EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0237

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/237, annettu 1 päivänä helmikuuta 2023, tiettyjen jäsenvaltioiden pyytämän poikkeuksen myöntämisestä muiden menetelmien kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien käyttämiseksi unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 ja 256 artiklassa säädettyyn unionin tullialueelle tuotuja tavaroita koskevaan tulli-ilmoitukseen liittyvien tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 667) (Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, kreikan-, liettuan-, maltan-, portugalin-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, tanskan-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

C/2023/667

EUVL L 32, 3.2.2023, p. 226–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj

3.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/226


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/237,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2023,

tiettyjen jäsenvaltioiden pyytämän poikkeuksen myöntämisestä muiden menetelmien kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien käyttämiseksi unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 ja 256 artiklassa säädettyyn unionin tullialueelle tuotuja tavaroita koskevaan tulli-ilmoitukseen liittyvien tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen

(tiedoksiannettu numerolla C(2023) 667)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, kreikan-, liettuan-, maltan-, portugalin-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, tanskan-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 8 artiklan 2 kohdan kanssa,

on kuullut tullikoodeksikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kaikki tullilainsäädännössä vaadittu tulliviranomaisten keskinäinen sekä talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten välinen tietojenvaihto ja tällaisten tietojen tallentaminen on tehtävä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen. Tätä varten ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio laatii yhteiset tietovaatimukset.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio voi poikkeustapauksissa hyväksyä päätöksiä, joissa sallitaan yhden tai useamman jäsenvaltion käyttää muuta tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmää kuin sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä, jos tällainen poikkeus on perusteltu sitä pyytävän jäsenvaltion erityistilanteen vuoksi ja jos se myönnetään määräajaksi.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 (2) vahvistetaan unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva työohjelma, jäljempänä ’työohjelma’, Työohjelmassa luetellaan kehitettävät sähköiset järjestelmät ja päivämäärät, joina kyseisten järjestelmien odotetaan olevan toiminnassa. Ohjelmassa muun muassa määritellään täytäntöönpano ja täsmennetään käyttöönottopäivät kansalliselle tuontijärjestelmälle (NIS) ja erityismenettelyjen osalle 2, jotka yhdessä käsittävät unionin tullialueelle tuotuja tavaroita koskevat tullimenettelyt asetuksen (EU) N:o 952/2013 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 ja 256 artiklan mukaisesti.

(4)

Lisäksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 278 artiklan 2 kohdan b alakohdassa täsmennetään määräaika, johon saakka voidaan väliaikaisesti käyttää muita menetelmiä kuin sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä niiden säännösten täytäntöönpanemiseksi, jotka liittyvät unionin tullialueelle tuotujen tavaroiden tulli-ilmoituksiin.

(5)

Koska kansallisella tuontijärjestelmällä on suuri merkitys tulojen suojaamisessa sekä hyvän kauppatavan vastaisen ja laittoman kaupan torjunnassa, kaikki jäsenvaltiot ovat jo kehittäneet sähköisiä järjestelmiä EU:hun tuotuja tavaroita koskevien ilmoitusten hallinnointia varten. Monet jäsenvaltiot ovat kehittäneet sähköisiä järjestelmiä myös erityismenettelyjen hallinnointia varten. Tällaisiin järjestelmiin on tehtävä asetuksen (EU) N:o 952/2013 säännösten ja niihin liittyvien komission säädösten mukaisia muutoksia, jotka liittyvät erityisesti yhteisiin tietovaatimuksiin. Asetuksen (EU) N:o 952/2013 278 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan kyseiset muutokset on saatava valmiiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

(6)

On kuitenkin ilmennyt kolme vakavaa ja osittain ennalta arvaamatonta kehityskulkua, jotka ovat kaikki vaikuttaneet merkittävästi jäsenvaltioiden resursseihin ja aiheuttaneet näihin resursseihin liittyviä lisähaasteita: Covid-19-pandemia on viivästyttänyt merkittävästi tietotekniikan kehittämistä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Itävallassa, Kreikassa, Maltalla, Ranskassa, Romaniassa ja Tšekissä. Alankomaat, Belgia, Espanja, Liettua ja Ranska joutuivat järjestämään uudelleen resurssejaan ja painopisteitään, koska Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista johti tulli-ilmoitusten määrän voimakkaaseen kasvuun. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen taloudelliset seuraukset naapurimaiden tai maantieteellisesti lähellä sijaitsevien maiden tullitoiminnalle ovat pahentaneet Itävallan, Liettuan ja Unkarin tilannetta entisestään ja vaatineet lisäresursseja. Erityisesti edellä mainituista olosuhteista johtuvat hankinta- ja tarjouskilpailuvaikeudet sekä talousarvio- ja henkilöstöongelmat ovat vaikuttaneet merkittävästi jäsenvaltioiden kykyyn noudattaa määräaikoja, kuten Espanja, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Tanska, Tšekki ja Unkari ovat ilmoittaneet.

(7)

Nämä erityisolosuhteet ovat aiheuttaneet merkittäviä viivästyksiä käynnissä olevassa tietotekniikan kehittämisessä ja estäneet tulliviranomaisia saamasta kansallisen tuontijärjestelmän sekä erityismenettelyjen osan 2 täytäntöönpanoon tarvittavia tietoteknisiä menetelmiä käyttöön 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. Sen vuoksi Itävalta pyysi 21 päivänä huhtikuuta 2022, Kypros 3 päivänä toukokuuta 2022, Liettua 3 päivänä toukokuuta 2022, Espanja 6 päivänä toukokuuta 2022, Romania 25 päivänä toukokuuta 2022, Tšekki 26 päivänä toukokuuta 2022, Kreikka 3 päivänä kesäkuuta 2022, Ranska 7 päivänä kesäkuuta 2022, Portugali 7 päivänä kesäkuuta 2022, Belgia 24 päivänä kesäkuuta 2022, Ruotsi 24 päivänä kesäkuuta 2022, Tanska 29 päivänä kesäkuuta 2022, Alankomaat 4 päivänä heinäkuuta 2022, Malta 13 päivänä heinäkuuta 2022, Luxemburg 22 päivänä heinäkuuta 2022 ja Unkari 7 päivänä lokakuuta 2022 asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti lupaa käyttää tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen muita tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmiä kuin sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä. Edellä mainitun 6 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan mukaan poikkeus ei saa vaikuttaa tiedon vaihtamiseen sen jäsenvaltion, jolle se on myönnetty, ja muiden jäsenvaltioiden välillä eikä tiedon vaihtamiseen ja tallentamiseen muissa jäsenvaltioissa tullilainsäädännön soveltamiseksi.

(8)

Sen vuoksi on aiheellista antaa kyseisille jäsenvaltioille lupa jatkaa olemassa olevien tietojärjestelmiensä käyttöä rajoitetun ajan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 (3) liitteessä 9 vahvistettujen tietovaatimusten mukaisesti, kuten komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (4) 2 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa säädetään.

(9)

Poikkeuksesta seuraa, että tulliviranomaiset saavat edelleen toimittaa komissiolle tietoja tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen valvontaa varten komission täytäntöönpanoasetuksen 2015/2447 (5) 55 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(10)

Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Itävallan, Kreikan, Kyproksen, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Ranskan, Romania, Ruotsin, Tanskan, Tšekin ja Unkarin on ilmoitettava komissiolle osana asetuksen (EU) N:o 952/2013 278 a artiklassa säädettyä edistymisraportointimenettelyä, miten kansallisen tuontijärjestelmän sekä erityismenettelyjen osan 2 kehittäminen on edistynyt. Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 4 artiklassa tarkoitettu kansallisten suunnittelutietojen viestintä ja jakaminen on varmistettava.

(11)

Kansallinen tuontijärjestelmä ja erityismenettelyjen osa 2 ovat jäsenvaltioiden tullialan tietotekniikkaympäristön keskeisiä osia, koska ne ovat yhteydessä useisiin muihin kansallisiin sovelluksiin ja koska kansallisella tuontijärjestelmällä on keskeinen rooli muun muassa tulojen kantamisessa ja tavaroiden tuontia koskevien EU:n tason ja kansallisten kieltojen ja rajoitusten täytäntöönpanossa. Kansallisen tuontijärjestelmän sekä erityismenettelyjen osan 2 monimutkaisuuden vuoksi muutokset, jotka ovat tarpeen unionin tullikoodeksin vaatimusten noudattamiseksi, vaikuttavat myös niihin liittyviin tai niistä riippuvaisiin tietojärjestelmiin. Näin ollen poikkeuksen kesto olisi pidettävä mahdollisimman lyhyenä. Sen vuoksi ja ottaen huomioon niiden poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset, jotka ovat aiheuttaneet viivästyksiä käynnissä olevassa tietotekniikan kehittämisessä kansallisia tuontijärjestelmiä ja erityismenettelyjen osaa 2 varten, sekä tämän kehittämisen nykytila jäsenvaltioissa, poikkeuksen olisi oltava voimassa enintään 31 päivään joulukuuta 2023,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot saavat käyttää tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen muita menetelmiä kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää unionin tullikoodeksin 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 ja 256 artiklassa säädettyjen, unionin tullialueelle tuotuja tavaroita koskevaan tulli-ilmoitukseen liittyvien säännösten täytäntöönpanoa varten 31 päivään joulukuuta 2023 saakka.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023 enintään 31 päivään joulukuuta 2023.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tšekin tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarille, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2023.

Komission puolesta

Paolo GENTILONI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2151, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 168).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).


Top