Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0560

86/560/EEZ: Trinaesta Direktiva Vijeća od 17. studenoga 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezu na promet – Postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Zajednice

OJ L 326, 21.11.1986, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 130 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 130 - 131
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 81 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 81 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 6 - 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/560/oj

09/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

6


31986L0560


L 326/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.11.1986.


TRINAESTA DIREKTIVA VIJEĆA

od 17. studenoga 1986.

o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezu na promet – Postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Zajednice

(86/560/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegove članke 99. i 100.,

uzimajući u obzir Šestu direktivu Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezu na promet - Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnova za procjenu (1), a posebno članak 17. stavak 4.;

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (3),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnoga odbora (4),

budući da se člankom 8. Direktive 79/1072/EEZ (5) o postupcima za povrat poreza na dodatnu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području države propisuje da poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Zajednice, države članice mogu odbiti povrat ili nametnuti posebne uvjete;

budući da postoji potreba za osiguravanjem usklađenog razvoja trgovinskih odnosa između Zajednice i trećih zemalja na temelju odredaba Direktive 79/1072/EEZ, uzimajući pritom u obzir različite situacije u trećim zemljama;

budući da je potrebno spriječiti određene oblike utaje i izbjegavanja poreza,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Za potrebe ove Direktive:

1.

„Porezni obveznik koji nema poslovni nastan na području Zajednice” znači porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. Direktive 77/388/EEZ koji tijekom razdoblja spomenutog u članku 3. stavku 1. ove Direktive nije na tom području imao ni svoj poslovni nastan ni stalno prebivalište, iz kojeg su obavljane poslovne transakcije, niti, ako ne postoji takav poslovni nastan ni stalno prebivalište, nije imao ni stalno ni običajno boravište, i koji tijekom tog razdoblja nije isporučivao nikakvu robu ni usluge za koje se smatra da su bile isporučene u državi članici kako se navodi u članku 2., osim:

(a)

usluga prijevoza i s njima povezanih usluga, koje su izuzete sukladno članku 14. stavku 1. točki (i), članku 15. ili članku 16. stavku 1., dijelovima B, C ili D Direktive 77/388/EEZ;

(b)

usluge koje se isporučuju u slučajevima gdje porez plaća isključivo osoba kojoj su usluge isporučene sukladno članku 21. stavku 1. točki (b) Direktive 77/388/EEZ;

2.

„Teritorij Zajednice” su teritoriji svih država članica u kojima se primjenjuje Direktiva 77/388/EEZ.

Članak 2.

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 3. i 4., sve države članice obvezne su izvršiti povrat svakom poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan na području Zajednice, sukladno niže propisanim uvjetima, svih poreza na dodanu vrijednost koji su mu obračunati za usluge koje su mu pružene ili pokretnine koje su mu isporučene na teritoriju ili u zemlji od strane drugog poreznog obveznika ili su mu obračunati pri uvozu robe u zemlju, ako se spomenuta roba ili usluge koriste za potrebe transakcija iz članka 17. stavka 3. točaka (a) i (b) Direktive 77/388/EEZ ili za pružanje usluga iz točke 1.(b) članka 1. ove Direktive.

2.   Države članice mogu za povrat iz stavka 1. postaviti kao uvjet da treće države odobravaju iste pogodnosti koje se odnose na porez na promet.

3.   Države članice mogu zahtijevati imenovanje poreznog zastupnika.

Članak 3.

1.   Povrat iz članka 2. stavka 1. odobrava se na zahtjev poreznog obveznika. Države članice utvrđuju postupke za podnošenje zahtjeva, uključujući i vremenski rok za podnošenje zahtjeva, razdoblje za koje se mogu podnositi zahtjevi, tijelo koje je nadležno za zaprimanje zahtjeva te minimalan iznos za koji se može podnijeti zahtjev. Utvrdit će također i postupke za povrat, uključujući vremenski rok za obavljanje povrata. Podnositelju zahtijeva postavljaju obveze koje su nužne za utvrđivanje opravdanosti zahtjeva te za sprečavanje prijevara, posebno obvezu podnošenja dokaza da obavlja poslovnu djelatnost sukladno članku 4. stavku 1. Direktive 77/388/EEZ. Podnositelj zahtjeva mora potvrditi putem pisane izjave da tijekom propisanog razdoblja nije izvršio niti jednu transakciju koja ne udovoljava uvjetima iz točke 1. članka 1. ove Direktive.

2.   Ne smiju se odobriti povrati po uvjetima boljim od onih koji se primjenjuju za porezne obveznike Zajednice.

Članak 4.

1.   Za potrebe ove Direktive, pravo na povrat utvrđuje se sukladno članku 17. Direktive 77/388/EEZ kako se primjenjuje u državi članici gdje se isplaćuje povrat.

2.   Države članice mogu, međutim, propisati izuzimanje određenih rashoda ili zatražiti ispunjavanje dodatnih uvjeta za povrat.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na isporuku robe koja je ili može biti izuzeta sukladno točki 2. članka 15. Direktive 77/388/EEZ.

Članak 5.

1.   Države članice će donijeti zakone i ostale propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 1. siječnja 1988. Ova se Direktiva primjenjuje samo na zahtjeve za povrat poreza na dodanu vrijednost koji je obračunat na kupovinu robe ili usluga ili na uvoz, izvršene na taj datum ili kasnije.

2.   Države članice obavještavaju Komisiju o glavnim odredbama nacionalnog prava koje su donijele u području koje uređuje ova Direktiva i obavještavaju Komisiju o tome kako koriste mogućnost danu sukladno članku 2. stavku 2. Komisija o tome obavještava ostale države članice.

Članak 6.

U roku od tri godine od datuma iz članka 5. Komisija, nakon savjetovanja s državama članicama, podnosi Vijeću i Europskome parlamentu izvješće o primjeni ove Direktive, posebno o primjeni njezinog članka 2. stavka 2.

Članak 7.

Od dana primjene ove Direktive te u svakom slučaju do datuma navedenog u članku 5., posljednja rečenica članka 17. stavka 4. Direktive 77/388/EEZ i članak 8. Direktive 79/1072/EEZ prestaju vrijediti u svakoj državi članici.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 1986.

Za Vijeće

Predsjednik

N. LAWSON


(1)  SL L 145, 13.6.1977., str. 1.

(2)  SL C 223, 27.8.1982., str. 5. i

SL C 196, 23.7.1983., str. 6.

(3)  SL C 161, 20.6.1983., str. 111.

(4)  SL C 176, 4.7.1983., str. 22.

(5)  SL L 331, 27.12.1979., str. 11.


Top