Den online integrerede toldtarifdatabase (TARIC)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 2658/87 — told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den opstiller det juridiske grundlag for TARIC, den integrerede tarif for EU, og den indfører et fælles system for kodning og klassificering af varer, kendt som den kombinerede nomenklatur (KN), der er af væsentlig betydning for behandlingen og offentliggørelsen af EU’s handelsstatistikker.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 10. september 1987.

BAGGRUND

TARIC, den integrerede tarif for EU, er en database, der samler handels- og landbrugslovgivning og toldtariffer. Den sikrer en ensartet anvendelse af tariffen i EU-landene og giver et klart billede af alle de foranstaltninger, der skal gennemføres af de involverede i forbindelse med import til EU eller eksport af varer fra EU.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Fælles toldtarif: en klassificering af varer og de tilsvarende toldsatser for hver vareklasse gældende i hele EU.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1-675)

Efterfølgende ændringer af forordning (EØF) nr. 2658/87 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 17.06.2023