EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1510

A Bizottság (EU) 2023/1510 rendelete (2023. július 20.) az (EU) 2023/915 rendeletnek a tigrismogyoróban és egyes termesztett gombákban előforduló kadmium felső határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/4822

HL L 184., 2023.7.21, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1510/oj

2023.7.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 184/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1510 RENDELETE

(2023. július 20.)

az (EU) 2023/915 rendeletnek a tigrismogyoróban és egyes termesztett gombákban előforduló kadmium felső határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2023/915 bizottsági rendelet (2) megállapítja a különböző élelmiszerek kadmiumtartalmának felső határát.

(2)

2009. január 30-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tudományos szakvéleményt fogadott el az élelmiszerekben előforduló kadmiumról (3). A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a kadmium elsősorban a vesékre nézve toxikus hatású, különösen a proximális tubuláris sejtekre, ahol idővel felhalmozódik, és veseműködési zavart okozhat. Tekintettel a kadmium vesékre gyakorolt toxikus hatásaira, a Hatóság a kadmium megengedhető heti bevitelét 2,5 μg/testtömegkilogrammban állapította meg. A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a felnőttek átlagos expozíciója Unió-szerte megközelíti vagy kissé meghaladja a megengedhető heti bevitel értékét. A Hatóság továbbá azt is megállapította, hogy a lakosság olyan alcsoportjai, mint a vegetáriánusok, a gyermekek, a dohányosok és az erősen szennyezett területeken élők, a megengedhető heti bevitel értékét körülbelül a kétszeresével is meghaladhatják. Ezért a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi kadmiumexpozíciót csökkenteni kell a lakosság szintjén. E vélemény nyomán a Hatóság 2012. január 17-én tudományos jelentést adott ki, amelyben megerősítette, hogy a gyermekek és a felnőttek 95. percentilis értékű expozíciója meghaladhatja az egészségszempontú irányértékeket (4).

(3)

A Hatóság tudományos szakvéleményét és tudományos jelentését figyelembe véve a 488/2014/EU bizottsági rendelet új felső határértékeket állapított meg a kadmium tekintetében a bébiételekre és a csokoládé- és kakaótermékekre vonatkozóan (5). A Bizottság elfogadta a 2014/193/EU ajánlását (6), amelyben felszólította a tagállamokat annak biztosítására, hogy a már rendelkezésre álló, a kadmium csökkentésére irányuló módszerekkel kapcsolatban nyújtsanak tájékoztatást, és népszerűsítsék azokat a mezőgazdasági termelők körében, továbbá kezdjék meg vagy folytassák azok végrehajtását, az élelmiszerek kadmiumtartalmára vonatkozó adatok gyűjtésével pedig rendszeresen kövessék nyomon a kadmium csökkentésére irányuló intézkedések előrehaladását, valamint 2018 februárjáig jelentsék be az adatokat, különösen a felső határértéket megközelítő vagy azt meghaladó kadmiumszintek vonatkozásában.

(4)

A kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását követően gyűjtött előfordulási adatok alapján az (EU) 2021/1323 bizottsági rendelet (7) által az élelmiszerek széles körében csökkentették a kadmium felső határértékét.

(5)

Az (EU) 2021/1323 rendelet közzététele óta új adatok váltak elérhetővé a tigrismogyoróra és néhány kevésbé fogyasztott termesztett gombafajra vonatkozóan.

(6)

A tigrismogyoróra a retekben előforduló kadmium felső határértéke vonatkozik, amelyet az (EU) 2021/1323 rendelettel 0,10 mg/kg-ról 0,020 mg/kg-ra csökkentettek. Ezt a felső határértéket az akkoriban rendelkezésre álló előfordulási adatok alapján csökkentették a retek árucsoportján (Raphanus sativus var. sativus) belül a leggyakrabban fogyasztott fajokra vonatkozóan. Időközben azonban újabb előfordulási adatok váltak elérhetővé kifejezetten a tigrismogyoróra vonatkozóan, amelyek azt mutatják, hogy a tigrismogyoró magasabb kadmiumkoncentrációt tartalmaz, mint más retkek. Ezért egyértelművé vált, hogy a tigrismogyoró kadmiumtartalmára megállapított felső határérték nincs összhangban az „észszerűen elérhető legalacsonyabb szint” elvével. Továbbá, tekintettel a tigrismogyoró alacsony fogyasztási mennyiségére, hozzájárulása a fogyasztók kadmiumexpozíciójához korlátozott.

(7)

Az (EU) 2021/1323 rendelet a termesztett gombákra – köztük az Agaricus bisporusra, a Lentinula edodesre és a Pleurotus ostreatusra – vonatkozó 0,20 mg/kg felső határértéket és a más termesztett gombákra vonatkozó 1,0 mg/kg felső határértéket a Lentinula edodes és a Pleurotus ostreatus esetében 0,15 mg/kg-ra, és minden más termesztett gomba, köztük az Agaricus bisporus esetében 0,050 mg/kg-ra csökkentette. A Lentinula edodestől és a Pleurotus ostreatustól eltérő termesztett gombákra vonatkozó felső határértéket az ezen árucsoportba tartozó leginkább fogyasztott fajokra (Agaricus bisporus) vonatkozó, akkor rendelkezésre álló előfordulási adatok alapján csökkentették. Időközben azonban az Agaricus bisporusnál, a Lentinula edodesnél és a Pleurotus ostreatusnál kevésbé fogyasztott termesztett gombák egyes fajaira vonatkozóan újabb adatok váltak elérhetővé, amelyek azt mutatják, hogy ezek magasabb kadmiumkoncentrációt tartalmaznak, mint az Agaricus bisporus. Ezért egyértelművé vált, hogy az Agaricus bisporustól, a Lentinula edodestől és a Pleurotus ostreatustól eltérő termesztett gombák kadmiumtartalmára megállapított felső határérték nincs összhangban az „észszerűen elérhető legalacsonyabb szint” elvével. Továbbá, mivel az Agaricus bisporus, a Lentinula edodes és a Pleurotus ostreatus faj teszi ki az Unióban fogyasztott gombák teljes mennyiségének legnagyobb részét, a többi termesztett gomba csak korlátozott mértékben járul hozzá a fogyasztók kadmiumexpozícióhoz.

(8)

Az „észszerűen elérhető legalacsonyabb szint” elvének figyelembevétele, valamint a tigrismogyoró és az Agaricus bisporustól, a Lentinula edodestől és a Pleurotus ostreatustól eltérő termesztett gombák túlzott meg nem felelési arányainak elkerülése érdekében, az élelmiszer-biztonság magas szintjének fenntartása mellett növelni kell az említett fajok kadmiumtartalmára vonatkozó felső határértékeket.

(9)

Az (EU) 2023/915 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2023/915 rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. július 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2023/915 rendelete (2023. április 25.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2023.5.5., 103. o.)

(3)  Az EFSA élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Tudományos szakvélemény az élelmiszerekben előforduló kadmiumról (Scientific opinion on cadmium in food.) EFSA Journal 2009(980) 1-139, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980.

(4)  Az EFSA tudományos jelentése az étrendi kadmiumexpozícióról az európai lakosság körében (Scientific Report of EFSA on Cadmium dietary exposure in the European population). EFSA Journal 2012;10(1):2551, 37 o., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2551.

(5)  A Bizottság 488/2014/EU rendelete (2014. május 12.) az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló kadmium felső határértékei tekintetében történő módosításáról (HL L 138., 2014.5.13., 75. o.).

(6)  A Bizottság 2014/193/EU ajánlása (2014. április 4.) az élelmiszerekben előforduló kadmium csökkentéséről (HL L 104., 2014.4.8., 80. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2021/1323 rendelete (2021. augusztus 10.) az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló kadmium felső határértékei tekintetében történő módosításáról (HL L 288., 2021.8.11., 13. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2023/915 rendelet melléklete 3. szakaszának (Fémek és egyéb elemek) 3.2. alszakasza (Kadmium) a következőképpen módosul:

1.

a 3.2.2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.2.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.2.1.

Gyökér- és gumós zöldségek a 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.6. és 3.2.2.7. pontban felsorolt termékek kivételével

0,10

A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.”

3.2.2.2.

Cékla

0,060

 

3.2.2.3.

Gumós zeller

0,15

 

3.2.2.4.

Torma, paszternák, saláta bakszakáll

0,20

 

3.2.2.5.

Retek, a tigrismogyoró kivételével

0,020

 

3.2.2.6.

Tigrismogyoró

0,10

 

3.2.2.7.

Trópusi gyökér- és gyökgumós zöldségek, petrezselyemgyökér, tarlórépa

0,050

 

2.

a 3.2.9. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.9.

Gomba

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.”

3.2.9.1.

Agaricus bisporus

0,050

 

3.2.9.2.

Termesztett gomba, az Agaricus bisporus kivételével

0,15

 

3.2.9.3.

Vadon termő gomba

0,50

 


Top