EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0270

2005/270/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2005, tietokantajärjestelmään liittyvien taulukoiden vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 854) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 86, 5.4.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 325–334 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 96 - 102

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj

5.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/6


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä maaliskuuta 2005,

tietokantajärjestelmään liittyvien taulukoiden vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 854)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/270/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 97/138/EY (2) vahvistettuja taulukoita yhdenmukaistettujen tietojen toimittamiseksi direktiivin 94/62/EY mukaisesti olisi tarkistettava ja yksinkertaistettava, jotta voidaan ottaa huomioon niiden soveltamisesta saatu kokemus.

(2)

Taulukoiden olisi vastattava päämääriä, joista säädetään direktiivissä 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/12/EY.

(3)

Tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden välillä on tarkoituksenmukaista säätää yksityiskohtaiset säännöt taulukoihin sisällytettävistä tiedoista ja sallia jäsenvaltioiden toimittaa vapaaehtoisesti lisätietoja.

(4)

Kun otetaan huomioon ne muutokset, jotka päätökseen 97/138/EY on tehtävä, niin selvyyden vuoksi päätös olisi korvattava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/62/EY 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä vahvistetaan direktiivin 94/62/EY 12 artiklassa säädettyihin pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeviin tietokantajärjestelmiin liittyvät taulukot.

2 artikla

1.   Direktiivin 94/62/EY 3 artiklassa vahvistettujen asiaa koskevien määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’yhdistelmämateriaalipakkauksilla’ tarkoitetaan pakkauksia, jotka on valmistettu eri materiaaleista, joita ei voida erottaa käsin ja joista yhdenkään osuus ei ylitä tiettyä painoprosenttia;

b)

’pakkausjätteiden syntymisellä’ tarkoitetaan niiden pakkausten määrää, joista tulee jäsenvaltion alueella neuvoston direktiivin 75/442/ETY (3) 1 artiklassa tarkoitettua jätettä sen jälkeen, kun niitä on käytetty tavaroiden pakkaamiseen, suojaamiseen, käsittelyyn, toimittamiseen ja tarjoamiseen;

c)

’hyödynnetyillä pakkausjätteillä’ tarkoitetaan jäsenvaltiossa syntyvien sellaisten pakkausjätteiden määrää, jotka hyödynnetään, riippumatta siitä, hyödynnetäänkö ne kyseisessä jäsenvaltiossa, toisessa jäsenvaltiossa vai yhteisön ulkopuolella;

d)

’energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa hyödynnetyllä tai poltetulla pakkausjätteellä’ tarkoitetaan jäsenvaltiossa syntyvien sellaisten pakkausjätteiden määrää, jotka hyödynnetään tai poltetaan energiaa hyödyntävissä jätteenpolttolaitoksissa, riippumatta siitä, hyödynnetäänkö tai poltetaanko pakkausjätteet energiaa hyödyntävissä jätteenpolttolaitoksissa kyseisessä jäsenvaltiossa, toisessa jäsenvaltiossa vai yhteisön ulkopuolella;

e)

’kierrätetyillä pakkausjätteillä’ tarkoitetaan jäsenvaltiossa syntyvien sellaisen pakkausjätteiden määrää, jotka kierrätetään, riippumatta siitä, kierrätetäänkö ne kyseisessä jäsenvaltiossa, toisessa jäsenvaltiossa vai yhteisön ulkopuolella;

f)

direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi ’hyödyntämis- tai polttoasteella energiaa hyödyntävissä jätteenpolttolaitoksissa’ tarkoitetaan energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa hyödynnettyjen tai poltettujen pakkausjätteiden kokonaismäärää jaettuna syntyneiden pakkausjätteiden kokonaismäärällä;

g)

direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi ’kierrätysasteella’ tarkoitetaan kierrätettyjen pakkausjätteiden kokonaismäärää jaettuna syntyneiden pakkausjätteiden kokonaismäärällä;

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun pakkausjätteiden syntymiseen ei sisälly pakkausten tai pakkausmateriaalien tuotannon tai minkä tahansa muun tuotantoprosessin jäännöstuotteita.

Tämän päätöksen soveltamiseksi jäsenvaltiossa voidaan katsoa syntyvän pakkausjätteitä saman verran kuin pakkauksia saatetaan samana vuonna markkinoille kyseisessä jäsenvaltiossa.

3 artikla

1.   Kaikkia pakkauksia koskeviin tietoihin on sisällyttävä kaikki direktiivin 94/62/EY 2 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa määritellyt pakkaukset.

Erityisesti pieninä määrinä esiintyvien materiaalien ja muiden kuin tässä päätöksessä mainittujen materiaalien osalta voidaan käyttää arvioita. Näiden arvioiden on perustuttava parhaisiin mahdollisiin saatavilla oleviin tietoihin ja ne on esitettävä 7 artiklan mukaisesti.

2.   Uudelleenkäytettäviä pakkauksia pidetään markkinoille saatettuina, kun ne tulevat saataville ensimmäisen kerran yhdessä niiden tavaroiden kanssa, joiden pakkaamiseen, suojaamiseen, käsittelyyn, toimittamiseen ja tarjoamiseen ne on tarkoitettu.

Uudelleenkäytettäviä pakkauksia ei pidetä pakkausjätteinä, kun ne toimitetaan uudelleen käytettäviksi. Uudelleenkäytettäviä pakkauksia ei pidetä markkinoille saatettuina pakkauksina, kun ne on käytetty uudelleen tavaran pakkaamiseen ja ne tulevat uudelleen saataville.

Uudelleen käytettäviä pakkauksia, joka poistetaan käytöstä niiden käyttöiän päättyessä, pidetään pakkausjätteinä.

Tämän päätöksen soveltamiseksi uudelleen käytettävistä pakkauksista voidaan katsoa jäsenvaltiossa syntyvän pakkausjätteitä saman verran kuin uudelleen käytettäviä pakkauksia saatetaan samana vuonna markkinoille kyseisessä jäsenvaltiossa.

3.   Yhdistelmämateriaalipakkaukset ilmoitetaan sen mukaisesti, mikä on niiden pääasiallinen materiaali painon mukaan.

Lisäksi yhdistelmämateriaalien hyödyntämisestä ja kierrätyksestä voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti erillisiä tietoja.

4.   Hyödynnettyjen tai kierrätettyjen jätteiden painolla tarkoitetaan tehokkaaseen hyödyntämis- tai kierrätysprosessiin syötetyn pakkausjätteen määrää. Jos lajittelulaitoksen tuotos käytetään tehokkaassa hyödyntämis- tai kierrätysprosessissa ilman merkittävää hävikkiä, tämän tuotoksen määrää voidaan pitää hyödynnettyjen tai kierrätettyjen pakkausjätteiden painona.

4 artikla

1.   Yhteisöstä vietyjä pakkausjätteitä on pidettävä hyödynnettyinä tai kierrätettyinä vain, jos voidaan esittää pitävät todisteet siitä, että hyödyntäminen ja/tai kierrätys toteutettiin oloissa, jotka vastaavat jotakuinkin yhteisön lainsäädännössä säädettyjä edellytyksiä.

2.   Pakkausjätteiden valtioiden rajat ylittävissä siirroissa on noudatettava neuvoston asetusta (EY) N:o 259/93 (4), neuvoston asetusta (EY) N:o 1420/1999 (5) ja komission asetusta (EY) N:o 1547/1999 (6).

3.   Muissa jäsenvaltioissa tai yhteisön ulkopuolella syntyneitä pakkausjätteitä, jotka lähetetään hyödynnettäviksi tai kierrätettäviksi jäsenvaltioon, ei pidetä hyödynnettyinä tai kierrätettyinä siinä jäsenvaltiossa, johon ne on lähetetty.

5 artikla

1.   Hyödynnetyn tai kierrätetyn pakkausjätteen paino määritetään käyttäen pakkausjätteiden luonnollista kosteuspitoisuutta, joka on verrattavissa vastaavien markkinoille saatettujen pakkausten kosteuteen.

Hyödynnettyjen tai kierrätettyjen pakkausjätteiden painoa koskevia mittaustietoja korjataan, jos pakkausjätteiden kosteuspitoisuus eroaa säännöllisesti merkittävässä määrin markkinoille saatettujen pakkausten kosteuspitoisuudesta, ja jos tämä uhkaa johtaa pakkausten hyödyntämisen tai kierrättämisen huomattavaan yli- tai aliarviointiin.

Tällaiset korjaukset on rajoitettava koskemaan erityisistä ilmasto- tai muista olosuhteista johtuvia poikkeustapauksia.

Merkittävistä korjauksista on ilmoitettava 7 artiklan neljännessä kohdassa säädetyissä tiedonkeruun kuvauksissa.

2.   Hyödynnetyn tai kierrätetyn pakkausjätteen painoon ei saa sisältyä yhdessä pakkausjätteiden kanssa kerättyjä muita kuin pakkausmateriaaleja, jos näiden poissulkeminen on käytännössä mahdollista.

Hyödynnettyjen tai kierrätettyjen pakkausjätteiden painoa koskevia tietoja korjataan, jos tehokkaasti hyödynnettäviksi tai kierrätettäviksi toimitettuihin jätteisiin sisältyvien muiden kuin pakkausmateriaalien määrä uhkaa johtaa pakkausten hyödyntämisen tai kierrättämisen huomattavaan yli- tai aliarviointiin.

Korjauksia eivät edellytä pakkausjätteisiin tavallisesti sisältyvät pienet määrät muita kuin pakkausmateriaaleja ja tuotejäämiä.

Merkittävistä korjauksista on ilmoitettava 7 artiklan neljännessä kohdassa säädetyissä tiedonkeruun kuvauksissa.

6 artikla

Edellä 3, 4 ja 5 artiklan hyödyntämistä koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa poltettuihin pakkausjätteisiin.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on täytettävä liitteessä esitetyt taulukot vuosittain ja lähetettävä ne sähköisesti komissiolle.

Taulukoiden on katettava koko kalenterivuosi, ja ne on toimitettava komissiolle 18 kuukauden kuluessa asianomaisen vuoden päättymisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 (7) soveltamista.

Komissio julkistaa nämä tiedot julkisella verkkosivulla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava täytettyjen taulukoiden mukana asianmukainen kuvaus siitä, miten tiedot on kerätty. Tähän kuvaukseen on sisällyttävä myös selitys mahdollisesti käytetyistä arvioista.

8 artikla

Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti toimittaa täytettyjen taulukoiden lisäksi muita saatavilla olevia tietoja pakkauksista ja pakkausjätteistä.

Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:

a)

tiedot tyhjien pakkausten tuotannosta, viennistä ja tuonnista;

b)

tiedot uudelleen käytettävistä pakkauksista;

c)

pakkausten erityiset osa-alat kuten yhdistelmämateriaalipakkaukset;

d)

direktiivin 94/62/EY 11 artiklassa tarkoitetut raskasmetallien pitoisuustasot pakkauksissa ja mainitun direktiivin liitteessä II olevan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut haitallisten aineiden ja ainesten sekä muiden vaarallisten aineiden pitoisuudet;

e)

pakkausjätteet, joita pidetään neuvoston direktiivissä 91/689/ETY (8) ja komission päätöksessä 2000/532/EY (9) tarkoitettuina vaarallisina jätteinä niiden sisältämien tuotteiden aiheuttaman saastumisen vuoksi.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on vuoden 2003 tiedoista alkaen toimitettava tiedot käyttäen liitteessä vahvistettuja taulukoita.

10 artikla

Kumotaan päätös 97/138/EY.

11 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/12/EY (EUVL L 47, 18.2.2004, s. 26).

(2)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 22.

(3)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.

(4)  EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1.

(5)  EYVL L 166, 1.7.1999, s. 6.

(6)  EYVL L 185, 17.7.1999, s. 1.

(7)  EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1.

(8)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.

(9)  EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3.


LIITE

TAULUKKO 1

Jäsenvaltioissa syntyneiden pakkausjätteiden määrät, jotka on hyödynnetty tai poltettu energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa joko jäsenvaltiossa tai sen ulkopuolella

(tonnia)

Materiaali

Syntynyt pakkausjäte

Hyödynnetty tai poltettu energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa seuraavin tavoin

Materiaalin kierrätys

Muu kierrätys

Kierrätys yhteensä

Energian hyödyntäminen

Muu hyödyntäminen

Poltto energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa

Hyödyntäminen ja poltto energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa yhteensä

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Lasi

 

 

 

 

 

 

 

 

Muovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Paperi/kartonki

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalli

Alumiini

 

 

 

 

 

 

 

 

Teräs

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Puu

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Valkoiset kohdat: tietojen ilmoittaminen on pakollista. Arvioita saa käyttää, mutta niiden olisi perustuttava empiirisiin tietoihin, ja ne on selitettävä metodologian kuvauksessa.

2.

Varjostetut kohdat: tietojen ilmoittaminen on pakollista, mutta karkeat arviot hyväksytään. Nämä arviot olisi selitettävä metodologian kuvauksessa.

3.

Tummennetut kohdat: tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.

4.

Tämän päätöksen soveltamiseksi muovin kierrätystä koskeviin tietoihin on sisällytettävä kaikki takaisin muoviksi kierrätetty materiaali.

5.

Sarakkeessa (c) ilmoitetaan kaikki kierrätystavat, mukaan luettuna orgaaninen kierrätys, mutta ei materiaalin kierrätystä.

6.

Sarakkeessa (d) ilmoitetaan sarakkeiden (b) ja (c) summa.

7.

Sarakkeessa (f) ilmoitetaan kaikki hyödyntäminen lukuun ottamatta kierrätystä ja energian hyödyntämistä.

8.

Sarakkeessa (h) ilmoitetaan sarakkeiden (d), (e), (f) ja (g) summa.

9.

Sarake (h)/sarake (a): Direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellytetty hyödyntämis- tai polttoaste energiaa hyödyntävissä jätteenpolttolaitoksissa.

10.

Sarake (d)/sarake (a): Direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellytetty kierrätysaste.

11.

Puuta koskevia tietoja ei käytetä arvioitaessa direktiivin 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/12/EY, 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn päämäärän noudattamista, joka on vähintään 15 prosenttia kunkin pakkausmateriaalin painosta.


TAULUKKO 2

Niiden pakkausjätteiden määrät, jotka on lähetetty muihin jäsenvaltioihin tai viety yhteisön ulkopuolelle hyödynnettäviksi tai poltettaviksi energiaa hyödyntävissä jätteenpolttolaitoksissa

(tonnia)

Materiaali

Pakkausjätteet, jotka on lähetetty muihin jäsenvaltioihin tai viety yhteisön ulkopuolelle käsiteltäviksi seuraavin tavoin:

Materiaalin kierrätys

Muu kierrätys

Energian hyödyntäminen

Muu hyödyntäminen

Poltto energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa

Lasi

 

 

 

 

 

Muovi

 

 

 

 

 

Paperi ja kartonki

 

 

 

 

 

Metalli

Alumiini

 

 

 

 

 

Teräs

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

Puu

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

1.

Tässä taulukossa ilmoitetut tiedot koskevat ainoastaan määriä, jotka on tarkoitus laskea direktiivin 94/62/EY velvoitteiden mukaisesti. Ne muodostavat taulukossa 1 annettujen tietojen osajoukon. Tämä taulukko annetaan vain tiedoksi.

2.

Varjostetut kohdat: tietojen ilmoittaminen on pakollista, mutta karkeat arviot hyväksytään. Nämä arviot olisi selitettävä metodologian kuvauksessa.

3.

Tummennetut kohdat: tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.

4.

Tämän päätöksen soveltamiseksi muovin kierrätystä koskeviin tietoihin on sisällytettävä kaikki takaisin muoviksi kierrätetty materiaali.


TAULUKKO 3

Niiden pakkausjätteiden määrät, jotka ovat syntyneet muissa jäsenvaltioissa tai jotka on tuotu yhteisön ulkopuolelta hyödynnettäviksi tai poltettaviksi energiaa hyödyntävissä jätteenpolttolaitoksissa

(tonnia)

Materiaali

Pakkausjätteet, jotka ovat syntyneet muissa jäsenvaltioissa tai jotka on tuotu yhteisön ulkopuolelta ja lähetetty jäsenvaltioon käsiteltäviksi seuraavin tavoin:

Materiaalin kierrätys

Muu kierrätys

Energian hyödyntäminen

Muu hyödyntäminen

Poltto energiaa hyödyntävässä jätteenpolttolaitoksessa

Lasi

 

 

 

 

 

Muovi

 

 

 

 

 

Paperi ja kartonki

 

 

 

 

 

Metalli

Alumiini

 

 

 

 

 

Teräs

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

Puu

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

1.

Tämä taulukko annetaan vain tiedoksi. Siinä ilmoitetut tiedot eivät sisälly taulukkoon 1 eikä niitä voida käyttää arvioitaessa asianomaisen jäsenvaltion päämäärien saavuttamista.

2.

Tummennetut kohdat: tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.

3.

Tämän päätöksen soveltamiseksi muovin kierrätystä koskeviin tietoihin on sisällytettävä kaikki takaisin muoviksi kierrätetty materiaali.


Top