Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Pakalpojumu direktīva

ES Pakalpojumu direktīva

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/123/EK — Pakalpojumu direktīva.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir likvidēt šķēršļus pakalpojumu tirdzniecībai Eiropas Savienībā (ES):

vienkāršojot administratīvās procedūras pakalpojumu sniedzējiem;

palielinot patērētāju un uzņēmumu, kuriem tiek sniegti pakalpojumi, tiesības;

veicinot sadarbību starp ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

No piemērošanas jomas viedokļa šo direktīvu piemēro visdažādākajiem pakalpojumiem, tostarp:

preču un pakalpojumu mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai;

reglamentēto profesiju darbībai, piemēram, juristiem un nodokļu konsultantiem, arhitektiem un inženieriem;

būvniecības pakalpojumiem;

ar uzņēmējdarbību saistītiem pakalpojumiem, piemēram, biroju uzturēšanai, vadības konsultācijām un pasākumu organizēšanai;

tūrisma un atpūtas pakalpojumiem.

Šī direktīva neattiecas uz noteiktiem pakalpojumiem. Tā netiek piemērota finanšu pakalpojumiem, dažiem elektronisko komunikāciju pakalpojumiem, pagaidu darba aģentūru pakalpojumiem, privātiem drošības pakalpojumiem un azartspēļu darbībām.

Šī direktīva ļauj uzņēmumiem veikt uzņēmējdarbību ne tikai savā, bet arī citās ES valstīs. Lai to īstenotu, ES valstīm ir jāveic dažādi pasākumi, tostarp:

jāizveido vienoti kontaktpunkti informācijas un atbalsta sniegšanai administratīvo procedūru izpildē un jānodrošina, lai šādas procedūras varētu veikt elektroniski;

jāpārskata un jāvienkāršo visas savas atļauju sistēmas attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem;

jāpieprasa ES valstīm atcelt diskriminējošas prasības, piemēram, prasības, kas balstītas uz valstspiederību vai dzīvesvietu, un ierobežojošas prasības, piemēram, ekonomisko vajadzību pārbaudes, kas liek uzņēmumiem pierādīt valsts pārvaldes iestādēm, ka attiecīgajā valstī ir pieprasījums pēc to pakalpojumiem.

Līdzīgas garantijas tiek nodrošinātas arī pakalpojumu saņēmēju tiesībām (patērētājiem vai uzņēmumiem), lai stiprinātu to uzticēšanos vienotajam tirgum. Līdz ar to ES valstīm ir:

jālikvidē šķēršļi pakalpojumu saņēmējiem, kuri vēlas izmantot pakalpojumus, kurus nodrošina pakalpojumu sniedzēji, kas veic uzņēmējdarbību citās ES valstīs, piemēram, pienākums saņemt atļauju;

jāatceļ diskriminējošās prasības, kas balstītas uz pakalpojumu saņēmēja valstspiederību vai dzīvesvietu;

jānodrošina iespēja saņemt vispārīgu informāciju un palīdzību attiecībā par tiesiskajām prasībām, jo īpaši patērētāju aizsardzības noteikumiem un citās ES valstīs spēkā esošajām tiesiskās aizsardzības procedūrām.

Pakalpojumu direktīva bija jāievieš visu ES valstu tiesību aktos līdz 2009. gada 28. decembrim. 2012. gadā Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Šajā ziņojumā tika:

novērtētas ES valstu darbības, kas veiktas, lai likvidētu nepamatotus šķēršļus vienotā pakalpojumu tirgus darbībai;

identificēti ierobežojumi, kas vēl nav atcelti, piemēram, prasības attiecībā uz dzīvesvietu vai ekonomisko vajadzību pārbaužu izmantošana;

ieteikti pasākumi, lai uzlabotu vienotā pakalpojumu tirgus darbību.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2006. gada 28. decembrī. Tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2009. gada 28. decembrim.

KONTEKSTS

Pakalpojumu direktīva.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36.–68. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Perspektīvā: funkcionālāks pakalpojumu vienotais tirgus — pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti Pakalpojumu direktīvā paredzētajā savstarpējās izvērtēšanas procesā (COM(2011) 20 galīgā redakcija, 27.1.2011.)

Komisijas Lēmums 2011/130/ES (2011. gada 25. februāris), ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 53, 26.2.2011., 66.–72. lpp.)

Direktīvas 2011/130/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Partnerība jaunai pakalpojumu nozares izaugsmei 2012–2015 (COM(2012) 261 final, 8.6.2012.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/148/ES (2014. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/130/ES, ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 80, 19.3.2014., 7.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.11.2015

Top