EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_047_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 47

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 047

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 363

1

 

 

32004R2086

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2086/2004 на Комисията от 19 ноември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с въвеждането на IAS 39 (текст от значение за ЕИП)

3

2004

L 373

69

 

 

32004D0883

 

 

 

Решение на Комисията от 10 декември 2004 година за изменение на приложението към Директива 95/57/ЕО на Съвета относно събирането на статистическа информация в областта на туризма, свързана със списъците със страни (нотифицирано под номер С(2004) 4723) (текст от значение за ЕИП)

68

2004

L 385

74

 

 

32004D0915

 

 

 

Решение на Комисията от 27 декември 2004 година за изменение на Решение 2001/497/ЕО за въвеждане на алтернативен комплект общи договорни клаузи за прехвърляне на лични данни в трети страни (нотифицирано под номер С(2004) 5271) (текст от значение за ЕИП)

72

2004

L 390

1

 

 

32004D2239

 

 

 

Решение № 2239/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2004 година за изменение на Решение 1999/784/ЕО на Съвета относно участието на Общността в Европейската аудиовизуална обсерватория

83

2004

L 390

24

 

 

32004L0108

 

 

 

Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (текст от значение за ЕИП)

85

2004

L 392

1

 

 

32004R2236

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2236/2004 на Комисията от 29 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) № 1, 3 до 5, Международните счетоводни стандарти (IAS) № 1, 10, 12, 14, 16 до 19, 22, 27, 28, 31 до 41 и тълкуванията на Комитета по разяснения на стандартите (SIC) № 9, 22, 28 и 32 (текст от значение за ЕИП)

99

2004

L 393

1

 

 

32004R2237

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2237/2004 на Комисията от 29 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно IAS № 32 и IFRIC 1 (текст от значение за ЕИП)

244

Top