Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0525(01)

Neuvoston päätelmät, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011 , Euroopan tasa-arvosopimus (2011–2020)

OJ C 155, 25.5.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/10


Neuvoston päätelmät, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan tasa-arvosopimus (2011–2020)

2011/C 155/02

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

PALAUTTAEN MIELEEN, ETTÄ:

1.

Naisten ja miesten tasa-arvo on perussopimuksissa vahvistettu Euroopan unionin perusarvo ja yksi Euroopan unionin tavoitteista ja toiminnan kohteista, ja unionin yleistavoitteena on ottaa naisten ja miesten tasa-arvon periaate huomioon kaikessa toiminnassaan (1);

2.

Sukupuolten tasa-arvo on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklassa;

3.

Euroopan unionilla on huomattava määrä lainsäädäntöä, jolla edistetään miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen noudattamista työelämässä sekä hyödykkeiden ja palvelujen saatavuudessa (2), mutta Euroopan komission vuosittain hyväksymät kertomukset naisten ja miesten tasa-arvosta (3) osoittavat, että edistyminen on hidasta ja että sukupuolten tosiasiallista tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu;

4.

Euroopan unionin työllisyyden ja älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun uusi strategia Eurooppa 2020 (4) auttaa jäsenvaltioita ja Euroopan unionia korkeatasoisen kilpailukyvyn, tuottavuuden, kasvun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja taloudellisen lähentymisen saavuttamisessa;

5.

Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyy yleistavoitteena pyrkimys nostaa 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 75 prosenttiin, mikä tarkoittaa sitä, että naisten työmarkkinoihin osallistumisen esteiden poistamista on pidettävä strategian täytäntöönpanossa ensisijaisena;

6.

Työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa, jotka ovat osa Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjä suuntaviivoja (5) ja joita seurataan yhteisen arviointikehyksen (6) puitteissa, korostetaan tältä osin sukupuolten tasa-arvoa ja työ- ja yksityiselämän välistä tasapainoa edistävien työllisyyspolitiikkojen täytäntöönpanon, arvioinnin ja jatkotoimien merkitystä;

7.

Euroopan komission hyväksymä vuotuinen kasvuselvitys (7) osoittaa, että itsestä riippumaton osa-aikaistyö on yhä ongelma joissakin jäsenvaltioissa, ja että takaisin työmarkkinoille haluavat naiset kohtaavat edelleen esteitä;

8.

Euroopan komission naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015 on jatkoa komission naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmalle (2006–2010) (8), josta tehtiin väliarviointi (9), ja Euroopan komission 5. maaliskuuta 2010 hyväksymälle naisten peruskirjalle (10);

9.

Euroopan komission naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015 keskittyy seuraavaan viiteen painopisteeseen: tasavertainen taloudellinen riippumattomuus, sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä, tasa-arvo päätöksenteossa, ihmisarvo, koskemattomuus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen, sekä sukupuolten tasa-arvo ulkoisissa toimissa. Strategiassa käsitellään myös eräitä tärkeitä horisontaalisia kysymyksiä, jotka liittyvät sukupuolirooleihin, lainsäädäntöön ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvään hallintotapaan ja sen välineisiin;

10.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 2006 ensimmäisen Euroopan tasa-arvosopimuksen (11), ja maaliskuussa 2010 puheenjohtajakolmikko esitti tasa-arvosopimuksen viidennen vuosipäivän viettämistä;

OTTAEN HUOMIOON SEURAAVAA:

11.

Neuvosto hyväksyi 6. joulukuuta 2010 päätelmät tuesta Euroopan komission vuosia 2010–2015 koskevan naisten ja miesten tasa-arvostrategian täytäntöönpanolle (12) sekä päätelmät sukupuolten palkkaeron kaventamiseen tähtäävän sitoutumisen vahvistamisesta ja siihen tähtäävien toimien vauhdittamisesta sekä Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanon tarkastelusta (13), joissa pyydettiin Eurooppa-neuvostoa mukauttamaan ja tehostamaan Euroopan tasa-arvosopimusta keväällä 2011 komission uuden naisten ja miesten tasa-arvostrategian (2010–2015), Eurooppa 2020 -strategian ja kyseisten päätelmien perusteella;

12.

Tarvitaan asianmukaisia toimia naisten kaikkinaisen syrjinnän torjumiseksi, ja on tarkasteltava moninkertaisen syrjinnän syitä ja haettava tehokkaita tapoja sen poistamiseksi;

13.

HYVÄKSYY liitteessä olevan Euroopan tasa-arvosopimuksen (2011–2020);

14.

PYYTÄÄ Eurooppa-neuvostoa vahvistamaan sopimuksen keväällä annettavissa päätelmissään, jotta voitaisiin vastata tasa-arvopolitiikan alan tämänhetkisiin haasteisiin sekä varmistaa, että sukupuoliulottuvuus on sisällytetty kaikkiin politiikan aloihin, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä;

15.

KANNUSTAA Eurooppa-neuvostoa asettamaan sukupuolten tasa-arvon esityslistalleen ennen Euroopan komission vuosia 2010–2015 koskevan naisten ja miesten tasa-arvostrategian täytäntöönpanon päättymistä.


(1)  SEU 2 artikla ja 3 artiklan 3 kohta sekä SEUT 8 artikla.

(2)  Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1); neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23); neuvoston direktiivi 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta (EUVL L 68, 18.3.2010, s. 13); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/41/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta (EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1).

(3)  Viimeisin raportti ks. asiak. 6571/11. Alaviitteissä 3 ja 4 sekä 6–12 mainitut asiakirjat löytyvät neuvoston asiakirjahakemistosta: http://register.consilium.eu.int/

(4)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46.

(6)  16984/10 + ADD 1.

(7)  18066/10 + ADD 1–3.

(8)  7034/06.

(9)  17495/08.

(10)  7370/10.

(11)  7775/1/06 REV 1.

(12)  16880/10.

(13)  EUVL C 345, 18.12.2010, s. 1.


LIITE

Euroopan tasa-arvosopimus (2011–2020)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO tiedostaa, että naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionin perusarvo ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät politiikat ovat elintärkeitä talouskasvulle, hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. Nyt kun ensimmäisen Euroopan tasa-arvosopimuksen hyväksymisestä on kulunut viisi vuotta, tarvitaan uutta sysäystä erityisesti komission naisten ja miesten tasa-arvostrategian 2010–2015 ja Euroopan unionin työllisyyden ja älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian (Eurooppa 2020) välisen tiiviin yhteyden vahvistamiseksi ja tukemiseksi. Näin ollen NEUVOSTO vahvistaa sitoumuksensa perussopimuksen mukaisten sukupuolten tasa-arvoa koskevien EU:n pyrkimysten ja erityisesti seuraavien asioiden toteuttamiseksi:

1)

miesten ja naisten työllisyyden ja sosiaaliturvan erojen, myös sukupuolten palkkaeron, poistaminen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi etenkin kolmella sukupuolten tasa-arvon kannalta hyvin tärkeällä alalla, jotka ovat työllisyys, koulutus ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen erityisesti vähentämällä köyhyyttä, ja Euroopan työvoiman kasvupotentiaalin edistäminen tällä tavoin;

2)

naisten ja miesten paremman työn ja yksityiselämän välisen tasapainon edistäminen koko eliniän, jotta voidaan lisätä sukupuolten tasa-arvoa, lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille ja edistää väestöhaasteisiin vastaamista; sekä

3)

kaikkien naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen torjuminen sen varmistamiseksi, että naiset voivat täysimääräisesti nauttia ihmisoikeuksistaan, ja sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi, mihin liittyy osallistava kasvu.

NEUVOSTO kehottaa toteuttamaan jäsenvaltiotason ja tarvittaessa unionin tason toimia seuraavilla aloilla:

 

Toimenpiteet sukupuolten välisten erojen poistamiseksi ja sukupuoleen perustuvan eriytymisen torjumiseksi työmarkkinoilla:

a)

edistetään naisten työllisyyttä kaikissa ikäryhmissä ja poistetaan erot miesten ja naisten työllisyydessä muun muassa torjumalla kaikkia syrjinnän muotoja;

b)

poistetaan sukupuolistereotypioita ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa kaikilla koulutustasoilla samoin kuin työelämässä sukupuolten eriytymisen vähentämiseksi työmarkkinoilla;

c)

taataan sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä,

d)

vahvistetaan naisten vaikutusvaltaa politiikassa ja talouselämässä ja edistetään naisten yrittäjyyttä;

e)

kannustetaan työmarkkinaosapuolia ja yrityksiä kehittämään sukupuolten tasa-arvoa edistäviä aloitteita ja panemaan ne tosiasiallisesti täytäntöön sekä edistetään tasa-arvosuunnitelmien laatimista työpaikalla; sekä

f)

edistetään naisten ja miesten yhdenvertaista osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla ja aloilla kaikkien kykyjen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

 

Toimenpiteet naisten ja miesten työn ja perhe-elämän paremman tasapainon edistämiseksi:

a)

lisätään alle kouluikäisille lapsille tarkoitettujen riittävien, kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten lastenhoitopalvelujen tarjontaa Barcelonan Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2002 asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ottaen huomioon lastenhoitopalvelujen kysynnän ja kansallisten lastenhoitoalan rakenteiden mukaisesti;

b)

parannetaan muita huollettavia koskevien hoitopalvelujen tarjoamista; sekä

c)

edistetään sekä naisten että miesten joustavia työjärjestelyjä ja erilaisia lomamuotoja.

 

Toimenpiteet naisiin kohdistuvan väkivallan kaikkiin muotoihin puuttumiseksi:

a)

hyväksytään, toteutetaan ja seurataan kansallisen ja unionin tason strategioita, joilla pyritään poistamaan naisiin kohdistuva väkivalta;

b)

vahvistetaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä ja sen uhrien ja mahdollisten uhrien, muun muassa kaikkiin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien naisten, suojelua; sekä

c)

painotetaan miesten ja poikien roolia ja vastuuta naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä.

 

Hallinto, täytäntöönpano ja seuranta:

Tämän sopimuksen samoin kuin komission vuosittaisten tasa-arvokertomusten olennaiset osat olisi soveltuvin osin otettava Eurooppa 2020 -strategian mekanismeissa huomioon.

NEUVOSTO vahvistaa olevansa sitoutunut hallinnon tehostamiseen valtavirtaistamalla sukupuolten tasa-arvon sisällyttäen sukupuoliulottuvuuden kaikkiin politiikan aloihin, EU:n ulkoinen toiminta mukaan luettuna, ottaen myös huomioon miesten ja poikien ratkaisevan roolin sukupuolten tasa-arvon edistämisessä, sekä varmistaen, että uusien EU:n politiikkojen vaikutustenarvioinneissa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvon vaikutukset. NEUVOSTO kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään edelleen nykyisiä sukupuolen mukaan jaoteltuja tilastoja ja indikaattoreita erityisesti Eurostatin puitteissa sekä käyttämään hyväksi kaikkia Euroopan tasa-arvoinstituutin valmiuksia.

Jäsenvaltioita kannustetaan soveltamaan sukupuolten tasa-arvoulottuvuutta ja edistämään tasa-arvopolitiikkoja kehittäessään ja toteuttaessaan kansallisia uudistusohjelmiaan, erityisesti työllisyyspolitiikan suuntaviivojen yhteydessä. Niitä pyydetään myös käyttämään tarkoituksenmukaisella tavalla sovittuja, yhteisen arviointikehyksen ja Pekingin toimintaohjelman jatkotoimien puitteissa kehitettyjä tasa-arvoindikaattoreita kaikilla asiaankuuluvilla politiikan aloilla ja niihin liittyvissä prosesseissa.

Komissiota ja neuvostoa pyydetään lisäksi sisällyttämään tasa-arvonäkökulma vuotuiseen kasvuselvitykseen sekä maakohtaisiin lausuntoihin ja suosituksiin. Ministerien olisi käsiteltävä Euroopan tasa-arvosopimuksen täytäntöönpanon edistymistä vuosittain neuvoston tasolla.


Top