Η ενοποιημένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων του δασμολογίου (TARIC)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 — η δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Θεσπίζει τη νομική βάση για το TARIC, το ολοκληρωμένο δασμολόγιο της ΕΕ και καθιερώνει ένα κοινό σύστημα για την κωδικοποίηση και την ταξινόμηση των προϊόντων, που είναι γνωστή ως συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ), που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και τη δημοσίευση των στατιστικών του εμπορίου της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 10η Σεπτεμβρίου 1987.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το TARIC, το ενοποιημένο δασμολόγιο της ΕΕ, είναι μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει την εμπορική και τη αγροτική νομοθεσία και τους τελωνειακούς δασμούς. Αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή από τις χώρες της ΕΕ και δίνει μια σαφή εικόνα όλων των μέτρων που πρέπει να αναληφθούν από εκείνους που εμπλέκονται στην εισαγωγή εμπορευμάτων στην ΕΕ ή στην εξαγωγή εμπορευμάτων από την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κοινό Δασμολόγιο: ο συνδυασμός της ταξινόμησης των εμπορευμάτων και των δασμολογικών συντελεστών που ισχύουν για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων και εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1–675)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο, βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 17.06.2023