EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ökomärgis

Ökomärgis

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määruses käsitletakse Euroopa Liidu (EL) vabatahtliku ökomärgise andmise süsteemi.
 • See võimaldab tarbijatel teha teadlikke valikuid läbipaistvate ökoloogiliste kriteeriumide kaudu, tegemata toodete kvaliteedi osas järeleandmisi.

PÕHIPUNKTID

 • ELi ökomärgise võib anda toodetele ja teenustele, mille keskkonnamõju on väiksem samasse tooterühma kuuluvatest teistest toodetest. Märgise kriteeriumid koostati teaduslike andmete alusel, võttes arvesse toote kogu olelusringi alates tootearendusest ja lõpetades jäätmekäitlusega.
 • Märgise võib anda kõikidele kaupadele või teenustele, mida levitatakse, tarbitakse või kasutatakse ELi turul tasu eest või tasuta tingimusel, et ökoloogilised kriteeriumid on selgelt kehtestatud. Seda ei kohaldata inimtervishoius ega veterinaarias kasutatavate ravimite ega meditsiiniseadmete suhtes.
 • See süsteem kehtestati määrusega (EMÜ) nr 880/92 ning seda muudeti määrusega (EÜ) nr 1980/2000. Käesoleva määruse (EÜ) nr 66/2010 eesmärk on parandada märgise andmise, kasutamise ja toimimise korda.

Märgise andmise kriteeriumid

 • Märgise andmisel võetakse arvesse Euroopa keskkonnaalaseid ja eetilisi eesmärke. Samuti edendatakse sellega ELi üleminekut ringmajandusele, toetades säästvat tootmist ja tarbimist. Täpsemalt võetakse arvesse järgmist:
  • kaupade ja teenuste mõju kliimamuutustele, loodusele ja bioloogilisele mitmekesisusele; energia ja ressursside tarbimisele; jäätmetekkele; reostusele; heitmetele ning ohtlike ainete keskkonda paiskamisele;
  • ohtlike ainete asendamine ohutumatega;
  • toodete vastupidavus ja taaskasutatavus;
  • lõplik keskkonnamõju, sh tarbijate tervisele ja ohutusele;
  • sotsiaalsete ja eetiliste nõuete järgimine (nt rahvusvahelised töönormid);
  • kooskõla teiste riigi või piirkonna tasandil kehtestatud märgiste kriteeriumidega;
  • loomkatsete vähendamine.
 • Märgist ei saa anda toodetele, mis sisaldavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses mürgiseks, keskkonnale ohtlikuks, kantserogeenseks või mutageenseks klassifitseeritud aineid või aineid, mille suhtes kohaldatakse kemikaalide kasutamise õigusraamistiku sätteid.

Pädevad asutused

 • ELi riigid peavad määrama ühe või mitu siseriiklikul tasandil märgistamise menetluse eest vastutavat asutust. Nende tegevus peab olema läbipaistev ja kaasama kõiki huvitatud isikuid.
 • Pädevad asutused vastutavad konkreetselt toodete märgise kriteeriumidele vastavuse korrapärase kontrollimise eest. Samuti kuulub nende pädevusvaldkonda kaebuste vastuvõtmine, avalikkuse teavitamine, vale reklaami järelevalve ja toodete märgistamise keelamine.

Märgise andmise ja kasutamise menetlus

 • Märgise saamiseks esitavad ettevõtjad taotluse
  • ühele või mitmete ELi riigile, kes saadavad selle riiklikule pädevale asutusele;
  • ELi mittekuuluvale riigile, kes saadab selle ELi riigile, kus toodet turustatakse.
 • Kui toode vastab märgise kriteeriumidele, sõlmib pädev asutus ettevõtjaga lepingu, milles nähakse ette märgise kasutamise ja loa tühistamise tingimused. Seejärel võib ettevõtja märgise tootele panna. Märgise kasutamiseks tuleb tasuda lõiv taotluse esitamisel ja samuti aastatasu.
 • Euroopa Komisjon on loonud märgise saanud toodete registri.

Euroopa Liidu ökomärgise komisjon

Euroopa Liidu ökomärgise komisjon asutati Euroopa Komisjoni 2010. aasta otsusega (otsus 2010/709/EL). Selle liikmed nimetab ametisse Euroopa Komisjon. Ökomärgise komisjoni kuuluvad ELi riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide esindajad ning teatavate Euroopa organisatsioonide esindajad (nt tarbijate, ettevõtjate ja keskkonnakaitsjate esindajad). Euroopa Komisjon konsulteerib ELi ökomärgise komisjoniga märgise andmise kriteeriumide ja nõuete väljatöötamisel või läbivaatamisel.

Ökoloogilised kriteeriumid

 • Komisjon on võtnud vastu mitmeid otsuseid, millega kehtestati ELi ökomärgise andmise ökoloogilisi kriteeriumeid erinevat liiki toodetele. Neist otsustest mitme kehtivus lõppes 2016. aasta detsembri lõpus.
 • Samuti võttis komisjon vastu määruse (EL) nr 782/2013, millega asendati määruse (EÜ) nr 66/2010 III lisa ning muudeti lõivude ja tasude ülemmäära toodete valmistajate esitatud ökomärgise kasutamistaotluste hindamise ja menetlemise rahastamiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 19. veebruarist 2010.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta (ELT L 27, 30.1.2010, lk 1–19)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 22. novembri 2010. aasta otsus 2010/709/EL, millega asutatakse Euroopa Liidu ökomärgise komisjon (ELT L 308, 24.11.2010, lk 53)

Komisjoni 14. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 782/2013, millega muudetakse ELi ökomärgist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 III lisa (ELT L 219, 15.8.2013, lk 26–27)

Komisjoni 14. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2003, millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi (ELT L 308, 16.11.2016, lk 59–61)

Viimati muudetud: 14.11.2017

Top