Help Print this page 

Document DD_2007_13_047_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 47
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 047

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 363

1

 

 

32004R2086

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2086/2004 на Комисията от 19 ноември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с въвеждането на IAS 39 (текст от значение за ЕИП)

3

2004

L 373

69

 

 

32004D0883

 

 

 

Решение на Комисията от 10 декември 2004 година за изменение на приложението към Директива 95/57/ЕО на Съвета относно събирането на статистическа информация в областта на туризма, свързана със списъците със страни (нотифицирано под номер С(2004) 4723) (текст от значение за ЕИП)

68

2004

L 385

74

 

 

32004D0915

 

 

 

Решение на Комисията от 27 декември 2004 година за изменение на Решение 2001/497/ЕО за въвеждане на алтернативен комплект общи договорни клаузи за прехвърляне на лични данни в трети страни (нотифицирано под номер С(2004) 5271) (текст от значение за ЕИП)

72

2004

L 390

1

 

 

32004D2239

 

 

 

Решение № 2239/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2004 година за изменение на Решение 1999/784/ЕО на Съвета относно участието на Общността в Европейската аудиовизуална обсерватория

83

2004

L 390

24

 

 

32004L0108

 

 

 

Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (текст от значение за ЕИП)

85

2004

L 392

1

 

 

32004R2236

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2236/2004 на Комисията от 29 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) № 1, 3 до 5, Международните счетоводни стандарти (IAS) № 1, 10, 12, 14, 16 до 19, 22, 27, 28, 31 до 41 и тълкуванията на Комитета по разяснения на стандартите (SIC) № 9, 22, 28 и 32 (текст от значение за ЕИП)

99

2004

L 393

1

 

 

32004R2237

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2237/2004 на Комисията от 29 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно IAS № 32 и IFRIC 1 (текст от значение за ЕИП)

244

Top