgula oro vežėjui, kuriam ji išdavė veiklos licenciją, jei nesilaikoma 9 straipsnyje nustatytų atitinkamų saugumo reikalavimų.

Bendrosios nuostatos

11 straipsnis

1. Veiklos licencija galioja tol, kol oro vežėjas laikosi šio reglamento reikalavimų. Vis dėlto, valstybė narė gali nustatyti, kad praėjus metams nuo naujos veiklos licencijos išdavimo ir po to kas penkerius metus būtų atliktas patikrinimas.

2. Kai oro vežėjas šešiems mėnesiams nutraukia veiklą, arba, gavęs veiklos licenciją, šešis mėnesius nevykdo veiklos, atsakinga valstybė narė nusprendžia, ar veiklos licencija turi būti pateikta patvirtinti dar kartą.

3. Veiklos licenciją turinčių oro vežėjų atžvilgiu valstybės narės nusprendžia, ar veiklos licencija turi būti pateikta patikrinti dar kartą, jei pasikeičia vienas ar daugiau elementų, turinčių įtakos teisinei įmonės padėčiai, visų pirma, jei įvyksta įmonių susijungimai ar kontrolinio akcijų paketo įsigijimai. Šis oro vežėjas (-ai) gali tęsti savo veiklą, nebent licencijas išduodanti institucija nusprendžia, kad saugumui gresia pavojus ir nurodo sprendimo priežastis.

12 straipsnis

Oro vežėjui, kuriam iškeliama nemokumo ar kita panaši byla, valstybė narė neleidžia išsaugoti veiklos licencijos, jei šios valstybės narės kompetentinga įstaiga įsitikina, kad nėra realių vilčių, jog per protingą laiką bus įvykdyta pakankama finansinė rekonstrukcija.

13 straipsnis

1. Valstybė narė viešai paskelbia veiklos licencijų išdavimo tvarką ir apie tai informuoja Komisiją.

2. Susijusi valstybė narė, nedelsdama, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visos reikalingos informacijos pateikimo dienos, atsižvelgdama į visus turimus įrodymus, priima sprendimą dėl taikymo. Sprendimas perduodamas paraišką pateikusiai oro transporto įmonei. Jei paraiška atmetama, nurodomos atmetimo priežastys.

3. Įmonė, kurios paraiška veiklos licencijai gauti atmetama, gali perduoti šį klausimą svarstyti Komisijai. Jei Komisija ištiria, kad nesilaikoma šio reglamento reikalavimų, ji išdėsto savo nuomonę apie teisingą šio reglamento išaiškinimą nepažeisdama Sutarties 169 straipsnio.

4. Valstybių narių sprendimai dėl veiklos licencijų išdavimo ar atšaukimo skelbiami Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

14 straipsnis

1. Siekdama įvykdyti 4 straipsnyje nustatytas pareigas, Komisija gali gauti visą reikalingą informaciją iš susijusių valstybių narių, kurios taip pat užtikrina, kad šią informaciją pateiktų jų išduotas licencijas turintys oro vežėjai.

2. Kai per Komisijos nustatytą laikotarpį reikalinga informacija nepateikiama arba pateikiama ne visa, Komisija priima susijusiai valstybei narei skirtą sprendimą, reikalaujantį pateikti informaciją. Sprendime nurodoma, kokią informaciją reikia pateikti ir nustatomas atitinkamas laiko terminas, per kurį informacija turi būti pateikta.

3. Jei 2 dalyje nurodyta informacija nepateikiama per nustatytą laikotarpį, arba jei oro vežėjas kitaip neįrodo, kad jis laikosi 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai susiklosto nepaprastosios aplinkybės, Komisija nedelsdama informuoja apie padėtį visas valstybes nares. Valstybės narės, laukdamos, kol Komisija praneš apie pateiktus dokumentus, įrodančius šių reikalavimų vykdymą, gali sustabdyti 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus [6] oro vežėjui suteiktų patekimo į rinką teisių galiojimą.

15 straipsnis

Be šiame reglamente nustatytų taisyklių, oro vežėjas taip pat laikosi Bendrijos teisę atitinkančių nacionalinės teisės aktų reikalavimų.

16 straipsnis

Nepaisant 3 straipsnio 1 dalies, šio reglamento įsigaliojimo dieną valstybėje narėje galiojančios veiklos licencijos lieka galioti, vadovaujantis įstatymais, pagal kuriuos jos buvo išduotos, ne ilgiau kaip vienerius metus, išskyrus 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytus atvejus, kai taikomi ne ilgesni kaip trejų metų laikotarpiai, kurių metu šias licencijas turintys oro vežėjai atitinkamai pasirengia laikytis visų šio reglamento reikalavimų. Šiame straipsnyje veiklos licencijas turinčiais oro vežėjais laikomi vežėjai, kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną verčiasi teisėta veikla ir turi galiojančius OTOS, tačiau neturi šių licencijų.

Šis straipsnis nepažeidžia 4 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių bei 9 straipsnio, išskyrus tai, kad oro vežėjai, kurie iki šio reglamento įsigaliojimo dirbo dėl jiems suteiktų išimčių, gali toliau dirbti ne ilgiau nei pirmiau nurodytus ilgiausius laikotarpius, kol valstybės narės ištirs, ar jie laikosi 4 straipsnio.

17 straipsnis

Prieš priimdamos šį reglamentą įgyvendinančius įstatymus ir kitus teisės aktu, valstybės narės konsultuojasi su Komisija. Apie visas priimtas priemones jos praneša Komisijai.

18 straipsnis

1. Valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja įgyvendindamos šį reglamentą.

2. Konfidencialią informaciją, gautą taikant šį reglamentą, saugo profesinė paslaptis.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1993 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1992 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Cope

[1] OL C 258, 1991 10 4, p. 2.

[2] OL C 125, 1992 5 18, p. 140.

[3] OL C 169, 1992 7 6, p. 15.

[4] OL L 217, 1990 8 11, p. 8.

[5] OL L 36, 1991 2 8, p. 1.

[6] OL L 240, 1992 8 24, p. 8.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Informacija apie finansinį oro vežėjų tinkamumą, naudojamą pagal 5 straipsnį

A. Informacija apie finansinį tinkamumą, kurią turi pateikti paraiškos pateikėjas prašydamas licencijos pirmą kartą

1. Naujausias vidaus valdymo sąskaitas ir, jei turima — audito patikrintas praėjusių finansinių metų sąskaitas.

2. Planuojamas balansas, įskaitant pelno (nuostolio) ataskaitą būsimiems dvejiems metams.

3. Pagrindiniai planuojamų išlaidų ir pajamų rodikliai, susiję su kuru, rinkliavomis ir tarifais, atlyginimais, priežiūra, nusidėvėjimu, valiutų kurso svyravimais, oro uosto mokesčiais, draudimu, etc. Maršrutų (pajamų) prognozė.

4. Duomenys apie nuo paraiškos pateikimo iki veiklos pradžios patirtas pradines išlaidas bei paaiškinimas, kaip ketinama padengti šias išlaidas.

5. Duomenys apie turimus ir numatomus finansavimo šaltinius.

6. Duomenys apie akcininkus, įskaitant jų pilietybę ir turimų akcijų rūšį bei įmonės įstatus. Jei akcijas turi įmonių grupė — pateikiama informacija apie jų ryšį.

7. Planuojamo pinigų srauto išdėstymas ir likvidumo planai pirmiesiems dvejiems veiklos metams.

8. Duomenys apie orlaivių įsigijimo (nuomos) finansavimą, įskaitant, nuomos atveju, sutarties sąlygas.

B. Informacija, kuri turi būti pateikta siekiant nustatyti galiojančias veiklos licencijas turinčių vežėjų, ketinančių daryti savo struktūros ar veiklos pobūdžio pakeitimus, kurie reikšmingai įtakos jų finansus, vėlesnį finansinį tinkamumą

1. Prireikus, naujausias vidaus valdymo balansas ir audito patikrintos praėjusių finansinių metų sąskaitos.

2. Tikslūs duomenys apie visus ketinamus pokyčius, t. y. apie paslaugų rūšies pasikeitimus, ketinamus įmonės perėmimus arba susijungimus, akcinio kapitalo ar akcininkų pasikeitimus.

3. Planuojamas esamų finansinių metų balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, įskaitant visus numatomus struktūros ar veiklos pobūdžio pokyčius, kurie reikšmingai įtakos įmonės finansus.

4. Turėtų ir prognozuojamų išlaidų ir pajamų rodikliai, susiję su kuru, rinkliavomis ir tarifais, atlyginimais, priežiūra, nusidėvėjimu, valiutų kurso svyravimais, oro uosto mokesčiais, draudimu, etc. Maršrutų (pajamų) prognozė.

5. Pinigų srauto išdėstymas ir likvidumo planai kitiems metams, įskaitant visus numatomus struktūros ar veiklos pobūdžio pokyčius, kurie reikšmingai įtakos įmonės finansus.

6. Duomenys apie orlaivių įsigijimo (nuomos) finansavimą, įskaitant, nuomos atveju, sutarties sąlygas.

C. Informacija, kuri turi būti pateikta siekiant nustatyti galiojančias veiklos licencijas turinčių vežėjų tolesnį finansinį tinkamumą

1. Praėjus ne daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo atitinkamo laikotarpio pabaigos audito patikrintos sąskaitos ir, prireikus — naujausias vidaus valdymo balansas.

2. Planuojamas balansas, įskaitant kitų metų pelno (nuostolio) ataskaitą.

3. Turėtų ir planuojamų išlaidų ir pajamų rodikliai, susiję su kuru, rinkliavomis ir tarifais, atlyginimais, priežiūra, nusidėvėjimu, valiutų kurso svyravimais, oro uosto mokesčiais, draudimu, etc. Maršrutų (pajamų) prognozė.

4. Pinigų srauto išdėstymas ir likvidumo planai kitiems metams.

--------------------------------------------------

Top