EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Internetinė integruotojo muitų tarifo (TARIC) duomenų bazė

Internetinė integruotojo muitų tarifo (TARIC) duomenų bazė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatomas ES integruotojo muitų tarifo (TARIC) teisinis pagrindas ir sukuriama bendra prekių kodavimo ir klasifikavimo sistema, vadinamoji Kombinuotoji nomenklatūra (KN), būtina tvarkant ir skelbiant ES prekybos statistikos duomenis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • TARIC sudaro visos muito normos ir tam tikros ES išorės prekybai taikytinos taisyklės. Jame nėra informacijos, susijusios su nacionaliniais mokesčiais, pavyzdžiui, su PVM.
 • KN buvo sukurta sujungus Bendrojo muitų tarifo* nomenklatūrą ir Nimexe (ES statistinę nomenklatūrą).
 • TARIC yra pagrįstas KN. Jį sudaro papildomi poskyriai, vadinami „TARIC subpozicijomis“ ir naudojami prekėms, kurioms taikomos konkrečios muitų mokesčių normos priklausomai nuo jų kilmės, arba kai taikomos kitos prekybos politikos taisyklės.
 • Kiekviena KN subpozicija turi aštuonių skaitmenų kodo numerį. Pirmieji šeši skaitmenys nurodo suderintos sistemos pozicijas ir subpozicijas. Septintasis ir aštuntasis skaitmenys atskleidžia KN subpozicijas. Devintasis ir dešimtasis skaitmenys reiškia TARIC subpozicijas.
 • Reglamento I priede yra nustatytos muitų normos. Priedas yra nuolatos atnaujinamas atsižvelgiant į:
  • pakeitimus, dėl kurių susitarta tarptautiniu lygmeniu;
  • pakeitimus, susijusius su statistikai keliamais reikalavimais, prekybos politika bei technologine ir prekybos raida;
  • poreikį tikslinti ar aiškinti tekstus.
 • Europos Komisija skelbia ir tvarko TARIC. Ji suteikia kodo numerius, atnaujina TARIC ir informuoja ES šalis apie pakeitimus. Prašymus pakeisti KN gali teikti Komisija, ES šalys arba Europos prekybos federacijos.
 • Kiekvienais metais Komisija priima reglamentą, kuriame pateikiama tiksli KN redakcija kartu su Bendrojo muitų tarifo normomis, nustatytomis pagal Tarybos ar Komisijos patvirtintas priemones. Šis reglamentas ne vėliau kaip spalio 31 d. paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo kitų metų sausio 1 d.
 • Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, kurį sudaro visų ES šalių atstovai. Komitetas yra įpareigotas nagrinėti visus su KN, TARIC ir kitomis nomenklatūromis susijusius klausimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1987 m. rugsėjo 10 d.

KONTEKSTAS

ES integruotasis muitų tarifas TARIC yra duomenų bazė, apjungianti prekybos ir žemės ūkio teisės aktus ir muitų tarifus. Taip yra užtikrinamas vienodas jų taikymas ES šalyse ir aiškiai nurodomos priemonės, kurių turi imtis visi į ES importuojantys ir iš ES prekes eksportuojantys subjektai.

Daugiau informacijos žr.:

 • TARIC (Europos Komisija).

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Bendrasis muitų tarifas: prekių klasifikavimo ir kiekvienai prekių rūšiai taikomų muitų normų derinys, galiojantis visoje ES.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1–675)

Vėlesni Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 17.06.2023

Top