EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0525(01)

Sklepi Sveta z dne 7. marca 2011 o Evropskem paktu za enakost spolov (2011–2020)

UL C 155, 25.5.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/10


Sklepi Sveta z dne 7. marca 2011 o Evropskem paktu za enakost spolov (2011–2020)

2011/C 155/02

SVET EVROPSKE UNIJE

OB OPOZARJANJU NA NASLEDNJE:

1.

Enakost žensk in moških je temeljno načelo Evropske unije, zagotovljeno s Pogodbama, ter eden od ciljev in nalog Evropske unije, vključitev načela enakosti žensk in moških v vse dejavnosti Unije pa je njen splošni cilj (1);

2.

Enakost spolov je zagotovljena s členom 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

3.

čeprav ima Evropska unija obsežno zakonodajo, v kateri spodbuja spoštovanje načela enakega obravnavanja moških in žensk na področjih, kot sta zaposlovanje ter dostop do blaga in storitev (2), zaporedna letna poročila o „enakosti žensk in moških“ (3), ki jih sprejema Evropska komisija, kažejo na počasen napredek ter na to, da je treba dejansko enakost spolov še doseči;

4.

z novo strategijo Evropske unije za delovna mesta ter pametno, trajnostno in vključujočo rast, „Evropa 2020“ (4), bodo države članice in Evropska unija laže dosegle visoko raven konkurenčnosti, produktivnosti, rasti, socialne kohezije in ekonomske konvergence;

5.

strategija Evropa 2020 vključuje krovni cilj, da se stopnja delovne aktivnosti žensk in moških med 20. in 64. letom starosti dvigne na 75 %, kar pomeni, da je treba pri izvajanju strategije prednost nameniti odpravi ovir za udeležbo žensk na trgu dela;

6.

smernice za zaposlovanje, ki so del „integriranih smernic strategije Evropa 2020“ (5) in katerih izvajanje se spremlja v okviru skupnega ocenjevalnega okvira (6), v tej zvezi poudarjajo pomen izvajanja, ocene in spremljanja politik zaposlovanja, ki spodbujajo enakost spolov ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

7.

iz letnega pregleda rasti (7), ki ga je sprejela Evropska komisija, je razvidno, da je neprostovoljno delo za krajši delovni čas v nekaterih državah članicah še vedno problem in da se ženske, ki se želijo vrniti na trg dela, še vedno srečujejo z ovirami;

8.

Strategija Evropske komisije za enakost žensk in moških 2010–2015 je nadaljevanje načrta Komisije za enakost med ženskami in moškimi (2006–2010) (8), v zvezi s katerim je bilo pripravljeno vmesno poročilo (9), in Listine za pravice žensk, ki jo je Evropska komisija sprejela 5. marca 2010 (10);

9.

poudarek Strategije Evropske komisije za enakost žensk in moških 2010–2015 je na naslednjih petih prednostnih nalogah: enaka ekonomska neodvisnost; enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti; enakost pri odločanju; dostojanstvo, integriteta in konec seksističnega nasilja ter enakost spolov v zunanjih ukrepih. V strategiji je obravnavanih tudi več pomembnih horizontalnih vprašanj, povezanih z vlogami spolov, zakonodajo, upravljanjem in orodji za enakost spolov;

10.

leta 2006 je Evropski svet sprejel prvi evropski pakt za enakost spolov (11), marca 2010 pa je trojka predsedstev pozvala k obeležitvi pete obletnice pakta;

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

11.

Svet je 6. decembra 2010 sprejel sklepe v podporo izvajanju Strategije Evropske komisije za enakost žensk in moških 2010–2015 (12) ter sklepe o krepitvi zaveze in pospešitvi ukrepov za odpravo razlik v plačilu med spoloma in o pregledu izvajanja Pekinških izhodišč za ukrepanje (13), v katerih je pozval Evropski svet, naj spomladi 2011 prilagodi in izboljša Evropski pakt za enakost spolov, pri tem pa upošteva novo strategijo Komisije za enakost žensk in moških 2010–2015, strategijo Evropa 2020 in navedene sklepe;

12.

potrebni so ustrezni ukrepi za boj proti vsem oblikam diskriminacije žensk, prav tako pa je treba preučiti vzroke večplastne diskriminacije in raziskati učinkovite načine za njeno odpravo;

13.

SPREJEMA Evropski pakt za enakost spolov (2011–2020) iz priloge;

14.

POZIVA Evropski svet, naj v svojih spomladanskih sklepih potrdi pakt z namenom obravnave trenutnih izzivov na področju politike enakosti spolov ter zagotovitve, da se razsežnost enakosti spolov vključi v vsa področja politik, zlasti v okviru strategije Evropa 2020;

15.

SPODBUJA Evropski svet, naj vprašanje enakosti spolov uvrsti na svoj dnevni red še pred iztekom Strategije Evropske komisije za enakost žensk in moških 2010–2015.


(1)  Člena 2 in 3(3) PEU ter člen 8 PDEU.

(2)  Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (UL L 348, 28.11.1992, str. 1); Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L 373, 21.12.2004, str. 37); Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL L 204, 26.7.2006, str. 23); Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL L 68, 18.3.2010, str. 13); Direktiva 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS (UL L 180, 15.7.2010, str. 1).

(3)  Za najnovejše poročilo glej dok. 6571/11. Dokumenti, navedeni v opombah 3 in 4 ter 6 do 12, so na voljo v javnem registru Sveta na naslovu: http://register.consilium.eu.int/

(4)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  UL L 308, 24.11.2010, str. 46.

(6)  16984/10 + ADD 1.

(7)  18066/10 + ADD 1–3.

(8)  7034/06.

(9)  17495/08.

(10)  7370/10.

(11)  7775/1/06 REV 1.

(12)  16880/10.

(13)  UL C 345, 18.12.2010, str. 1.


PRILOGA

Evropski pakt za enakost spolov (2011–2020)

SVET EVROPSKE UNIJE priznava, da je enakost žensk in moških temeljno načelo Evropske unije ter da so politike enakosti spolov ključnega pomena za gospodarsko rast, blaginjo in konkurenčnost. Pet let po sprejetju prvega evropskega pakta za enakost spolov je potreben nov zagon, zlasti z namenom ponovne potrditve in podpore tesne povezave med strategijo Komisije za enakost žensk in moških 2010–2015 in „Evropo 2020: strategijo Evropske unije za delovna mesta ter pametno, trajnostno in vključujočo rast“. SVET zato ponovno potrjuje zavezanost izpolnitvi ciljev EU glede enakosti spolov, navedenih v Pogodbi, zlasti zavezanost:

1.

odpravi razlik med spoloma na področju zaposlovanja in socialne zaščite, vključno z razlikami v plačilu med spoloma, z namenom, da se dosežejo cilji strategije Evropa 2020, še posebej na treh področjih, ki so velikega pomena za enakost spolov, to so zaposlovanje, izobraževanje in spodbujanje socialne vključenosti (zlasti z zmanjšanjem revščine), in da se tako prispeva k potencialu rasti evropske delovne sile;

2.

spodbujanju večje usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja za ženske in moške v vseh življenjskih obdobjih, s čimer bi povečali enakost spolov, okrepili udeležbo žensk na trgu dela in prispevali k reševanju demografskih izzivov; ter

3.

boju proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, da bi zagotovili, da ženske polno uživajo svoje človekove pravice, in dosegli enakost spolov, tudi zaradi zagotovitve vključujoče rasti.

SVET poziva k ukrepanju na ravni držav članic in, če je to primerno, na ravni Unije na naslednjih področjih:

 

Ukrepi za odpravo razlik med spoloma in boj proti spolni segregaciji na trgu dela:

(a)

spodbujanje zaposlovanja žensk iz vseh starostnih skupin ter odprava razlik med spoloma pri zaposlovanju, vključno z bojem proti vsem oblikam diskriminacije;

(b)

odprava stereotipov, povezanih s spolom, ter spodbujanje enakosti spolov na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja kot tudi v poklicnem življenju, da bi zmanjšali spolno segregacijo na trgu dela;

(c)

zagotovitev enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti;

(d)

spodbujanje okrepljene vloge in položaja žensk v političnem in gospodarskem življenju ter zavzemanje za žensko podjetništvo;

(e)

spodbujanje socialnih partnerjev in podjetij, da oblikujejo in uspešno izvajajo pobude v korist enakosti spolov ter spodbujajo načrte o enakosti spolov na delovnem mestu; ter

(f)

spodbujanje enake udeležbe žensk in moških pri odločanju na vseh ravneh in na vseh področjih, da bi polno izkoristili vse talente.

 

Ukrepi za spodbujanje večje usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja za ženske in moške:

(a)

izboljšanje ponudbe ustreznih, cenovno dostopnih in kakovostnih storitev otroškega varstva za predšolske otroke z namenom izpolnitve ciljev, ki jih je marca 2002 zastavil Evropski svet v Barceloni, ter ob upoštevanju povpraševanja po storitvah otroškega varstva in v skladu z nacionalnimi vzorci zagotavljanja otroškega varstva;

(b)

izboljšanje zagotavljanja ustanov za oskrbo drugih vzdrževanih oseb; ter

(c)

spodbujanje prožnih delovnih ureditev in različnih oblik dopusta za ženske in moške.

 

Ukrepi za obravnavo vseh oblik nasilja nad ženskami:

(a)

sprejetje, izvajanje in spremljanje strategij na nacionalni ravni in ravni Unije z namenom odprave nasilja nad ženskami;

(b)

okrepitev preprečevanja nasilja nad ženskami ter okrepitev zaščite žrtev in potencialnih žrtev, tudi žensk iz vseh prikrajšanih skupin; ter

(c)

izpostavitev vloge in odgovornosti moških in dečkov v procesu izkoreninjenja nasilja nad ženskami.

 

Upravljanje, izvajanje in spremljanje:

Ustrezne vidike tega pakta ter letnih poročil Komisije o „enakosti žensk in moških“ bi bilo treba ustrezno upoštevati v mehanizmih strategije Evropa 2020.

SVET ponovno potrjuje zavezanost krepitvi upravljanja z integracijo načela enakosti spolov, in sicer tako, da se vidik enakosti spolov vključi v vsa področja politik, tudi v zunanje ukrepe EU, ob hkratnem upoštevanju ključne vloge moških in dečkov pri spodbujanju enakosti spolov, ter da se pri ocenah učinkov novih politik EU zagotovi upoštevanje vpliva načela enakosti spolov. SVET spodbuja države članice in Komisijo, zlasti Eurostat, naj izpopolnijo obstoječe statistične podatke in kazalnike, razčlenjene glede na spol, ter naj v celoti izkoristijo zmogljivosti Evropskega inštituta za enakost spolov.

Države članice se spodbujajo, naj pri razvijanju in izvajanju svojih nacionalnih programov reform upoštevajo vidik enakosti spolov ter naj spodbujajo politike enakosti spolov, zlasti glede smernic za zaposlovanje; prav tako se pozivajo, naj ustrezno uporabljajo dogovorjene kazalnike enakosti spolov, razvite v skupnem ocenjevalnem okviru ter v okviru nadaljnjega ukrepanja po Pekinških izhodiščih na vseh zadevnih področjih politik in v vseh zadevnih političnih procesih.

Komisija in Svet naj vidik enakosti spolov vključita v letni pregled rasti, v mnenja o državi in v priporočila za posamezno državo. O napredku pri izvajanju Evropskega pakta za enakost spolov bi morali ministri letno razpravljati na ravni Sveta.


Top