EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0765

2011/765/EU: Sklep Komisije z dne 22. novembra 2011 o merilih za priznavanje centrov za usposabljanje, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje ocenjevalcev strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7966) Besedilo velja za EGP

UL L 314, 29.11.2011, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/765/oj

29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/36


SKLEP KOMISIJE

z dne 22. novembra 2011

o merilih za priznavanje centrov za usposabljanje, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje ocenjevalcev strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7966)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/765/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (1), ter zlasti člena 23(3)(b) in 25(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za doseganje ustrezne in primerljive ravni kakovosti usposabljanja in preverjanja strojevodij in kandidatov za strojevodje zaradi izdaje spričeval v vseh državah članicah je potrebno na ravni Unije določiti skupna merila za postopke priznavanja centrov usposabljanja in ocenjevalcev strojevodij.

(2)

Usposabljanje in preverjanja je treba izvajati na ustrezni način ter na razumni in primerljivi kakovostni ravni v vseh državah članicah, da se omogoči vzajemno sprejemanje preverjanj.

(3)

Centri usposabljanja morajo biti pristojni za usposabljanje, ki ga izvajajo. Centri za usposabljanje morajo biti tehnično in operativno usposobljeni in primerni za organizacijo tečajev usposabljanja, imeti morajo ustrezno osebje in opremo.

(4)

Posebne določbe je treba določiti za centre za usposabljanje, ki pripadajo železniškim podjetjem ali upravljavcem infrastrukture in prosijo za varnostna spričevala ali varnostna pooblastila. Da bi se zmanjšala administrativna bremena, je treba državam članicam omogočiti, da priznavanje takih centrov za usposabljanje kombinirajo s postopkom za dodelitev varnostnih spričeval ali varnostnih pooblastil.

(5)

Ocenjevalci strojevodij morajo biti kvalificirani in usposobljeni za predmet preverjanj, ki jih želijo izvajati. Zahtevana usposobljenost ocenjevalca mora vključevati vidike, kakor so metode preverjanja, znanje in pedagoške sposobnosti. Pristojni organ bi moral za vsak primer posebej preveriti, ali je oseba ali subjekt, ki prosi za priznanje za ocenjevalca strojevodij, ustrezno usposobljena za izvajanje preverjanj na ustreznih področjih usposobljenosti.

(6)

Ocenjevalci strojevodij morajo preverjanja izvajati neodvisno in nepristransko. V ta namen bi morale osebe ali subjekti, ki prosijo za postopek priznanja, dokazati pristojnemu organu, da upoštevajo te zahteve.

(7)

Ukrepi, predvideni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 32 Direktive 2007/59/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta sklep določa merila za priznanje centrov za usposabljanje, ki izvajajo strokovno usposabljanje za strojevodje in kandidate za strojevodje, priznavanje ocenjevalcev strojevodij in kandidatov za strojevodje ter za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES.

Uporablja se za:

(a)

centre za usposabljanje, ki izvajajo tečaje usposabljanja o nalogah usposabljanja, navedenih v členu 23 Direktive 2007/59 ES, za strojevodje in kandidate za strojevodje;

(b)

ocenjevalce strojevodij, ki so pooblaščeni za preverjanje usposobljenosti kandidatov za strojevodje ali strojevodij, ki bi naj prejeli spričevalo v skladu s členom 25 Direktive 2007/59 ES.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„prosilec“ pomeni subjekt ali podjetnika posameznika, ki zaprosi za priznanje za izvajanje tečajev usposabljanja v zvezi z nalogami usposabljanja iz člena 23(5) in (6) Direktive 2007/59/ES, vključno s posameznikom, ki prosi za priznanje kot ocenjevalec iz člena 25(1) in (2) Direktive 2007/59/ES;

(b)

„vodja usposabljanja“ pomeni osebo, ki ima ustrezno znanje in je usposobljena za pripravo, organizacijo in izvajanje tečajev usposabljanja;

(c)

„ocenjevalec“ pomeni osebo, ki ima ustrezno znanje in usposobljenost ter priznanje za izvajanje in ocenjevanje preverjanj za namene Direktive 2007/59/ES;

(d)

„preverjanje“ pomeni postopek preverjanja usposobljenosti strojevodje ali kandidata za strojevodjo v skladu z Direktivo 2007/59/ES na enega ali več načinov, na primer pisno, ustno in praktično;

(e)

„center za preverjanje“ pomeni subjekt, ki je ustanovljen za izvajanje preverjanj strojevodij v skladu s členom 25 Direktive 2007/59/ES;

(f)

„priznanje“ pomeni uradno izjavo o usposobljenosti osebe ali subjekta za izvajanje nalog usposabljanja ali preverjanj, ki jo izda organ, ki ga za ta namen imenuje država članica;

(g)

„pristojni organ“ pomeni pristojni organ, opredeljen v členu 3 Direktive 2007/59/ES, ali kateri koli drugi organ, ki ga imenuje država članica ali mu pristojni organ na podlagi pooblastila zaupa naloge priznavanja centrov usposabljanja in ocenjevalcev.

POGLAVJE 2

CENTRI ZA USPOSABLJANJE

Člen 3

Neodvisnost in nepristranskost

Centri za usposabljanje izvajajo tečaje usposabljanja na nepristranski način do vseh udeležencev.

Usposabljanje se izvaja neodvisno od interesov podjetja, ki je lastnik centra za usposabljanje, in nepristransko do vseh udeležencev zlasti, kadar center za usposabljanje izvaja usposabljanje za osebe, zaposlene v podjetju, ki je lastnik centra za usposabljanje, in druge osebe. Centri za usposabljanje uporabljajo za osebe, zaposlene v podjetju, ki je lastnik centra za usposabljanje, in za druge osebe enaka pravila. Države članice zagotovijo ukrepe za varovanje tega načela.

Člen 4

Zahtevana usposobljenost

1.   Prosilec dokaže tehnično in operativno usposobljenost in primernost za organizacijo tečajev usposabljanja, ki ustrezajo nalogam usposabljanja. Prosilec mora imeti ustrezno osebje in opremo ter delovati v okolju, ki je primerno za usposabljanje, namenjeno pripravi strojevodij za preverjanje za pridobitev ali obnovitev dovoljenj in spričeval v skladu z Direktivo 2007/59/ES.

2.   Prosilci zagotovijo predvsem:

(a)

učinkovito vodstveno strukturo, ki zagotavlja vodjem usposabljanja ustrezne kvalifikacije in izkušnje za izvajanje usposabljanja v skladu z zahtevami iz Direktive 2007/59/ES;

(b)

potrebno osebje, prostore, opremo in nastanitev, ki so primerni za ponujeno usposabljanje ter ocenjeno število udeležencev usposabljanja;

(c)

da praktično usposabljanje izvajajo vodje usposabljanja, ki imajo veljavno dovoljenje za strojevodje in veljavno spričevalo iz vsebine usposabljanja ali za podobno progo ali vozno sredstvo ter vsaj tri leta strokovnih izkušenj pri vožnji. Kadar vodja usposabljanja nima veljavnega potrdila za ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo, je pri usposabljanju v skladu s členom 4(2)(e) Direktive 2007/59/ES prisoten strojevodja, ki ima potrdilo za tako infrastrukturo ali vozno sredstvo;

(d)

metodologijo, ki jo nameravajo uporabljati za oblikovanje vsebine, organizacije in trajanja tečajev usposabljanja, načrtov usposabljanja in shem usposobljenosti;

(e)

sisteme za evidentiranje dejavnosti usposabljanja, vključno z informacijami o udeležencih, vodjih usposabljanja ter številu in namenu tečajev;

(f)

sistem za obvladovanje kakovosti ali enakovredne postopke za spremljanje skladnosti s sistemi in postopki ter primernosti sistemov in postopkov, ki zagotavljajo, da izvedeno usposabljanje izpolnjuje zahteve iz Direktive 2007/59/ES;

(g)

upravljanje usposobljenosti, stalno usposabljanje in ukrepe za ohranjanje strokovnega znanja vodij usposabljanja;

(h)

dokazila postopkov za sprotno posodabljanje metod, orodij in opreme za usposabljanje, vključno z literaturo za usposabljanje, programsko opremo za usposabljanje, dokumenti, ki jih zagotovi upravljavec infrastrukture, na primer pravilniki in operativnimi pravili, signali ali varnostnimi sistemi.

3.   Država članica lahko za usposabljanje, povezano z infrastrukturo na njenem ozemlju, določi dodatne zahteve.

4.   Prosilci za usposabljanje o posebnem sporazumevanju in terminologiji za železniške storitve in varnostne postopke, vloge predložijo pristojnim organom države članice, v kateri je infrastruktura, na katero se nanaša sporazumevanje in terminologija.

Člen 5

Centri za usposabljanje, ki pripadajo železniškemu podjetju ali upravljavcu infrastrukture

1.   Država članica lahko dovoli, da se prosilec iz železniškega podjetja ali upravljavca infrastrukture, ki izvaja usposabljanje izključno za osebje podjetja, kateremu pripada, in izpolnjuje vse zahteve iz člena 4 tega sklepa, prizna v kombinaciji s postopkom pridobitve varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila v skladu z Direktivo 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

2.   V tem primeru se za izjavo o priznanju lahko uporabi ustrezno varnostno spričevalo ali varnostno pooblastilo.

3.   Organizacijo dela in upravljanje prosilca iz odstavka 1 se uredi in strukturira za preprečevanje morebitnega navzkrižja interesov.

Člen 6

Nova ali na novo opremljena proga ter na novo uvedena vozna sredstva

Država članica lahko za nove ali na novo opremljene proge ali na novo uvedena vozna sredstva navede pogoje, pod katerimi lahko priznani center za usposabljanje organizira praktično usposabljanje z odstopanjem od člena 4(2)(c).

Uporaba tega odstopanja je strogo omejena na primer, kadar še ni na voljo nobenega vodje usposabljanja s spričevalom, ki že obsega novo ali na novo opremljeno progo ali novo vozno sredstvo.

Vodja usposabljanja izpolnjuje vse druge zahteve iz člena 4(2)(c) v zvezi z dovoljenjem in spričevalom, kakor je navedeno v členih 14 in 15 Direktive 2007/59/ES, in zahtevano trajanje strokovne prakse.

POGLAVJE 3

OCENJEVALCI

Člen 7

Neodvisnost in nepristranskost

Prosilci potrdijo, da bodo preverjanja izvajali nepristransko in nediskriminatorno, brez vsakega pritiska in spodbud, ki bi lahko vplivali na presojo ali rezultat preverjanja, ter na način opravljanja preverjanja.

Za ta namen pristojni organ pripravi izjavo, ki se vključi v obrazec vloge, ki jo prosilec podpiše.

Člen 8

Zahtevana usposobljenost

1.   Prosilci morajo biti usposobljeni in imeti izkušnje iz predmeta preverjanja, ki ga želijo opravljati.

Zahtevane izkušnje se pridobivajo med strokovno prakso, ki traja vsaj štiri leta v obdobju, ki je največ pet let pred datumom vloge.

Zahtevana dolžina strokovnih izkušenj lahko vključuje obdobja izkušenj vodje strojevodij z veljavnim dovoljenjem strojevodje in ustreznim spričevalom ali vodje usposabljanja za naloge usposabljanja, ki ustrezajo predloženi vlogi.

2.   Za praktična preverjanja na vlakih mora imeti prosilec veljavno dovoljenje strojevodje in veljavno spričevalo, ki obsega vsebino preverjanja ali za podobno progo ali vozno sredstvo. Kadar ocenjevalec nima veljavnega potrdila za ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo preverjanja, je pri preverjanju v skladu s členom 4(2)(e) Direktive 2007/59/ES prisoten strojevodja, ki ima potrdilo za tako infrastrukturo ali vozno sredstvo;

Prosilec mora imeti vsaj štiri leta strokovne prakse z vožnje v obdobju, ki je največ pet let pred datumom vloge. V času vloge mora biti znanje prosilca posodobljeno.

3.   Poleg tega morajo prosilci izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

(a)

usposobljenost za slušno in govorno sporazumevanje na minimalni ravni B2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (EFLC), ki ga je vzpostavil Svet Evrope (3), v jeziku preverjanja;

(b)

znanje in pedagoško usposobljenost, ki sta potrebna za izvajanje preverjanj, ter dobro poznavanje ustreznih metod preverjanja in dokumentov za preverjanje;

(c)

dokazila o tem, kako ohranjajo svojo strokovno usposobljenost v zvezi s posodobljenimi predmeti, ki jih preverjajo;

(d)

seznanjeni morajo biti s shemo spričeval za strojevodje.

4.   Država članica lahko za ocenjevalce, ki izvajajo preverjanja, povezana z infrastrukturo na njenem ozemlju, določi dodatne zahteve.

POGLAVJE 4

ORGANIZACIJA PREVERJANJ

Člen 9

Skupna merila za organizacijo preverjanj

Preverjanja, ki se organizirajo za ocenjevanje usposobljenosti strojevodij v skladu s členom 25 Direktive 2007/59/ES, izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

če preverjanje vodita dve osebi ali več, mora biti vsaj ena oseba, ki vodi preverjanje, ocenjevalec, priznan v skladu z določbami tega sklepa;

(b)

kadar se preverjanje nanaša na praktični del usposobljenosti strojevodje, mora imeti ocenjevalec dovoljenje za strojevodjo in ustrezno spričevalo, ki ga pooblašča za uporabo infrastrukture in voznih sredstev, ki se preverjajo. Kadar ocenjevalec nima veljavnega potrdila za ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo preverjanja, je pri preverjanju v skladu s členom 4(2)(e) Direktive 2007/59/ES prisoten strojevodja, ki ima potrdilo za tako infrastrukturo ali vozno sredstvo;

(c)

Preverjanja se izvajajo na pregledni način in trajajo dovolj časa, da se zagotovi dovolj dokumentiranih dokazov, da so vključene vse vsebine iz ustreznih prilog k Direktivi 2007/59/ES;

(d)

kadar je ocenjevalec, ki sodeluje pri preverjanju, izvajal tudi usposabljanje o vsebini preverjanja za strojevodjo ali kandidata za strojevodjo, preverjanje vodi drugi ocenjevalec, ki ni sodeloval pri pripravljanju usposabljanja;

(e)

pri pripravi preverjanja je treba posebno skrbno zagotoviti zaupnost vprašanj, ki so predvidena za preverjanje.

Člen 10

Nova ali na novo opremljena proga ter na novo uvedena vozna sredstva

Država članica lahko za nove ali na novo opremljene proge ali na novo uvedena vozna sredstva navede pogoje, pod katerimi lahko priznani ocenjevalec izvaja preverjanje z odstopanjem od člena 9.

Uporaba tega odstopanja je strogo omejena na primer, kadar še ni na voljo nobenega ocenjevalca s spričevalom, ki že obsega novo ali na novo opremljeno progo ali novo vozno sredstvo.

Ocenjevalec izpolnjuje vse druge zahteve iz člena 4(2)(c) v zvezi z dovoljenjem in spričevalom, ki so navedene v členih 14 in 15 Direktive 2007/59/ES, in zahtevano dolžino strokovne prakse.

POGLAVJE 5

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Prehodno obdobje

Če je železniško podjetje ali upravljavec infrastrukture že izbral ocenjevalce za izvajanje preverjanj v skladu z nacionalnimi določbami in zahtevami, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti tega sklepa, se lahko država članica odloči, da ti izbrani ocenjevalci nadaljujejo s preverjanjem v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

železniško podjetje ali upravljavec infrastrukture je izbral ocenjevalca v okviru varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila, izdanega v skladu z Direktivo 2004/49/ES, in v okviru omejitve predmeta uporabe, ki ga je izdal pristojni organ, ter do izteka veljavnosti tega varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila;

(b)

železniško podjetje ali upravljavec infrastrukture preveri izpolnjevanje zahtev, določenih v tem sklepu, v zvezi z ocenjevalci, ki jih je izbral. Če ocenjevalec ne izpolnjuje zahtev, železniško podjetje ali upravljavec infrastrukture ustrezno ukrepa, da doseže izpolnjevanje zahtev za ocenjevalce.

Člen 12

Uporaba

Ta sklep se uporablja od 15. maja 2012.

Za centre usposabljanja, ki že zagotavljajo storitve usposabljanja na dan začetka izvajanja tega sklepa, ta sklep začne veljati 1. julija 2013.

Člen 13

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. novembra 2011

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 315, 3.12.2007, str. 51.

(2)  UL L 164, 30.4.2004, str. 44.

(3)  Skupni evropski referenčni okvir za jezike: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2001 (Cambridge University Press za angleško različico – ISBN 0-521-00531-0). Na voljo je tudi na spletni strani Sveta: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


Top