EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1225

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1225/2011 od 28. studenoga 2011. za potrebe primjene članaka od 42. do 52., 57. i 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (kodificirani tekst)

SL L 314, 29.11.2011, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1225/oj

02/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

208


32011R1225


L 314/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.11.2011.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1225/2011

od 28. studenoga 2011.

za potrebe primjene članaka od 42. do 52., 57. i 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici

(kodificirani tekst)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (1),

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EEZ) br. 2290/83 od 29. srpnja 1983. o utvrđivanju odredaba za provedbu članaka od 50. do 59.b, 63.a i 63.b Uredbe Vijeća (EEZ) br. 918/83 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (2) nekoliko puta je znatno izmijenjena (3). Radi jasnoće i preglednosti spomenutu Uredbu treba kodificirati.

(2)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe za provedbu članaka od 42. do 52., 57. i 58. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

POGLAVLJE II.

OPĆE ODREDBE

ODJELJAK 1.

Obveze ustanove ili organizacije kojoj se roba šalje

Članak 2.

1.   Pod uvozom predmeta obrazovnog, znanstvenog ili kulturnog karaktera navedenim u članku 43., 44. stavku 1. i 45. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, oslobođenog od carina, dalje u tekstu „roba”, podrazumijevaju se sljedeće obveze ustanove ili organizacije kojima se roba šalje:

(a)

otpremu predmetne robe neposredno do deklariranog odredišta;

(b)

njihovo evidentiranje u popisu robe;

(c)

olakšavanje svakog nadzora koji nadležna tijela smatraju potrebnim kako bi se osiguralo ispunjenje ili daljnje ispunjenje uvjeta za odobravanje uvoza oslobođenog od carina.

Pored toga, u slučaju robe iz članaka 44. stavka 1. i 45. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, pod uvozom se podrazumijeva obveza ustanove ili organizacije kojoj se roba šalje da tu robu koristi isključivo u nekomercijalne svrhe u smislu članka 46. točke (b) navedene Uredbe.

2.   Voditelji ustanova ili organizacija kojima se roba šalje ili njihovi ovlašteni predstavnici nadležnim tijelima dostavljaju izjavu kojom potvrđuju da su svjesni obveza navedenih u stavku 1. i da će iste ispuniti.

Nadležna tijela mogu zahtijevati da se izjava iz prvog podstavka dostavi za svaki pojedinačni uvoz, za nekoliko uvoza ili za cjelokupni uvoz koji obavlja ustanova ili organizacija kojoj se roba šalje.

ODJELJAK 2.

Odredbe koje se primjenjuju u slučaju kada se roba posuđuje, iznajmljuje ili ustupa

Članak 3.

1.   Kada se primjenjuje članak 48. stavak 2. prvi podstavak Uredbe (EZ) br. 1186/2009, ustanova ili organizacija kojoj se posuđuje, iznajmljuje ili ustupa roba, od trenutka primitka robe ispunjava obveze navedene u članku 2. ove Uredbe.

2.   Ako se ustanova ili organizacija kojoj se roba posuđuje, iznajmljuje ili ustupa nalazi u državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi ustanova ili organizacija koja je posudila, iznajmila ili ustupila robu, nadležna carinarnica polazne države članice prilikom slanja takve robe izdaje kontrolni primjerak T 5 u skladu s pravilima utvrđenim u člancima od 912.a do 912.g Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (4) kako bi osigurala da se takvoj robi dodijeli uporaba kojom nastavlja ispunjavati uvjete za uvoz oslobođen od carina.

U tu svrhu se u kontrolni primjerak T 5 u polju 104 pod naslovom „drugo” unosi jedan od navoda iz Priloga I.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis na zajam, iznajmljivanje ili ustupanje rezervnih dijelova, komponenata ili posebnog pribora za znanstvene instrumente ili uređaje i na alat za održavanje, kontrolu, baždarenje ili popravak znanstvenih instrumenata ili uređaja, koji su prema članku 45. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 uvezeni bez naplate carina.

POGLAVLJE III.

POSEBNE ODREDBE O UVOZU PREDMETA OBRAZOVNOG, ZNANSTVENOG ILI KULTURNOG KARAKTERA OSLOBOĐENOG OD CARINA U SKLADU S ČLANKOM 43. UREDBE (EZ) BR. 1186/2009

Članak 4.

U svrhu ostvarivanja uvoza robe oslobođene od carina u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, voditelji ustanova ili organizacija kojima se roba šalje ili njihovi ovlašteni predstavnici podnose zahtjev nadležnom tijelu države članice u kojoj se dotična ustanova ili organizacija nalazi.

Zahtjevu se prilažu svi podaci koje nadležno tijelo smatra potrebnim kako bi odlučilo o tome jesu li ispunjeni uvjeti propisani za odobravanje uvoza oslobođenog od carina.

POGLAVLJE IV.

POSEBNE ODREDBE O UVOZU ZNANSTVENIH INSTRUMENATA I UREĐAJA OSLOBOĐENOG OD UVOZNIH CARINA U SKLADU S ČLANCIMA 44. I 46. UREDBE (EZ) BR. 1186/2009

Članak 5.

Za potrebe primjene članka 46. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1186/2009, objektivnim tehničkim svojstvima znanstvenog instrumenta ili uređaja smatraju se ona obilježja koja proizlaze iz konstrukcije tog instrumenta ili uređaja ili iz prilagodbe standardnog instrumenta ili uređaja koja omogućuje postizanje učinkovitosti više od one koju zahtjeva uobičajena industrijska ili komercijalna uporaba.

Kada se na temelju objektivnih tehničkih svojstava nekog instrumenta ili uređaja ne može jasno utvrditi treba li se on smatrati znanstvenim instrumentom ili uređajem, provjerava se uporaba dotičnog instrumenta ili uređaja za koji se zahtijeva uvoz oslobođen od carina. Ako se provjerom utvrdi da se predmetni instrument ili uređaj rabi u znanstvene svrhe, smatra se da je isti znanstvenog karaktera.

Članak 6.

1.   U svrhu ostvarivanja uvoza znanstvenog instrumenta ili uređaja, oslobođenog od carina prema članku 44. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, voditelji ustanova ili organizacija kojima se roba šalje ili njihovi ovlašteni predstavnici podnose zahtjev nadležnom tijelu države članice u kojoj se dotična ustanova ili organizacija nalazi.

2.   Zahtjev iz stavka 1. sadrži sljedeće podatke o predmetnom instrumentu ili uređaju:

(a)

detaljan trgovački opis proizvoda koji koristi proizvođač, njegovu pretpostavljenu oznaku kombinirane nomenklature i objektivna tehnička svojstva na temelju kojih se instrument ili uređaj smatra znanstvenim;

(b)

ime ili naziv tvrtke i adresu proizvođača i, ako je to primjenjivo, dobavljača;

(c)

zemlju podrijetla instrumenta ili uređaja;

(d)

mjesto uporabe instrumenta ili uređaja;

(e)

detaljnu uporabu za koju je instrument ili uređaj namijenjen;

(f)

cijenu instrumenta ili uređaja ili njegovu carinsku vrijednost;

(g)

količinu predmetnog instrumenta ili uređaja.

Zahtjevu se prilaže dokumentacija koja sadrži sve relevantne podatke o svojstvima i tehničkim specifikacijama instrumenta ili uređaja.

Članak 7.

Nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi ustanova ili organizacija kojoj se roba šalje u svim slučajevima odlučuje neposredno o zahtjevima navedenim u članku 6.

Članak 8.

Dozvola za uvoz oslobođen od carina vrijedi šest mjeseci.

Međutim, u svjetlu posebnih okolnosti pojedinog slučaja, nadležna tijela mogu produljiti to razdoblje.

POGLAVLJE V.

POSEBNE ODREDBE O UVOZU REZERVNIH DIJELOVA, KOMPONENTI, POSEBNOG PRIBORA I ALATA, OSLOBOĐENOG OD CARINA PREMA ČLANKU 45. UREDBE (EZ) BR. 1186/2009,

Članak 9.

Za potrebe primjene članka 45. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1186/2009 posebni pribor znači proizvodi koji su posebno osmišljeni za uporabu zajedno s određenim znanstvenim instrumentom ili uređajem u svrhu poboljšanja njegove učinkovitosti i mogućnosti primjene.

Članak 10.

U svrhu ostvarivanja uvoza rezervnih dijelova, komponenti ili posebnog pribora odnosno alata, oslobođenog od carina prema članku 45. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, voditelji ustanova ili organizacija kojima se roba šalje ili njihovi ovlašteni predstavnici podnose zahtjev nadležnom tijelu države članice u kojoj se dotična ustanova ili organizacija nalazi.

Zahtjevu se prilažu svi podaci koje nadležno tijelo smatra potrebnim kako bi utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti propisani u članku 45. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

Članak 11.

Nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi ustanova ili organizacija kojoj se takva roba šalje neposredno odlučuje o zahtjevima navedenim u članku 10.

Članak 12.

Članak 8. primjenjuje se mutatis mutandis na dozvole za uvoz oslobođen od carina, koje se izdaju prema članku 45. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

GLAVA VI.

POSEBNE ODREDBE O UVOZU MEDICINSKIH INSTRUMENATA ILI UREĐAJA, OSLOBOĐENOG OD CARINA PREMA ČLANCIMA 57. I 58. UREDBE (EZ) BR. 1186/2009,

Članak 13.

1.   U svrhu ostvarivanja uvoza instrumenata ili uređaja, oslobođenog od carina prema člancima 57. i 58. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, voditelji ustanova ili organizacija kojima se roba šalje ili njihovi ovlašteni predstavnici podnose zahtjev nadležnom tijelu države članice u kojoj se dotična ustanova ili organizacija nalazi.

2.   Zahtjev iz stavka 1. sadrži sljedeće podatke o predmetnom instrumentu ili uređaju:

(a)

detaljan trgovački opis instrumenta ili uređaja koji koristi proizvođač i njegovu pretpostavljenu oznaku kombinirane nomenklature;

(b)

ime ili naziv tvrtke i adresu proizvođača i, ako je primjenjivo, dobavljača;

(c)

zemlju podrijetla instrumenta ili uređaja;

(d)

mjesto uporabe instrumenta ili uređaja;

(e)

uporabu za koju je instrument ili uređaj namijenjen.

3.   Ako je riječ o daru, zahtjev također sadrži:

(a)

ime ili naziv tvrtke i adresu darivatelja;

(b)

izjavu podnositelja zahtjeva kojom potvrđuje da:

i.

se donacijom predmetnog instrumenta ili aparata ne prikrivaju komercijalne namjere darivatelja;

ii.

donator nije ni na koji način povezan s proizvođačem instrumenata ili uređaja za koje se zahtijeva uvoz oslobođen od carina.

Članak 14.

Nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi ustanova ili organizacija kojoj se roba šalje u svim slučajevima neposredno odlučuje o zahtjevima.

Članak 15.

Članci 13. i 14. primjenjuju se mutatis mutandis na rezervne dijelove, komponente, posebni pribor i alat koji se rabe za održavanje, ispitivanje, baždarenje ili popravak instrumenata ili uređaja koji su prema članku 57. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1186/2009 oslobođeni od carina.

Članak 16.

Članak 8. primjenjuje se mutatis mutandis.

GLAVA VII.

OBAVJEŠĆIVANJE KOMISIJE I DRŽAVA ČLANICA

Članak 17.

1.   Svaka država članica Komisiji šalje popis instrumenata, uređaja, rezervnih dijelova, komponenti, pribora i alata čija cijena ili carinska vrijednost premašuje 5 000 eura, a za koje je odobrila ili odbila uvoz oslobođen od carina prema člancima 7., 11. ili 14.

U popisu se navodi točan trgovački opis robe navedene u prvom podstavku i osmeroznamenkasta oznaka kombinirane nomenklature. Popis također sadrži naziv proizvođača, zemlju podrijetla i cijenu ili carinsku vrijednost dotične robe.

2.   Popisi iz stavka 1. koji sadrže podatke o robi za koju je u proteklih šest mjeseci odobren ili odbijen uvoz oslobođen od carina, šalju se u prvom i trećem tromjesečju svake godine.

3.   Komisija te popise prosljeđuje drugim državama članicama.

Članak 18.

Kako bi se osigurala jedinstvena primjena odredaba Unije, popise iz članka 17. periodično razmatra Odbor za Carinski zakonik.

POGLAVLJE VIII.

POSEBNE ODREDBE O UVOZU OPREME OSLOBOĐENOG OD UVOZNIH CARINA PREMA ČLANCIMA 51. I 52. UREDBE (EZ) BR. 1186/2009

Članak 19.

1.   U svrhu ostvarivanja uvoza opreme oslobođenog od uvozne carine prema člancima 51. i 52. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, voditelji ustanova ili organizacija za znanstvena istraživanja sa sjedištem izvan Unije ili njihovi ovlašteni predstavnici podnose zahtjev nadležnom tijelu države članice u kojoj se ustanova ili organizacija za znanstvena istraživanja sa sjedištem u Uniji nalazi.

2.   Zahtjev naveden u stavku 1. sadrži sljedeće podatke:

(a)

presliku sporazuma o znanstvenoj suradnji između istraživačkih ustanova sa sjedištem u Uniji i onih sa sjedištem u trećim zemljama;

(b)

točan trgovački opis, količinu i vrijednost opreme i, kada je to potrebno, njezinu pretpostavljenu oznaku kombinirane nomenklature;

(c)

zemlju podrijetla i zemlju pošiljke opreme;

(d)

mjesto uporabe opreme;

(e)

uporabu za koju je oprema namijenjena i trajanje uporabe.

Članak 20.

1.   Kada nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi ustanova ili organizacija sa sjedištem u Uniji zaprimi zahtjev za uvoz opreme oslobođenog od carina prema članku 51. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, zahtjev i pripadajući dokumenti šalju se Komisiji kako bi ih Odbor za Carinski zakonik mogao provjeriti prije nego što navedeno nadležno tijelo donese odluku.

Za potrebe navedene provjere Komisiji se na njezin zahtjev šalju dodatni podaci.

2.   Nadležno tijelo navedeno u stavku 1. obavješćuje Komisiju o svojoj odluci u vezi uvoza oslobođenog od carina.

Članak 21.

Članak 8. primjenjuje se mutatis mutandis.

GLAVA IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Uredba (EEZ) br. 2289/83 se stavlja izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  SL L 324, 10.12.2009., str. 23.

(2)  SL L 220, 11.8.1983., str. 20.

(3)  Vidjeti Prilog II.

(4)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.


PRILOG I.

Unosi iz članka 3. stavka 2.

„Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009”;

„Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009”;

„Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009”;

„UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009”;

„UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009“;

„UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku“;

„Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009“;

„UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009”;

„Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009”;

„Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”;

„UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai”;

„UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų”;

„UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén”;

„Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”;

„UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009”;

„Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”;

„Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, primeiro parágrafo do artigo 48.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009”;

„Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009”;

„Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009”;

„Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (EGS) št. 1186/2009”;

„UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan”;

„UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls”.


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage i popis njezinih postupnih izmjena

Uredba Komisije (EEZ) br. 2290/83

(SL L 220, 11.8.1983., str. 20.)

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1745/85

(SL L 167, 27.6.1985., str. 21.)

 

Točka I.19 Priloga I. Akta o pristupanju iz 1985.

(SL L 302, 15.11.1985., str. 139.)

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3399/85

(SL L 322, 3.12.1985., str. 10.)

samo članak 1. točka 4.

Uredba Komisije (EEZ) br. 3893/88

(SL L 346, 15.12.1988., str. 32.)

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1843/89

(SL L 180, 27.6.1989., str. 22.)

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 734/92

(SL L 81, 26.3.1992., str. 15.)

 

Točka XIII. A.II.5 Priloga I. Aktu o pristupanju iz 1994.

(SL C 241, 29.8.1994., str. 274.)

 

Točka 19.B.2 Priloga II. Aktu o pristupanju iz 2003.

(SL L 236, 23.9.2003., str. 772.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1792/2006

(SL L 362, 20.12.2006., str. 1.)

samo točka 11.B.2 Priloga


PRILOG III.

Korelacijska tablica

Uredba (EEZ) br. 2289/83

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak, prva alineja

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak, točka (a)

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak, druga alineja

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak, točka (b)

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak, treća alineja

Članak 2. stavak 1. prvi podstavak, točka (c)

Članak 2. stavak 1, drugi podstavak

Članak 2. stavak 1., drugi podstavak

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2., prvi podstavak

Članak 3. stavak 2., prvi podstavak

Članak 3. stavak 2., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 3. stavak 2., drugi podstavak

Članak 3. stavak 2., drugi podstavak, popis navoda

Prilog 1.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 12.

Članak 9.

Članak 13.

Članak 10.

Članak 14.

Članak 11.

Članak 15.

Članak 12.

Članak 15a.

Članak 13.

Članak 15c.

Članak 14.

Članak 15d.

Članak 15.

Članak 15e.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 18a.

Članak 19.

Članak 18b.

Članak 20.

Članak 18c.

Članak 21.

Članak 19.

Članak 22.

Članak 20.

Članak 23.

Prilog II.

Prilog III.


Top