EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0027

Komission direktiivi 2007/27/EY, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007 , neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta etoksatsolin, indoksakarbin, mesosulfuronin, 1-metyylisyklopropeenin, MCPA:n ja MCPB:n, tolyylifluanidin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismäärien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 128, 16.5.2007, p. 31–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396 . Latest consolidated version: 05/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/27/oj

16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/31


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/27/EY,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta etoksatsolin, indoksakarbin, mesosulfuronin, 1-metyylisyklopropeenin, MCPA:n ja MCPB:n, tolyylifluanidin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (3) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (4) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I on sisällytetty seuraavat olemassa olevat tehoaineet: MCPA ja MCPB komission direktiivillä 2005/57/EY (5), tolyylifluanidi komission direktiivillä 2006/6/EY (6) ja tritikonatsoli komission direktiivillä 2006/39/EY (7).

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I on sisällytetty seuraavat uudet tehoaineet: etoksatsoli komission direktiivillä 2005/34/EY (8), mesosulfuroni komission direktiivillä 2003/119/EY (9), indoksakarbi komission direktiivillä 2006/10/EY (10) ja 1-metyylisyklopropeeni komission direktiivillä 2006/19/EY (11).

(3)

Kyseisten tehoaineiden sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I perustui ehdotettua käyttötarkoitusta koskevien toimitettujen tietojen arviointiin. Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet tätä käyttötarkoitusta koskevia tietoja kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käytettävissä olevat tiedot on käyty läpi, ja ne riittävät tiettyjen jäämiä koskevien enimmäismäärien vahvistamiseen.

(4)

Kun lopullista tai väliaikaista jäämien enimmäismäärää ei ole vahvistettu yhteisön tasolla, jäsenvaltioiden on vahvistettava väliaikainen kansallinen jäämien enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ennen kuin kyseisiä tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet voidaan sallia.

(5)

Sekä yhteisön käyttämät että Codex Alimentariuksessa suositetut jäämien enimmäismäärät vahvistetaan ja arvioidaan samankaltaisin menetelmin. Codex Alimentariuksessa on vahvistettu tolyylifluanidille joitakin jäämien enimmäismääriä. Codex Alimentariukseen perustuvat jäämien enimmäismäärät on arvioitu kuluttajille aiheutuvan riskin kannalta. Komission käytettävissä olevien tutkimusten mukaan ei todettu kohtuutonta riskiä toksisuuden vaikutuskohteiden perusteella.

(6)

Komission tarkastelukertomuksissa, jotka on laadittu kyseisten tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/EY liitteeseen I, vahvistetaan kyseisten aineiden hyväksyttävä päiväsaanti (ADI-arvo) ja tarvittaessa akuutin altistumisen viiteannos (ARfD). Kyseisellä tehoaineella käsiteltyjen elintarvikkeiden kuluttajien altistumista on arvioitu yhteisön menettelyjen mukaisesti. Lisäksi on otettu huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (12) ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto (13) käytetyistä menetelmistä. Jäämien ehdotettujen enimmäismäärien ei katsota johtavan hyväksyttävän päiväsaannin tai akuutin altistumisen viiteannosten ylittymiseen.

(7)

Jotta taattaisiin, että kuluttajia suojellaan riittävästi altistumiselta jäämille, jotka ovat peräisin kasvinsuojeluaineiden luvattomasta käytöstä, olisi aiheellista vahvistaa, että jäämien väliaikainen enimmäismäärä asianomaisissa tuote-/torjunta-aineyhdistelmissä on sama kuin analyysiherkkyyden alaraja.

(8)

Tällaiset yhteisön tasolla vahvistettavat jäämien väliaikaiset enimmäismäärät eivät estä jäsenvaltioita vahvistamasta kyseisille aineille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja kyseisen direktiivin liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta on pidettävä riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa asianomaisen tehoaineen tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän ajanjakson jälkeen jäämien väliaikaisen enimmäismäärän pitäisi muuttua lopulliseksi.

(9)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteissä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä torjunta-aineiden käyttökiellon asianmukaisen seurannan ja valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi.

(10)

Direktiivejä 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY olisi tämän vuoksi muutettava.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 86/362/ETY tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 86/363/ETY tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan direktiivi 90/642/ETY tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 16 päivänä marraskuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 17 päivästä marraskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/11/EY (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 26).

(2)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/11/EY.

(3)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/12/EY (EUVL L 59, 27.2.2007, s. 75).

(4)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/25/EY (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 34).

(5)  EUVL L 246, 22.9.2005, s. 14.

(6)  EUVL L 12, 18.1.2006, s. 21.

(7)  EUVL L 104, 13.4.2006, s. 30.

(8)  EUVL L 125, 18.5.2005, s. 5.

(9)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41.

(10)  EUVL L 25, 28.5.2006, s. 24.

(11)  EUVL L 44, 15.2.2006, s. 15.

(12)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi (tarkistettu). Laadittu GEMS/Food Programme -ohjelmassa yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto, 14.7.1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


LIITE I

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat rivit:

”Torjunta-ainejäämä

Enimmäismäärä mg/k

Etoksatsoli

0,02 (1)  (2)

viljat

Indoksakarbi S- ja R-isomeerien summana

0,02 (1)  (2)

viljat

MCPA ja MCPB mukaan luettuna niiden suolat, esterit ja konjugaatit MCPA:na ilmaistuna

0,05 (1)  (2)

viljat

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidi dimetyyliaminosulfotoluididina määritettynä ja tolyylifluanidina ilmaistuna)

0,05 (1)  (2)

viljat

Metyylimesosulfuroni mesosulfuronina ilmaistuna

0,01 (1)  (2)

viljat

Tritikonatsoli

0,01 (1)  (2)

viljat

1-metyylisyklopropeeni

0,01 (1)  (2)

viljat


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 5 päivästä kesäkuuta 2011.”


LIITE II

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat rivit:

 

Enimmäismäärä mg/kg

Torjunta-ainejäämä

Liha, rasva mukaan luettuna, lihavalmisteet, muut eläimenosat ja eläinrasvat, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ja 1602

Maito ja maitotuotteet, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0401, 0402, 0405 ja 0406

Kuorelliset tuoreet munat, linnunmunat ja munankeltuaiset, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0407 ja 0408

”Indoksakarbi S- ja R-isomeerien yhteismääränä

Liha ja muut syötävät eläimenosat: 0,01 (1)  (2); rasva: 0,3 (2)

Maito: 0,02 (2); kerma 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB ja MCPA-tioetyyli MCPA:na ilmaistuna

0,1 (1)  (2); muut syötävät eläimenosat: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidi dimetyyliaminosulfotoluididina määritettynä ja tolyylifluanidina ilmaistuna)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 5 päivästä kesäkuuta 2011.”


LIITE III

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä I olevassa ryhmässä ”2 Vihannekset, tuoreet tai keittämättömät, jäätyneet tai kuivat” nimikkeen v ”Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit” alanimikkeessä ”a) Lehtisalaatti ja sen kaltaiset” kohta ”Kaalin lehdet ja varret” kohdalla ”Kaalin lehdet ja varret, myös nauriin naatit”.

2)

Lisätään liitteeseen II etoksatsolia, indoksakarbia, MCPA:ta, MCPB:ta, mesosulfuronia, tolyylifluanidia, tritikonatsolia ja 1-metyylisyklopropeenia koskevat sarakkeet seuraavasti:

 

Torjunta-ainejäämä ja enimmäismäärä (mg/kg)

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Etoksatsoli

Indoksakarbi S- ja R-isomeerien yhteismääränä

MCPA ja MCPB mukaan luettuna niiden suolat, esterit ja konjugaatit MCPA:na ilmoitettuina

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidin ja dimetyyliaminosulfotoluididin summa tolyylifluanidina ilmaistuna)

Metyylimesosulfuroni mesosulfuronina ilmaistuna

Tritikonatsoli

1-metyylisyklopropeeni

”1.

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät; pähkinät

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

SITRUSHEDELMÄT

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Greipit

 

 

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinit (klementiinit ja muut hybridit mukaan luettuina)

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

Pomelot

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut ja kuorimattomat)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mantelit

 

 

 

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Macadamiapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Pinjansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit

 

 

 

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

iii)

SIEMENHEDELMÄT

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Omenat

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

 

 

 

 

 

 

Aprikoosit

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Kirsikat

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Luumut

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Muut

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

 

 

 

 

 

 

a)

Syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

 

 

Sinivatukat

 

 

 

 

 

 

 

Jättivatukat (boysen- ja loganinmarjat)

 

 

 

 

 

 

 

Vadelmat

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

d)

Muut pienhedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Mustikat

 

 

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

 

 

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Karviaismarjat

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

MUUT HEDELMÄT

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokadot

 

 

 

 

 

 

 

Banaanit

 

 

 

 

 

 

 

Taatelit

 

 

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

 

 

Kiivihedelmät

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

Mangot

 

 

 

 

 

 

 

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

 

Papaijat

 

 

 

 

 

 

 

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

Ananakset

 

 

 

 

 

 

 

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Punajuurikkaat

 

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

 

 

 

Kassavat

 

 

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

 

 

 

 

 

 

 

Piparjuuret

 

 

 

 

 

 

 

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

 

 

Palsternakat

 

 

 

 

 

 

 

Juuripersiljat

 

 

 

 

 

 

 

Retiisit

 

 

 

 

 

 

 

Kaurajuuret

 

 

 

 

 

 

 

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

ii)

SIPULIKASVIT

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Valkosipuli

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Sipulit

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Salottisipulit

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Varhaissipulit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanaceae-heimo

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Tomaatit

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprikat

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Munakoisot

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Kurkut

 

 

 

 

 

 

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melonit

 

 

 

 

 

 

 

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

d)

Sokerimaissi

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KAALIT

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Parsakaalit (myös calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Kukkakaalit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Ruusukaalit

 

 

 

 

 

 

 

Keräkaalit

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Muut

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Lehtikaalit

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kiinankaalit

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Lehtikaali

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kyssäkaalit

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Lehtisalaatti ja sen kaltaiset

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Vihanneskrassi

 

 

 

 

 

 

 

Vuonankaali

 

 

 

 

 

 

 

Lehtisalaatti

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Siloendiivi

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Sinappikaali (eli rucola)

 

 

 

 

 

 

 

Kaalin lehdet ja varret, myös nauriin naatit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Pinaatti

 

 

 

 

 

 

 

Lehtimangoldi

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

c)

Vesikrassi

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Sikuri (valkolehti)

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Yrtit

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kirveli

 

 

 

 

 

 

 

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Pavut (silpimättömät)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Pavut (silvityt)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Herneet (silpimättömät)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Herneet (silvityt)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Muut

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Parsat

 

 

 

 

 

 

 

Kardoni

 

 

 

 

 

 

 

Lehtisellerit

 

 

 

 

 

 

 

Fenkoli

 

 

 

 

 

 

 

Latva-artisokka

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Purjo

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Raparperi

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

SIENET

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Pavut

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Linssit

 

 

 

 

 

 

 

Herneet

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupiinit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Öljykasvien siemenet

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Pellavansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Maapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Unikonsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Seesaminsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Auringonkukansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Rapsinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Soijapavut

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Puuvillansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Hampunsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Perunat

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Varhaisperunat

 

 

 

 

 

 

 

Varastoperunat

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Humala (kuivattu), myös pelleteiksi valmistetut ja jauhetut humalantähkät

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 5 päivästä kesäkuuta 2011.”


Top