EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3922

A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról

OJ L 373, 31.12.1991, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/oj

31991R3922Hivatalos Lap L 373 , 31/12/1991 o. 0004 - 0008
finn különkiadás fejezet 7 kötet 4 o. 0052
svéd különkiadás fejezet 7 kötet 4 o. 0052


A Tanács 3922/91/EGK rendelete

(1991. december 16.)

a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel, ahogy a Szerződés 8a. cikkében szerepel, intézkedéseket kell hozni a belső piac fokozatos létrehozása érdekében az 1992. december 31-ével záruló időszakban; mivel a belső piac belső határoktól mentes térséget képez, amelyben szavatolják az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását;

mivel Európában fenn kell tartani a polgári repülés magas biztonsági szintjét és a tagállamokban a jelenlegi műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat a Közösségben már elért legmagasabb szintre kell emelni;

mivel a biztonság a Közösség légi közlekedésének kulcsfontosságú eleme; mivel figyelembe kell venni a Chicagóban 1944. december 7-én aláírt, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezményt, amely a légi járművek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges intézkedések bevezetéséről rendelkezik;

mivel a légi járművek, légi közlekedési termékek és a légi közlekedés terén egyes szolgáltatások átruházásának jelenlegi megszorításai a tagállamok között a belső piacon torzulásokhoz vezethetnek;

mivel az Egyesült Európai Légügyi Hatóság (JAA), amely az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) társszerve, intézkedéseket dolgozott ki az egységes légügyi előírások kidolgozásában és bevezetésében való együttműködésre a légi járművek és az üzemeltetésük biztonságát érintő valamennyi területen;

mivel a közös közlekedéspolitika keretében a légi járművek és az üzemeltetésük biztonságával kapcsolatos műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat a JAA JAR-előírásai alapján össze kell hangolni;

mivel a tagállamok csatlakozása a JAA-hoz és a Bizottság részvétele ebben a folyamatban megkönnyítené e harmonizációt;

mivel annak érdekében, hogy a Bizottság elérhesse céljait a személyek és az áruk szabad mozgásának szavatolása, valamint a közös közlekedéspolitika terén, a tagállamoknak el kell fogadniuk a gyártmányok tervezésével, gyártásával, karbantartásával és működésével kapcsolatban a termékek, szervezetek és személyek minősítését minden további műszaki munka vagy értékelés nélkül, ha a termék, a szervezet vagy a személy megfelelt a közös műszaki előírásoknak és közigazgatási eljárásoknak;

mivel biztonsági problémák merülhetnek fel, és ilyen esetekben a tagállamoknak haladéktalanul meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket; mivel az ilyen intézkedéseket megfelelő módon igazolni kell, és amennyiben a közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások hiányosságokat mutatnak, a Bizottság feladata, hogy végrehajtó hatalmát gyakorolva elfogadja a szükséges módosításokat;

mivel kívánatos, hogy a légi közlekedés biztonsága növelését célzó kutatások tagállamok általi finanszírozását összehangolják az anyagi források optimális felhasználása és a lehető legnagyobb haszon elérése érdekében;

mivel helyénvaló, hogy a Bizottságot felhatalmazzák arra, hogy a tagállamok által kinevezett szakértői bizottság segítségével végezze el a Tanács által elfogadott közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások módosítását, amelyet a JAA dolgozott ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendeletet kell alkalmazni a polgári légi közlekedés biztonsága területén a műszaki előírások és közigazgatási eljárások összehangolására a II. mellékletnek megfelelően, különösen:

- a légi járművek tervezése, gyártása, üzemeltetése és karbantartása terén,

- az e feladatokban érintett személyekre és szervezetekre vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett, összehangolt műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni a 2. cikk a) pontjában meghatározott üzemeltetők által forgalomban tartott légi járművekre, akár egy tagállamban, akár egy harmadik államban lajstromozták azokat.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) az "üzemeltető" egy tagállamban lakó természetes személy, vagy egy tagállamban székhellyel rendelkező jogi személy, aki, illetve amely egy vagy több légi járművet használ az abban a tagállamban érvényes rendelkezéseknek megfelelően, vagy egy közösségbeli légi fuvarozó, ahogy azt a közösségi jogszabályok meghatározzák;

b) a "termék" polgári légi jármű, hajtómű, légcsavar vagy berendezés;

c) a "berendezés" egy repülőgép repüléséhez alkalmazott vagy alkalmazható bármilyen műszer, felszerelési tárgy, mechanizmus, készülék vagy szerelvény, függetlenül attól, hogy azt felszerelték vagy fel akarják szerelni egy polgári légi járműre, vagy annak fedélzetén akarják elhelyezni, de nem része a légi jármű sárkányszerkezetének, hajtóművének vagy légcsavarjának;

d) az "alkatrész" a polgári légi járművön, hajtóművein, légcsavarjain vagy berendezésein alkalmazott olyan anyag, (gép)alkatrész vagy szerkezeti részegység, amely nem esik a b) vagy a c) pont meghatározása alá;

e) a (terméknek, szolgáltatásnak, szervezetnek vagy személynek kiadott) "bizonyítvány" hivatalos elismerése annak, hogy az ilyen termék, szolgáltatás, szervezet vagy személy megfelel a vonatkozó előírásoknak. Az ilyen alkalmassági bizonyítvány kétféle igazolást foglal magában:

i. azt az igazolást, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a termék, a szolgáltatás, a szervezet vagy a személy műszakilag megfelel az érvényes előírásoknak; ennek az igazolásnak "műszaki ténymegállapítás" a neve;

ii. a nemzeti törvényeknek és eljárásoknak megfelelő bizonyítvány, engedély, jóváhagyás vagy más dokumentum kibocsátásával annak a ténynek a hivatalos elismerését, hogy az említettek megfelelnek az érvényes előírásoknak; ennek az igazolásnak "jogi ténymegállapítás" a neve;

f) a "karbantartás" jelenti egy légi jármű élettartama során mindazon ellenőrzéseket, szervizmunkákat, módosításokat és javításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a légi jármű továbbra is megfeleljen a típusalkalmassági előírásoknak, és minden körülmények között a magas szintű biztonsági követelményeknek; ezek közé tartoznak különösen mindazok a módosítások, amelyeket a hatóságok a légi alkalmasság ellenőrzése elveinek megfelelően a h) pontban említett intézkedésekre vonatkozóan írnak elő;

g) a "nemzeti változat" olyan nemzeti követelmény vagy előírás, amelyet egy ország a JAR-előírások kiegészítéseként, vagy azok helyett ír elő;

h) az "intézkedések" olyan intézkedések, amelyeket az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) felügyelete alatt hoztak meg a közös követelmények kidolgozása és megvalósítása terén való együttműködés érdekében a légi járművek biztonságos üzemeltetéséhez és biztonságához kapcsolódó valamennyi területen. Ezeket az intézkedéseket az I. melléklet tartalmazza.

3. cikk

A 11. cikk sérelme nélkül, a II. mellékletben felsorolt területekre alkalmazandó, a Közösségen belül érvényes közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások az e mellékletben foglalt és 1992. január 1-jén hatályos vonatkozó szabályzatok.

4. cikk

(1) A II. mellékletben nem említett területekre a Tanács a Szerződés 84. cikkének (2) bekezdése alapján közös műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat fogad el. A Bizottság szükség esetén és a lehető legrövidebb időn belül megfelelő javaslatokat nyújt be ezekre a területekre vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett javaslatok elfogadásáig a tagállamok a saját, hatályos nemzeti szabályozásuk megfelelő rendelkezéseit alkalmazhatják.

5. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes polgári légügyi hatóságaik megfeleljenek a JAA által meghatározott tagsági követelményeknek, és fenntartás nélkül írják alá az említett rendelkezéseket 1992. január 2. előtt.

6. cikk

(1) A tagállamok minden további műszaki követelmény vagy értékelés nélkül elismerik az olyan termékeket, amelyeket a közös műszaki előírásoknak és közigazgatási eljárásoknak megfelelően terveztek, gyártottak, üzemeltettek és tartottak karban, amennyiben az ilyen terméket egy másik tagállamban alkalmassági bizonyítvánnyal látták el. Amennyiben az eredeti elismerés egy adott célra vagy célokra vonatkozik, bármilyen más, ezt követő elismerés is erre a célra, illetve célokra korlátozódik.

(2) A már meglévő termékek vagy azok származékai, amelyeket nem a közös műszaki követelményeknek és közigazgatási eljárásoknak megfelelően láttak el alkalmassági bizonyítvánnyal, elfogadhatók egy tagállam jelenlegi nemzeti szabályainak megfelelően addig, amíg e rendeletnek megfelelően el nem fogadják az e termékekre vonatkozó közös műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat.

7. cikk

A tagállamok elismerik az e rendeletnek megfelelően megadott olyan alkalmassági bizonyítványt, amelyet másik tagállam vagy a nevében eljáró szervezet bocsátott ki olyan, a joghatálya vagy fennhatósága alá tartozó szervezetek vagy személyek részére, amelyek, illetve akik termékek tervezésével, gyártásával és karbantartásával, illetve légi járművek üzemeltetésével foglalkoznak.

8. cikk

(1) Az előbbi rendelkezések egyike sem akadályozhat meg egy tagállamot abban, hogy azonnal foglalkozzon egy baleset, repülőesemény vagy szolgáltatási gyakorlat következtében nyilvánvalóvá vált biztonsági problémával, amely vagy az e rendeletnek megfelelően tervezett, gyártott, üzemeltetett, illetve karbantartott termékkel kapcsolatos, vagy ilyen feladatokkal foglalkozó személlyel, eljárással vagy szervezettel. Amennyiben a biztonsági probléma:

- a közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások alkalmazásának nem megfelelő biztonsági szintből, vagy

- a közös műszaki előírásokban és közigazgatási eljárásokban rejlő hiányosságokból

ered, akkor a tagállam köteles haladéktalanul értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot a meghozott intézkedésekről és az indoklásukról.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Bizottság a lehető leghamarabb konzultál a tagállamokkal. Ha bebizonyosodik, hogy a biztonsági szint nem megfelelő, vagy hiányosságok vannak a közös műszaki előírásokban és közigazgatási eljárásokban, a Bizottság megfelelő javaslatokat terjeszt elő a 4. cikkben és/vagy a 11. cikkben foglalt eljárásoknak megfelelően.

9. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket azért, hogy kutatási programjaikat összehangolják a polgári légi járművek és üzemeltetésük biztonságának növelése érdekében, és hogy erről értesítsék a Bizottságot. A tagállamokkal való egyeztetések után a Bizottság megtehet minden hasznos kezdeményezést e nemzeti kutatási programok elősegítése érdekében.

10. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) minden olyan új vagy módosított előírásról vagy eljárásról, amelyet az intézkedésekben megállapított eljárásoknak megfelelően dolgoztak ki vagy fogadtak el; és

b) az intézkedések bármely módosításáról; és

c) az iparral vagy más érintett fórumokkal lebonyolított megbeszélésekről.

11. cikk

(1) A Bizottság a 12. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően végrehajtja a II. mellékletben felsorolt közös műszaki előírásokra és közigazgatási eljárásokra vonatkozóan a tudományos és műszaki előrehaladás által megkövetelt, vagy a Tanács által a 4. cikkben elfogadott módosításokat.

(2) Amikor az (1) bekezdésben említett módosítások egy tagállamban érvényes nemzeti változatot foglalnak magukban, akkor a 12. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottság eldönti, hogy ezt a nemzeti változatot belefoglalja-e a közös műszaki előírásokba és közigazgatási eljárásokba.

12. cikk

(1) A 8., 9. és 11. cikk alkalmazásához a Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló és a Bizottság képviselője által vezetett bizottság segíti.

(2) A Bizottság képviselője a tervezett intézkedésekről javaslatot terjeszt be a bizottság részére. A bizottság a javaslatról kialakított véleményét olyan határidőn belül nyilvánítja ki, amely határidőt az ügy sürgősségétől függően az elnök határozhat meg. A véleményt a Szerződés 148. cikke (2) bekezdésében meghatározott többséggel kell kinyilvánítani olyan ügyek esetében, amikor a Tanács a Bizottság javaslatára hoz határozatot. A bizottságban történő szavazáskor a tagállamok képviselőinek szavazatát a hivatkozott cikkben meghatározottak szerint kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(3) a) A Bizottság elfogadja a tervezett intézkedéseket, ha azok megfelelnek a bizottság véleményének.

b) Ha a tervezett intézkedések nem felelnek meg a bizottság véleményének, vagy a bizottság nem nyilvánította ki véleményét, akkor a Bizottság késlekedés nélkül javaslatot terjeszt a Tanács elé a meghozandó intézkedésekről. A Tanács minősített többséggel határoz.

c) Amennyiben a javaslatnak a Tanácshoz történt benyújtásától számított három hónapon belül a Tanács nem határoz, akkor a javasolt intézkedéseket a Bizottság hozza meg, kivéve ha a Tanács egyszerű többségű szavazással az említett intézkedések elutasításáról határozott.

13. cikk

(1) A tagállamok segítséget nyújtanak egymásnak e rendelet végrehajtásához, illetve annak ellenőrzéséről.

(2) Az (1) bekezdésben említett közös segítségnyújtás részeként a tagállamok illetékes hatóságai rendszeresen kicserélik az összes rendelkezésre álló tapasztalatot a következőkre vonatkozóan:

- e rendeletnek a nem honos személyek részéről történt megsértése, illetve az ilyen jogsértések miatt alkalmazott szankciók,

- egy tagállamban honos személyekre az általuk más tagállamban elkövetett ilyen jogsértések miatt a saját államuk által alkalmazott szankciók.

14. cikk

Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. Maij-Weggen

[1] HL C 270., 1990.10.26., 3. o.

[2] HL C 267., 1991.10.14., 154. o.

[3] HL C 159., 1991.6.17., 28. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdés h) pontjában említett intézkedések

"Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements" (az egységes légügyi előírások (JAR) kidolgozására, elfogadására és bevezetésére vonatkozó intézkedések), amelyeket 1990. szeptember 11-én fogadtak el Cipruson.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett, a közös műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat tartalmazó hatályos szabályzatok jegyzéke

1. Általános rendelkezések és eljárások

JAR 1 | Meghatározások és rövidítések |

2. Termékek és alkatrészek típusbizonyítványai

JAR 22 | "Sailplanes and powered sailplanes" (vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek) |

JAR 25 | "Large aeroplanes" (nagy repülőgépek) |

JAR AWO | "All weather operations" (időjárástól független üzemeltetés) |

JAR E | "Engines" (hajtóművek) |

JAR P | "Propellers" (légcsavarok) |

JAR APU | "Auxiliary power units" (segédhajtóművek) |

JAR TSO | "Technical standards orders" (műszaki szabványelőírások) |

JAR VLA | "Very light aeroplanes" (nagyon könnyű repülőgépek) |

JAR 145 | "Approved maintenance organizations" (jóváhagyott karbantartó szervezetek) |

--------------------------------------------------

Top