EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekologinis ženklas

Ekologinis ženklas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl Europos Sąjungos (ES) ekologinio ženklo, kuris yra savanoriška aplinkosaugos ženklinimo sistema.
 • Taikant skaidrius ekologinius kriterijus, ši sistema suteikia galimybę vartotojams priimti pagrįstus sprendimus, nepakenkiant produktų kokybei.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas produktams ir paslaugoms, turintiems mažesnį poveikį aplinkai nei kiti tos pačios grupės produktai. Ženklinimo kriterijai buvo sukurti naudojant mokslinius duomenis apie visą produkto būvio ciklą nuo produkto sukūrimo iki jo pašalinimo.
 • Ženklas gali būti suteikiamas visoms prekėms ir paslaugoms, skirtoms platinti, vartoti ar naudoti ES rinkoje už atlygį arba nemokamai, jei buvo aiškiai nustatyti ekologiniai kriterijai. Jis netaikomas žmonėms ar veterinarijos tikslais vartoti skirtiems medicininiams produktams ir medicinos prietaisams.
 • Sistema buvo įvesta Reglamentu (EEB) Nr. 880/92 ir iš dalies pakeista Reglamentu (EB) Nr. 1980/2000. Šiuo Reglamentu (EB) Nr. 66/2010 siekiama patobulinti ženklo suteikimo, naudojimo ir veikimo taisykles.

Suteikimo kriterijai

 • Ženklas suteikiamas atsižvelgiant į Europos aplinkos ir etikos tikslus. Juo ES taip pat skatinama pereiti prie žiedinės ekonomikos, kurioje palaikoma tvari gamyba ir vartojimas. Nustatant kriterijus atsižvelgiama į:
  • prekių ir paslaugų poveikį klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, taršą, pavojingų medžiagų naudojimą bei išmetimą į aplinką;
  • galimybę pakeisti pavojingas medžiagas saugesnėmis medžiagomis;
  • produktų patvarumą ir jų pakartotinį naudojimą;
  • galutinį poveikį aplinkai, įskaitant poveikį vartotojų sveikatai ir saugai;
  • socialinių ir etinių standartų, pavyzdžiui, tarptautinių darbo standartų, laikymąsi;
  • kitų ekologinių ženklų nacionaliniu arba regionų lygiais nustatytų kriterijų atitiktį;
  • bandymų su gyvūnais atlikimo ribojimą.
 • Ženklas negali būti suteiktas produktams, kurių sudėtyje yra Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nurodytų medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip toksiškos, kenksmingos aplinkai, kancerogeninės ar mutageninės, arba medžiagoms, kurioms taikoma cheminių medžiagų valdymo reglamentavimo sistema.

Kompetentingos įstaigos

 • ES šalys privalo paskirti vieną ar kelias įstaigas, atsakingas už ženklinimo procesą nacionaliniu lygiu. Jų veikla turi būti skaidri ir atvira visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimui.
 • Jos yra atsakingos už tai, kad būtų reguliariai tikrinama, ar produktai atitinka ženklinimo kriterijus. Pagal savo kompetencijos sritį jos taip pat turi priimti skundus, informuoti visuomenę, stebėti, ar nėra skelbiama klaidinga reklama, ir uždrausti netinkamus produktus.

Ženklo suteikimo ir naudojimo procedūra

 • Ekonominės veiklos vykdytojai, norėdami, kad jiems būtų suteiktas ženklas, turi pateikti paraišką:
  • vienai ar daugiau ES šalių, kurios išsiųs ją kompetentingai nacionalinei įstaigai;
  • ES nepriklausančiai šaliai, kuri išsiųs ją į ES šalį, kurioje parduodamas aptariamas produktas.
 • Jei produktas atitinka ženklo kriterijus, kompetentinga įstaiga su ūkio subjektu sudaro sutartį, kurioje nustatytos ženklo naudojimo ir panaikinimo sąlygos. Tada ūkio subjektas gali uždėti ženklą ant produkto. Ženklo naudojimas apmokestinamas sumokant tam tikrą mokestį, kai paraiška pateikiama. Taip pat mokamas metinis mokestis.
 • Europos Komisija sukūrė produktų, kuriems gali būti suteiktas ženklas, katalogą.

Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba (ESEŽV)

2010 m. Komisijos sprendimu (Sprendimu 2010/709/ES) įsteigta ESEŽV. Jos narius skiria Komisija. Ją sudaro atstovai iš ES šalių ir Europos ekonominės erdvės šalių, taip pat iš kai kurių Europos organizacijų, atstovaujančių, pavyzdžiui, vartotojams, verslui ir aplinkosaugos subjektams. Komisija konsultuojasi su ESEŽV rengdama arba tikslindama ženklo suteikimo kriterijus ir reikalavimus.

Ekologiniai kriterijai

 • Komisija priėmė keletą sprendimų, kuriais nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą įvairių rūšių produktams. Keleto iš jų galiojimo laikotarpis pasibaigė 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje.
 • Komisija taip pat priėmė Reglamentą (ES) Nr. 782/2013, kuriuo pakeičiamas Reglamento (EB) Nr. 66/2010 III priedas ir kuriuo iš dalies pakeičiami didžiausi leistini mokesčiai, naudojami produktų gamintojų pateiktų paraiškų dėl ekologinio ženklo vertinimui bei apdorojimui finansuoti.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. vasario 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL L 27, 2010 1 30, p. 1–19)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 66/2010 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas 2010/709/ES, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba (OL L 308, 2010 11 24, p. 53)

2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 782/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo III priedas (OL L 219, 2013 8 15, p. 26–27)

2016 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/2003, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (OL L 308, 2016 11 16, p. 59–61)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2017

Top