EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_025_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 25

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.025.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 025

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 373

4

 

 

31991R3922

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva

3

1996

L 175

34

 

 

31996D0427

 

 

 

(96/427/EZ)
Odluka Komisije od 10. srpnja 1996. o odstupanju od odredaba Priloga III. Direktivi Vijeća 91/439/EEZ (1)

8

1998

L 315

14

 

 

31998L0085

 

 

 

Direktiva Komisije 98/85/EZ od 11. studenoga 1998. o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi (1)

9

1999

L 083

48

 

 

31999L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/19/EZ od 18. ožujka 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 97/70/EZ o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više (1)

11

1999

L 090

1

 

 

31999R0718

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 718/1999 od 29. ožujka 1999. o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima

13

1999

L 104

13

 

 

31999L0023

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/23/EZ od 9. travnja 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 93/33/EEZ o zaštitnim napravama namijenjenima za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila na dva ili tri kotača (1)

18

2002

L 142

3

 

 

32002R0894

 

 

 

Uredba (EZ) br. 894/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. svibnja 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

21

2004

L 068

10

 

 

32004R0415

 

 

 

Uredba (EZ) br. 415/2004 od 5. ožujka 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (1)

22

2005

L 091

5

 

 

32005R0546

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 546/2005 od 8. travnja 2005. o prilagodbi Uredbe (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na dodjelu šifri država izvjestiteljica i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1358/2003 u odnosu na ažuriranje popisa zračnih luka Zajednice (1)

24

2006

L 122

17

 

 

32006R0707

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 707/2006 od 8. svibnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 u pogledu odobrenja ograničenog trajanja i priloga I. i III. (1)

29

2006

L 374

1

 

 

32006L0093

 

 

 

Direktiva 2006/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uređenju uporabe zrakoplova obuhvaćena dijelom II. poglavljem 3. sveskom 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.) (kodificirana verzija) (1)

31

2006

L 377

176

 

 

32006R1900

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1900/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva

35

2006

L 394

1

 

 

32006R2038

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2038/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o višegodišnjem financiranju aktivnosti Europske agencije za pomorsku sigurnost na području odziva na onečišćenje s brodova i izmjenama Uredbe (EZ) br. 1406/2002 (1)

37

2007

L 094

18

 

 

32007R0376

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 376/2007 od 30. ožujka 2007. o izmjeni Uredba (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1)

41

2007

L 161

63

 

 

32007D0431

 

 

 

(2007/431/EZ)
Odluka Komisije od 7. lipnja 2007. o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske zajednice ratificiraju Konvenciju o radu pomoraca Međunarodne organizacije rada iz 2006.

43

2007

L 290

14

 

 

32007R1304

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007 od 7. studenoga 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 95/64/EZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/98, Uredbe (EZ) br. 91/2003 i Uredbe (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Europskoga vijeća u odnosu na uspostavu NST 2007 kao jedinstvene klasifikacije prevezenih roba određenim načinom prijevoza

45

2007

L 294

3

 

 

32007R1321

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1321/2007 od 12. studenoga 2007. o utvrđivanju provedbenih pravila za upisivanje u središnju bazu podataka informacija o događajima u civilnom zrakoplovstvu, razmijenjenih u skladu s Direktivom 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

48

2007

L 295

7

 

 

32007R1330

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1330/2007 od 24. rujna 2007. o utvrđivanju provedbenih pravila za širenje informacija zainteresiranim strankama o događajima koji ugrožavaju sigurnost u civilnom zrakoplovstvu iz članka 7. stavka 2. Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

50

2008

L 109

7

 

 

32008R0351

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 351/2008 od 16. travnja 2008. o provedbi Direktive 2004/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu davanja prednosti pregledima na stajanci zrakoplova koji pristaju u zračne luke Zajednice (1)

55

2009

L 070

11

 

 

32009L0012

 

 

 

Direktiva 2009/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o naknadama zračnih luka (1)

57

2009

L 095

41

 

 

32009D0320

 

 

 

(2009/320/EZ)
Odluka Vijeća od 30. ožujka 2009. o odobravanju Glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom projekta ATM-a jedinstvenog europskog neba (SESAR)

63

2009

L 150

5

 

 

32009L0056

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/56/EZ od 12. lipnja 2009. o ispravljanju Direktive 2008/126/EZ o izmjeni Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, u pogledu datuma prenošenja (1)

64

2009

L 199

6

 

 

32009R0690

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 690/2009 od 30. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1)

65

2009

L 338

17

 

 

32009R1254

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1254/2009 od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite (1)

66

2010

L 023

1

 

 

32010R0072

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 72/2010 od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju postupaka za provođenje inspekcija Komisije u području zaštite zračnog prometa (1)

67

2012

L 178

5

 

 

32012R0612

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 612/2012 od 9. srpnja 2012. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (1)

72

2012

L 292

1

 

 

42012D0639

 

 

 

(2012/639/EU)
Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 7. lipnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove

73

2012

L 312

1

 

 

32012L0032

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/32/EU od 25. listopada 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi (1)

75

2012

L 343

32

 

 

32012L0034

 

 

 

Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačena) (1)

136

2012

L 347

10

 

 

32012R1205

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1205/2012 od 14. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 802/2010 u vezi s rezultatima kompanije (1)

182

2013

L 006

49

 

 

32012L0049

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/49/EU od 10. prosinca 2012. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (1)

184

2013

L 049

1

 

 

32013D0100

 

 

 

(2013/100/EU)
Odluka Vijeća od 10. svibnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o određenim aspektima usluga zračnog prometa

222

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top