Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Директива за услугите на ЕС

Go to the summaries’ table of contents

Директива за услугите на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2006/123/EО — Директива за услугите

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел да се премахнат пречките пред търговията с услуги в рамките на ЕС посредством:

опростяване на административните процедури за доставчиците на услуги;

засилване на правата на потребителите и предприятията, които получават услуги; и

насърчаване на сътрудничеството между държавите от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхватът на директивата обхваща широка гама услуги, включително:

търговия на дребно и едро със стоки и услуги;

дейностите на най-регулираните професии, като например правни и данъчни консултанти, архитекти и инженери;

строителни услуги;

бизнес услуги, като например поддържане на офиси, управленски консултации и организиране на събития; и

туристически и развлекателни услуги.

Някои услуги са изключени от обхвата на директивата. Това са финансови услуги, някои електронни съобщителни услуги, услуги на агенции за временна заетост, частни услуги за сигурност и хазартни дейности.

Директивата предоставя възможност фирмите да имат клонове в държави от ЕС, различни от тяхната родна страна. За тази цел държавите от ЕС трябва да предприемат различни действия, включително:

създаване на Единни звена за контакт за информация и подкрепа на административните процедури и да гарантират, че такива процедури могат да бъдат изпълнени по електронен път;

преразглеждане и опростяване на всички свои разрешителни режими, свързани с достъпа до услуги;

от държавите от ЕС се изисква да забранят дискриминационните изисквания, свързани с националността или местожителството, като например анализа на икономическите нужди, който трябва да докаже пред властите, че има търсене на тези услуги.

Подобни гаранции се осигуряват за правата на получателите на услуги (потребители или предприятия) с цел укрепване на доверието им в рамките на единния пазар. Следователно държавите от ЕС се приканват да:

премахнат пречките пред получателите, които желаят да ползват услугите, предоставяни от доставчици, установени в друга държава от ЕС, като например задълженията за получаване на разрешение;

премахнат дискриминационните изисквания, основани на националността или местожителството на получателя;

предоставят обща информация и помощ относно правните изисквания, по-специално за правилата за защита на потребителите, както и за правилата за защита, приложими в други държави от ЕС.

Директивата за услугите трябваше да се транспонира в националното законодателство на всички държави от ЕС до 28 декември 2009 г. През 2012 . Европейската комисия прие Съобщение относно прилагането на Директивата за услугите. Този доклад:

направи преглед на напредъка, постигнат от държавите от ЕС по отношение на премахването на необоснованите пречки пред единния пазар на услугите;

идентифицира ограниченията, които все още не са премахнати, като например използването на изисквания за пребиваване или анализ на икономическите нужди; и

предложи мерки за подобряване на функционирането на единния пазар на услугите.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 28 декември 2006 г. Трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство на държавите от ЕС до 28 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директива за услугите

АКТ

Директива 2006/123/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36—68)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: За по-добре функциониращ единен пазар на услугите — използване на резултатите от процеса на взаимна оценка на директивата за услугите (COM(2011) 20 окончателен, 27.1.2011 г.)

Решение 2011/130/ЕС на Комисията от 25 февруари 2011 година за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 66—72)

Последващите изменения на Директива 2011/130/ЕС са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането на Директивата за услугите. Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012—2015 г. (COM(2012) 261 final, 8 юни 2012 г.)

Решение за изпълнение 2014/148/ЕС на Комисията от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 80, 19.3.2014 г., стр. 7—9)

последно актуализация 09.11.2015

Top