2023 7 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/1510

2023 m. liepos 20 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos viksvuolėse ir tam tikruose auginamuosiuose grybuose iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2023/915

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) 2023/915 (2) nustatyta didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija įvairiuose maisto produktuose;

(2)

2009 m. sausio 30 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) priėmė mokslinę nuomonę dėl kadmio maisto produktuose (3). Tarnyba padarė išvadą, kad kadmis yra toksiškas visų pirma inkstams, ypač proksimalinėms vamzdelinėms ląstelėms, kuriose ilgainiui jo prisikaupia ir dėl to gali sutrikti inkstų veikla. Atsižvelgdama į toksinį kadmio poveikį inkstams, Tarnyba nustatė leidžiamąją kadmio savaitės normą: 2,5 μg/kg kūno masės. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad visoje Sąjungoje poveikio suaugusiesiems vidutinė vertė yra artima leidžiamajai savaitės normai arba ją šiek tiek viršija. Ji taip pat padarė išvadą, kad tam tikrų pogrupių asmenims (vegetarams, vaikams, rūkaliams ir labai užterštose vietovėse gyvenantiems žmonėms) leidžiamoji savaitės norma gali būti viršyta maždaug 2 kartus. Todėl Tarnyba padarė išvadą, kad dabartinis kadmio poveikis visiems gyventojams turi būti sumažintas. Atsižvelgdama į tą mokslinę nuomonę Tarnyba 2012 m. sausio 17 d. paskelbė mokslinę ataskaitą, kurioje patvirtino, kad poveikis vaikams ir suaugusiesiems 95-ajame procentilyje gali viršyti sveikata grindžiamas orientacines vertes (4);

(3)

atsižvelgiant į Tarnybos mokslinę nuomonę ir mokslinę ataskaitą, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 488/2014 (5) buvo nustatyta nauja didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija kūdikių maiste ir šokolado bei kakavos produktuose. Buvo priimta Komisijos rekomendacija (ES) 2014/193/ES (6), kurioje valstybės narės raginamos užtikrinti, kad ūkininkams būtų pranešta apie taikomus kiekio mažinimo metodus, kad jie būtų populiarinami, kad juos būtų pradedama įgyvendinti arba kad jie būtų toliau įgyvendinami siekiant reguliariai stebėti kiekio mažinimo priemonių taikymo pažangą renkant duomenis apie kadmio koncentraciją maisto produktuose ir iki 2018 m. vasario mėn. pateikiant šiuos duomenis, visų pirma apie kadmio koncentraciją, kuri yra artima didžiausiai leidžiamajai koncentracijai arba ją viršija;

(4)

remiantis paplitimo duomenimis, surinktais įgyvendinus kiekio mažinimo priemones, Komisijos reglamentu (ES) 2021/1323 (7) įvairiems maisto produktams nustatyta didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija buvo sumažinta;

(5)

po Reglamento (ES) 2021/1323 paskelbimo gauta naujų paplitimo duomenų apie viksvuoles ir kai kurias mažiau vartojamas auginamųjų grybų rūšis;

(6)

didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija ridikuose, kuri Reglamentu (ES) 2021/1323 buvo sumažinta nuo 0,10 iki 0,020 mg/kg, taikoma viksvuolėms. Ši didžiausia leidžiamoji koncentracija buvo sumažinta remiantis tuo metu turėtais paplitimo duomenimis apie labiausiai vartojamas rūšis produktų grupėje „ridikai“ (Raphanus sativus var. sativus). Tačiau vėliau gauta naujesnių paplitimo duomenų būtent apie viksvuoles, rodančių, kad kadmio koncentracija viksvuolėse yra didesnė nei kituose ridikuose. Todėl paaiškėjo, kad viksvuolėms nustatyta didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija neatitinka ALARA principo, pagal kurį ji turėtų būti kuo mažesnė, kiek tai įmanoma racionaliai. Be to, atsižvelgiant į tai, kad viksvuolių suvartojama mažai, per jas patiriamo kadmio poveikio vartotojams dalis yra nedidelė;

(7)

Reglamentu (ES) 2021/1323 didžiausia leidžiamoji koncentracija buvo sumažinta nuo 0,20 mg/kg auginamųjų grybų Agaricus bisporus, Lentinula edodes ir Pleurotus ostreatus atveju ir nuo 1,0 mg/kg kitų auginamųjų grybų atveju iki 0,15 mg/kg Lentinula edodes ir Pleurotus ostreatus atveju ir iki 0,050 mg/kg visų kitų auginamųjų grybų, įskaitant Agaricus bisporus, atveju. Auginamiesiems grybams, išskyrus Lentinula edodes ir Pleurotus ostreatus, nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija buvo sumažinta remiantis tuo metu turėtais paplitimo duomenimis apie labiausiai vartojamas rūšis šioje produktų grupėje (Agaricus bisporus). Tačiau per tą laiką gauta naujesnių paplitimo duomenų apie kai kurių konkrečių rūšių auginamus grybus, kurių suvartojama mažiau nei Agaricus bisporus, Lentinula edodes ir Pleurotus ostreatus, ir šie duomenys rodo, kad juose kadmio koncentracija yra didesnė nei Agaricus bisporus atveju. Todėl paaiškėjo, kad auginamiesiems grybams, išskyrus Agaricus bisporus, Lentinula edodes ir Pleurotus ostreatus, nustatyta didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija neatitinka ALARA principo. Be to, kadangi Agaricus bisporus, Lentinula edodes ir Pleurotus ostreatus rūšys sudaro pagrindinę bendro Sąjungoje suvartojamo grybų kiekio dalį, per kitus auginamuosius grybus patiriamo kadmio poveikio vartotojams dalis yra nedidelė;

(8)

siekiant atsižvelgti į ALARA principą ir išvengti neproporcingai didelio viksvuolių ir auginamųjų grybų, išskyrus Agaricus bisporus, Lentinula edodes ir Pleurotus ostreatus, neatitikties lygio ir kartu išlaikyti aukštą maisto saugos lygį, turėtų būti padidinta toms rūšims nustatyta didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija;

(9)

todėl Reglamentas (ES) 2023/915 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/915 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  2023 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/915 dėl didžiausios leidžiamosios tam tikrų teršalų koncentracijos maiste, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (OL L 119, 2023 5 5, p. 103).

(3)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific opinion on cadmium in food. EFSA Journal 2009(980) 1–139, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980.

(4)  Scientific Report of EFSA on Cadmium dietary exposure in the European population. EFSA Journal 2012;10(1), 2551 [37 p.], https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2551.

(5)  2014 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 488/2014, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (OL L 138, 2014 5 13, p. 75).

(6)  2014 m. balandžio 4 d. Komisijos rekomendacija 2014/193/ES dėl kadmio kiekio maisto produktuose mažinimo (OL L 104, 2014 4 8, p. 80).

(7)  2021 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1323, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (OL L 288, 2021 8 11, p. 13).


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2023/915 priedo 3 dalies (Metalai ir kiti elementai) 3.2 punktas (Kadmis) iš dalies keičiamas taip:

1)

3.2.2 įrašas pakeičiamas taip:

„3.2.2

Šakniavaisinės ir šakniagumbinės daržovės

 

Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma drėgno produkto svoriui.

Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma nuplovus ir atskyrus valgomąsias dalis.

3.2.2.1

Šakniavaisinės ir šakniagumbinės daržovės, išskyrus 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6 ir 3.2.2.7 punktuose išvardytus produktus

0,10

Bulvėms taikoma nuskustoms bulvėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija.“

3.2.2.2

Burokėliai

0,060

 

3.2.2.3

Gumbiniai salierai

0,15

 

3.2.2.4

Krienai, pastarnokai, pūteliai

0,20

 

3.2.2.5

Ridikai, išskyrus viksvuoles

0,020

 

3.2.2.6

Viksvuolės

0,10

 

3.2.2.7

Atogrąžų šakniavaisiai ir gumbavaisiai, petražolių šaknys, ropės

0,050

 

2)

3.2.9 įrašas pakeičiamas taip:

„3.2.9

Grybai

 

Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma drėgno produkto svoriui.

Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma nuplovus ir atskyrus valgomąsias dalis.“

3.2.9.1

Agaricus bisporus

0,050

 

3.2.9.2

Auginamieji grybai, išskyrus Agaricus bisporus

0,15

 

3.2.9.3

Miško grybai

0,50