Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES paslaugų direktyva

ES paslaugų direktyva

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/123/EB – Paslaugų direktyva

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyvos tikslas yra pašalinti kliūtis su paslaugomis susijusiai veiklai plėtoti, visų pirma:

supaprastinant administracines procedūras paslaugų teikėjams;

stiprinant paslaugas gaunančių vartotojų bei įmonių teises;

gerinant ES šalių bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Į direktyvos taikymo sritį patenka įvairios paslaugos, įskaitant:

mažmeninę ir didmeninę prekybą prekėmis ir paslaugomis;

daugumos reglamentuojamų profesijų, kaip antai teisės ir mokesčių konsultantų, architektų ir inžinierių paslaugas;

statybos paslaugas;

verslo paslaugas, kaip antai biurų priežiūrą, vadybos konsultacijas ir renginių organizavimą;

turizmo ir laisvalaikio paslaugas.

Tam tikros paslaugos nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Tarp tokių yra finansinės paslaugos, tam tikros elektroninių ryšių paslaugos, laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos, privačios saugos paslaugos ir azartinių lošimų veikla.

Direktyva suteikia galimybę įmonėms įsisteigti ne tik savo, bet ir kitose ES šalyse. Tuo tikslu ES šalys privalo imtis įvairių veiksmų, be kita ko:

įkurti kontaktinius centrus, kurie teiktų informaciją ir pagalbą administracinių procedūrų klausimais ir užtikrintų, kad šias procedūras būtų galima atlikti elektroniniu būdu;

peržiūrėti ir supaprastinti leidimų išdavimo tvarką paslaugų teikimo veiklai;

panaikinti diskriminacinius reikalavimus, visų pirma dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos, ir draudžiamus reikalavimus, kaip antai ekonominio poreikio vertinimą, kuriuo įmonės turi įrodyti valdžios institucijoms, kad jų paslaugos turi paklausą.

Panašios garantijos yra suteikiamos paslaugų gavėjų (vartotojų ir įmonių) teisėms, siekiant sustiprinti jų pasitikėjimą bendrąja rinka. Taigi ES šalys privalo:

pašalinti kliūtis paslaugų gavėjams, norintiems pasinaudoti kitoje ES šalyje įsisteigusio paslaugų teikėjo paslaugomis, visų pirma reikalavimą gauti leidimą;

panaikinti diskriminacinius reikalavimus dėl paslaugų gavėjo pilietybės ar gyvenamosios vietos;

teikti bendrąją informaciją ir pagalbą teisinių reikalavimų klausimais, visų pirma apie vartotojų apsaugos taisykles ir apie teisių gynimo priemones, taikomas kitose ES šalyse.

Iki 2009 m. gruodžio 28 d. Paslaugų direktyva turėjo būti perkelta į visų ES šalių nacionalinę teisę. 2012 m. Europos Komisija paskelbė komunikatą dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Šiame pranešime:

įvertinta ES šalių pažanga šalinant nepagrįstas kliūtis ir gerinant bendrosios paslaugų rinkos veikimą;

įvardinti nepanaikinti ribojantys reikalavimai, visų pirma reikalavimas dėl gyvenamosios vietos ir reikalavimas įvertinti ekonominį poreikį;

pasiūlytos bendrosios paslaugų rinkos veikimo gerinimo priemonės.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2006 m. gruodžio 28 d. Iki 2009 m. gruodžio 28 d. ši direktyva turėjo būti perkelta į ES šalių nacionalinę teisę.

KONTEKSTAS

Paslaugų direktyva

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36–68)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geriau veikiančios bendrosios paslaugų rinkos kūrimas remiantis Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso rezultatais“ (KOM(2011) 20 galutinis, 2011 1 27)

2011 m. vasario 25 d. Komisijos sprendimas 2011/130/ES, kuriuo nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų elektroniniu būdu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai (OL L 53, 2011 2 26, p. 66–72)

Paskesni Sprendimo 2011/130/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo „Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje 20012–2015 m.“ (COM(2012) 261 final, 2012 m. birželio 8 d.)

2014 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/148/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/130/ES, kuriuo nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų elektroniniu būdu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai (OL L 80, 2014 3 19, p. 7–9)

paskutinis atnaujinimas 09.11.2015

Top