EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0108

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 390, 31.12.2004, p. 24–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 23 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Kumoaja 32014L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/108/oj

31.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 390/24


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/108/EY,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2004,

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/336/ETY (3) on tarkasteltu uudelleen sisämarkkinalainsäädännön yksinkertaistamisen kokeiluhankkeen (SLIM-hanke) puitteissa. Sekä SLIM-menettelyssä että sitä seuranneessa perusteellisessa kuulemismenettelyssä on käynyt ilmi tarve täydentää, vahvistaa ja selkeyttää direktiivillä 89/336/ETY luotuja puitteita.

(2)

Jäsenvaltiot ovat velvolliset varmistamaan, että radioviestintä, mukaan lukien radiolähetysten vastaanottaminen ja radioamatööripalvelut, jotka toimivat kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) radio-ohjesäännön mukaisesti, sähkönjakelu- ja televiestintäverkot sekä niihin kytketyt laitteistot on suojattu sähkömagneettiselta häiriöltä.

(3)

Kansalliset säännökset, joilla varmistetaan suojaus sähkömagneettiselta häiriöltä, on tarpeen yhdenmukaistaa sähkö- ja elektronisten laitteiden vapaan liikkuvuuden takaamiseksi alentamatta jäsenvaltioissa voimassa olevaa perusteltua suojauksen tasoa.

(4)

Suojaus sähkömagneettiselta häiriöltä edellyttää, että talouden eri toimijoille asetetaan velvollisuuksia. Näitä velvollisuuksia olisi sovellettava oikeudenmukaisella ja tehokkaalla tavalla kyseisen suojan saavuttamiseksi.

(5)

Laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta olisi säänneltävä, jotta sisämarkkinoiden eli alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan, toiminta varmistetaan.

(6)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin laitteistoihin olisi sisällytettävä sekä laitteet että kiinteät asennukset. Näitä varten tarvitaan kuitenkin erilliset säännökset. Tämä johtuu siitä, että itse laitteisiin sovelletaan vapaan liikkuvuuden periaatetta yhteisössä, kun taas kiinteät asennukset asennetaan ennalta määriteltyyn paikkaan pysyvää käyttöä varten useiden laitteiden ja tarvittaessa myös muiden kojeiden kokoonpanoina. Tällaisten asennusten rakenne ja toiminta vastaavat useimmissa tapauksissa niiden käyttäjän erityistarpeita.

(7)

Radio- ja telepäätelaitteita ei tulisi sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan, koska niistä jo nyt säädetään radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/5/EY (4). Kummassakin direktiivissä olevilla sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimuksilla saavutetaan sama suojaustaso.

(8)

Ilma-aluksia ja ilma-aluksiin asennettaviksi tarkoitettuja laitteistoja ei ole syytä sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan, koska niihin sovelletaan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia yhteisön tai kansainvälisen tason erityissääntöjä.

(9)

Tällä direktiivillä ei ole tarpeen säännellä laitteistoja, joiden vaikutus sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen on vain vähäistä.

(10)

Tässä direktiivissä ei tulisi säätää laitteistojen turvallisuudesta, koska siitä säädetään erillisessä yhteisön tai kansallisen tason lainsäädännössä.

(11)

Silloin kun tässä direktiivissä annetaan säännöksiä laitteista, niillä olisi tarkoitettava yhteisön markkinoilla ensimmäistä kertaa kaupallisesti saatavilla olevia valmiita laitteita. Tiettyjä komponentteja ja osakokoonpanoja olisi tietyin edellytyksin pidettävä laitteina, jos ne on saatettu loppukäyttäjän saataville.

(12)

Tämä direktiivi perustuu periaatteille, jotka on esitetty teknistä yhdenmukaistamista ja teknisiä standardeja koskevasta uudesta lähestymistavasta 7 päivänä toukokuuta 1985 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (5). Kyseisen lähestymistavan mukaan laitteiston suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia olennaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset ilmaistaan yhdenmukaistettuina eurooppalaisina standardeina, jotka useat eurooppalaiset standardointielimet, Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) ja Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) hyväksyvät. CEN, CENELEC ja ETSI ovat toimivaltaisia hyväksymään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yhdenmukaistetut standardit, jotka ne laativat niiden ja komission välisestä yhteistyöstä annettujen yleisten suuntaviivojen sekä teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY (6)säädetyn menettelyn mukaisesti.

(13)

Yhdenmukaistetut standardit ilmentävät Euroopan unionissa vallitsevaa yleisesti tunnustettua edistynyttä tasoa sähkömagneettisen yhteensopivuuden alalla. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta on siten hyödyllistä, että laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat standardit on yhdenmukaistettu yhteisön tasolla. Kun viittaus standardiin on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, kyseisen standardin mukaisuuden tulisi synnyttää olettama vaatimustenmukaisuudesta asiaankuuluvien olennaisten vaatimusten osalta, vaikka myös muut tavat osoittaa tällainen vaatimustenmukaisuus olisi sallittava. Yhdenmukaistettujen standardien mukaisuudella tarkoitetaan standardien määräysten mukaisuutta ja sen osoittamista menetelmillä, jotka yhdenmukaistetussa standardissa kuvataan tai joihin siinä viitataan.

(14)

Verkkoihin liitettäviksi tarkoitettujen laitteistojen valmistajien olisi rakennettava kyseiset laitteistot tavalla, jolla estetään palvelun kohtuuton heikentyminen kun verkkoja käytetään tavanomaisissa toimintaolosuhteissa. Verkko-operaattorien olisi rakennettava verkkonsa siten, että verkkoihin luultavasti liitettävien laitteistojen valmistajille ei aiheudu suhteettoman suuria rasitteita sen vuoksi, että verkkopalvelun kohtuuton heikentyminen on ehkäistävä. Euroopan standardointielinten on tarpeen ottaa huomioon kyseinen tavoite (asiaankuuluvien sähkömagneettisten ilmiötyyppien kumulatiiviset vaikutukset mukaan luettuna) kehittäessään yhdenmukaistettuja standardeja.

(15)

Laitteiden markkinoille saattamisen ja käyttöönoton olisi oltava mahdollista ainoastaan, jos niiden valmistajat ovat osoittaneet, että kyseiset laitteet on suunniteltu ja valmistettu tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti. Markkinoille saatetuissa laitteissa on oltava CE-merkintä, joka on osoituksena tämän direktiivin vaatimusten mukaisuudesta. Vaikka vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi oltava valmistajan vastuulla ilman, että vaatimustenmukaisuuden riippumattoman arviointielimen on osallistuttava menettelyyn, valmistajilla olisi oltava mahdollisuus halutessaan käyttää tällaisen elimen palveluja.

(16)

Vaatimustenmukaisuuden arviointivelvollisuuteen olisi sisällyttävävalmistajaan kohdistuva vaatimus, että tämä suorittaa laitteen sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnin, joka perustuu asiaankuuluviin ilmiöihin, sen määrittelemiseksi onko laite tässä direktiivissä määriteltyjen suojausvaatimusten mukainen.

(17)

Kun laite voi esiintyä eri konfiguraatioissa, sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnin avulla olisi vahvistettava, täyttääkö kyseinen laite suojausvaatimukset sellaisissa konfiguraatioissa, joiden valmistaja voi otaksua edustavan laitteen tavanomaista käyttöä aiottuun tarkoitukseen; tällaisissa tapauksissa riittäisi, että suoritetaan sellaisen konfiguraation arviointi, joka todennäköisimmin aiheuttaa suurimmat mahdolliset häiriöt ja on kaikkein herkin häiriöille.

(18)

Kiinteät asennukset, mukaan luettuna suuret koneet ja verkot, saattavat aiheuttaa sähkömagneettista häiriötä, tai sellainen häiriö saattaa vaikuttaa niiden toimintaan. Laitteiden ja kiinteiden asennusten välillä voi olla liitäntä, ja kiinteiden asennusten aiheuttama sähkömagneettinen häiriö saattaa vaikuttaa laitteisiin ja päinvastoin. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, aiheuttaako häiriön laite vai kiinteä asennus. Näin ollen laitteisiin ja kiinteisiin asennuksiin olisi sovellettava yhdenmukaista ja kattavaa olennaisten vaatimusten järjestelmää. Kiinteisiin asennuksiin olisi voitava soveltaa yhdenmukaistettuja standardeja, jotta kyseisten standardien mukaisten olennaisten vaatimusten mukaisuus voidaan osoittaa.

(19)

Kiinteisiin asennuksiin ei niiden erityisominaisuuksien vuoksi ole tarpeen kiinnittää CE-merkintää tai liittää vaatimustenmukaisuusvakuutusta.

(20)

Vaatimustenmukaisuuden arviointia ei ole tarpeen suorittaa sellaiselle laitteelle, joka on saatettu markkinoille tiettyyn kiinteään asennukseen sijoitettavaksi ja jota ei muuten ole markkinoilla kaupallisesti saatavana erillään kiinteästä asennuksesta, johon se on tarkoitettu sijoitettavaksi. Kyseisiin laitteisiin ei näin ollen olisi tarpeen soveltaa laitteisiin tavallisesti sovellettavia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. Tällaiset laitteet eivät kuitenkaan saisi heikentää sen kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuutta, johon se on asennettu. Jos laite on sijoitettu useampaan kuin yhteen identtiseen kiinteään asennukseen, näiden asennusten sähkömagneettisen yhteensopivuuden ominaispiirteiden yksilöinnin olisi riitettävä varmistamaan vapautus vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä.

(21)

Siirtymäaika on tarpeen, jotta valmistajat ja muut asianosaiset voivat mukautua uuteen sääntelyjärjestelmään.

(22)

Tämän direktiivin tavoitetta eli sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamista edellyttämällä laitteistoilta riittävää sähkömagneettisen yhteensopivuuden tasoa, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(23)

Direktiivi 89/336/ETY olisi näin ollen kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

1.   Tällä direktiivillä säännellään laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta. Sen tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta edellyttämällä, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävää. Tätä direktiiviä sovelletaan 2 artiklassa määriteltyihin laitteistoihin.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta

a)

direktiivin 1999/5/EY soveltamisalaan kuuluviin laitteistoihin;

b)

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1592/2002 (7) tarkoitettuihin ilmailualan tuotteisiin, osiin ja laitteisiin;

c)

kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan (8) mukaisessa radio-ohjesäännössä määriteltyyn radioamatöörien käyttämään radiolaitteistoon, jollei se ole kaupallisesti saatavilla. Radioamatöörien koottaviksi tarkoitettuja rakennussarjoja sekä radioamatöörien omaan käyttöönsä kaupallisesti saatavilla olevista laitteista muuntamia laitteita ei pidetä kaupallisesti saatavilla olevina laitteina.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta laitteistoihin, joiden fyysiset ominaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, että:

a)

ne eivät voi aiheuttaa tai lisätä sähkömagneettisia päästöjä, jotka ylittävät tason, jolla radio- ja televiestintälaitteet ja muut laitteet voivat toimia tarkoitetulla tavalla; ja

b)

niiden toiminta ei heikenny kohtuuttomasti niiden altistuessa tarkoitetun käytön seurauksena tavanomaisesti esiintyville sähkömagneettisille häiriöille.

4.   Jos liitteessä I tarkoitettujen olennaisten vaatimusten soveltamisesta säädetään 1 kohdassa tarkoitettujen laitteistojen osalta kokonaan tai osittain tarkemmin muissa yhteisön direktiiveissä, tätä direktiiviä ei sovelleta laitteistoon tai sitä lakataan soveltamasta laitteistoon näiden vaatimusten osalta kyseisten direktiivien täytäntöönpanon päivämäärästä lukien.

5.   Tämä direktiivi ei vaikuta laitteistojen turvallisuudesta annetun yhteisön tai kansallisen lainsäädännön soveltamiseen.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’Laitteistolla’ tarkoitetaan mitä tahansa laitetta tai kiinteää asennusta;

b)

’Laitteella’ tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarkoitettua sellaista valmista laitetta tai sellaisten laitteiden kaupallisesti saatavilla yhtenä toiminnallisena yksikkönä olevaa yhdistelmää, joka todennäköisesti aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai jonka toimintaan sellainen häiriö todennäköisesti vaikuttaa;

c)

’Kiinteällä asennuksella’ tarkoitetaan erityistä sellaisten monentyyppisten laitteiden tai tarvittaessa muiden kojeiden yhdistelmää, jotka on koottu, asennettu ja tarkoitettu pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä paikassa;

d)

’Sähkömagneettisella yhteensopivuudella’ tarkoitetaan laitteen kykyä toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta kohtuuttomia sähkömagneettisia häiriöitä muulle samassa ympäristössä olevalle laitteistolle;

e)

’Sähkömagneettisella häiriöllä’ tarkoitetaan sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää laitteiston toimintaa. Sähkömagneettinen häiriö voi olla sähkömagneettista kohinaa, muu kuin toivottu signaali tai muutos itse etenemisympäristössä;

f)

’Häiriönsiedolla’ tarkoitetaan laitteiston kykyä toimia tarkoitetulla tavalla toiminnan heikentymättä sähkömagneettisen häiriön vaikutuksen alaisena;

g)

’Turvallisuuden parantamisella’ tarkoitetaan toimia ihmiselämän tai omaisuuden suojaamiseksi;

h)

’Sähkömagneettisella ympäristöllä’ tarkoitetaan kaikkien tietyssä paikassa havaittavissa olevien sähkömagneettisten ilmiöiden kokonaisuutta.

2.   Tässä direktiivissä pidetään 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuina laitteina:

a)

’komponentteja’ tai ’osakokoonpanoja’, jotka on tarkoitettu laitteen loppukäyttäjän asennettaviksi laitteeseen ja jotka todennäköisesti aiheuttavat sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden toimintaan sellainen häiriö todennäköisesti vaikuttaa;

b)

’siirrettäviä asennuksia’, joina pidetään laitteiden ja tarvittaessa muiden välineiden yhdistelmää, joka on tarkoitettu siirreltäväksi ja käytettäväksi eri paikoissa.

3 artikla

Markkinoille saattaminen ja/tai käyttöönotto

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laitteisto voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ainoastaan, jos se on tämän direktiivin vaatimusten mukainen ollessaan asianmukaisesti asennettu ja kunnossapidetty ja sen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä.

4 artikla

Laitteistojen vapaa liikkuvuus

1.   Jäsenvaltiot eivät saa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista syistä estää alueellaan tämän direktiivin vaatimukset täyttävän laitteiston saattamista markkinoille ja/tai ottamista käyttöön.

2.   Tämän direktiivin vaatimuksilla ei estetä seuraavien laitteiston käyttöönottoa tai käyttämistä koskevien erityistoimenpiteiden toteuttamista jäsenvaltiossa:

a)

toimenpiteet tietyssä kohteessa ilmenneen tai odotettavissa olevan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva ongelman ratkaisemiseksi;

b)

turvallisuussyistä toteutetut toimenpiteet yleisten televerkkojen tai vastaanotto- tai lähetysasemien suojaamiseksi, kun niitä käytetään turvallisuuden parantamiseen tarkoin määritellyissä taajuustilanteissa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä erityistoimenpiteistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 98/34/EY soveltamista.

Komissio julkaisee tiedot hyväksytyistä erityistoimenpiteistä.

3.   Jäsenvaltiot eivät saa estää messuilla, näyttelyissä tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa sellaisen laitteiston näytteille panoa ja/tai esittelyä, joka ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, jos näkyvällä tavalla selvästi ilmoitetaan, että kyseistä laitteistoa ei saa saattaa markkinoille ja/tai ottaa käyttöön, ennen kuin se on saatettu tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Esittelyjä saa järjestää vain, jos on toteutettu riittävät toimenpiteet sähkömagneettisten häiriöiden välttämiseksi.

5 artikla

Olennaiset vaatimukset

Tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitetun laitteiston on täytettävä liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset.

6 artikla

Yhdenmukaistetut standardit

1.   ’Yhdenmukaistetulla standardilla’ tarkoitetaan tunnustetun eurooppalaisen standardointielimen komission toimeksiannosta direktiivissä 98/34/EY eurooppalaisen vaatimuksen määrittämiseksi säädettyjä menettelyjä noudattaen vahvistamaa teknistä eritelmää. Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen ei ole pakollista.

2.   Se, että laitteisto on sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, luo jäsenvaltioissa olettaman, että kyseinen laitteisto on niiden liitteessä I tarkoitettujen olennaisten vaatimusten mukainen, joita nämä standardit koskevat. Tämä vaatimustenmukaisuusolettama rajoittuu yhdenmukaistetun standardin (standardien) soveltamisalaan ja kyseisen standardin (standardien) kattamiin asiaankuuluviin olennaisiin vaatimuksiin.

3.   Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä liitteessä I tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia, asianomainen jäsenvaltio tai komissio saattaa asian direktiivillä 98/34/EY perustetun pysyvän komitean, jäljempänä ’komitea’, käsiteltäväksi sekä perustelee esityksensä. Komitea antaa asiasta lausunnon viipymättä.

4.   Saatuaan komitean lausunnon komissio tekee kyseistä standardia koskevien viittausten osalta jonkin seuraavista päätöksistä:

a)

ei julkaista;

b)

julkaistaan rajoituksin;

c)

säilytetään Euroopan unionin virallisessa lehdessä oleva viittaus;

d)

peruutetaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä oleva viittaus.

Komissio ilmoittaa päätöksestään jäsenvaltioille viipymättä.

II LUKU

LAITTEET

7 artikla

Laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

Se, että laite täyttää 5 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset, on osoitettava liitteessä II kuvattua menettelyä (sisäinen tuotantotarkastus) noudattaen. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan harkinnan mukaan voidaan kuitenkin käyttää myös liitteessä III mainittua menettelyä.

8 artikla

CE-merkintä

1.   Laitteessa, jonka on osoitettu 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen olevan tämän direktiivin mukainen, on oltava tämän osoittava CE-merkintä. CE-merkinnän kiinnittämisestä vastaa valmistaja tai tämän yhteisössä oleva valtuutettu edustaja. CE-merkintä on kiinnitettävä liitteen V määräysten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen kieltämiseksi, että laitteisiin, pakkauksiin tai käyttöohjeisiin liitetään merkintöjä, jotka ovat omiaan erehdyttämään kolmansia suhteessa CE-merkinnän merkitykseen ja/tai ulkoasuun.

3.   Muita merkintöjä saa kiinnittää laitteisiin, niiden pakkauksiin tai käyttöohjeisiin, jos ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

4.   Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee, että CE-merkintä on kiinnitetty perusteettomasti, valmistaja tai tämän yhteisössä oleva valtuutettu edustaja on velvollinen saattamaan laitteen CE-merkintää koskevien säännösten mukaiseksi kyseisen jäsenvaltion vahvistamia edellytyksiä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

9 artikla

Muut merkinnät ja tiedot

1.   Jokaisesta laitteesta on annettava seuraavat tunnistetiedot: tyyppi, valmistuserä, sarjanumero tai muut laitteen tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

2.   Jokaisen laitteen mukana on oltava valmistajan nimi ja osoite, tai jos tämä ei ole sijoittautunut yhteisöön, laitteen saattamisesta yhteisön markkinoille vastaavan yhteisössä olevan valtuutetun edustajan tai henkilön nimi ja osoite.

3.   Valmistajan on annettava tiedot erityisistä varotoimista, joihin on ryhdyttävä laitteen kokoonpanon, asennuksen, huollon tai käytön yhteydessä, sen varmistamiseksi, että laite on käyttöön otettaessa liitteessä I olevassa 1 kohdassa esitettyjen suojausvaatimusten mukainen.

4.   Niiden laitteiden mukana, joiden osalta suojausvaatimusten täyttymistä ei voida taata asuinalueilla, on oltava selkeä ilmoitus tästä käyttörajoituksesta, tarvittaessa myös pakkauksessa.

5.   Laitteen mukana toimitettavien ohjeiden on sisällettävä tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta laitetta voidaan käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

10 artikla

Suojatoimenpiteet

1.   Jos jäsenvaltio toteaa, että CE-merkinnällä varustettu laite ei ole tämän direktiivin säännösten mukainen, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet poistaakseen laitteen markkinoilta, kieltääkseen sen markkinoille saattamisen tai käyttöönoton tai rajoittaakseen sen vapaata liikkuvuutta.

2.   Kyseisen jäsenvaltion on heti ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tällaisesta toimenpiteestä sekä ilmoitettava päätöksensä perustelut ja eriteltävä erityisesti, johtuuko vaatimustenmukaisuuden puuttuminen:

a)

liitteessä I tarkoitettujen olennaisten vaatimusten täyttämättä jättämisestä, jos laite ei ole 6 artiklassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukainen

b)

edellä 6 artiklassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien virheellisestä soveltamisesta

c)

edellä 6 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa itsessään olevista puutteellisuuksista.

3.   Komissio kuulee asianomaisia osapuolia mahdollisimman pian ja ilmoittaa sen jälkeen jäsenvaltioille, pitääkö se toimenpidettä perusteltuna.

4.   Kun 1 kohdassa tarkoitettu toimenpide perustuu yhdenmukaistetuissa standardeissa oleviin puutteellisuuksiin, komissio saattaa osapuolia kuultuaan asian komitean käsiteltäväksi, jos toimenpiteen toteuttanut jäsenvaltio aikoo pitää toimenpiteet voimassa, ja käynnistää 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisen menettelyn.

5.   Jos laitteelle, joka ei ole vaatimustenmukainen, on suoritettu liitteessä III tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä aiheellisiin toimiin liitteessä III olevassa 3 kohdassa tarkoitetun lausunnon antajan osalta ja ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

11 artikla

Päätökset laitteen poistamisesta markkinoilta, sen markkinoille saattamisen tai käyttöönoton kieltämisestä tai sen vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta

1.   Tämän direktiivin nojalla tehty päätös poistaa laite markkinoilta, kieltää sen markkinoille saattaminen tai käyttöönotto tai rajoittaa niitä taikka rajoittaa sen vapaata liikkuvuutta on perusteltava tarkoin. Päätöksestä on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle osapuolelle ja samalla tälle on annettava tieto käytettävissä olevista, kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista muutoksenhakumenettelyistä ja niitä koskevista määräajoista.

2.   Kun kyse on 1 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä, valmistajalla, tämän valtuutetulla edustajalla tai muulla asianosaisella on oltava mahdollisuus esittää ennalta mielipiteensä, jollei tällaista kuulemista ole mahdotonta järjestää siksi, että kyseinen toimenpide katsotaan kiireelliseksi erityisesti yleistä etua koskevien vaatimusten perusteella.

12 artikla

Ilmoitetut tarkastuslaitokset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle elimet, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan liitteessä III tarkoitettuja tehtäviä. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä VI esitettyjä arviointiperusteita päättäessään nimettävistä elimistä.

Tällaisessa ilmoituksessa on mainittava, onko kyseiset tarkastuslaitokset nimetty suorittamaan liitteessä III tarkoitettuja tehtäviä kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitteiden ja/tai liitteessä I tarkoitettujen olennaisten vaatimusten osalta vai onko niiden vastuualue rajoitettu joihinkin erityisnäkökohtiin ja/tai laiteluokkiin.

2.   Tarkastuslaitosten, jotka täyttävät asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellyt arviointiperusteet, oletetaan täyttävän liitteessä VI tarkoitetut, kyseisten yhdenmukaistettujen standardien piiriin kuuluvat arviointiperusteet. Komissio julkaisee viittaukset kyseisiin standardeihin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon ilmoitetuista tarkastuslaitoksista. Komissio huolehtii siitä, että luettelo on ajan tasalla.

4.   Jos jäsenvaltio toteaa, että tarkastuslaitos ei enää täytä liitteessä VI lueteltuja arviointiperusteita, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio poistaa viittauksen kyseiseen laitokseen 3 kohdassa tarkoitetusta luettelosta.

III LUKU

KIINTEÄT ASENNUKSET

13 artikla

Kiinteät asennukset

1.   Markkinoille saatettuun laitteeseen, joka voidaan sijoittaa kiinteään asennukseen, sovelletaan laitteita koskevia tämän direktiivin kaikkia asianomaisia säännöksiä.

Sen noudattaminen, mitä 5, 7, 8 ja 9 artiklassa säädetään, ei kuitenkaan ole pakollista, kun kyseessä on laite, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi tiettyyn kiinteään asennukseen ja joka ei muuten ole kaupallisesti saatavilla. Tällaisissa tapauksissa laitteen mukana seuraavissa asiakirjoissa on yksilöitävä kyseinen kiinteä asennus ja sen sähkömagneettisen yhteensopivuuden ominaispiirteet ja ilmoitettava varotoimenpiteet, joita laitteen asentaminen kiinteään asennukseen edellyttää, jotta kyseisen asennuksen vaatimustenmukaisuutta ei vaaranneta. Lisäksi asiakirjoissa on oltava 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt tiedot.

2.   Jos on viitteitä siitä, että kyseinen kiinteä asennus ei ole vaatimusten mukainen, ja erityisesti jos sen aiheuttamista häiriöistä valitetaan, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia näyttöä vaatimustenmukaisuudesta ja tarvittaessa järjestää asianmukaisen arvioinnin.

Kun todetaan, että vaatimuksia ei täytetä, toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä aiheellisiin toimenpiteisiin kiinteän asennuksen saattamiseksi liitteessä I olevassa 1 kohdassa annettujen suojausvaatimusten mukaiseksi.

3.   Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat säännökset sen henkilön tai niiden henkilöiden tunnistamiseksi, joka on tai jotka ovat vastuussa kiinteän asennuksen saattamisesta asiaankuuluvien olennaisten vaatimusten mukaiseksi.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 89/336/ETY 20. heinäkuuta 2007 alkaen.

Viittauksia direktiiviin 89/336/ETY pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

15 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisen laitteiston markkinoille saattamista ja/tai käyttöönottoa, joka on direktiivin 89/336/ETY säännösten mukainen ja joka on saatettu markkinoille ennen 20. heinäkuuta 2009.

16 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 20. tammikuuta 2007 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 20. heinäkuuta 2007 alkaen. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä joulukuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. NICOLAÏ


(1)  EUVL C 220, 16.9.2003, s. 13.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 29. marraskuuta 2004.

(3)  EYVL L 139, 23.5.1989, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2004 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL C 136, 4.6.1985, s. 1.

(6)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(7)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).

(8)  Ylimääräisessä täysivaltaisten edustajien kokouksessa (Geneve, 1992) hyväksytty kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) peruskirja, sellaisena kuin se on täysivaltaisten edustajien kokouksessa (Kioto, 1994) muutettuna.


LIITE I

5 ARTIKLASSA TARKOITETUT OLENNAISET VAATIMUKSET

1.   Suojausvaatimukset

Laitteisto on suunniteltava ja valmistettava tekniikan taso huomioon ottaen niin, että varmistetaan, että

a)

laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jonka ylittyessä radio- ja telelaitteet tai muut laitteistot eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla

b)

laitteiston sille tarkoitetussa käytössä odotettavissa olevan sähkömagneettisen häiriön siedon taso on sellainen, että laitteisto toimii tarkoitetun käytön heikentymättä kohtuuttomasti.

2.   Kiinteitä asennuksia koskevat erityisvaatimukset

Komponenttien asennus ja aiottu käyttötarkoitus:

Kiinteän asennuksen asentamisessa on noudatettava hyviä teknisiä käytäntöjä ja otettava huomioon komponenttien aiottua käyttötarkoitusta koskevat tiedot, jotta varmistetaan, että kohdassa 1 esitetyt suojausvaatimukset täyttyvät. Nämä hyvät tekniset käytännöt on kirjattava asiakirjoihin, ja vastuuhenkilö(ide)n on säilytettävä nämä asiakirjat kyseeseen tulevien kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten niin kauan kuin kiinteä asennus on käytössä.


LIITE II

7 ARTIKLASSA TARKOITETTU VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELY

(sisäinen tuotantotarkastus)

1.

Valmistajan on suoritettava laitteen sähkömagneettisen yhteensopivuuden arviointi asiaankuuluvien ilmiöiden perusteella liitteessä I olevassa kohdassa 1 esitettyjen suojausta koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Kaikkien niiden asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien asianmukainen soveltaminen, joita koskeva viittaus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vastaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnin suorittamista.

2.

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki tavanomaiset tarkoitetut toimintaolosuhteet. Jos laitteella on eri konfiguraatioita, sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnin avulla on vahvistettava, että laite täyttää liitteessä I olevassa 1 kohdassa esitetyt suojausta koskevat vaatimukset kaikissa mahdollisissa konfiguraatioissa, jotka valmistaja on yksilöinyt laitteen käyttötarkoituksen kannalta edustaviksi.

3.

Liitteen IV määräysten mukaisesti valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat, jotka osoittavat kyseisen laitteen olevan tämän direktiivin olennaisten vaatimusten mukainen.

4.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on pidettävä tekniset asiakirjat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, jona laitetta on viimeksi valmistettu.

5.

Se, että laite on kaikkien asiaankuuluvien olennaisten vaatimusten mukainen, todistetaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, jonka antaa valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustaja.

6.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on pidettävä EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus toimivaltaisten viranomaisten saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, jona laitetta on viimeksi valmistettu.

7.

Jos valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, velvollisuus pitää EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla kuuluu sille, joka saattaa laitteen yhteisön markkinoille.

8.

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta valmistusprosessissa varmistetaan, että valmistetut tuotteet ovat 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen sekä niihin sovellettavien, tämän direktiivin säännösten mukaiset.

9.

Tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava liitteen IV määräysten mukaisesti.


LIITE III

7 ARTIKLASSA TARKOITETTU VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELY

1.

Tässä menettelyssä sovelletaan liitteen II säännöksiä seuraavasti täydennettynä:

2.

Valmistajan tai tämän yhteisössä olevan valtuutetun edustajan on esitettävä tekniset asiakirjat 12 artiklassa tarkoitetulle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle ja pyydettävä ilmoitetulta tarkastuslaitokselta arviota. Valmistajan tai tämän yhteisössä olevan valtuutetun edustajan on yksilöitävä ilmoitetulle tarkastuslaitokselle, mitä olennaisten vaatimusten näkökohtia ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava.

3.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tarkastettava tekniset asiakirjat ja arvioitava, osoittavatko tekniset asiakirjat asianmukaisella tavalla, että sen arvioitavana olevat direktiivin vaatimukset täyttyvät. Jos laitteiston vaatimustenmukaisuus vahvistetaan, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle valtuutetulle edustajalle lausunto, jossa vahvistetaan laitteiston vaatimustenmukaisuus. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen antaman lausunnon on rajoituttava niihin olennaisten vaatimusten näkökohtiin, jotka ilmoitettu tarkastuslaitos on arvioinut.

4.

Valmistajan on lisättävä ilmoitetun tarkastuslaitoksen antama lausunto teknisiin asiakirjoihin.


LIITE IV

TEKNISET ASIAKIRJAT JA EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1.   Tekniset asiakirjat

Teknisten asiakirjojen avulla on voitava arvioida, täyttääkö laite olennaiset vaatimukset. Niiden on katettava laitteen suunnittelu ja valmistus ja erityisesti seuraavat tiedot:

laitteen yleiskuvaus;

kokonaan tai osittain sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien mukaisuutta koskeva näyttö;

jos valmistaja ei ole soveltanut yhdenmukaistettuja standardeja tai on soveltanut niitä vain osittain, direktiivin olennaisten vaatimusten täyttymiseksi suoritettujen vaiheiden kuvaus ja selvitys, mukaan luettuna liitteessä II olevan 1 kohdan mukainen sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnin kuvaus, suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten tulokset, testausselosteet jne.;

ilmoitetun tarkastuslaitoksen lausunto, jos on noudatettu liitteessä III tarkoitettua menettelyä.

2.   EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava vähintään:

viittaus tähän direktiiviin;

sen laitteen tunnistetiedot, johon vakuutuksessa viitataan, 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

valmistajan nimi ja osoite ja tarvittaessa yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite;

päivätty viittaus eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuus vakuutetaan sen varmistamiseksi, että laite on tämän direktiivin säännösten mukainen;

vakuutuksen antamispäivä;

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolle on annettu valtuudet sitovasti edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa.


LIITE V

8 ARTIKLASSA TARKOITETTU CE-MERKINTÄ

CE-merkintä koostuu kirjaimista ”CE” seuraavalla tavalla kirjoitettuna:

Image

CE-merkinnän vähimmäiskorkeus on 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä esitetyn kuvan mittasuhteita.

CE-merkintä on kiinnitettävä laitteeseen tai siinä olevaan arvokilpeen. Jos tämä ei laitteen luonteen vuoksi kuitenkaan ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen, jos sellainen on, ja mukana oleviin asiakirjoihin.

Jos laitteeseen sovelletaan muita direktiivejä, jotka kattavat muita näkökohtia ja joissa myös säädetään CE-merkinnästä, kyseisellä merkinnällä on osoitettava, että laite on myös näiden direktiivien mukainen.

Jos kuitenkin yhdessä tai useammassa näistä direktiiveistä valmistajalle annetaan siirtymäkautena mahdollisuus valita soveltamansa käytäntö, CE-merkinnällä osoitetaan, että laite on ainoastaan valmistajan soveltamien direktiivien mukainen. Tällöin direktiivien vaatimusten mukaisissa asiakirjoissa, ilmoituksissa ja ohjeissa, jotka ovat laitteen mukana, on annettava tiedot sovellettavista direktiiveistä, sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


LIITE VI

ILMOITETTUJEN TARKASTUSLAITOSTEN ARVIOINTIPERUSTEET

1.

Jäsenvaltioiden ilmoittamien tarkastuslaitosten on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

a)

henkilöstöä ja tarvittavia varoja ja välineitä on oltava saatavilla;

b)

henkilöstön on oltava teknisesti pätevää ja ammatillisesti rehellistä;

c)

tämän direktiivin mukaisten kertomusten laadinnassa ja mukaisissa tarkastuksissa on noudatettava riippumattomuutta;

d)

henkilöstön ja teknisten henkilöiden on toimittava riippumattomasti ja puolueettomasti suhteessa kaikkiin osapuoliin, ryhmiin ja henkilöihin, joita kyseessä oleva laitteisto koskee suoraan tai välillisesti;

e)

henkilöstön on noudatettava salassapitovelvollisuutta;

f)

on oltava vastuuvakuutus, jollei vastuu kuulu jäsenvaltiolle kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti tarkastettava, että 1 kohdassa määrätyt edellytykset täyttyvät.


LIITE VII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 89/336/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan e alakohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohdan f alakohta

1 artiklan 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

1 artiklan 5 ja 6 kohta

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

1 artiklan 4 kohta

2 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artikla ja liite I

5 artikla

4 artiklan 1 kohta

6 artikla

4 artiklan 2 kohta

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta […]

7 artiklan 1 kohdan b alakohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artiklan 1 kohta

6 artiklan 3 ja 4 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 ja 4 kohta

9 artiklan 3 kohta

10 artiklan 5 kohta

9 artiklan 4 kohta

10 artiklan 3 kohta

10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artikla, liitteet II ja III

10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

8 artikla

10 artiklan 2 kohta

7 artikla, liitteet II ja III

10 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

7 artikla, liitteet II ja III

10 artiklan 6 kohta

12 artikla

11 artikla

14 artikla

12 artikla

16 artikla

13 artikla

18 artikla

Liitteen I kohta 1

Liitteessä IV oleva 2 kohta

Liitteen I kohta 2

Liite V

Liite II

Liite VI

Liite III, viimeinen kohta

9 artiklan 5 kohta


Top