Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Direktiva o storitvah EU

Direktiva o storitvah EU

POVZETEK:

Direktiva 2006/123/ES – Direktiva o storitvah

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Prizadeva si odstraniti ovire za trgovanje in storitve v EU s:

poenostavitvijo administrativnih postopkov za ponudnike storitev,

spodbujanjem pravic potrošnikov in podjetij, ki prejemajo storitve, in

spodbujanjem sodelovanja med državami EU.

KLJUČNE TOČKE

V svojem obsegu direktiva pokriva širok spekter storitev, vključujoč:

trgovino na drobno in debelo z blagom in storitvami,

aktivnosti najbolj reguliranih poklicev, na primer pravnih in davčnih svetovalcev, arhitektov in inženirjev,

gradbene storitve,

storitve za podjetja, na primer vzdrževanje pisarn, svetovanje glede upravljanja in organiziranje dogodkov, ter

turistične storitve in storitve za prosti čas.

Določene storitve so izključene iz direktive. Te vključujejo finančne storitve, določene elektronske komunikacijske storitve, storitve začasnih zaposlitvenih agencij, storitve zasebnega varovanja in igre na srečo.

Ta direktiva omogoča podjetjem, da se uveljavijo v državah EU, ki niso njihove matične države. Za doseganje tega morajo države EU izvajati različne ukrepe, ki vključujejo:

vzpostavitev enotnih kontaktnih točk za informacije in podporo pri administrativnih postopkih ter za zagotavljanje, da se ti postopki lahko izvajajo na elektronski način;

pregledovanje in poenostavljanje njihovih sistemov dovoljenj glede dostopa do storitev;

zahtevanje od držav EU, da ukinejo diskriminatorne zahteve, na primer glede nacionalnosti ali bivališča, ter restriktivne zahteve, na primer teste ekonomskih potreb, ki od podjetij zahtevajo, da organom dokazujejo, da obstaja povpraševanje po njihovih storitev.

Podobna zagotovila se nanašajo na pravice prejemnikov storitev (potrošnikov ali podjetij) z namenom krepitve njihove samozavesti na enotnem trgu. Tako morajo države EU:

odstraniti ovire za prejemnike, ki želijo uporabljati storitve ponudnikov s sedežem v drugi državi EU, na primer obveznosti za pridobitev dovoljenja;

ukiniti diskriminatorne zahteve na podlagi nacionalnosti ali kraja bivališča prejemnika;

dati na razpolago splošne informacije in pomoč glede pravnih zahtev, še posebno pravil o zaščiti potrošnikov, ali pri postopkih sodnega varstva, ki veljajo v drugih državah EU.

Direktivo o storitvah morajo države EU vključiti v svoje nacionalne zakonodaje do 28. decembra 2009. Leta 2012 je Evropska komisija sprejela Sporočilo o izvajanju Direktive o storitvah. To poročilo:

je povzemalo napredek, ki so ga države EU dosegle pri odstranjevanju neupravičenih ovir za enotni trg storitev,

je opredelilo omejitve, ki še niso bile odpravljene, na primer uporabo zahtev o prebivališčih ali testov o ekonomskih potrebah, in

je predlagalo ukrepe za izboljšanje delovanja enotnega trga na področju storitev.

OD KDAJ VELJA TA DIREKTIVA?

Od 28. decembra 2006. V nacionalne zakonodaje držav EU jo je bilo treba prenesti do 28. decembra 2009.

KLJUČNI POJMI

Direktiva o storitvah

AKT

Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36–68)

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Boljšemu delovanju enotnega trga za storitve naproti – Uporaba rezultatov postopka medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah (COM(2011) 20 final z dne 27. januarja 2011)

Sklep Komisije 2011/130/EU z dne 25. februarja 2011 o določitvi minimalnih zahtev glede čezmejne obdelave dokumentov z elektronskim podpisom pristojnih organov v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (UL L 53, 26.2.2011, str. 66–72)

Nadaljnje spremembe Sklepa 2011/130/EU so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju Direktive o storitvah. Partnerstvo za novo rast na področju storitev 2012–2015 (COM(2012) 261 final z dne 8. junija 2012)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/148/EU z dne 17. marca 2014 o spremembi Sklepa 2011/130/EU o določitvi minimalnih zahtev glede čezmejne obdelave dokumentov z elektronskim podpisom pristojnih organov v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (UL L 80, 19.3.2014, str. 7–9)

Zadnja posodobitev 09.11.2015

Top