EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0765

2011/765/ES: 2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinių mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7966) Tekstas svarbus EEE

OJ L 314, 29.11.2011, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 302 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/765/oj

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 22 d.

dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinių mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7966)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/765/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (1), ypač į jos 23 straipsnio 3 dalies b punktą ir 25 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti tinkamą ir panašų traukinių mašinistų ir kandidatų į mašinistus mokymo ir egzaminų kokybės lygį siekiant jų sertifikavimo visose valstybėse narėse, reikia nustatyti bendrus Europos Sąjungos kriterijus, kuriais remiantis būtų pripažįstami mokymo centrai ir traukinių mašinistų egzaminuotojai;

(2)

visose valstybėse narėse mokymas ir egzaminai turėtų būti vykdomi tinkamai ir būti pagrįsto ir panašaus kokybės lygio, kad būtų sudarytos abipusio egzaminų pripažinimo sąlygos;

(3)

mokymo centrai turėtų būti kompetentingi vykdyti mokymą. Visų pirma mokymo centrai turėtų turėti techninės ir veiklos kompetencijos, būti tinkami organizuoti mokymo kursus ir turėti tinkamus darbuotojus ir įrangą;

(4)

mokymo centrams, kurie priklauso geležinkelio įmonėms arba infrastruktūros valdytojams ir kurie teikia prašymus dėl saugos sertifikatų arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo, reikėtų nustatyti atskiras nuostatas. Siekiant sumažinti administracinę naštą valstybei narei turėtų būti suteikta galimybė sujungti tokių mokymo centrų pripažinimą su saugos sertifikatų arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo procesu;

(5)

traukinių mašinistų egzaminuotojai turėtų būti įgudę ir kompetentingi srityse, kurių egzaminus jie nori vykdyti. Egzaminuoto kompetencijai keliami reikalavimai turėtų būti susiję su tokiais aspektais kaip egzaminavimo metodai, įgūdžiai ir pedagoginiai gabumai. Atskirais atvejais atsakinga valdžios institucija turėtų patikrinti, ar asmens arba subjekto, pateikusio prašymą pripažinti jį traukinio mašinisto egzaminuotoju, kompetencija tinkama atitinkamų kompetencijos sričių egzaminams vykdyti;

(6)

traukinių mašinistų egzaminuotojai egzaminus turėtų vykdyti nepriklausomai ir nešališkai. Tuo tikslu asmenys ir subjektai, prašantys taikyti pripažinimo procedūrą, turėtų kompetentingai institucijai įrodyti, kad atitinka šiuos reikalavimus;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2007/59/EB 32 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomi profesinio mokymo centrų, mokančių traukinių mašinistus ir kandidatus į traukinių mašinistus, pripažinimo kriterijai, traukinių mašinistų ir kandidatų į traukinių mašinistus egzaminuotojų pripažinimo kriterijai ir egzaminų organizavimo kriterijai pagal Direktyvą 2007/59/EB.

Jis taikomas:

a)

mokymo centrams, teikiantiems mokymo kursus traukinių mašinistams ir kandidatams į traukinių mašinistus pagal mokymo uždavinius, nurodytus Direktyvos 2007/59/EB 23 straipsnyje;

b)

traukinių mašinistų egzaminuotojams, kuriems suteikti įgaliojimai pagal Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnį tikrinti sertifikuojamų kandidatų į traukinių mašinistus arba sertifikuojamų traukinių mašinistų kompetenciją.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   pareiškėjas– subjektas arba atskiras asmuo, įsteigęs įmonę, prašančią pripažinti, kad ji gali rengti mokymo kursus, susijusius su Direktyvos 2007/59/EB 23 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais mokymo uždaviniais, įskaitant pavienius asmenis, prašančius pripažinti juos egzaminuotojais, nurodytais Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

b)   mokytojas– atitinkamus įgūdžius ir kompetenciją rengti, organizuoti ir vykdyti mokymo kursus turintis asmuo;

c)   egzaminuotojas– atitinkamus įgūdžius ir kompetenciją turintis asmuo, pripažintas galįs egzaminuoti ir vertinti Direktyvos 2007/59/EB tikslais;

d)   egzaminas– traukinio mašinisto arba kandidato į traukinio mašinistus kompetencijos patikrinimas pagal Direktyvą 2007/59/EB vienu ar daugiau būdų, pavyzdžiui, raštu, žodžiu arba praktiškai;

e)   egzaminų centras– subjektas, įsteigtas traukinių mašinistų egzaminavimo pagal Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnį tikslais;

f)   pripažinimas– oficialus valstybės narės paskirtos institucijos patvirtinimas, kad asmuo arba subjektas yra kompetentingas vykdyti mokymo užduotis arba egzaminus;

g)   kompetentinga institucija– kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/59/EB 3 straipsnyje, arba bet kuri kita valstybės narės paskirta įstaiga arba įstaiga, kuriai kompetentinga institucija paveda vykdyti mokymo centrų ir egzaminuotojų pripažinimo funkciją.

2   SKYRIUS

MOKYMO CENTRAI

3 straipsnis

Nepriklausomybė ir nešališkumas

Mokymo centrai mokymo kursus turėtų vykdyti nešališkai visų dalyvių atžvilgiu.

Visų pirma kai mokymo centrai moko ir asmenis, dirbančius įmonėje, kuriai priklauso mokymo centras, ir kitus asmenis, mokymas turėtų būti vykdomas nepriklausomai nuo įmonės, kuriai priklauso mokymo centras, interesų ir nešališkai visų dalyvių atžvilgiu. Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio principo.

4 straipsnis

Kompetencijos reikalavimai

1.   Pareiškėjas įrodo techninę ir veiklos kompetenciją ir savo tinkamumą organizuoti mokymo kursus, atitinkančius mokymo uždavinius. Jis turi turėti tinkamus darbuotojus ir įrangą ir vykdyti veiklą mokymui, kuriuo siekiama parengti traukinių mašinistus pažymėjimų ir sertifikatų gavimo arba išlaikymo pagal Direktyvą 2007/59/EB egzaminams.

2.   Visų pirma pareiškėjai atitinka šiuos reikalavimus:

a)

turėti veiksmingą valdymo struktūrą, kuria užtikrinama, kad mokytojai turėtų tinkamą kvalifikaciją ir patirtį vykdyti mokymą pagal Direktyvoje 2007/59/EB nustatytus reikalavimus;

b)

turėti reikiamus darbuotojus, patalpas, įrangą ir apgyvendinimo galimybes, atitinkančias siūlomą mokymą ir numatomą mokinių skaičių;

c)

užtikrinti, kad praktinį mokymą vykdytų mokytojai, turintys ir galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą, ir galiojantį sertifikatą, kurio taikymo sritis apima mokomą dalyką arba panašaus tipo geležinkelio liniją ir (arba) riedmenis, ir bent trejų metų mašinisto profesinę patirtį. Jei mokytojas neturi galiojančio sertifikato, kurio taikymo sritis apimtų susijusią infrastruktūrą ir (arba) riedmenis, pagal Direktyvos 2007/59/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą mokyme turi dalyvauti mašinistas, turintis sertifikatą, kurio taikymo sritis apima tą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis;

d)

pateikti metodiką, kurią jie ketina naudoti siekdami užtikrinti mokymo kursų, mokymo planų ir kompetencijos programų turinį, organizavimą ir trukmę;

e)

turėti mokymo veiklos, įskaitant informaciją apie dalyvius, mokytojus ir mokymo kursų skaičių ir tikslą, registravimo sistemas;

f)

turėti kokybės valdymo sistemą arba lygiavertes sistemų ir procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad vykdomas mokymas atitiktų Direktyvoje 2007/59/EB nustatytus reikalavimus, tinkamumo ir jų laikymosi stebėsenos procedūras;

g)

užtikrinti kompetencijos valdymą, nuolatinį mokytojų mokymą ir imtis priemonių, kad mokytojai turėtų naujausius profesinius įgūdžius;

h)

įrodyti turį mokymo metodų, priemonių ir įrangos, įskaitant infrastruktūros valdytojo teikiamą mokymo literatūrą, mokymo programinę įrangą, dokumentus, pavyzdžiui valdymo, ženklų ar saugos sistemų taisykles, nuolatinio atnaujinimo procedūras.

3.   Valstybė narė gali nustatyti papildomus mokymo, susijusio su jos teritorijoje esančia infrastruktūra, reikalavimus.

4.   Pareiškėjai, siekiantys specialiojo su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusių ryšio procedūrų ir terminijos mokymo, pateikia prašymą valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, su kuria susijusios tos ryšio procedūros ir terminija, kompetentingai institucijai.

5 straipsnis

Geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui priklausantys mokymo centrai

1.   Valstybė narė gali leisti, kad geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui priklausantis pareiškėjas, vykdantis tik įmonės, kuriai jis priklauso, darbuotojų mokymą ir atitinkantis visus šio sprendimo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus, būtų pripažįstamas vykdant saugos sertifikato išdavimo arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo procesą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB (2).

2.   Šiuo atveju pripažinimo patvirtinimas gali būti pateikiamas atitinkamame saugos sertifikate arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo dokumente.

3.   1 dalyje nurodyto pareiškėjo veiklos organizavimas ir valdymas turėtų būti vykdomi taip, kad nekiltų jokio interesų konflikto.

6 straipsnis

Naujos arba modernizuotos geležinkelio linijos ir nauji riedmenys

Valstybė narė gali nustatyti sąlygas dėl naujų arba modernizuotų geležinkelio linijų arba naujų riedmenų, kuriomis pripažintas mokymo centras gali organizuoti praktinį mokymą nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatų.

Šia nukrypti leidžiančia nuostata naudotis galima tik tuo atveju, kai dar nėra mokytojo, turinčio sertifikatą, kurio taikymo sritis apimtų naują arba modernizuotą geležinkelio liniją arba naujus riedmenis.

Mokytojas atitinka visus kitus 4 straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimus dėl pažymėjimo ir sertifikato, kaip nustatyta Direktyvos 2007/59/EB 14 ir 15 straipsniuose, ir dėl reikalaujamos profesinės praktikos trukmės.

3   SKYRIUS

EGZAMINUOTOJAI

7 straipsnis

Nepriklausomumas ir nešališkumas

Pareiškėjai patvirtina, kad egzaminus vykdys nešališkai ir nediskriminuodami, be spaudimo ar paskatų, kurie galėtų turėti poveikį egzamino rezultatų vertinimui ar egzamino vykdymo būdui.

Tuo tikslu kompetentinga institucija parengia į prašymo formą įtraukiamą pranešimą, kurį turės pasirašyti pareiškėjas.

8 straipsnis

Kompetencijos reikalavimai

1.   Pareiškėjai turi būti kompetentingi ir turėti dalyko, kurio egzaminus jie nori vykdyti, patirties.

Reikalaujama patirtis turi būti įgyta per bent ketverių metų profesinę praktiką, kuri prašymo pateikimo dieną yra ne senesnė kaip penkerių metų.

Į reikalaujamą profesinės patirties laikotarpį galima įtraukti patirties, įgytos einant traukinio mašinistų vadybininko, turinčio galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą ir papildomą sertifikatą, pareigas arba mokytojo, mokančio pagal susijusias su pateiktu prašymu mokymo užduotis, pareigas, laikotarpius.

2.   Pareiškėjas, siekiantis tikrinti praktinius įgūdžius traukiniuose, turi turėti ir galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą, ir galiojantį sertifikatą, kurio taikymo sritis apima egzamino dalyką arba panašaus tipo geležinkelio liniją ir (arba) riedmenis. Jei egzaminuotojas neturi galiojančio sertifikato, kurio taikymo sritis apimtų per egzaminą naudojamą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis, pagal Direktyvos 2007/59/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą egzamine turi dalyvauti mašinistas, turintis sertifikatą, kurio taikymo sritis apima tą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis;

Pareiškėjas turi turėti ne mažiau kaip ketverių metų mašinisto profesinę patirtį, kuri prašymo pateikimo dieną turi būti ne senesnė kaip penkerių metų. Prašymo pateikimo dieną pareiškėjo žinios turi atitikti naujausias srities žinias.

3.   Be to, pareiškėjai turi atitikti šiuos būtinuosius reikalavimus:

a)

per kalbos egzaminą jų gebėjimas klausyti ir kalbėti atitinka ne žemesnį kaip B2 lygį pagal Europos Tarybos nustatytą Bendrųjų Europos kalbų metmenų (EFLC) (3) sistemą;

b)

jie turi egzaminams vykdyti reikalingus įgūdžius ir pedagoginius sugebėjimus ir gerai žino atitinkamus egzaminavimo metodus ir egzaminų dokumentus;

c)

parodo, kaip jie nuolat atnaujins savo profesinę egzaminuojamų dalykų srities kompetenciją;

d)

išmano traukinių mašinistų sertifikavimo sistemą.

4.   Valstybė narė egzaminuotojams gali nustatyti papildomus su jos infrastruktūra susijusių egzaminų vykdymo reikalavimus.

4   SKYRIUS

EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

9 straipsnis

Bendrieji egzaminų organizavimo reikalavimai

Traukinio mašinisto kompetencijai įvertinti organizuojami egzaminai pagal Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnį atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jeigu egzaminą vykdo du arba daugiau asmenų, bent egzaminui vadovaujantis asmuo turi būti pagal šio sprendimo nuostatas pripažintas egzaminuotojas;

b)

jei tikrinami praktiniai traukinio valdymo įgūdžiai, egzaminuotojas turi turėti traukinio mašinisto pažymėjimą ir papildomą sertifikatą, kuriuo jam suteikiama teisė naudotis infrastruktūra ir valdyti riedmenis, kurie naudojami per egzaminą, arba sertifikatą, kurio taikymo sritis apima panašaus tipo geležinkelio liniją ir (arba) geležinkelio riedmenis; Jei egzaminuotojas neturi galiojančio sertifikato, kurio taikymo sritis apimtų per egzaminą naudojamą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis, pagal Direktyvos 2007/59/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą egzamine turi dalyvauti mašinistas, turintis sertifikatą, kurio taikymo sritis apima tą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis;

c)

egzaminai vykdomi skaidriai ir yra pakankamos trukmės, kad būtų galima dokumentais įrodyti, kad buvo patikrinti visi atitinkami Direktyvos 2007/59/EB prieduose nurodyti dalykai;

d)

jei egzamine dalyvaujantis egzaminuotojas mokė traukinio mašinistą arba kandidatą į traukinio mašinistą egzamino dalyko, egzaminą vykdo antras egzaminuotojas, nedalyvavęs parengiamajame mokyme;

e)

egzaminas turi būti rengiamas itin kruopščiai laikantis numatytų egzamino klausimų slaptumo.

10 straipsnis

Naujos arba modernizuotos geležinkelio linijos ir nauji riedmenys

Nukrypstant nuo 9 straipsnio, valstybė narė gali nustatyti su naujomis arba modernizuotomis geležinkelio linijomis ir naujais riedmenimis susijusias sąlygas, kuriomis pripažintas egzaminuotojas gali vykdyti egzaminus.

Šia nukrypti leidžiančia nuostata galima naudotis tik tuo atveju, kai dar nėra egzaminuotojo, turinčio sertifikatą, kurio taikymo sritis apimtų naują arba modernizuotą geležinkelio liniją ar naujus riedmenis.

Egzaminuotojas atitinka visus kitus 4 straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimus dėl pažymėjimo ir sertifikato, kaip nustatyta Direktyvos 2007/59/EB 14 ir 15 straipsniuose, ir dėl reikalaujamos profesinės praktikos trukmės.

5   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Jeigu geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas jų pačių darbuotojams egzaminus vykdančius egzaminuotojus pasirinko pagal nacionalines nuostatas ir reikalavimus, taikytus iki šio sprendimo įsigaliojimo, valstybė narė gali nuspręsti, kad tie pasirinkti egzaminuotojai gali toliau vykdyti egzaminus, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas egzaminuotoją pasirinko saugos sertifikato išdavimo arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo tvarka pagal Direktyvą 2004/49/EB, laikydamiesi kompetentingos institucijos nustatytų taikymo apribojimų ir nesibaigus to saugos sertifikato arba tų įgaliojimų saugos srityje galiojimo terminui;

b)

geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas patikrina, ar jų pasirinkti egzaminuotojai atitinka šiame sprendime nustatytus reikalavimus; jeigu egzaminuotojas neatitinka reikalavimo, geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas imasi atitinkamų priemonių, kad egzaminuotojams taikomi reikalavimai būtų įvykdyti.

12 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. gegužės 15 d.

Mokymo centrams, kurie šio sprendimo taikymo pradžios dieną jau teikia mokymo paslaugas, šis sprendimas taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

13 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 315, 2007 12 3, p. 51.

(2)  OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

(3)  Common European Framwork of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 m. (Cambridge University Press. ISBN 0–521–00531–0. Versija anglų kalba). Informaciją taip pat galima rasti Europos Tarybos interneto svetainėje http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf.


Top