EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0579

2001/579/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 2001, standardin EN 71-1 (Lelujen turvallisuus — Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet — 1998) kohta 4.20 (d) viitetietojen julkaisemisesta neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1905)

OJ L 205, 31.7.2001, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 93 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 93 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 169 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/579/oj

32001D0579

2001/579/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 2001, standardin EN 71-1 (Lelujen turvallisuus — Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet — 1998) kohta 4.20 (d) viitetietojen julkaisemisesta neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1905)

Virallinen lehti nro L 205 , 31/07/2001 s. 0039 - 0040


Komission päätös,

tehty 30 päivänä heinäkuuta 2001,

standardin EN 71-1 (Lelujen turvallisuus - Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet - 1998) kohta 4.20 (d) viitetietojen julkaisemisesta neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1905)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/579/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

on kuullut teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(3), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY(4), 5 artiklalla perustettua pysyvää komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 88/378/ETY 2 artiklassa säädetään, että leluja saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne eivät vaaranna niiden käyttäjien tai ulkopuolisten turvallisuutta tai terveyttä, kun niitä käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla ottaen huomioon lasten tavanomainen käyttäytyminen.

(2) Direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan mukaisesti lelujen katsotaan täyttävän direktiivin 3 artiklassa taarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos niiden on ilmoitettu vastaavan yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(3) Jäsenvaltioiden on julkaistava niiden standardien viitetiedot, joilla yhdenmukaistetut standardit on otettu kansallisiksi standardeiksi.

(4) Saksa ja Itävalta ovat direktiivin 88/378/ETY 6 artiklan perusteella ilmoittaneet standardin EN 71 (Lelujen turvallisuus - Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet - vuoden 1998 painos) kohtaa 4.20 (d) koskevan varauman sillä perusteella, että ehdotettu päästöäänenpaineen huippuarvo 140 dB, kun paineaallon voimakkuus mitataan 50 cm:n päässä korvasta, on liian korkea ja voi vahingoittaa lasten kuuloa.

(5) Komissio, tutkittuaan Saksan ja Itävallan toimittamat tiedot ja saatuaan direktiivillä 98/34/EY, perustetun pysyvän komitean lausunnon, päätti 20 päivänä heinäkuuta 1999 poistaa Euroopan yhteisöien virallisessa lehdessä julkaistavassa standardissa EN 71-1: 1998 olevan kohdan 4.20 (d), sen takia standardin mukaisuus ei ole olettama direktiivin 88/378/ETY säännösten mukaisuudesta.

(6) Direktiivin 88/378/ETY puitteissa komissio on julkaissut tiedonannon(5), jossa on lueteltu eräitä Euroopan standardointikomitean (CEN) 15 päivänä heinäkuuta 1998 hyväksymiä eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja. Tämä tiedonanto käsittää standardin EN 71-1: 1998 lelujen turvallisuudesta, siitä on poistettu iskunalleja käyttävien lelujen C-painotettu päästöäänenpaineen huippuarvon taso.

(7) Standardin EN 71-1: 1998 kohta 4.20 (d) poistamisen perusteena on, että se ei takaa lelujen turvallisuutta, kun otetaan huomioon tuotteen ennakoitavissa oleva käyttötapa ja lasten tavanomainen käyttäytyminen, siten kuin direktiivin 88/378/ETY 2 artiklassa edellytetään.

(8) Standardin kohdan 4.20 (d) mukaan iskunalleja käyttävien lelujen C-painotettu päästöäänenpaineen huippuarvon taso Lpc peak ei saa ylittää 140 dB. Raja-arvo 140 dB mittauspisteessä vastaa 150-160 dB nom 2,5 cm etäisyydellä. Arvo 140 dB on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2001, jonka jälkeen raja-arvo on 125 dB,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaessa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä yhdenmukaistetun standardin EN 71 (Lelujen turvallisuus - Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet), jonka Euroopan standardointikomitea (CEN) on hyväksynyt 15 päivänä heinäkuuta 1998 ja jotka esitetään liitteessä, viitetiedot, on niiden yhteydessä julkaistava seuraava huomautus: "Standardin EN 71-1: 1998 kohta 4.20 (d) on yhdenmukainen direktiivin 88/378/ETY säännösten kanssa vasta 1 päivästä elokuuta 2001. Kohdassa 4.20 (d) todetaan, että kyseisestä päivästä lukien iskunalleja käyttävien lelujen C-painotettu päästöäänenpaineen huippuarvon taso, Lpc peak, ei saa ylittää 125 dB:ä standardissa määrätyllä tavalla mitattuna."

2 artikla

Kun jäsenvaltiot julkaisevat direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti kansallisen standardin viitetiedot, jolla ne ottavat kansalliseksi standardiksi yhdenmukaistetun standardin EN 71 - Osa 1: 1998, niiden on julkaistava samassa yhteydessä 1 artiklassa säädetty huomautus.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2001.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1.

(2) EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1.

(3) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4) EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

(5) EYVL C 340, 27.11.1999, s. 69.

LIITE

Yhdenmukaistettujen standardien viitetietojen julkaiseminen direktiivin 88/378/ETY nojalla

>TAULUKON PAIKKA>

VARAUMA:

"Standardin EN 71-1: 1998 kohta 4.20 (d) on yhdenmukainen direktiivin 88/378/ETY säännösten kanssa vasta 1 päivästä elokuuta 2001. Kohdassa 4.20 (d) todetaan, että kyseisestä päivästä lukien iskunalleja käyttävien lelujen C-painotettu päästöäänenpaineen huippuarvon taso Lpc peak ei saa ylittä 125 dB:ä standardissa määrätyllä tavalla mitattuna".

Huomautus:

- Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointielimiltä tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY(2), liitteenä.

- Viitenumeroiden julkaiseminen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ei edellytä, että standardit olisivat saatavilla kaikilla yhteisön kielillä.

(1) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(2) EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

Top