Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0525(01)

Závery Rady zo 7. marca 2011 o Európskom pakte pre rodovú rovnosť (2011 – 2020)

OJ C 155, 25.5.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/10


Závery Rady zo 7. marca 2011 o Európskom pakte pre rodovú rovnosť (2011 – 2020)

2011/C 155/02

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNAJÚC, ŽE:

1.

rovnosť žien a mužov je základnou zásadou Európskej únie zakotvenou v zmluvách, ako aj jedným z cieľov a úloh Európskej únie a uplatňovanie zásady rovnosti žien a mužov pri každej činnosti je jej všeobecným poslaním (1),

2.

rodová rovnosť je zakotvená v článku 23 Charty základných práv Európskej únie,

3.

napriek tomu, že Európska únia zaviedla rozsiahle množstvo právnych predpisov na dosiahnutie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblastiach ako zamestnanosť a prístup k tovarom a službám (2), z viacerých po sebe nasledujúcich výročných správ o rovnosti žien a mužov (3), ktoré prijala Európska komisia, vyplýva, že dosahovanie pokroku je pomalé a de facto je rodová rovnosť hodnotou, na ktorej dosiahnutí je potrebné ďalej pracovať,

4.

„Európa 2020“, nová stratégia Európskej únie pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast (4), členským štátom a Európskej únii pomôže dosiahnuť vysokú úroveň konkurencieschopnosti, produktivity, rastu, sociálnej súdržnosti a hospodárskej konvergencie,

5.

súčasťou stratégie Európa 2020 je hlavný cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 %, čo znamená, že pri vykonávaní stratégie je potrebné zaoberať sa prioritne odstránením prekážok účasti žien na trhu práce,

6.

usmernenia pre politiky zamestnanosti, ktoré sú súčasťou integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 (5), a monitorujú sa v rámci spoločného hodnotenia (6) v tejto súvislosti zdôrazňujú význam vykonávania a hodnotenia politík zamestnanosti, ktoré presadzujú rodovú rovnosť a rovnováhu pracovného a súkromného života, ako aj význam nadväzovania na tieto politiky,

7.

z ročného prieskumu rastu (7), ktorý prijala Európska komisia, vyplýva, že v niektorých členských štátoch naďalej pretrváva problém nedobrovoľnej práce na čiastočný úväzok a že ženy, ktoré sa chcú na trh práce vrátiť, naďalej musia čeliť prekážkam,

8.

Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú prijala Európska komisia, nadväzuje na jej Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov (2006 – 2010) (8), ktorý bol predmetom priebežného preskúmania (9), a na Chartu žien, ktorú Európska komisia prijala 5. marca 2010 (10),

9.

Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú prijala Európska komisia, sa zameriava na týchto päť priorít: rovnaká ekonomická nezávislosť, rovnaká odmena za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, rovnosť pri prijímaní rozhodnutí, dôstojnosť, nedotknuteľnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti a rodová rovnosť pri externých opatreniach; stratégia sa tiež zaoberá dôležitými horizontálnymi otázkami súvisiacimi s rodovými úlohami, právnymi predpismi, správou vecí verejných a nástrojmi pre rodovú rovnosť,

10.

Európska rada v roku 2006 prijala prvý Európsky pakt pre rodovú rovnosť (11) a v marci 2010 trojica predsedníctiev vyzvala na pripomenutie si 5. výročia paktu,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE:

11.

Rada 6. decembra 2010 prijala závery na podporu vykonávania Stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú prijala Európska komisia (12), ako aj závery Rady o posilnení záväzku a zintenzívnení úsilia o odstránenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a o preskúmaní vykonávania Pekinskej akčnej platformy (13), v ktorých sa Európska rada vyzvala, aby na jar 2001 upravila a zlepšila Európsky pakt pre rodovú rovnosť v kontexte novej Stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú vypracovala Komisia, stratégie Európa 2020 a uvedených záverov,

12.

potrebné sú vhodné činnosti na boj proti všetkým formám diskriminácie žien a rovnako potrebné je preskúmať príčiny viacnásobnej diskriminácie a hľadať účinné spôsoby, ako ju odstrániť,

13.

PRIJÍMA Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020) uvedený v prílohe,

14.

VYZÝVA Európsku radu, aby tento pakt schválila v záveroch z jarného zasadnutia, s cieľom riešiť aktuálne výzvy v oblasti politiky rodovej rovnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa rodový rozmer začlenil do všetkých oblastí politík, a to najmä v kontexte stratégie Európa 2020,

15.

NABÁDA Európsku radu, aby otázku rodovej rovnosti zaradila do svojho programu pred skončením platnosti Stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú prijala Európska komisia.


(1)  Článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ a článok 8 Zmluvy o fungovaní EÚ.

(2)  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.), smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23), smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010, s. 13), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

(3)  Najnovšia správa sa uvádza v dokumente 6571/11. Dokumenty citované v poznámkach pod čiarou 3 – 4 a 6 – 12 sa nachádzajú vo verejnom registri dokumentov Rady: http://register.consilium.eu.int/

(4)  Dokument EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46.

(6)  Dokument 16984/10 + ADD 1.

(7)  Dokument 18066/10 + ADD 1 až 3.

(8)  Dokument 7034/06.

(9)  Dokument 17495/08.

(10)  Dokument 7370/10.

(11)  Dokument 7775/1/06 REV 1.

(12)  Dokument 16880/10.

(13)  Ú. v. EÚ C 345, 18.12.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE uznáva, že rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou Európskej únie a že politiky rodovej rovnosti sú dôležité pre hospodársky rast, prosperitu a konkurencieschopnosť. Päť rokov od prijatia prvého paktu pre rodovú rovnosť je potrebná nová hybná sila, a to najmä na to, aby sa opätovne potvrdilo a podporilo úzke prepojenie medzi Stratégiou rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú prijala Európska komisia, a stratégiou Európa 2020 – stratégiou Európskej únie pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. RADA preto opätovne potvrdzuje svoj záväzok naplniť ambície EÚ v oblasti rodovej rovnosti uvedené v zmluve a najmä:

1.

odstrániť rodové rozdiely v oblasti zamestnanosti a sociálnej ochrany vrátane rozdielneho odmeňovania žien a mužov, aby sa tak dosiahli ciele stratégie Európa 2020, a to najmä v troch oblastiach, ktoré majú veľký význam pre rodovú rovnosť, teda v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a podpory sociálneho začlenenia najmä znížením chudoby, a tak prispieť k rastovému potenciálu európskej pracovnej sily,

2.

podporovať lepšie vyváženie pracovného a súkromného života počas celého života, a to aj v prípade žien aj mužov, aby sa tak posilnila rodová rovnosť, zvýšila sa účasť žien na trhu práce a prispelo sa k riešeniu demografických výziev a

3.

bojovať proti všetkým formám násilia na ženách – v záujme zabezpečenia toho, aby ženy mohli v plnej miere využívať svoje ľudské práva a aby sa dosiahla rodová rovnosť, a to aj s ohľadom na inkluzívny rast.

RADA naliehavo vyzýva k tomu, aby sa na úrovni členských štátov a prípadne i Únie vykonali činnosti v týchto oblastiach:

 

opatrenia na odstránenie rodových rozdielov a na boj proti rodovej segregácii na trhu práce:

a)

podporovať zamestnanosť žien všetkých vekových skupín a odstrániť rodové rozdiely v oblasti zamestnanosti aj prostredníctvom boja proti všetkým formám diskriminácie;

b)

odstrániť rodové stereotypy a podporovať rodovú rovnosť na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v pracovnom živote, s cieľom znížiť rodovú segregáciu na trhu práce;

c)

zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty;

d)

podporiť posilnenie postavania žien v politickom a hospodárskom živote a posilniť podnikateľskú činnosť žien;

e)

podnecovať sociálnych partnerov a podniky v rozvoji a účinnom vykonávaní iniciatív v prospech rodovej rovnosti a podporovať plány rodovej rovnosti na pracovisku a

f)

podporovať rovnosť účasti žien a mužov na rozhodovacom procese na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, aby sa tak všetky talenty využili v plnej miere;

 

opatrenia na podporu lepšej vyváženosti pracovného a súkromného života žien i mužov:

a)

zlepšiť poskytovanie adekvátnych, dostupných vysokokvalitných služieb starostlivosti o deti predškolského veku s cieľom dosiahnuť ciele vytýčené na zasadnutí Európskej rady v Barcelone v marci 2002 a prihliadať pritom na dopyt po takýchto službách a zároveň zohľadňovať vnútroštátne systémy poskytovania služieb starostlivosti o dieťa;

b)

zlepšiť poskytovanie služieb zariadení starostlivosti o iné závislé osoby a

c)

podporovať pružné pracovné podmienky a rôzne formy dovolenky pre ženy i mužov;

 

opatrenia na boj proti všetkým formám násilia na ženách:

a)

na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie prijať, zaviesť a monitorovať stratégie zamerané na odstránenie násilia na ženách;

b)

posilniť predchádzanie násiliu na ženách a zvýšiť ochranu obetí a možných obetí vrátane žien zo všetkých znevýhodnených skupín a

c)

zdôrazniť úlohu a zodpovednosť mužov a chlapcov v procese odstraňovania násilia na ženách;

 

správa vecí verejných, vykonávanie a monitorovanie:

v mechanizmoch stratégie Európa 2020 by sa prípadne mali zohľadniť relevantné aspekty tohto paktu, ako aj výročné správy Európskej komisie o rovnosti žien a mužov.

RADA opätovne potvrdzuje svoj záväzok posilniť správu vecí verejných prostredníctvom uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a to jeho začleňovaním do všetkých oblastí politík vrátane vonkajších činností EÚ, ako aj zohľadňovaním dôležitosti úlohy mužov a chlapcov pri šírení rodovej rovnosti a tiež tak, že sa bude prihliadať na to, aby sa vplyv rodovej rovnosti zohľadňoval v posúdeniach vplyvu nových politík EÚ. RADA nabáda členské štáty a Komisiu, aby najmä prostredníctvom Eurostatu ďalej rozvíjali existujúce štatistiky a ukazovatele rozdelené podľa rodovej príslušnosti a v plnej miere využívali možnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť.

Členské štáty sa vyzývajú, aby pri vypracovávaní a plnení národných programov reforiem uplatňovali hľadisko rodovej rovnosti a podporovali politiky rodovej rovnosti, a to najmä pokiaľ ide o usmernenia pre politiky zamestnanosti, a aby náležite využívali odsúhlasené ukazovatele rodovej rovnosti, ktoré sa vypracovali v rámci spoločného hodnotenia a v rámci preskúmania vykonávania Pekinskej akčnej platformy, a to vo všetkých relevantných procesoch a oblastiach politík.

Komisia a Rada sa tiež vyzývajú, aby hľadisko rodovej rovnosti začlenili aj do ročného prieskumu rastu, stanovísk k jednotlivým krajinám i odporúčaní pre jednotlivé krajiny. O pokroku vo vykonávaní Európskeho paktu pre rodovú rovnosť by ministri mali diskutovať každoročne na úrovni Rady.


Top