EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0038

Komission direktiivi 94/38/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1994, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY liitteen C ja D muuttamisesta

OJ L 217, 23.8.1994, p. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 147 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 147 - 156
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 97 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 97 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/38/oj

31994L0038

Komission direktiivi 94/38/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1994, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY liitteen C ja D muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 217 , 23/08/1994 s. 0008 - 0017
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 6 s. 0147
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 6 s. 0147


KOMISSION DIREKTIIVI 94/38/EY,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1994,

direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY liitteen C ja D muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY(1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo, että

kun komissio tutkii perustellun pyynnön lisätä koulutus liitteessä C tai D olevaan luetteloon tai poistaa se luettelosta, komissio tutkii lisäksi direktiivin 92/51/ETY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti, antaako kyseisen koulutuksen tuottama kelpoisuus koulutuksen suorittaneelle henkilölle yhtä korkeatasoisen perehdyttävän koulutuksen kuin kyseisen direktiivin 1 artiklan a alakohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan i kohdassa tarkoitettu keskiasteen jälkeinen koulutus sekä antaako se samantasoinen vastuun ja samantasoisia tehtäviä,

Saksa on esittänyt perusteltuja pyyntöjä liitteen C ja D muuttamiseksi ja Italia on esittänyt perustellun pyynnön liitteen C muuttamiseksi,

erityisesti viittausta lääkintävoimistelijan ammattinimikkeeseen Saksassa olisi muutettava siellä toteutetun kansallisen lainsäädännön muutoksen seurauksena, jolla on otettu käyttöön uusi ammattinimike, mutta ammattikoulutuksen rakennetta ei kuitenkaan ole muutettu,

erityisesti Saksan osalta liitteeseen C lisättävien koulutusten rakenne on sama kuin Saksan, Italian ja Luxemburgin osalta liitteessä jo olevan luettelon 1 kohdassa "1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus" esitetyillä koulutuksilla,

Italia on muuttanut kirjanpitäjien ja kaupallisen alan neuvojien ("ragioniere" ja "perito commerciale") koulutusta siten, että muutos koskee erityisesti neuvoston direktiiviä 89/48/ETY(2); työkonsulttien osalta ("consulente del lavoro") neuvoston direktiivin 89/48/ETY sisältämä tähän ammattiin liittyvä koulutus on nykyään pääasiallisin koulutusohjelma tähän ammattiin; näiden syiden vuoksi on tarpeen poistaa näihin kahteen ammattiin liittyvät koulutukset liitteestä C, koska direktiivin 92/51/ETY soveltamisalaan kuuluvia tutkintoja omaavat henkilöt voisivat vedota direktiivin 89/48/ETY 1 artiklan a alakohdn toisessa alakohdassa esitettyyn vastaavuuslausekkeeseen,

direktiivin 92/51/ETY 2 artiklan mukaisesti kyseisen direktiivin säännöksiä ei sovelleta liitteessä A mainittujen direktiivien soveltamisalaan kuuluviin toiminnan lajeihin, mukaan lukien direktiivit, jotka on tehty sellaisiksi, että niitä voidaan soveltaa liitteessä B esitettyjen toiminnan lajien harjoittamiseen palkattuna työntekijänä, vaikka jäsenvaltion kansalainen on saattanut liitteessä D tarkoitetun erityisrakenteisen koulutuksen päätökseen,

erityisesti Saksan osalta liitteeseen D lisättävät koulutukset ovat rakenteeltaan samanlaisia tiettyjen liitteessä C esitettyjen koulutusten kanssa ja niiden kaikkien kokonaiskesto on vähintään kolmetoista vuotta, josta vähintään kolme vuotta on ammattikoulutusta,

direktiivin 92/51/ETY 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja yleisjärjestelmän tehokkuuden vahvistamiseksi on suotavaa, että ne jäsenvaltiot, joiden koulutuksia esitetään liitteessä D, toimittavat komissiolle luettelon kyseisistä tutkintotodistuksista,

liitteen C ja D ymmärrettävyyden lisäämiseksi on suotavaa julkaista muutetut luettelot liitteessä, ja

tässä direktiivissä toteutetut toimenpiteet ovat direktiivin 92/51/ETY 15 artiklalla perustetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 92/51/ETY liite C ja D tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Direktiivin 92/51/ETY liitteessä C ja D olevien koulutusten muutetut luettelot esitetään tämän direktiivin liitteessä II.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään lokakuuta 1994 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1994.

Komission puolesta

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 25

(2) EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16

LIITE I

1. Muutetaan liite C seuraavasti.

1) 1 kohdassa "Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus", otsikon "Saksassa" alla:

a) korvataan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- lääkintävoimistelija [`Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)`(1)],

(1) Ammattinimike "Krankengymnast(in)" korvataan 1 päivästä kesäkuuta 1994 alkaen nimikkeellä "Physiotherapeut(in)". Tämän ammatin harjoittajat, jotka ovat saaneet tutkintotodistuksen ennen tätä päivää, voivat halutessaan käyttää edelleen nimikettä "Krankengymnast(in)".";

b) lisätään luetelmakohdat seuraavasti:

"- laboratorioapulainen [`medizinisch-technische(r) Laboratoriumassistent(in)`],

- röntgenapulainen [`medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)`],

- funktionaalisen diagnostiikan alan avustaja [`medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik`],

- eläinlääkintäavustaja [`veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)`],

- ravitsemusavustaja [`Diätassistent(in)`],

- tekninen apteekkiapulainen (`Pharmazieingenieur`), annettu ennen 31 päivää maaliskuuta 1994 entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella,

- sairaanhoitaja - psykiatrinen hoito [`Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger`],

- puheterapeutti (`Sprachtherapeutin`)."

2) 4 kohdassa "Teknisen alan koulutus", otsikossa "Italiassa":

- poistetaan kolmas luetelmakohta "kirjanpitäjä (`ragioniere`) ja kaupallisen alan neuvoja (`peritocommerciale`)",

- poistetaan neljäs luetelmakohta "- työkonsultit (`consulente del lavoro`)",

- korvataan kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"- maatalousneuvojien osalta vähintään kaksivuotisella käytännön harjoittelujaksolla".

2. Muutetaan liite D seuraavasti.

Lisätään otsikkokohta seuraavasti:

"Saksassa

Seuraavat säännellyt koulutusalat:

- säännellyt koulutusalat, jotka valmistavat teknisen apulaisen [`technische(r)/technische Assistent(in)`] ja kaupallisen avustajan [`kaufmännischer/kaufmännische Assistent(in)`] ja sosiaalialan ammatteihin (`soziale Berufe`) sekä valtion hyväksymän puhetaidon opettajan ammattiin [`staatlich geprüfter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)`], jotka kestävät yhteensä kolmetoista vuotta, ja jotka edellyttävät keskiasteen opintojen (`mittlerer Bildungsabschluß`) menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät:

- joko vähintään kolme vuotta(2) erikoisoppilaitoksessa (`Fachschule`) annettavaa loppututkintoon päättyvää ammatillista koulutusta, jota mahdollisesti täydennetään yksi- tai kaksivuotisella loppututkintoon päättyvällä erikoistumisjaksolla,

- tai vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa (`Fachschule`) annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden työelämään tutustumisella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

- tai vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa (`Fachschule`) annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden työelämään tutustumisella tai vähintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

- säännellyt koulutusalat valtion hyväksymän teknikon [`staatlich geprüfte(r) Techniker(in)`], kaupallisen alan ammattiin [`Betriebswirt(in)`], suunnittelijan [`Gestalter(in)`] ja perheasiain hoitajan [`Familienpfleger(in)`] ammattiin, jotka kestävät yhteensä kuusitoista vuotta ja jotka edellyttävät oppivelvollisuuden tai vastaavan koulutuksen menestyksekästä suorittamista (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) ja vähintään kolme vuotta kestävän ammattikoulun (`Berufsschule`) suorittamista, jotka sisältävät vähintään kahden vuoden ammattikokemuksen jälkeen vähintään kahden vuoden ajan kokopäiväistä koulutusta tai vastaavan pituisen osapäiväkoulutuksen,

- säännellyt koulutusalat ja säännellyt jatkokoulutusalat, jotka kestävät yhteensä vähintään viisitoista vuotta ja jotka edellyttää oppivelvollisuuden (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) tai ammatillisen koulutuksen (yleensä kolme vuotta) menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät yleensä vähintään kaksi vuotta työkokemusta (useimmissa tapauksissa kolme vuotta) ja tutkinnon jatkokoulutuksen osana, jonka valmistelemiseksi suoritetaan yleensä täydentävää koulutusta joko samanaikaisesti työkokemuksen kanssa (vähintään 1 000 tuntia) tai päätoimisesti (vähintään vuosi).

Saksan viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä käsiteltävistä koulutuksista.

(2) Kolmen vuoden vähimmäiskestoa voidaan alentaa kahteen vuoteen, jos asianomaisella henkilöllä on tutkinto, joka on välttämätön yliopistoon pääsemiseksi ("Abitur") (eli kolmetoista vuotta aiempaa koulutusta), tai "Fachhochschule"-kouluun pääsemiseksi ("Fachhochschulreife") (eli kaksitoista vuotta aiempaa koulutusta)."

LIITE II

LUETTELO 1 ARTIKLAN A ALAKOHDAN ENSIMMÄISEN ALAKOHDAN TOISEN LUETELMAKOHDAN ii ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA KOULUTUSALOISTA, JOISSA ON ERIKOISRAKENNE

1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus

Seuraava koulutus:

Saksassa

- sairaanhoitaja, lasten sairaanhoito ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),

- lääkintävoimistelija ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"(1)],

- toimintaterapeutti ["Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],

- puheterapeutti ("Logopäde/Logopädin"),

- ortoptisti ["Orthoptist(in)"],

- valtion hyväksymä lasten ja nuorten huollon työntekijä ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],

- valtion hyväksymä kuntoutusohjaaja ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)"],

- laboratorioapulainen ["medizinisch-technische(r) Laboratoriumassistent(in)"],

- röntgenapulainen ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"],

- funktionaalisen diagnostiikan alan avustaja ["medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"],

- eläinlääkintäavustaja ["veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)"],

- ravitsemusavustaja ["Diätassistent(in)"],

- tekninen apteekkiapulainen ("Pharmazieingenieur"), annettu ennen 31 päivää maaliskuuta 1994 entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella,

- sairaanhoitaja - psykiatrinen hoito ("Phychiatrisch(er) Krankenschwester/Krankenpfleger"),

- puheterapeutti ("Sprachtherapeutin"),

Italiassa

- hammasteknikko ("odontotecnico"),

- optikko ("ottico"),

- jalkojenhoitaja ("podologo").

Luxemburgissa

- röntgenapulainen ["assistant(e) technique médical(e) en radiologie"],

- laboratorioapulainen ["assistant(e) technique médical(e) de laboratoire"],

- sairaanhoitaja - psykiatrinen hoito ["infirmier/ière psychiatrique"],

- lääkintäapulainen - kirurgia ["assistant(e) technique médical(e) en chirurgie"],

- sairaanhoitaja - lasten sairaanhoito ["infirmier/ière puériculteur/trice"],

- sairaanhoitaja - anestesiasairaanhoito ("infirmier/ière anesthésiste"),

- hieroja ["masseur/euse diplômé(e)"],

- lastentarhanopettaja ("éducateur/trice"),

koulutus kestää yhteensä vähintään kolmetoista vuotta ja käsittää:

- joko vähintään kolme vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota mahdollisesti täydennetään yksi- tai kaksivuotisella loppututkintoon päättyvällä erikoistumisjaksolla,

- tai vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden työelämään tutustumisella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

- tai vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden työelämään tutustumisella tai vähintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa.

2. Teknikkokoulutus ("Mester/Meister/Maître"), joka sisältää niitä käsityöläisammatteja koskevan koulutuksen, jotka eivät sisälly liitteessä A lueteltuihin direktiiveihin

Seuraava koulutus:

Tanskassa

- optikko ("optometrist"),

koulutus kestää yhteensä neljätoista vuotta ja siihen sisältyy viisi vuotta ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka käsittää kahden ja puolen vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kahden ja puolen vuoden käytännön koulutuksen työpaikassa, ja päättyy ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester";

- apuneuvoteknikko ("ortopædimekaniker"),

koulutus kestää yhteensä kaksitoista ja puoli vuotta ja siihen sisältyy kolme ja puoli vuotta ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka käsittää yhden lukukauden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kolmen vuoden käytännön koulutuksen työpaikassa, ja päättyy ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester";

- erityisjalkineiden valmistaja ("ortopædiskomager")

koulutus kestää yhteensä kolmetoista ja puoli vuotta ja siihen sisältyy neljä ja puoli vuotta ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka käsittää kahden vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kahden ja puolen vuoden käytännön koulutuksen työpaikassa, ja päättyy ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester";

Saksassa

- optikko ("Augenoptiker"),

- hammasteknikko ("Zahntechniker"),

- kirurgisten tukien valmistaja ("Bandagist"),

- kuulolaitteiden tekijä ("Hörgeräte-Akustiker"),

- apuneuvoteknikko ("Orthopädiemechaniker"),

- erityisjalkineiden valmistaja ("Orthopädieschuhmacher").

Luxemburgissa

- optikko ("opticien")

- hammasteknikko ("mécanicien dentaire"),

- kuulolaitteiden tekijä ("audioprothésiste"),

- apuneuvoteknikko/kirurgisten tukien valmistaja ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"),

- erityisjalkineiden valmistaja ("orthopédiste-cordonnier"),

koulutus kestää yhteensä neljätoista vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen, osittain työpaikassa ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu, vähintään viisivuotinen koulutus, joka päättyy loppututkintoon, jonka suorittaminen on edellytys käsityöläisammattina pidetyn toimen harjoittamiseksi joko itsenäisenä työntekijänä tai palkattuna työntekijänä, jolla on huomattava vastuu.

3. Merenkulun koulutus

a) Merikuljetukset

Seuraava koulutus:

Tanskassa

- merikapteeni ("skibsfører"),

- yliperämies ("overstyrmand"),

- perämies, vahtiperämies ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),

- vahtiperämies ("vagthavende styrmand"),

- konepäällikkö ("maskinchef"),

- ensimmäinen konemestari ("1. maskinmester"),

- ensimmäinen konemestari/päivystävä konemestari ("1. maskinmester/vagthavande maskinmester").

Saksassa

- kapteeni, suuri rannikkoalus ("Kapitän AM"),

- kapteeni, rannikkoalus ("Kapitän AK"),

- perämies, suuri rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),

- perämies, rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),

- konemestari, luokka C - konepäällikkö ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen"),

- koneenhoitaja, luokka C - konepäällikkö ("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen"),

- konemestari, luokka C ("Schiffsbetriebstechniker CTW"),

- koneenhoitaja, luokka C - yksin vastuussa oleva koneenhoitaja ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier").

Italiassa

- perämies ("ufficiale di coperta"),

- konemestari ("ufficiale di macchina").

Alankomaissa

- perämies, rannikkoalus (sisältää täydennyskoulutuksen) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"],

- koneenhoitaja ("diploma motordrijver"),

koulutukseen sisältyy:

- Tanskassa yhdeksän vuoden perusasteen koulutus sekä perusopinnot tai 17-36 kuukautta kestävä työskentely merellä, jota täydennetään:

- vahtiperämiehen osalta yksivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella,

- muiden osalta kolmivuotisella ammattiin erikoiskoulutuksella,

- Saksassa yhteensä 14-18 vuoden koulutus, johon sisältyy kolmivuotiset ammatilliset perusopinnot ja yhden vuoden kestävä työskentely merellä, jota seuraa yksi- tai kaksivuotinen ammattiin perehdyttävä erikoiskoulutus täydennettynä tarvittaessa kahden vuoden merenkulkualan työelämään tutustumisella,

- Italiassa yhteensä kolmentoista vuoden koulutus, josta vähintään viisi vuotta on ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka päättyy loppututkintoon, ja jota tarvittaessa täydennetään työharjoittelulla,

- Alankomaissa neljäntoista vuoden koulutus, josta vähintään kaksi vuotta suoritetaan ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa ja jota täydennetään kahdentoista kuukauden työelämään tutustumisella,

ja koulutus tunnustetaan kansainvälisen STCW yleissopimuksen (Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyysasiakirjoja ja vahdinpitoa koskeva vuoden 1978 yleissopimus) mukaiseksi.

b) Merikalastus

Seuraava koulutus:

Saksassa

- kapteeni, syvänmeren kalastus ("Kapitän BG/Fischerei"),

- kapteeni, rannikkokalastus ("Kapitän BK/Fischerei"),

- perämies, syvänmeren alus ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),

- perämies, rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").

Alankomaissa

- perämies/konemestari V ("stuurman werktuigkundige V"),

- konemestari IV, kalastusalus ("werktuigkundige IV visvaart"),

- perämies IV, kalastusalus ("stuurman IV visvaart"),

- perämies/konemestari VI ("stuurman werktuigkundige VI"),

koulutukseen sisältyy:

- Saksassa yhteensä 14-18 vuoden koulutus, johon sisältyy kolmivuotiset ammatilliset perusopinnot ja yhden vuoden kestävä työskentely merellä, jota seuraa yksi- tai kaksivuotinen ammattiin perehdyttävä erikoiskoulutus täydennettynä tarvittaessa kahden vuoden merenkulkualan työelämään tutustumisella,

- Alankomaissa 13-15 vuoden koulutus, johon sisältyy vähintään kaksivuotiset opinnot ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa täydennettynä kahdentoista kuukauden työelämään tutustumisella,

ja koulutus tunnustetaan Torremolinoksen sopimuksen mukaiseksi (kalastusalusten turvallisuutta koskeva kansainvälinen sopimus vuodelta 1977).

4. Teknisen alan koulutus

Seuraava koulutus:

Italiassa

- rakennusmittaaja ("geometra"),

- maatalousneuvoja ("perito agrario"),

koulutus käsittää yhteensä vähintään kolmentoista vuoden keskiasteen tekniset opinnot sisältäen kahdeksan vuoden oppivelvollisuuskoulun ja sen jälkeen suoritettavan viisivuotisen keskiasteen koulutuksen, joka sisältää kolmivuotisen ammattiin suuntautuvan koulutuksen ja päättyy Technical Baccalaureat -tutkintoon ja jota tarvittaessa täydennetään,

- rakennusmittaajien osalta joko vähintään kaksivuotisella käytännön harjoittelujaksolla ammattia harjoittavassa toimistossa tai viiden vuoden työkokemuksella,

- tai maatalousneuvojien osalta vähintään kaksivuotisella käytännön harjoittelujaksolla,

jonka jälkeen suoritetaan valtion valvoma tutkinto.

Alankomaissa

- oikeudenpalvelija ("gerechtsdeurwaarder"),

koulutus käsittää yhteensä yhdeksäntoista vuoden, mahdollisesti ammattiin perehdyttävän koulutuksen, joka sisältää kahdeksan vuotta kestävän oppivelvollisuuskoulun ja sitä seuraavan kahdeksan vuoden keskiasteen koulutuksen (johon kuuluu neljävuotinen valtion valvomaan tutkintoon päättyvä tekninen koulutus) ja jota täydennetään kolmivuotisella ammatin harjoittamiseen suuntautuvalla teoreettisella ja käytännön koulutuksella.

5. Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettu "National Vocational Qualifications" (kansalliset ammatilliset kelpoisuusehdot) tai "Scottish Vocational Qualifications" (skotlantilaiset ammatilliset kelpoisuusehdot) -järjestelmien mukainen koulutus

Seuraava koulutus:

- laboratoriohoitaja ("medical laboratory scientific officer"),

- kaivossähköinsinööri ("mine electrical engineer"),

- kaivoskoneinsinööri ("mine mechanical engineer"),

- hyväksytty sosiaalityöntekijä - mielenterveysala ("approved social worker - mental health"),

- valvoja ("probation officer"),

- hammasterapeutti ("dental therapist"),

- hammashuoltaja ("dental hygienist"),

- silmäoptikko ("dispensing optician"),

- kaivoksen turvallisuudesta vastaava henkilö ("mine deputy"),

- sosiaalialan työntekijä - toimeentulotuki ("insolvency practitioner"),

- laillistettu notaari - omaisuuden luovutus ("licensed conveyancer"),

- proteesintekijä ("prosthetist"),

- yliperämies - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

- ensimmäinen perämies - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

- toinen perämies - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("third mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

- perämies - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted"),

- konemestari - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoittamaton ammattialue ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area"),

- tavaramerkin edustaja ("trade mark agent"),

koulutus antaa kelpoisuuden, joka on hyväksytty "National Vocational Qualifications, (NVQ)" (kansallisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmässä, tai jonka "National Council for Vocational Qualifications" -toimielin (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallinen neuvosto) hyväksyy tai tunnustaa vastaavaksi, tai joka on hyväksytty Skotlannissa "Scottish Vocational Qualifications" (skotlantilaisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmässä, ja joka on Yhdistyneen kuningaskunnan "National Framework of Vocational Qualifications" -järjestelmän (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallisen järjestelmän) 3 ja 4 tasolla.

Nämä tasot määritellään seuraavasti:

- Taso 3: kelpoisuus moniin vaihteleviin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joista suurin osa on monimutkaisia ja tavanomaisesta poikkeavia. Usein vaaditaan huomattavaa vastuunottoa ja itsenäisyyttä sekä muiden valvontaa tai ohjausta,

- Taso 4: kelpoisuus monenlaisiin teknisiin tai ammatillisiin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joihin liittyy merkittävä henkilökohtainen vastuu ja itsenäisyys. Työhön liittyy usein myös vastuu muiden työstä ja voimavarojen jakaminen.

LUETTELO 3 ARTIKLAN B ALAKOHDAN ENSIMMÄISEN ALAKOHDAN KOLMANNESSA LUETELMAKOHDASSA TARKOITETUISTA KOULUTUSALOISTA, JOISSA ON ERIKOISRAKENNE

Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Säännellyt koulutusalat, jotka antavat "National Council for Vocational Qualifications" -toimielimen (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallinen neuvosto) hyväksymän "National Vocational Qualifications" (kansallisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmän mukaisen kelpoisuuden tai Skotlannissa "Scottish Vocational Qualifications" (skotlantilaisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmän mukaisen kelpoisuuden, ja jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan "National Framework of Vocational Qualifications" -järjestelmän (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallisen järjestelmän) 3 ja 4 tasolla.

Nämä tasot määritellään seuraavasti:

- Taso 3: kelpoisuus moniin vaihteleviin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joista suurin osa on monimutkaisia ja tavanomaisesta poikkeavia. Usein vaaditaan huomattavaa vastuunottoa ja itsenäisyyttä sekä muiden valvontaa tai ohjausta,

- Taso 4: kelpoisuus monenlaisiin teknisiin tai ammatillisiin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joihin liittyy merkittävä henkilökohtainen vastuu ja itsenäisyys. Työhön liittyy usein myös vastuu muiden työstä ja voimavarojen jakaminen.

Saksassa

Seuraavat säännellyt koulutusalat:

- säännellyt koulutusalat, jotka valmistavat teknisen apulaisen ["technische(r)/technische Assistent(in)")] ja kaupallisen avustajan ["kaufmännischer/kaufmännische Assistent(in)"] ja sosiaalialan ammatteihin ("soziale Berufe") sekä valtion hyväksymän puhetaidon opettajan ammattiin ["staatlich geprüfter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"], jotka kestävät yhteensä kolmetoista vuotta, ja jotka edellyttävät keskiasteen opintojen ("mittlerer Bildungsabschluß") menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät:

- joko vähintään kolme vuotta(2) erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota mahdollisesti täydennetään yksi- tai kaksivuotisella loppututkintoon päättyvällä erikoistumisjaksolla,

- tai vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden työelämään tutustumisella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

- tai vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden työelämään tutustumisella tai vähintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

- säännellyt koulutusalat valtion hyväksymän teknikon ["staatlich geprüfte(r) Techniker(in)"], kaupallisen alan ammattiin ["Betriebswirt(in)"], suunnittelijan ["Gestalter(in)"] ja perheasiain hoitajan ["Familienpfleger(in)"] ammattiin, jotka kestävät yhteensä kuusitoista vuotta ja jotka edellyttävät oppivelvollisuuden tai vastaavan koulutuksen menestyksekästä suorittamista (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) ja vähintään kolme vuotta kestävän ammattikoulun ("Berufsschule") suorittamista, jotka sisältävät vähintään kahden vuoden ammattikokemuksen jälkeen vähintään kahden vuoden ajan kokopäiväistä koulutusta tai vastaavan pituisen osapäiväkoulutuksen,

- säännellyt koulutusalat ja säännellyt jatkokoulutusalat, jotka kestävät yhteensä vähintään viisitoista vuotta ja jotka edellyttää oppivelvollisuuden (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) tai ammatillisen koulutuksen (yleensä kolme vuotta) menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät yleensä vähintään kaksi vuotta työkokemusta (useimmissa tapauksissa kolme vuotta) ja tutkinnon jatkokoulutuksen osana, jonka valmistelemiseksi suoritetaan yleensä täydentävää koulutusta joko samanaikaisesti työkokemuksen kanssa (vähintään 1 000 tuntia) tai päätoimisesti (vähintään vuosi).

Saksan viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä käsiteltävistä koulutuksista.

(1) Ammattinimike "Krankengymnast(in)" korvataan 1 päivästä kesäkuuta 1994 alkaen nimikkeellä "Physiotherapeut(in)". Tämän ammatin harjoittajat, jotka ovat saaneet tutkintotodistuksen ennen tätä päivää, voivat halutessaan käyttää edelleen nimikettä "Krankengymnast(in)".

(2) Kolmen vuoden vähimmäiskestoa voidaan alentaa kahteen vuoteen, jos asianomaisella henkilöllä on kelpoisuus, joka on välttämätön yliopistoon pääsemiseksi ("Abitur") (eli kolmetoista vuotta aiempaa koulutusta), tai "Fachhochschule"-kouluun pääsemiseksi ("Fachhochschulreife") (eli kaksitoista vuotta aiempaa koulutusta).

Top