Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3922

Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile

OJ L 373, 31.12.1991, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 3 - 7

In force. Latest consolidated version: 28/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/oj

07/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

93


31991R3922


L 373/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3922/91 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 1991

privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 84 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, în conformitate cu articolul 8a din tratat, ar trebui adoptate măsuri pentru constituirea progresivă a pieței interne în perioada de până la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă va cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care se va asigura libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului;

întrucât ar trebui să fie menținut nivelul general ridicat al siguranței în aviația civilă în Europa, iar cerințele tehnice existente și procedurile administrative în statele membre ar trebuie să fie ridicate la cele mai înalte standarde atinse în prezent în cadrul Comunității;

întrucât siguranța este un factor cheie în transportul aerian în cadrul Comunității; întrucât ar trebui să se țină cont de Convenția privind Aviația Civilă Internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, care prevede aplicarea măsurilor necesare pentru a asigura siguranța în exploatare a aeronavelor;

întrucât restricțiile actuale cu privire la transferul aeronavelor și produselor aviatice, precum și al anumitor servicii în domeniul aviației între statele membre ar putea produce denaturări pe piața internă;

întrucât Joint Aviation Authorities (JAA), organism asociat al Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), a elaborat programe de cooperare în vederea dezvoltării și aplicării cerințelor comune în aviație (JAR-uri), în toate domeniile referitoare la siguranța aeronavelor și operarea acestora;

întrucât, în cadrul politicii comune în domeniul transporturilor, cerințele tehnice și procedurile administrative care se referă la siguranța aeronavelor și la operarea acestora ar trebui armonizate pe baza codurilor JAR ale JAA;

întrucât accesul tuturor statelor membre la JAA și participarea Comisiei la procedurile acestora ar facilita o astfel de armonizare;

întrucât, în scopul atingerii obiectivelor Comunității referitoare la libera circulație a persoanelor și a produselor și, de asemenea, referitoare la politica comună în domeniul transporturilor, statele membre ar trebui să accepte certificarea produselor, precum și a organismelor și persoanelor implicate în proiectarea, producerea, întreținerea și exploatarea produselor, fără a fi necesară o altă operațiune sau evaluare tehnică, în momentul în care produsul, organizația sau persoana au fost certificate în conformitate cu cerințele tehnice și procedurile administrative comune;

întrucât pot apărea probleme privind siguranța, iar în acest caz statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare în regim de urgență; întrucât aceste măsuri trebuie motivate în mod corespunzător și, în cazurile în care cerințele tehnice și procedurile administrative comune prezintă deficiențe, Comisia este cea care, exercitându-și competențele executive, adoptă modificările necesare;

întrucât este de dorit ca finanțarea de către statele membre a cercetărilor în vederea îmbunătățirii siguranței aeronautice să fie coordonată astfel încât să permită utilizarea optimă a resurselor și obținerea unor beneficii maxime;

întrucât este oportun să se împuternicească Comisia, sprijinită de un comitet de experți numiți de către statele membre, să redacteze modificările propuse de JAA pentru stabilirea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative comune, care să fie adoptate de Consiliu,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament se aplică la armonizarea cerințelor tehnice și procedurilor administrative în domeniul siguranței aviației civile, așa cum sunt prezentate în anexa II și în mod special în ceea ce privește:

proiectarea, fabricarea, operarea și întreținerea aeronavelor;

persoanele și organizațiile implicate în aceste activități.

(2)   Cerințele tehnice și procedurile administrative armonizate la care s-a făcut trimitere în alineatul (1) se aplică tuturor aeronavelor exploatate de operatori, după cum este definit în articolul 2 litera (a), indiferent dacă aceștia sunt înregistrați într-un stat membru sau într-o țară terță.

Articolul 2

(1)   În scopul prezentului regulament:

(a)

„operator” înseamnă o persoană fizică cu reședința într-un stat membru sau o persoană juridică stabilită într-un stat membru și care utilizează una sau mai multe aeronave în conformitate cu dispozițiile aplicabile în statul membru respectiv sau un transportator aerian comunitar, după cum este definit în legislația comunitară;

(b)

„produs” înseamnă o aeronavă civilă, motor, elice sau echipament;

(c)

„echipament” înseamnă orice instrument, dispozitiv, mecanism, aparat sau accesoriu utilizat sau destinat utilizării în operarea unei aeronave în zbor, indiferent dacă este instalat sau este destinat a fi instalat pe o aeronavă civilă sau atașat la aceasta, dar care nu face parte din structură, motor sau elice;

(d)

„componentă” înseamnă orice material, piesă sau sub-ansamblu care nu se regăsește în definițiile de la litera (b) sau (c) și care se folosește la o aeronavă civilă, motoare, elice sau echipamente;

(e)

„certificare” (a unui produs, serviciu, organism sau persoană) înseamnă orice formă de recunoaștere legală potrivit căreia respectivul produs, serviciu, organism sau persoană îndeplinește cerințele aplicabile. Această certificare cuprinde două etape:

(i)

verificarea faptului că, din punct de vedere tehnic, produsul, serviciul, organismul sau persoana se conformează cerințelor aplicabile; această etapă este denumită „realizarea constatărilor tehnice”;

(ii)

recunoașterea oficială a respectării cerințelor aplicabile prin eliberarea unui certificat, licențe, aprobări sau a unui alt document, în forma cerută prin legislația și procedurile naționale; această etapă este denumită „stabilirea constatărilor legale”;

(f)

„întreținere” înseamnă totalitatea inspecțiilor, operațiilor de service, modificărilor și reparațiilor efectuate în perioada de exploatare a unei aeronave, pentru a garanta că aeronava continuă să respecte certificarea de tip și că oferă un grad ridicat de siguranță în toate situațiile; întreținerea include în special modificările impuse de către autoritățile care sunt parte la acordurile la care se face trimitere la litera (h), în conformitate cu principiile de control al aeronavigabilității;

(g)

„variantă națională” înseamnă o cerință națională sau o reglementare impusă de o țară în completarea sau în locul unui JAR;

(h)

„acorduri” înseamnă acordurile încheiate sub auspiciile Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC) pentru cooperare în vederea dezvoltării și aplicării cerințelor comune în toate domeniile care au legătură cu siguranța aeronavelor și operarea acestora în siguranță. Aceste acorduri sunt specificate în anexa I.

Articolul 3

Fără să aducă atingere articolului 11, cerințele tehnice și procedurile administrative comune, aplicabile în Comunitate cu privire la domeniile specificate în anexa II, sunt codurile relevante specificate în anexa menționată și care sunt în vigoare la 1 ianuarie 1992.

Articolul 4

(1)   Cu privire la domeniile care nu sunt specificate în anexa II, Consiliul adoptă cerințe tehnice și proceduri administrative comune în temeiul articolului 84 alineatul (2) din tratat. Comisia, dacă este cazul și de îndată ce este posibil, prezintă propuneri corespunzătoare în aceste domenii.

(2)   Până la adoptarea propunerilor la care s-a făcut trimitere în alineatul (1), statele membre pot aplica dispozițiile relevante existente în reglementările lor naționale.

Articolul 5

Statele membre veghează ca autoritățile lor competente în domeniul aviației civile să întrunească condițiile necesare de aderare la JAA specificate în acorduri și semnează astfel de acorduri fără rezerve înainte de 1 ianuarie 1992.

Articolul 6

(1)   Fără a impune alte cerințe sau o altă evaluare tehnică, statele membre recunosc produsele proiectate, fabricate, exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele tehnice și procedurile administrative comune, dacă aceste produse au fost deja certificate de un alt stat membru. Dacă recunoașterea inițială se face într-un anumit scop sau în anumite scopuri, orice recunoaștere ulterioară va servi aceluiași scop (acelorași scopuri).

(2)   Produsele existente și versiunile derivate din acestea, care nu sunt certificate în conformitate cu cerințele tehnice și procedurile administrative comune, pot fi acceptate de un stat membru potrivit reglementărilor naționale în vigoare în acel stat, până la adoptarea cerințelor tehnice și procedurilor administrative comune aplicabile acestor produse în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 7

Statele membre recunosc certificarea acordată în conformitate cu prezentul regulament de către un alt stat membru sau de către un organism care acționează în numele acestuia organismelor sau persoanelor aflate în jurisdicția și sub autoritatea sa și care sunt implicate în proiectarea, fabricarea și întreținerea produselor și în operarea aeronavelor.

Articolul 8

(1)   Nici una dintre dispozițiile mai sus menționate nu împiedică un stat membru să reacționeze imediat în cazul în care o problemă legată de siguranță apare în urma unui accident, incident sau a unei deficiențe constatate în decursul exploatării și care implică fie un produs proiectat, fabricat, exploatat sau întreținut în conformitate cu prezentul regulament, fie o persoană, procedură sau organism implicat în astfel de activități. În cazul în care problema apărută a fost determinată de:

un grad de siguranță necorespunzător în ceea ce privește aplicarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative comune

sau

deficiențe în cerințele tehnice și procedurile administrative comune,

statul membru respectiv prezintă Comisiei și celorlalte state membre măsurile luate și motivația acestora.

(2)   În cazurile la care s-a făcut trimitere în alineatul (1), Comisia consultă statele membre de îndată ce acest lucru este posibil. Dacă se confirmă un grad necorespunzător de siguranță sau deficiențe în cerințele tehnice și procedurile administrative comune, Comisia face propunerile corespunzătoare în conformitate cu dispozițiile din articolul 4 și/sau articolul 11.

Articolul 9

Statele membre întreprind toate demersurile necesare pentru a coordona programele lor de cercetare în vederea îmbunătățirii siguranței aeronavelor civile și operării acestora și pentru a informa Comisia în legătură cu aceasta. În urma consultării statelor membre, Comisia poate lua orice inițiativă care se impune pentru a promova aceste programe naționale de cercetare.

Articolul 10

Statele membre notifică Comisia cu privire la:

(a)

orice cerință sau procedură nouă sau modificată, elaborată sau adoptată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în acorduri;

(b)

orice modificări aduse acordurilor;

(c)

rezultatele consultărilor cu reprezentanții industriei și cu alte organisme interesate.

Articolul 11

(1)   Comisia, urmând procedura prevăzută la articolul 12, aduce modificările impuse de progresul tehnic și științific cerințelor tehnice și procedurilor administrative comune menționate în anexa II sau adoptate de către Consiliu în conformitate cu articolul 4.

(2)   În situațiile în care modificările menționate în alineatul (1) conțin o variantă națională pentru un stat membru, Comisia, urmând procedura prevăzută în articolul 12, decide dacă include sau nu această variantă în cerințele tehnice și procedurile administrative comune.

Articolul 12

(1)   În vederea aplicării articolelor 8, 9 și 11, Comisia este asistată de un comitet compus din reprezentanții statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect privind măsurile care se vor întreprinde. Comitetul emite un aviz cu privire la acest proiect într-un interval de timp stabilit de președinte în funcție de urgența problemei. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută în articolul 148 alineatul (2) din tratat în cazul deciziilor pe care Consiliul este chemat să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre din comitet sunt ponderate conform dispozițiilor din articolul menționat. Președintele nu votează.

(3)

(a)

Comisia adoptă măsurile preconizate dacă acestea sunt în conformitate cu avizul comitetului.

(b)

În cazul în care măsurile preconizate nu sunt în conformitate cu avizul comitetului sau în cazul în care nu a fost emis un astfel de aviz, Comisia înaintează fără întârziere Consiliului o propunere cu privire la măsurile care vor fi adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

(c)

Dacă, la expirarea perioadei de trei luni de la data trimiterii către Consiliu, acesta nu a luat o hotărâre, măsurile propuse sunt adoptate de către Comisie, cu excepția cazului în care Consiliul a respins măsurile menționate cu majoritate simplă.

Articolul 13

(1)   Satele membre își acordă asistență reciprocă pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și urmărirea aplicării acestuia.

(2)   În cadrul asistenței reciproce menționate în alineatul (1), autoritățile competente din statele membre fac periodic schimb de informații cu privire la:

încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament de către persoane nerezidente și sancțiunile aplicate în aceste cazuri;

sancțiunile aplicate rezidenților săi de către un stat membru în ceea ce privește astfel de încălcări comise în alte state membre.

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1992.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

H. MAIJ-WEGGEN


(1)  JO C 270, 26.10.1990, p. 3.

(2)  JO C 267, 14.10.1991, p. 154.

(3)  JO C 159, 17.6.1991, p. 28.


ANEXA I

Acordurile menționate în articolul 2 alineatul (1) litera (h)

„Acordurile privind dezvoltarea, acceptarea și aplicarea cerințelor comune în aviație (JAR)”, încheiate în Cipru, la 11 septembrie 1990.


ANEXA II

Lista codurilor în vigoare care conțin cerințele tehnice și procedurile administrative comune menționate la articolul 3

1.   Generalități și proceduri

JAR 1

Definiții și abrevieri

2.   Cerificare de tip a produselor și a componentelor

JAR 22

Planoare și planoare motorizate

JAR 25

Avioane mari

JAR AWO

Operare în orice condiții meteo

JAR E

Motoare

JAR P

Elice

JAR APU

Grupuri electrogene auxiliare

JAR TSO

Ordin de standarde tehnice

JAR VLA

Avioane foarte ușoare

JAR 145

Organizații de întreținere aprobate


Top