EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0417

2007/417/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 13. ) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2468. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 156., 2007.6.16, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/417/oj

16.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 13.)

a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 2468. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/417/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az irányelv I. mellékletében nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat egy munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, illetőleg a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő hatóanyagok jegyzékét. E jegyzékben szerepel a diuron.

(3)

A diuron esetében a bejelentő által javasolt felhasználási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban értékelték. Ezek a rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és javaslatok benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésével összhangban. A diuron esetében Dánia volt a referens tagállam, amely 2003. szeptember 19-én minden lényeges információt benyújtott.

(4)

A tagállamok és az EFSA szakértői értékelésnek vetették alá az értékelő jelentést, és a diuron hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont EFSA-következtetés (4) formájában 2005. január 14-én benyújtották a Bizottsághoz. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták a jelentést, majd a Bizottság diuronról szóló felülvizsgálati jelentéseként 2006. november 24-én véglegesítették.

(5)

E hatóanyag értékelése során számos aggály is felmerült. A bejelentőtől származó adatok értékelése kimutatta, hogy a felhasználók még védőfelszereléssel is ki vannak téve az anyag olyan mennyiségének, amely meghaladja a megengedhető kezelői expozíciós szintet (az AOEL-t). Az egyes metabolitok lebomlási folyamatát ábrázoló adatok hiánya, valamint a bejelentő optimista feltételezése miatt, amely szerint az alkalmazott dózis a gyakorlatban jelentősen alacsonyabbnak tekinthető, a talajvízszennyezés esetleges kockázatáról nem lehetett következtetéseket levonni. Hasonlóképpen a rendelkezésre álló adatok alapján nem mutatták ki, hogy a madarak és emlősök expozíciója elfogadható.

(6)

A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit a szakértői értékelés eredményeire vonatkozóan, és jelezze szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóanyagot. A bejelentő megtette észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A felhozott érvek ellenére azonban a fenti aggályok továbbra is fennállnak, és az EFSA szakértői ülések alkalmával benyújtott és megvizsgált információk alapján végzett értékelések nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a diuront tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7)

Ezért a diuron nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8)

Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a diuront tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket meghatározott határidőn belül visszavonják, azokat ne hosszabbítsák meg, és ilyen szerekre új engedélyeket ne adjanak ki.

(9)

A tagállamok által a diuront tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására engedélyezett türelmi időt legfeljebb 12 hónapban kell megállapítani annak érdekében, hogy a meglévő készleteket még legfeljebb egy további vegetációs időszak során felhasználhassák.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A diuron hatóanyagként nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a)

A diuront tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket 2007. december 13-ig visszavonják,

b)

2007. június 16-tól a diuront tartalmazó növényvédő szerekre a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérés keretében nem adnak ki, illetve nem hosszabbítanak meg engedélyeket.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban megállapított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2008. december 13-án lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4)  Az EFSA 25. tudományos jelentése (2005), 1–58. o., A diuron szakértői értékeléséből levont következtetés.


Top